Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DIETRICH-MUSZALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena wskaźników odporności komórkowej u młodzieży stosującej lotne rozpuszczalniki organiczne.
Tytuł angielski: Evaluation of cellular immunity parameters in adolescents using volatile oragnic solvents.
Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.32-38, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny liczby limfoctów T i ich subpopulacji oraz komórek NK za pomocą przeciwciał monoklonalnych w cytometrze przepływowym FACScan u młodizeży leczonej z powodu długotrwałego inhalowania lotnych rozpuszczalników, wytwarzanych na bazie węglowodorów aromatycznych, o działaniu narkotycznym. Ustalono, że zmiany dotyczące składu limfocytów T i ich subpopulacji oraz komórek NK wskazują na zaburzenia odporności komórkowej u osób długotrwale przyjmujących lotne rozpuszczalniki organiczne. Zaburzenia w dystrybucji komórek układu odpornościowego u osob inhalujących lotne rozpuszczalniki mogą stanowić dodatkowy czynnik wpływający niekorzystnie na ich stan psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The number of lymphocytes T and their subpopulations as well as NK cells was assessed through monoclonal antibodies in FaCscan flow cytometre in adolescents treated because of chronic inhalation of volatile solvents based on aromatic hydrocarbons exhibiting narcotic efects. It has been established that changes in the composition of lymphocytes T and their subpopulations as well as NK cells point to cellular immunity diorders in those chronically abusing volatile solvents. Disorders in the distribution of immune cells in those inhaling volatile solvents may constitute an additional factor adversely affecting their mental and physical condition.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska Konferencja: "Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Trudności diagnostyczne, terapeutyczne i orzecznicze 10-11 maja 2002 r., Łódź.
  Opracowanie edytorskie: Dietrich-Muszalska Anna (Oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.176, il. - Ogólnopolska konferencja pt. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych - trudności diagnostyczne, terapeutyczne i orzecznicze Łódź 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i współwystępującym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems in adolescents with mental disorders and comorbid psychoactive substances addiction.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta, Makowska Iwona
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.204-208, il., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę częstości współwystępowania psychoz i uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród pacjentów leczonych w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia. Przedstawiono problemy diagnostyczne i terapeutyczne wynikające z leczenia osób uzależnionych z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.

  Streszczenie angielskie: The article presents an assessment of the prevalence of psychoses and addiction to psychoactive substances among patients treated in II Psychiatric Department, Medical University of Łódź, and Centre of Addiction Prevention and Therapy in Łódź, as well as a survey of literature on this subject. Diagnostic and therapeutic problems resulting from the treatment of addicted persons with comorbid mental disorders are presented.


  5/5

  Tytuł oryginału: Uzależnienie od benzodiazepin - BZD: rozpowszechnienie, mechanizm i zasady postępowania z osobami uzależnionymi.
  Tytuł angielski: Addiction to benzodiazepines: prevalence, mechanism and treatment procedures for addicted patients.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna, Makowska Iwona, Kornowski Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.266-275, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiano dane epidemiologiczne dotyczące uzależnienia od benzodiazepiny - BZD. Zwrócono uwagę na narastanie problemu używania leków uspokajających i nasennych przez młodzieży w celach niemedycznych. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na uzależnienie się od BZD związane z niewłaściwym rozwojem relacji między lekarzem a pacjentem, brakiem edukacji pacjentów na temat właściwości uzależniających BZD oraz określeniem długości leczenia i możliwości uzależnienia w przypadku niestosowania się do zaleceń lekarskich. Podkreślono udział innych przyczyn wynikających z trudności diagnostycznych zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza depresji maskowanej, przebiegającej pod postacią różnych objawów somatycznych czy też zaburzeń depresyjnych o niewielkim natężeniu, oraz zbyt mały udział metod psychoterapeutycznych w leczeniu niektórych pacjentów. W pracy omówiono kryteria rozpoznania uzależnienia od BZD wg ICD-10, obraz kliniczny uzależnienia i objawy zespołu abstynencyjnego, mechanizm ośrodkowego działania BZD i różne strategie leczenia uzależnienia, omawiane w piśmiennictwie.

  Streszczenie angielskie: The article presents epidemiological data relating to addiction to benzodiazepine. Attention has been paid to the increased problem of using sedatives and sleeping drugs by adolescents-for non-medical purposes. Besides, attention has been paid to the factors promoting addiction to benzodiazepines, connected with improper development of the relations between the physician and patients, lack of patients' edication on addictive properties of benzodiazepines and determining the length of treatment and addiction possibilities when physician's recommendations are not complied with. The contribution of other reasons was emphasized, which resulted from diagnostic difficulties in mental disorders, especially the masked depresion occurring in form of various somatic symptoms or slight depressive disorders, and too low share of psychoterapeutic methods in the treatment of some patients. The article discusses the criteria of diagnosing the benzodiazepine addiction according to ICD-10, clinical picture of addiction and symptoms of treatment of addiction, discussed in literature.

  stosując format: