Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DERWICH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  2/6

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ziarnicy złośliwej u dzieci w ośrodku poznańskim. Obserwacje 20-letnie.
  Tytuł angielski: Results of treatment of Hodgkin's disease in children at a single center. 20-years follow up.
  Autorzy: Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Derwich Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.55-57, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ciągu 20 lat (1982-2001) w ośrodku poznańskim leczono 115 dzieci z ziarnicą złośliwą - 86 do 1996 r. (grupa A) i 29 od 1997 do 2001 roku (grupa B). Prawdopodobieństwo 20-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i przeżycia (pS) dla wszystkich dzieci wynosi odpowiednio 0,81 ń 0,04 i 0,91 ń 0,03. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A (20-letnie) i B (5-letnie) wynosiło 0,80 ń 0,04 i 0,93 ń 0,04 a pS dla grupy A i B 0,91 ń 0,03 i 1,0 odpowiednio.

  Streszczenie angielskie: During last 20 years (1982-2001) 115 children with Hodgkin's disease were treated in our center. Probability of 20-year event free survival (pEFS) and of survival (pS) for the whole group were 0,81 ń 0,04 and 0,91 ń 0,03 respectively. Probability of EFS for groups A(20-year) and B(5-year) were 0,80 ń 0,04 and 0,93 ń 0,04 and pS for groups A(20-year) and B(5-year) 0,91 ń 0,03 and 1,0 respectively.


  4/6

  Tytuł oryginału: Czy występowanie nieprawidłowych mitoz w rakach kolczystokomórkowych krtani wiąże się z typem histologicznym tkanki nowotworowej?
  Tytuł angielski: Does the presence of irregular mitosis in laryngeal squamous cell carcinomas bind with the histological type within the neoplastic tissue?
  Autorzy: Derwich Wojciech, Gabryel Piotr, Madaj Paul, Gębala Nina
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 2 s.21-30, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Międzynarodowy kongres studentów medycyny i młodych lekarzy Poznań 19-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Komórki ustroju narażone są każdego dnia na działanie czynników mutagennych. Powstałe mutacje uruchamiają szereg mechanizmów naprawczych, w których znaczną rolę odgrywa białko p53. Jednocześnie mutacje te są przyczyną niestabilności chromosomów prowadzących do transformacji komórek w kierunku nowotworowym. Analiza jakościowa i ilościowa materiału 50 raków kolczystkokomórkowych krtani na bazie mikroskopii świtlnej i elektronowej ujawniła wyraźną korelację między typem histologicznym badanych raków a występowaniem mieprawidłowych mitoz.

  Streszczenie angielskie: Each day, cells of the human body are at risk for developing carcinomas influenced by the actions of mutagenic agents. Developed mutations activate a series of repair mechanisms in which a significance role is played by the p53 protein. Stimultaneously, these mutations are the cause of chromosome instability leading to the transformation of cells in the direction of carcinoma. The quality and quantity analysis of 50 squamous cell carcinomas from the larnyx, based on light and electronic microscopic techniques, showed a distinct correlation between the histological type of studied carcinomas and the projection of improper mitosises.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia inhibiny B w surowicy krwi kobiet poddawanych hiperstymulacji jajników do programu zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Evaluation of serum inhibin B concentration in women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization programme in Division of Infertility and Reprodutive Endocrinology.
  Autorzy: Jósiak Magdalena, Derwich Krzysztof, Jędrzejczak Piotr, Pawelczyk Leszek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.4-9, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono stężenia inhibiny B w dniu punkcji w surowicy kobiet poddawanych hiperstymulacji jajników dla programu zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzono korelację poziomu inhibiny w dniu punkcji z liczbą uzyskanych oocytów, ich dojrzałością oraz z liczbą zarodków. Uzyskano istotne statystycznie współczynniki korelacji stężenia inhibiny z liczbą wszystkich uzyskanych podczas punkcji jajników oocytów oraz komórek jajowych będących w stadium metafazy II (MII). Nie stwierdzono istotnego statystycznie współczynnika korelacji koncentracji z liczbą oocytów będących w stadium metafazy I (MI) i usyskanych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego zarodków.


  6/6

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: