Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DAWISKIBA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenia tętnic szyjnych podczas operacji wola nawrotowego tarczycy.
Tytuł angielski: Iatrogenic injury of common carotid artery during surgery for recurrent goiter.
Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dorobisz Andrzej T., Dawiskiba Janusz
Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.72-76, bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono możliwe przyczyny jatrogenne uszkodzenia tętnicy szyjnej, taktykę postępowania chirurgicznego oraz leczenie pooperacyjne. Autorzy przedstawili trzy przypadki jatrogennych uszkodzeń tętnicy szyjnej w grupie przeszło 6 tys. chorych operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy. U wszystkich chorych do urazu tętnicy doszło podczas operacji wola nawrotowego. W dwóch przypadkach było to wole guzowate, w jednym przypadku podczas wtórnej radykalizacji operacji u chorego z carcinoma papillare, rozpoznawanego w badaniu mikroskopowym, po przebytej pierwotnej operacji wola. Ostateczny wynik leczenia uszkodzenia tętnicy szyjnej u wszystkich chorych był pomyślny. Zwrócono uwagę na rolę przedoperacyjnego badania usg-dopplerowskiej duplex color u wszystkich chorych z wolem nawrotowym oraz wskazano na znaczenie udziału chirurga naczyniowego przy ostatecznej rekonstrukcji tętnicy szyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present most common mechanisms of iatrogenic carotid artery injuries, means of proper surgical management, as well as recommended postoperative treatment. The authors presented three cases of iatrogenic common cartoid artery injury on a large material of over 6 thausand patients operated due to different thyroid pathologies. All three cases occurred during recurrent goiter surgery. Two of these patients suffered from recurrent multinodular goiter, while the third was re-operated due to carcinoma papillare diagnosed by a pathologist following the first surgery. In all three cases eventual cartoid artery reconstruction results were satisfactory. The authors demonstrated the importance of preoperative colour duplex-Doppler examinations in all cases of recurrent goiter. They presented the role of the vascular surgeon in case of an eventual reconstructive procedure.


  2/10

  Tytuł oryginału: Pierwotny rak jelita grubego i nerki; rzadki przypadek synchronicznego występowania mnogich guzów pierwotnych.
  Tytuł angielski: Synchronous primary colorectal and renal cancers; a rare case report.
  Autorzy: Rychlewski Dariusz, Dawiskiba Janusz, Bednarz Wiktor
  Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.77-81, bibliogr. 18 poz., sum. + bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono bardzo rzadki przypadek współwystępowania pierwotnego raka jelita grubego i nerki z omówieniem danych statystycznych przedstawioanych w piśmiennictwie. 62 letniego mężczyznę leczono chirurgicznie usuwając z powodzeniem jednoczasowo oba guzy nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of the synchronous primary colorectal and renal cancers with the review of the statistical data presented in the literature. 62-years old man underwent succesfully a combined operative procedure in which both neoplasms were resected.


  3/10

  Tytuł oryginału: Współczesne sposoby diagnostyki i leczenia kamicy żółciowej w świetle ich historycznego rozwoju i uzyskiwanych wyników.
  Tytuł angielski: Actual methods of diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of its historical development and obtained results.
  Autorzy: Dawiskiba Janusz, Czopnik Piotr, Bednarz Wiktor, Rychlewski Dariusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.153-160, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd metod diagnostycznych i leczniczych dotyczących kamicy żółciowej z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju i aktualnie przyjętych standardów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the review of diagnostic and therapeutic methods useful in diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of historical development and actually recommended standards.


  4/10

  Tytuł oryginału: Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit - leczenie chirurgiczne.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of inflammatory bowel diseases.
  Autorzy: Bednarz Wiktor, Woldan Jerzy, Wojczys Romualda, Dawiskiba Janusz, Forkasiewicz Zdzisław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.27-29, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzienie: Zapalne choroby jelit (IBD - wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna) rozpoznawane są w Polsce coraz częściej, stanowiąc również ze wzrastającą częstością wskazanie do leczenia operacyjnego. Cel pracy: Analiza postępowania chirurgicznego u chorych operowanych z powodu IBD w latach 1994 - 2000. Materiał i metody: analizie poddano grupę 48 chorych, 35 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg), 12 z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L.-C.), 1 z colitis indeterminans. U pacjentów z wzjg wykonano dwuetapową proktokolektomię odtwórczą. U chorych z ch. L.-C. wykonano wycięcie odcinka krętniczo-kątniczego z zespoleniem bok do boku, sigmoidostomię z wycięciem przetok okołoodbytniczych i przetoki odbytniczo-pochwowej, niskie przednie wycięcie odbytnicy, kolektomię z ileostomią; w tej grupie chorych nie wykonywano odtwórczych proktokolektomii, nie notowano również pomyłek diagnostycznych wzjg - ch. L.-C. Nie było również okołooperacyjnych zgonów. Wyniki i wnioski: Postępowanie chirurgiczne różni się znamiennie w wzjg i ch. L.-C. Proktokolektomia odtwórcza daje możliwość usunięcia całego zmienionego chorobowo jelita, postępowanie w ch. L.-C. likwiduje groźne dla życia następstwa choroby, nie dając możliwości definitywnego usunięcie schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Background: Inflammatory bowel diseases (IBD - ulcerative colitis and Crohn's disease) are recognised in Poland with increased frequency and more often are the indications for surgical treatment. Aim of the study: Analysis of surgical strategy in patients treated surgically for IBD between 1994 - 2000. Material and methods: Group of 48 operated patients were analysed; 35 with ulcerative colitis, 12 with Crohn's disease, 1 with indeterminate colitis. In patients with ulcerative colitis for urgent indications two-stage restorative proctocolectomy was performed. In patients with Crohnis disease usually resection of ileocoecal region with side-to-side anastomosis, segmental resections of the inflammed bowel or colectomy with ileostomy were done. We did not perform restorative proctocolectomy in Crohn's disease and did not observe misdiagnosis of Crohn's - ulcerataive colitis. There was no death in referred group of patients. Results and conclusions: Surgical management in ulcerative colitis (restorative proctocolectomy) can be estimated as a radical treatment, when entire diseased mucosa is removed, while surgical treatment in Crohn's disease liquidates life-threatening complications, without possibilities of definite removal of the disease.


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową.
  Tytuł angielski: Estimation of surgical risk factors in patients with primary gallstone disease.
  Autorzy: Czopnik Piotr, Dawiskiba Janusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.203-209, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Kamica żółciowa należy do najczęstszych schorzeń wymagających leczenia operacyjnego. Leczenie operacyjne niepowikłanej kamicy żółciowej jest obciążone niewielkimi odsetkami powikłań i zgonów. Zwiększoną częstość pooperacyjnych powikłań i zgonów obserwuje się w wybranych grupach chorych, zwłaszcza w wieku podeszłym, z ozpż, współistniejącą żółtaczką mechaniczną, kamicą przewodową oraz wymagających rewizji dróg żółciowych. Cel pracy: Zaawansowany wiek chorych, współistnienie żółtaczki mechanicznej, kamicy przewodowej oraz konieczność rewizji dróg żółciowych są uważane za istotne czynniki ryzyka operacyjnego u chorych operowanych z powodu pierwotnej kamicy żółciowej. Celem pracy była ocena ryzyka rozwoju pooperacyjnych powikłań i zgonów u chorych operowanych z powodu kamicy żółciowej, u których występowały wyżej wymienione czynniki operacyjnego ryzyka. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 2619 kolejnych chorych operowanych sposobem klasycznym w latach 1980-1990 z powodu pierwotnej kamicy żółciowej. Wśród czynników operacyjnego ryzyka oceniano: zaawansowany wiek chorych ( 60 r.ż.), współistnienie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego (ospż), żółtaczki mechanicznej, kamicy przewodowej oraz konieczność rewizji dróg żółciowych. Wyniki: Odsetek pooperacyjnych powikłań był znamiennie wyższy u chorych starszych (21,9 proc. vs. 9,0 proc.), zwłaszcza przy współistnieniu ozpż (32,9 proc.). U chorych operowanych w trybie pilnym z powodu ozpż częstość ...

  Streszczenie angielskie: Background: Primary gallstone disease is one of the most common diseases requiring surgical treatment. Surgical treatment of uncomplicated gallstone disease is connected with relatively low risk of postoperative complications and deaths. In selected groups of patients, especially in older age, with concomitant acute cholecystitis, obstructive jaundice, choledocholithiasis and requiring common bile duct exploration, significantly higher rate of postoperative complications and deaths is observed. Objectives: Older age of patients, acute cholecystitis, concomitant obstructive jaundice, choledocholithiasis and common bile duct exploration are considered as surgical risk factors in patients operated for primary gallstone diseas. The aim of the study was to estimate the risk of development of postoperative complications and deaths in patients presenting surgical risk factors mentioned above. Material and methods: We analysed 2619 patients who underwent open cholecystectomy for gallstone disease in the years 1980-1999. Estimated risk factors were: older age (over 60 yeras), acute cholecystitis, concomitant obstructive jaundice, choledocholithiasis and simultaneously performed CDB exploration. Results: Rate of postoperative complications was significantly higher in older patients (21,9 p.c. vs. 9.0 p.c.), especially those with acute cholecystitis (32.9 p.c.). Patients operated for acute cholecystitis had higher rate of postoperative complications and deaths than the ones ...


  6/10

  Tytuł oryginału: Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową : praca doktorska
  Autorzy: Czopnik Piotr, Dawiskiba Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 73 k. : tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Urazy głowy w mnogich obrażeniach ciała w materiale własnym
  Autorzy: Wojczys Romualda, Bednarz Wiktor, Dawiskiba Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.247-249, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  8/10

  Tytuł oryginału: Wkład I Kliniki Chirurgii, profesora Czyżewskiego oraz Jego następców (1946-2002) w rozwój chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku z perspektywy 66 lat działalności Kliniki.
  Autorzy: Dawiskiba Janusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.13-14 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Czyżewski
 • Kazimierz

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  9/10

  Tytuł oryginału: Zespół żyły głównej górnej u chorego z olbrzymim wolem zamostkowym - przydatność skojarzonego badania USG z opcją color-Doppler oraz flebografii żył górnego otworu klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Superior vena cava syndrome in patient with enormous retrosternal goiter - usefulness of associated studies of USG color-Doppler and phlebography of superior chest aperture veins.
  Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dawiskiba Janusz, Garcarek Jerzy, Łukieńczuk Tadeusz
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (3) s.79-82, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek 76-letniego mężczyzny z zespołem żyły głównej górnej, który rozwinął się w przebiegu wola zamostkowego nadczynnego. W świetle aktualnie dostępnych diagnostycznych metod obrazowych ocenili przydatność skojarzonego badania USG tarczycy z opcją color-Dopler oraz flebografii żył górnego otworu klatki piersiowej. Zwrócili uwagę na konieczność leczenia operacyjnego, taktykę postępowania chirurgicznego oraz możliwe zagrożenia, a także istniejące trudności diagnostyczne.


  10/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie homograftu tętniczego w leczeniu ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: The use of the arterial homograft in treatment of local prosthetic graft infection - report of two cases.
  Autorzy: Pupka Artur, Skóra Jan, Dawiskiba Tomasz, Szyber Piotr
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.183-186, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja po wszczepieniu protez z materiałów sztucznych stanowi ogrommny problem w chirurgii naczyniowej. W pracy przedstawiono 2 przypadki zakażenia protezy naczyniowej aortalno-dwuudowej, ograniczone do dystalnej części ramienia. Ze względu na brak efektu leczenia przy zastosowaniu metod klasycznych chorych operowano, wymieniając zakażony odcinek na homograft tętniczy. Kontrola pooperacyjna wykazała ustąpienie infekcji.

  Streszczenie angielskie: Infection after vascular operations, particularly after synthetic prosthetic graft implantation, remains a serious complication of reconstructive vascular surgery. In this paper there are presented two cases of bifurcated graft infection limited to the distal part of one of the branches. Because of the unsatisfactory results of conventional treatment, the patients underwent in situ replacement of the infected prosthesis with an artetrial homograft. The postoperative check-up revealed the complete remission of infection.

  stosując format: