Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DENYS
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w stanach obniżonej odporności.
Tytuł angielski: The antibiotic therapy in the immunocompromised host.
Autorzy: Denys Andrzej
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.60-61, bibliogr. [9] poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/10

  Tytuł oryginału: Ocena działania przeciwdrobnoustrojowego chlorku 1-metylo-N'(hydroksymetylo) nikotynamidowego - badania wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of antimicrobial activity of 1-methyl N'(hydroxymethyl nicotinamide chloride) - preliminary results.
  Autorzy: Adamiec Maciej, Ciebiada Ireneusz, Korczak-Kozakiewicz Ewa, Denys Andrzej, Adamus Jan, Gębicki Jerzy
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.134-136, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  3/10

  Tytuł oryginału: Priony - zagrożenia przyszłości.
  Tytuł angielski: Prions - danger for the future.
  Autorzy: Denys Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.28-29, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na pdostawie przeglądu piśmiennictwa omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące - prionów jako ewentualnego czynnika terroryzmu biologicznego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the review on a "hot topic" of prions which may be used as a biological weapon in a terrorist attack in the future.


  4/10

  Tytuł oryginału: Współczesne zagadnienia bioterroryzmu.
  Tytuł angielski: Modern aspects of bioterrorism.
  Autorzy: Denys Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.132-135, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu zagadnień związanych z możliwością użycia drobnoustrojów w ataku bioterrorystycznym. Zwrócono uwagę na potrzebę współudziału społeczeństwa w zapobieganiu następstw użycia chemicznej i biologicznej broni masowego rażenia. Podstawowe znaczenie ma szybkie rozpoznanie, umiejętność podjęcia działań profilaktycznych, leczenie aby uratować jak najwięcej istnień ludzkich.

  Streszczenie angielskie: The study includes a survery of issues connected with the possibility of micro-organisms use in bioterroristic attack. The attention was drawn to the need of society co-operation in nuclear, chemical and biological weapons use prevention. The fundamental importance is a quick diagnosis, skills of undertaking preventive activities, treatment intending to save a great number of human beings.


  5/10

  Tytuł oryginału: Investigations on the role of immunological factors in aseptic loosening of total cemented and uncemented hip prosthesis. [P.] 3: Morphological investigations.
  Tytuł polski: Badania nad rolą czynników immunologicznych w obluzowaniu aseptycznym całkowitej cementowej i bezcementowej protezy stawu biodrowego.
  Autorzy: Denys P[aweł], Szmigiel A., Żołyński A.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.44-49, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokumentacja morfologiczna obejmuje wyniki badań histopatologicznych uzyskanych w mikroskopie świetlnym, wyniki badań immunohistochemicznych i mikroskopowo-elektronowych. Potwierdzono opisywane w piśmiennictwie aktywacje i proliferacje makrofagów wokół mas martwiczych i fragmentów polietylenu. Znaleziono także dane potwierdzające udział komórkowych reakcji immunologicznych w procesie obluzowania protezy: obecność komórek limfocytarnych i plazmocytów w tkankach strefy styku protezy.


  6/10

  Tytuł oryginału: Niekonwencjonalne czynniki infekcyjne - priony.
  Tytuł angielski: Non-typical infectious factors - prions.
  Autorzy: Denys Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.268-272, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa dotyczącego zagrożeń związanych z możliwością przeniesienia encefalopatii gąbczastej bydła na ludzi: przedstawiono molekularne podstawy tworzenia białek PrPc w tkance mózgowej, powstawanie ich izomerycznych form, możliwości przeniesienia zakażeń prionami pomiędzy gatunkami, opracowania metod rozpoznawania pasażowalnych amyloidoz mózgowych. Szczególne miejsce zajmują aspekty praktyczne związane z możliwościami inaktywacji prionów, zagadnienia profilaktyki.

  Streszczenie angielskie: The article presents the review on a "hot topic" which is treat of transmission of bovine spongiform encephalopathy (BSE) on humans, molecular bases of PrPc protein formation in brain tissue, production of their isometric forms, possibility of transmission of prion infections among species, methods of recognising brain passage amyloidoses. The article concentrations on practical aspects of prion inactivation and prophylaxis.


  7/10

  Tytuł oryginału: Teoretyczne podstawy racjonalnej antybiotykoterapii zapaleń kości.
  Tytuł angielski: Theoretical principles of osteitis rational antibiotic-therapy.
  Autorzy: Ciebiada Ireneusz, Adamiec Maciej, Ciebiada Maciej, Denys Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.1-12, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostrych, a zwłaszcza w przewlekłych zapaleniach kości, bakterie stanowią główny problem terapeutyczny. Opierając się na piśmioennictwie tematycznym autorzy omawiają wytwarzane przez bakterie czynniki etiopatogenetyczne odpowiedzialne za adhezę bakterii i proces zapalny tkanki kostnej oraz zwracają uwagę na podstawy, zalety i wady antybiotykoterapii ogólnej i miejscowej.


  8/10

  Tytuł oryginału: Ekonomika zdrowia, etyka medyczna a medycyna oparta na dowodach naukowych
  Tytuł angielski: Health economics, medical ethics, and evidence-based medicine.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Denys Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.453-458, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Punktem wyjścia opracowania było przyjęcie założenia, że zarządzanie na różnych szczeblach decyzyjnych wymaga nie tylko wiedzy stricte medycznej, ale i umiejętności korzystania z dorobku ekonomiki zdrowia oraz znajomości zasad etyki medycznej i metod badawczych, jakimi posługuje się medycyna oparta na dowodach naukowych. Jak dotąd, w piśmiennictwie nie ma opracowań, które podjęłyby próbę zarysowania wspólnych i rozłącznych cech trzech wymienionych dziedzin. Niniejsza praca stawia sobie za cel wypełnienie tej luki. Przedstawia ona czytelnikowi rys historycznego rozwoju powyższych dyscyplin, ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcjonujące w literaturze definicje i zakres zainteresowań tak ekonomiki zdrowia, jak etyki medycznej oraz medycyny opartej na dowodach naukowych. Autorzy w uwagach końcowych wyrażają przekonanie, że opracowanie przyczyni się także do zainteresowania środowiska medycznego zarysowaną problematyką, stanowiąc pierwszy krok na drodze do wypracowania rozwiązań, które znajdą trwałe zastosowanie m.in. w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The paper is based on the assumption that the management on different levels of decision-making requires not only strictly medical knowledge, but also the competence to make use of the acquisitions of health economics as well certain knowledge of the principles of medical ethics and research methods applied in the evidence-based medicine. So far the elevant scientific literature lacks any attempts to analyse the common and separate feature of the three fields mentioned above. Therefore, this paper aims at filling this gap. The objective is going to be met by acquainting the reader with the historical development of the three disciplines. Emphasis will be put on the existing definitions and scope of the health economics, medical ethics and evidence-based medicine. The concluding remarks contain the authors' conviction that this paper will contribute to make the medical environment more interested in the presented issues and thus constitute the first step to work out solutions which could be applied in clinical practice in the future.


  9/10

  Tytuł oryginału: Prions in medicine.
  Tytuł polski: Priony w medycynie.
  Autorzy: Denys A[ndrzej], Denys P., Żołyński A., Cieślik P.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.109-111, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Priony stały się ważnym tematem w związku z przypadkami przeniesienia encefalopatii gąbczastej bydła na ludzi. Artykuł prezentuje podstawy molekularne procesu tworzenia białek PrP**c oraz powstawania ich form izometrycznych, rolę bariery gatunkowej i jej przełamywania w procesie zakażenia, a także opracowania dotyczące metod rozpoznawania pasażowalnych amyloidaz mózgowych. W podsumowaniu zwrócono uwagę na aspekty praktyczne, tj. zagadnienia profilaktyki i inaktywacji prionów.

  Streszczenie angielskie: New variant of Creutzfeldt-Jakob disease has become a vital problem due to some cases of bovine spongiform encephalopathy transmission to human. Molecular basis of production of PrP**c proteins, their isomeric form creation, the role of species barrier and its overcoming in the infection process, methods of transmissible brain amyloidosis diagnosis have been presented in the paper.


  10/10

  Tytuł oryginału: Investigations on the role of immunological factors in aseptic loosening of cemented and uncemented hip prosthesis. [P.] 4: Discussion.
  Tytuł polski: Badania nad rolą czynników immunologicznych w obluzowaniu aseptycznym całkowitej cementowej i bezcementowej protezy stawu biodrowego.
  Autorzy: Denys P., Szmigiel A., Dudkiewicz Z.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.198-203, bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omowiono przyczyny jałowego obluzowania endoprotezy stawu biodrowego zarówno w oparciu o przegląd piśmiennictwa, jak i badania własne. Mają znaczenie nie tylko wybór endoprotezy i zastosowanie techniki operacyjnej, ale także czynniki immunologiczne. Wydaje się, że strukturą docelową w planowanej interwencji immunologicznej jest TNF-ŕ, cytokina, która stymuluje proces osteolizy.

  Streszczenie angielskie: The paper, based on literature and the author's own investigations, presents the causes of aseptic loosening of hip prosthesis. Not only the choice of prosthesis and operational techniques but also immunological factors are important in the process of aseptic loosening. TNFŕ, the cytokine which stimulates osteolysis, seems to be the target structure in the planned immunological intervention.

  stosując format: