Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOBOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu 1 i 2 w limfocytach krwi obwodowej osób zdrowych i chorych z alergią atopową.
Tytuł angielski: Expression of histamine H1 and H2 receptor mRNA in peripheral blood lymphocytes of atopic and healthy subjects.
Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Kraus-Filarska Maria, Małolepszy Józef, Nowak Iwona A., Dobosz Tadeusz, Jonkisz Anna, Nadobna Grażyna
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.106-109, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: W odpowiedzi alergicznej natychmiastowej najważniejszymi komórkami efektorowymi są komórki tuczne, z których podczas degranulacji uwalniana jest histamina, a także inne substancje aktywne, w tym znamienne dla atopii cytokiny typu Th2. Histamina moduluje odpowiedź immunologiczną w zależności od typu receptora, na który oddziaływuje. Poprzez stymulację H2R na limfocytach histamina wywiera wpływ supresyjny na wiele elementów odpowiedzi immunologicznej, między innymi na produkcję cytokin. Cel: Celem pracy było porównanie ekspresji mRNA H1R i H2R na limfocytach osób zdrowych i chorych na pyłkowicę i astmę atopową. Metody: Badania przeprowadzono u 14 osób zdrowych i 15 osób chorych. RNA izolowano z limfocytów krwi obwodowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono przy użyciu zestawu Titan One Tube RT-PCR System. Wyniki: Stwierdziliśmy, że u osób zdrowych ekspresja mRNA H2R była wyższa niż H1R (Stosunek H2R/H1R wynosił 1,27) podczas, gdy w grupie osób chorych ekspresja mRNA H2R była niższa niż H1R (stosunek H2R/H1R wynosił 0,86). Różnice w ekspresji mRNA H1R w obu grupach nie różniły się znamiennie w przeciwieństwie do ekspresji mRNA H2R, która to była istotnie niższa w grupie chorych p 0,02. Wnioski: Istnotnie niższa ekspresja mRNA H2R w grupie chorych z alergią atopową może leżeć u podłoża braku supresji odpowiedzi immunologicznej u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Background: Mastocytes are the most important cells in an immediate allergic reaction. Following degranulation, beside the main mediator - histmaine, they release several other active substances including cytokines of Th2 type. Histamine may modulate an immune response depending on the type of receptor on which it acts. Stimulating H2R on lymphocytes, histamine exerts suppressive influence on many elements of an immune response including the production of cytokines. Aims: The aim of the study was to compare the expression of H1R and H2R mRNAs in lyphocytes of healthy subjects and pollinotic and asthmatic patients. Methods: The study was performed on lymphocytes of 14 healthy subjects and 15 patietns. RNA was isolated from peripheral blood lymphocytes. The RT - PCR reaction was performed using TItanTM One Tube RT-PCR System. Results: The primers for histamine receptors and determined in parallel á-actin mRNA, were labelled with fluorescent dyes, were from Bionovo Equipment and Biochemicals. Quantitative determination of the reaction products was performed by means of a capillary gel electrophoresis. The expression of H2R mRNA was higher than those for H1R in healthy subjects (the ratio H2R/H1R 1.27) whereas in patietns, the expression of H2R mRNA was lower than H1R (the ratio H2R/H1R 0.86). Conclusions: The expression of H1R mRNA did not differ significantly in both groups in contrast to the expression of H2R mRNA, which was significantly lower in atopics (p 0.02).


  2/19

  Tytuł oryginału: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji.
  Tytuł angielski: CYP2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation.
  Autorzy: Beszłej Jan Aleksander, Trypka Elżbieta, Grzesiak Magdalena, Lebioda Arleta, Żołędziewska Magdalena, Dobosz Tadeusz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.341-346, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Choroba Alzheimera charakteryzuje się nie tylko upośledzeniem funkcji poznawczych. Zaburzenia nastroju, zachowania oraz objawy psychotyczne są integralną częścią obraz psychopatologicznego. Większość leków psychotropowych stosowanych w leczeniu tych zaburzeń podlega biotransformacji w obecności CYP2D6. Znajomość procesów metabolicznych leków stosowanych u tych pacjentów jest bardzo istotna. Pozwala na racjonalne dawkowanie leku i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Cel pracy. Celem badania było określenie polimorfizmu genu CP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera i porównaniu z grupą kontrolną osób w odpowiednim wieku oraz z grupą populacyjną. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 49 osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera według ICD-10. Nasilenie choroby było oceniane za pomocą testów: MMSE, testu Zegara i GDS. U każdego pacjenta przeprowadzono badanie psychiatryczne, badania laboratoryjne i obrazowe oraz wykonano skalę Hachińskiego w celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. Materiałem do badań gentycznych było DNA izolowane z próbek śliny. W analizach statystycznych wykorzystano test chiý Pearsona. Wyniki. Porównanie statystyczne częstości występowania alleli genu CYP2D6 wykazało istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów a grupą populacyjną. Również porównując odsetki genotypów - *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4, wykazano istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów i grupą populacyjną oraz porównując ...

  Streszczenie angielskie: Background. Alzheimer disease is characterized not only by the deterioration of cognitive function but deressive symptoms, behavior disorder or psycotic symptoms are also integral symptoms of disease. Most of the psychotropic drugs are metabolized by cytochrome CYP2D6. The konwledge of drug metabolism is a very important factor, determinating the therapeutic strategy for these patietns. It allows of rational dosage of medicine and help to avoid side effects. Objectives. In the present work the CYP2D6 gene polymorphism has been studied in patients with Alzheimer disease and compared to the CYP2D6 polymorphism in the agematched group and in general population. Material and method. CYP2D6 gene polymorphism was studied in patietns with Alzheimer disease diagnosed according to ICD-10 criteria. The intensity of cognitive decline was assessed by the MMSE, Clock test, GDS. Psychiatric and somatic examination, CT or NMR, laboratory examination, Hachiński Scale were performed. CYP2D6 genotyping was done on DNA isolated form the saliva. Results. We found statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of CYP2D gene alles. We found also statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of genotpyes *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4 and phenotypes of CYP2D6-EM, PM, HEM. We did not find statistically significant difference between the patients and age-matched controls. COnclusion. The difference ...


  3/19

  Tytuł oryginału: Wybrane przypadki kliniczne zastosowania stałych uzupełnień protetycznych z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym.
  Tytuł angielski: Selected clinical cases treated with fixed prosthodontic appliances prepared from glass reinforced composite.
  Autorzy: Śmielak Beata, Dobosz Jacek
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.23-27, il., bibliogr. [24] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowoczesne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami szklanymi umożliwiają wykonywanie kosmetycznych uzupełnień protetycznych bez podbudowy metalowej. Jednym z takich systemów jest Sculpture-FibreKor firmy Jeneric/Pentron Inc. Składa się on ze spójnej wiązki kierunkowo ułożonych włókien impregnowanych żywicą, stanowiących strukturę nośną (FibreKor) oraz z materiału złożonego nowej generacji (Sculpture) odbudowującego część zewnętrzną uzupełnienia. Materiał ten charakteryzował się: doskonałym współczynnikiem ścieralności, niską absorpcją wody (odporność na przebarwienia), wskaźnikiem załamania światła prawie identycznym ze szkliwem (duże walory estetyczne), dużą wytrzymałością i sztywnością konstrukcji, całkowitą biokompatybilnością, możliwością naprawiania w jamie ustnej, niską kurczliwością. Praca przedstwaia przypadki kliniczne uzupełnień stałych w postaci wkładów koronowo-korzeniowych, wkładów i nakładów koronowych, pojedynczych koron, jak również mostów o krótkim przęśle wspartych na wkładach koronowych.

  Streszczenie angielskie: New glass fibre reinforced composite materials enable dental practitioners to construct cosmetic prosthodontic appliances without a metal framework. One such system is Sculpture - FibreKor (Jeneric/Pentron Inc.). It is composed of a coherent bundle of resin impregnated fibres arranged in the same direction, which constitute the supporting structure (FibreKor) and a new generation composite (Sculpture), reconstructing the outer part of the appliance. This material has the following properties: excellent wear coefficient, low water absorption (stain resistance), light refraction index nearly identical to that of enamel (very good aesthetic features), high construction strength and rigidity, complete biocompatability, repairable in the oral cavity, low shrinkage. The study presents some clinical cases of fixed appliances in the form of post cores, onlays, inlays, single crowns and short spanned bridges supported by crown inlays.


  4/19

  Tytuł oryginału: Przypadek megaoesophagus powikłany krwawieniem do przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: The case of megaesophagus complicated by upper gastrointestinal bleeding.
  Autorzy: Płatkowski Cezary, Dobosz Marek, Nowobilski Wiesław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.67-70, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwawienie do światła przewodu pokarmowego jest rzadkim powikłaniem achalazji. Autorzy przestawiają przypadek 67-letniej chorej leczonej w oddziale chirurgicznym z powodu krwawienia do przewodu pokarmowego w przebiegu wieloletniej achalazji.

  Streszczenie angielskie: Upper gastrointestinal (G.I.) bleeding is a rare event accompanying achalasia of cardiae. The authors present a case of 67 year old woman treated at surgical deparatment due to this complication.


  5/19

  Tytuł oryginału: Dwudziestopięciolecie Kliniki Pneumonologii AM w Warszawie.
  Tytuł angielski: The 25th anniversary of the Department of Pneumonology, Medical University in Warsaw.
  Autorzy: Doboszyńska Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.168-171, il.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie


  6/19

  Tytuł oryginału: Synthesis and some pharmacological properties of 3-(4-phenyl-5-oxo-1,2,4-triazolin-1-ylmethyl)-1,2,4-triazolin-5-thione derivatives.
  Autorzy: Dobosz Maria, Struga Marta, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa, Stępniak Krystyna, Kozioł Anna E.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.281-290, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: In the reaction of (4-phenyl- or 3,4-diphenyl-5-oxo-1,2,4-triazolin-1-ylmethyl)-carbohydrazide (IIa, IIb) with isothiocyanates the thiosemicarbazide derivatives [IIIa, b - IXa, b] were obtained. Cyclization of those compounds in the presence of 2 p.c. or 10 p.c. NaOH led to formation of derivatives with the 1,2,4-triazolin-5-thione system [Xa, b - XVIa, b]. Molecular structure proposed for this group of compounds was confirmed by X-ray structure analysis of Xa and XIVa. Compounds Xa, XIIa and XIVa were investigated pharmacologically for their central properties in mice. It was shown that only compound XIIa produces antinociceptive effects in mice.


  7/19

  Tytuł oryginału: Serologia grup krwi : skrypt do ćwiczeń dla studentów Analityki Medycznej
  Autorzy: Dobosz Tadeusz, Urbaniak Joanna, Kornaszewska Aneta; Akademia Medyczna we Wrocławiu
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 117, [2] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,467

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia


  8/19

  Tytuł oryginału: Decreased level of kynurenic acid in cerebrospinal fluid of relapsing-onset multiple sclerosis patients.
  Autorzy: Rejdak Konrad, Bartosik-Psujek Halina, Dobosz Beata, Kocki Tomasz, Grieb Paweł, Giovannoni Gavin, Turski Waldemar A., Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 331 (1) s.63-65, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present study was undertaken to measure cerebrospinal fluid (CSF) levels of kynurenic acid (KYNA) in patients with relapsing-onset multiple sclerosis (MS) during remission or not progressing for at least 2 months. In these patients the levels of CSF KYNA were found to be significantly lower compared with subjects with non-inflammatory neurological diseases, as well as those with inflammatory disease (median interquartile range): 0,41 (0.3 - 0.5) pmol/ml, n = 26 vs. 0.67 (0.5 - 1.1), n = 23, P 0.01 and 1.7 (1.5 - 2.6), n = 16, P 0.001, respectively). These results provide further evidence of the alterations in the kynurenine pathway during remitting-onset MS.


  9/19

  Tytuł oryginału: Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy jako pomocnicza metoda diagnostyki zespołu Downa.
  Tytuł angielski: Quantitative PCR as a supplementary diagnostic method of Down syndrome.
  Autorzy: Zakrzewska Małgorzata, Dobosz Tadeusz, Świątek Barbara, Sąsiadek Maria M.
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.437-443, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Zespół Downa jest jedną z najczęstszych aberracji liczbowych chromosomów. Występuje średnio w jednym przypadku na 700 żywych urodzeń. Zazwyczaj diagnostyka zespołu Downa przeprowadzana jest za pomocą analizy cytogenetycznej. Technika taka jest jednak czasochłonna, a także wiąże się z nią pewne ryzyko miepowodzenia hodowli komórkowej. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było zmodyfikowanie i udoskonalenie molekularnej metody diagnostyki zespołu Downa opartej na ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Materiał i metody. Zbadano 53 próbki DNA w tym: 35 próbek DNA pochodzących od osób o prawidłowym kariotypie wyizolowanych z krwi pełnej lub plam krwi, 14 próbek DNA pacjentów z trisomią 21 wyizolowanych z plam krwi oraz 4 próbki DNA wyizolowane z hodowli komórek pochodzących z płynu owodniowego o nieznanym kariotypie. Po jednoczesnej amplifikacji fragmentu genu S100B o długości 216 pz (chromosom 21) oraz fragmentu genu IGF1 o długości 165 pz (chromosom 12) porównywano ilości obydwu produktów PCR. Fragment z chromosomu 12 służył jako wewnętrzny standard oznaczania ilościowego. Rozdział produktów amplifikaci przeprowadzono aparatem ABI PRISM 310 Genetic Analyzer. Analiza ilościowa polegała na wyznaczeniu stosunku S100B/IGF1 przez porównanie powierzchni pod pikami uzyskanymi w procesie rozdziału. Wyniki. Otrzymane wyniki pokazują, że średnia wartość S100B/IGF1 dla grupy kontrolnej (n1 = 35) wynosi 1,019 ń 0,054, a dla grupy z trisomią 21 (n2 = 14) 2,365 ń 0,050. Obie grupy sa statystycznie istotnie różne (p 0,001)...


  10/19

  Tytuł oryginału: Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego.
  Autorzy: Dobosz Robert
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.108-109, il. - 1 Międzynarodowa Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego Kraków 11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/19

  Tytuł oryginału: Wpływ przeciwciała monoklonalnego MoAb CD11b oraz lipopolisacharydu Escherichia coli na wczesną odpowiedź zapalną w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Hać Stanisław, Dobosz Marek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 107 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  12/19

  Tytuł oryginału: Wpływ heparyny i tlenku azotu na mikrokrążenie ściany jelita w doświadczalnym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Mionskowska Lucjanna, Dobosz Marek (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku, Szpital Miejski Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w Gdyni
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 157 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19706

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  13/19

  Tytuł oryginału: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease and in atherosclerotic plaques.
  Autorzy: Jaremko Małgorzata, Paradowski Bogusław, Leszek Jerzy, Skóra Jan, Dobosz Tadeusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.107-113, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Chlamydia pneumoniae causes a range of the respiratory tract diseases in human and according to references has been associated with other clinical manifestations, including Alzheimer's disease, atherosclerosis, asthma and multiple sclerosis. The aim of this study were to determine the presence of C. pneumoniae DNA in atherosclerotic plaques and in cerebrospinal fluids of patients with Alzheimer disease. Bacterial DNA were preparated using the Chelex method and were screened by nested PCR reaction for fragment of the 16 S rRNA gene. The primers pairs HL-1, HR-1, and HM-1, HR-1 producing the 437-bp and 229-bp products, respectively. We showed the presence of C. pneumoniae DNA in 40 p.c. of cerebrospinal fluids and in 31 p.c. of atherosclerotic plaques. In conclusion, nested PCR detection of the fragment of bacterial 16 S rRNA gene is suitable technique to evidence of C. pneumoniae in human tissues.


  14/19

  Tytuł oryginału: Opieka paliatywna w raku płuca.
  Tytuł angielski: Paliative treatment in lung cancer.
  Autorzy: Doboszyńska Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.654, 656-658, 660, tab., bibliogr. [4] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opieka paliatywna od niedawna znalazła swoje miejsce w medycynie klinicznej. W Wielkiej Brytanii zaczęła się rozwijać w latach 60, a w Polsce, w formie zorganizowanej od lat 80. W 2000 roku powstała osobna specjalizacja lekarska z medycyny paliatywnej. Coraz większą wagę przywiązuje się do opieki nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Obecnie liczne organizacje, hospicja, zajmują się chorymi umierającymi z powodu raka. Praca wolontaryjna lub zawodowa w hospicjum wymaga wiedzy doświadczenia i predyspozycji psychicznych do zajmowania się grupą chorych. W artykule przedstawiono podstawowe zasady opieki nad chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej.


  15/19

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja pulmonologiczna.
  Tytuł angielski: Pulmonological rehabilitation.
  Autorzy: Doboszyńska Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.696-700, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rehabilitacja pulmonologiczna to zespół działań mających na celu uzyskanie najlepszego codziennego funkcjonowania i najlepszą związaną ze zdrowiem jakość życia chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego. W rehabilitacji pulmonologicznej mają swoje miejsce: edukacja chorych, wysiłek fizyczny i ćwiczenia poszczególnych grup mięśniowych, fizykoterapia, działania psychologiczne. W artykule omówiono wskazania i przeciwskazania do rehabilitacji, a także jej najważniejsze elementy.


  16/19

  Tytuł oryginału: Wzmacnianie ("rasowanie") amunicji kalibru 4 mm typu M 20.
  Tytuł angielski: Enforcment of type M 20 cal. 4 mm cartridges.
  Autorzy: Dobosz Tadeusz, Jaworski Ryszard, Kawecki Jerzy, Semiczek Wiesław, Trnka Jakub
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.155-162, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie i porównanie szybkości i energii pocisku z oryginalnej amunicji kalibru 4 mm centralnego zapłonu typu M20, oraz tej samej amunicji przerabianej poprzez dodanie różnego rodzaju prochów strzelniczych. Amunicja oryginalna charakteryzuje się średnią szybkością pocisku 144 m/sek i średnią energią 4,8 dżula, natomiast po przerobieniu polegającym na zastosowaniu podsypki prochowej w średniej wielkości 31,3 mg prochu z naboju typu "KBKS 5,6 mm" osiągnięto średnią maksymalną szybkość 299 m/sek i maksymalną średnią energią 21,2 dżula. Przeprowadzone badania wykazały, że postrzały, zwłaszcza wielokrotne, przerobioną aminicją kal. 4 mm M 20 mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, i do tego bardzo podobne do skutku pojedynczego postrzału z broni śrutowej.


  17/19

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Doboszyńska Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.32, 34-37, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według danych epidemiologicznych, w ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby zachorowań na choroby alergiczne, w tym również na astmę oskrzelową. Pojawiły się także liczne publikacje ekspertów dotyczące leczenia astmy. Wśród nich najważniejszą publikacją jest raport ekspertów pt. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy" GINA (global initiative for asthma). MP 06.2002, wydanie specjalne).


  18/19

  Tytuł oryginału: Comparison of various decalcificators in preparation of DNA from human rib bones.
  Autorzy: Żołędziewska Magdalena, Gronkiewicz Stanisław, Dobosz Tadeusz
  Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.75-80, tab., bibliogr. s. 79-80, streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,512

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano przegląd technik preparacji DNA z kości ludzkich (fragmentów żeber pobranych wkrótce po śmierci) ze szczególnym uwzględnieniem etapu jedno- i dwustopniowego odwapniania tkanki kostnej przed wydobyciem z niej materiału genetycznego (tabela 2). Wypróbowano bufory odwapniające stosowane przez różnych autorów (tabela 1) a także odwapniacze własnego pomysłu. Stwierdzono, że ze 100 mg wyżej wymienionego materiału można uzyskać ponad 80 mikrogramów DNA, jednakże dlugość wypreparowanych fragmentów nie przekracza 1000 bp. Najlepszym odwapniaczem okazał się 0.5 M roztwór EDTA. Wypróbowano (tabela 3) także przydatność różnych detergentów, wspomagających działanie odwapniaczy. Najlepsze wyniki osiągnięto przy użyciu soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS).

  Streszczenie angielskie: Various calcium-binding buffers and agents in DNA preparation from fresh human rib bones were compared. We showed that the buffer described by Kuntze et al. [1996] yielded the highest quantities of DNA, but the obtained DNA was strongly degraded. The best quality DNA was obtained using two buffers: of H„nni et al. [1994] and of Ivanov et al. [1995]. Among the new calcium-binding agents that were not examined before, the most efficient were Bismuth III Oxide and Na/FeEDTA, and - in two-step decalcification - sodium citrate.


  19/19

  Tytuł oryginału: The reactions of cyclization of semicarbazide derivatives of 1,3-diphenyl-1,2,4-triazolin-5-thione-4-acetic acid.
  Autorzy: Dobosz Maria, Pitucha Monika, Chudnicka Alina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.371-377, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: In the reaction of hydrazide of 1,3-diphenyl-1,2,4-triazolin-5-thione-4-acetic acid with isocyanates, semicarbazide derivatives of 1,3-diphenyl-1,2,4-triazolin-5-thione-4-acetic acid [I-X] were obtained. Cyclization of these compounds in the presence of 2 p.c. NaOH led to the formation of derivatives of 1,2,4-triazolin-5-one [XI-XX].

  stosując format: