Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOBOSIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ocena malejących skażeń środowiska regionu śląskiego i ich wpływu na zmiany w układzie kostno-stawowym u dzieci w wieku szkolnym w latach 1991-2001.
Tytuł angielski: Estimation of environmental pollution reduction in the Silesian region and its influence on anatomical changes in the skeletal system of school children in 1991-2001.
Autorzy: Wawrzyczek Joanna, Gerber Ryszard, Dobosiewicz Krystyna, Lepich Tomasz, Pastuszka Agnieszka
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.867-873, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono próbę oceny wpływu ekstremalnie skażonego środowiska Górnego Śląska początku lat dziewięćdziesiątych na zdrowie dzieci w wieku szkolnym i dynamikę pozytywnych zmian stanu zdrowia ich obecnych rówieśników równolegle ze zdecydowaną poprawą stanu środowiska na Śląsku w ostatniej dekadzie. Obserwacjami objęto 1510 uczniów klas 1-3 (wiek 7-10 lat) w latach 1990-1991 i 842 dzieci tych samych szkół i tych samych klas w latach 2000-2001. Równolegle w tym samym czasie zbadano 340 uczniów zamieszkujących tereny górskie Beskidów w latach 1991-1992 i 748 uczniów w latach 2000-2001. Porównując rozwój fizyczny dzieci z obu grup ze szczególnym uwzględnieniem zmian anatomicznych w narządach ruchu, stwierdzono zdecydowaną poprawę stanu zdrowia obecnych 7-10-latków na Śląsku, postępującą szybciej niż poprawa stanu środowiska tego regionu. Stan zdrowia dzieci w górach uległ nieznacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w miejscowościach tradycyjnie uznanych za uzdrowiskowe.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia usprawniającego chorych po złamaniach okołokrętarzowych operowanych metodą Endera, DHS-Hiploc oraz gwoździem Gamma : praca doktorska
  Autorzy: Sidorowicz Janusz, Dobosiewicz Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Szpital Rejonowy Murcki-Janów Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Katowicach]
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/8

  Tytuł oryginału: Odległe skutki złamań kręgosłupa w przebiegu osteoporozy
  Autorzy: Dobosiewicz Krystyna
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.119-121, il., bibliogr. 6 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Ocena funkcjonalna stawu biodrowego w zależności od rodzaju zastosowanego wszczepu : praca doktorska
  Autorzy: Czerner Marek, Dobosiewicz Krystyna (promot.).; [Śląska Akademia Medyczna] , Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 152 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20368

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Patomechanizm progresji skolioz idiopatycznych - znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej.
  Tytuł angielski: The pathomechanism of idiopathic scoliosis: the importance of physiological thoracic kyphosis.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Dobosiewicz Krystyna, Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.758-765, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępy w badaniach nad patogenezą skolioz idiopatycznych doprowadziły do zrozumienia przestrzennego charakteru tego zniekształcenia, w tym deformacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej ciała. Obecnie uważa się, że zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, a w dalszym etapie lordozy piersiowej jest nieodłączną składową skoliozy piersiowej. W pracy przedstawiono koncepcję wewnątrzpiersiowego skoliotycznego garbu kręgosłupowego. Korygowanie skolioz sposobami nieoperacyjnymi i operacyjnymi powinno być trójpłaszczyznowe i uwzględniać odtworzenie fizjologicznej kifozy piersiowej.

  Streszczenie angielskie: Progress in research on the pathogenesis of idiopathic scoliosis has brought about a better understanding of the spatial character of this deformity, including spinal deformation on the sagittal plane. It is now generally thought that the reduction of physiological thoracic kyphosis, followed at a letter stage by thoracic lordosis, is a constant component of thoracic scoliosis. The authors present the concept of intrathoracic scoliotic vertebral hump. Both consevative and surgical treatment should consist in three-dimensional correction of scoliosis, with particular attention paid to the restoration of normal thoracic kyphosis.


  6/8

  Tytuł oryginału: Osteoporoza idiopatyczna wieku rozwojowego - diagnostyka i rehabilitacja.
  Tytuł angielski: Developmental age idiopathic osteoporosis - diagnostics and rehabilitation.
  Autorzy: Dobosiewicz Krystyna, Jędrzejewska Anna, Durmała Jacek, Dyner-Jama Irena, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Flak Maria, Szota Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.987-992, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna osteoporoza wieku rozwojowego stanowi rzadką chorobę metaboliczną kości o patomechanizmie odmiennym od osteoporozy inwolucyjnej. Etiologia tej choroby pozostaje nieznana. Występuje w przedziale wieku 3,5 - 15 r.ż. z częstością porównywalną dla obu płci. Charakteryzuje się szybką utratą masy kostnej. Obraz kliniczny obejmuje: ból zlokalizowany początkowo w obrębie stóp a następnie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, stopniowo narastajace odkształcenia osi końćzyn, patologię chodu i postepujące obniżenie siły mięśniowej kończyn dolnych. Początek choroby jest nieswoisty, o rozpoznaniu rozstrzyga obraz radiologiczny - ukazujący rozrzedzenie wartwy gąbczastej kości, liczne nadłamania wobrębie kości długich i typowe dla osteoporozy deformacje trzonów kręgów z obniżeniem ich wymiaru pionowego. W pracy przedstawiamy dwuetapową metodę rehabiltacji stosowaną w osteoporozie wieku rozwojowego. Podstawową zasadą postępowania usprawniajacego w tych przypadkach stanowi stopniowe obciążanie kończyn dolnych w pozycji antygrawitacyjnej warunkującej docisk do powierzchni stawowych. Końcowym etapem rehabilitacji jest trening interwałowy na bieżni ruchomej.

  Streszczenie angielskie: Developmental age idiopathic osteoporosis is a rare metabolic disease, which pathomechanism is different from involutional osteoporosis. Its eitology still remains unknown. An onset of the disease is rapid, affecting previously healthy children of both sexes aged 3.5 - 15. A rapid loss of bone mass is especially remarkeble. Clinical picture of the disease includes pain localised initially in feet, then in thoraco-lumbar section of the vertebral column, gradually progressive deformation of the longitudinal axes of limbs, gait pathology and progressive depletion of a lower limb muscle strength. The onset of the disease is non-specific. Diagnosis is possible on the basis of roentgen imaging depicting rarefaction of cancellous layer of the bone, numerous infractions of long bones and typical for osteoporotic deformation of vertebral shafts with reduction of their vertical dimenstion. Current research presents twostaged method of rehabilitation applied in developmental age osteoporosis. The main principle of treatment is based on increasing axial load of lower limbs in antigravitational positon causing joint surfaces to be pushed together. Final stage of rehabilitation includes interval training on a moving track.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wpływ metody asymetrycznej mobilizacji tułowia na kształtowanie się kifozy piersiowej.
  Tytuł angielski: Influence of method of asymetric trunk mobilization on shoping of a thoracic kyphosis.
  Autorzy: Durmała Jacek, Dobosiewicz Krystyna, Jendrzejek Hanna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.33-42, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Kliniczna analiza wpływu metody kinezyterapii skolioz wg Dobosiewicz na wielkość kifozy piersiowej u dzieci i młodzieży z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Materiał i metoda: Przeprowadzono retrospektywną analizę 458 przypadków chorych z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. W 248 przypadkach stwierdzono skoliozy jednołukowe, a 210 - dwułukowe. W jednołukowych skoliozach średni kąt Cobba wynosił 34,8ř ń 18,1; w dwułukowych - w odcinku piersiowym 33,6ř ń 15,9, a w odcinku lędźwiowym 32ř ń 13,3. Plecy płaskie występowały u 152 dzieci (61,3 proc.) ze skoliozą jedołukową (kifoza -8ř do 27ř; średnia 15,2ř ń 8,7) i u 137 dzieci (65,2 proc.) ze skoliozą (kifoza -4ř do 27ř; średnia 18ř ń 7,8). Dalszej analizie poddano właśnie tę grupę dzieci. Były one leczone zachowawczo metodą asymetrycznych mobilizacji tułowia w pozycjach ściśle symetrycznych wg Dobosiewicz w warunkach szpitalnych. Średni czas hospitalizacji wynosił 10 ń 4 dni. Pomiary kifozy piersiowej wykonywane były przy przyjęciu wypisie. Wyniki i omówienie: W skoliozach jednołukowych wzrost kifozy piersiowej rejestrowano u 56,1 proc. chorych, średnio o 7ř ń 3,1. Zmniejszenie kifozy wystąpiło u 3,2 proc. badanych, średnio o 1,2ř ń 1,3. W skoliozach dwułukowych pogłębienie kifozy piersiowej obserwowano u 63,8 proc. leczonych dzieci, średnio o 5,6ř ń 2,9. W grupie tej odnotowano jeden przypadek zmniejszenia kifozy piersiowej o 3ř. Wniosek: Metoda kinezyterapii skolioz wg Dobosiewicz już ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effects of kinesitherapy according to Dobosiewicz on thoracic kyphosis in patients with idiopathic scoliosis. Material and method: The study was conducted in 458 scoliotic patients aged 6-19 years (248 cases of single scolioses and 210 of double major scolioses). Mean Cobb angle was 34.8 ń 18.1ř in single scoliosis. Nean Cobb angle i double major scoliosis was 33.6 ń 15.9ř in the thoracic region, and 32 ń 13.3ř in the lumbar region. Flat back was found in 152 children (61.3 p.c.) with single scoliosis, their kyphosis ranging from -8ř to 27ř (15.2 ń 8.7ř), and in 137 children (65.2 p.c.) with double major scoliosis, their kyphosis ranging from -4ř to 27ř (18 ń 7.8ř). Patients were treated according to Dobosiewicz's technique of asymmetric trunk mobilisation in strictly symmetrical initial positions. Mean hospital's treatment duration was 20 ń 4 days. Kyphosis was evaluated at the beginning and at the end of the treatment priod. Results: Kyphosis increased in 56.1 p.c. of cases of single scoliosis in 63.8 p.c. of cases of double major scoliosis, both associated with flat back, mean improvement amounting to 7 ń 3.1ř and 5.6 ń 2.9ř, respectively. Thoracic kyphosis decreased in 3.2 p.c. and one case, respectively, mean change amounting to 4.2 ń 1.3ř, respectively. Conclusion: Dobosiewicz's method of a short-lasting conservartive treatment of scoliosis significantly increases thoracic kyphosis in children with progressive ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych u dzieci z jednołukową skoliozą idiopatyczną.
  Tytuł angielski: Somatosensory evoked potentials in children with single idiopathic scoliosis.
  Autorzy: Flak Maria, Dobosiewicz Krystyna, Durmała Jacek, Jędrzejewska Anna, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Dyner-Jama Irena
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.87-101, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Soamtosensoryczne potencjały wywołane (SEP) są nieinwazyjną metodą badania ośrodkowej drogi czuciowej. Mają zastosowanie w wykrywaniu zmian subklinicznych OUN. Cel pracy: Ocena ośrodkowej drogi czuciowej za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych z nerwów piszczelowych u dzieci, ze skoliozą idiopatyczną jednołukową piersiową prawostronną oraz piersiowo-lędźwiową lewo- i prawostronną. Materiał i metoda: U 63 dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa wykonano SEP-57 dziewcząt, 6 chłopców (w tym 40 ze skoliozą piersiową prawostronną, 16 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową lewostronną i 7 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową prawostronną). Wiek badanych 6-17 lat (śr. 12,6 ń 1,97 roku), wysokość ciała 128-176 cm (śr. 153 ń 11,26 cm). Grupę badaną podzielono w zależności od typu skoliozy oraz wielkości kąta skrzywienia wg Cobba. Grupa I - dzieci ze skrzywieniem piersiowym prawostronnym - 40 dzieci (39 dziewcząt, 1 chłopiec), śr. wiek 12,2 ń 1,97. Grupa II - skolioza piersiowo-lędźwiowa - 23 dzieci (18 dziewcząt, 5 chłopców), w tym 16 ze skoliozą lewostronną i 7 ze skoliozą prawostronną. Grupa A to 38 dzieci ze skrzywieniem którego kąt Cobba jest mniejszy niż 30ř (7ř- 29ř; śr. 17ř ń 7.24). Grupa B to 25 dzieci z kątem Cobba ň 30ř (30ř - 74ř; śr. 48ř ń 15,52). Grupę kontrolną stanowiło 40 dzieci w wieku 6 - 18 lat (śr. 14 ń 2,66 lat), 17 dziewcząt i 23 chłopców wysokość ciała 123 - 183 cm (śr. 160 ń 14,39 cm). W analizie wyników za normę uznano średnią grupy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Somatosensory evoked potentials (SEP) are a non-invasive method of assessiong central sensory pathways. This method is used in detection of sub-clinical lesions of the central nervous system. Aim of study: Evaluation of central sensory pathways with somatosensory potentials evoked from tibial nerves in children with singl idiopathic scoliosis (IS): right thoracic, and left or right thoraco-lumbar. Material and method: A group of 63 children with IS was examined with SEP (6 boys and 57 girls). Among them, 40 sufferedd from right thoracic, 16 - left thoraco-lumbar and 7 - right thoraco-lumbar IS. They were aged 6-17 (12.6 ń 1.97 years), body height 128-176 cm (153.1 ń 11.26 cm). Children were classified according to the type of scoliosis and Cobb's angle. Group I - right thoracic IS (1 boy, 39 girls), mean age 12.2 ń 1.97 years. Group II - thoraco-lumbar IS (5 boys, 18 girls), including 16 left- and 7 right-sided IS. Group A - 38 children with Cobb's angle below 30ř (7ř-29ř; 17 ń 7.24ř). Group B - 25 children with Cobb's angle ň30ř-74ř; 48 ń 15.52ř). Control group included 40 children (23 boys, 17 girls) aged 6-18 years (14 ń 2.66 years), with body height 123-183 cm (160 ń 14.39 cm). SEP assessment was carried out in the EM7G Laboratory, Department of Rehabilitation. The results were expressed in own scale of payhology (normal value = mean value of control group ń 2.5 SD). N22, P37, N45 latencies and amplitudes N22-P37 interlatencies and lateral ...

  stosując format: