Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DANIŁOŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Cytologiczna ocena nabłonka pochwy wytworzonej metodą Vecchiettiego u pacjentki z podwójną szczątkową macicą.
Tytuł angielski: A cytohormonal assessment of the epitehlium of the neovagina created by modification of Vecchietti's procedure in patient with couble remains uterus.
Autorzy: Daniłoś J., Stachowicz N., Morawska D., Łopucka M., Kotarski Jan
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.51-52, bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Mayera-Rokitanskiego-Kstnera (MRK) charakteryzuje się wrodzonym brakiem pochwy i macicy, obaecnością prawidłowych jajowodów i jajników oraz zewnętrznych narządów płciowych. Jedną z najczęściej obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu tego zespołu jest modyfikacja laparoskopowa metodą Vecchettiego. Metoda ta została zastosowana u 29-letniej pacjentki z rozpoznanym zespołem MRK i podwójną szczątkową macicą. Po 4 tyg. od zabiegu oceniono rozmazy cytohormonalne oraz poziom hormonów płciowych w surowicy krwi. Zastosowana metoda stwarza po operacji warunki anatomiczne najbardziej zbliżone do naturalnych. Ściany wytworzonej tą metodą pochwy są pokryte prawidłowym nabłonkiem reagującym na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety.

  Streszczenie angielskie: Mayer-Rokitansky-Kstner syndrom (MRK) is charaacterized by congenital vaginal and uterine aplasia with regular oviducts and ovaries as well as regular external genitals. Laparoscopic modyfication of Vecchietti's method is one of the most commonly used surgical treatments. In our Department we used this method while operating on a 29-year old patient with undeveloped duble uterus and MRK syndrom. Four weeks aafter the surgery we examined cytohormonal smears and sex hormone levels in blood serum. The implemented method results in close to natural anatomic structures in operated women. Neovaginal walls are covered with regular epithelium which responds to hormonal changes in the woman organism.


  2/5

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej po operacjach ginekologicznych.
  Tytuł angielski: Adversities of antithrombotic prophylaxis after gynaecological operations.
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Daniłoś Jarosław, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.3-6, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania zatorowo-zakrzepowe są częstą przyczyną zgonów po operacjach. W pracy przedstawiono poziom ryzyka wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych po operacjach ginekologicznych, czynniki sprzyjające ich powstaniu. Przedstawiono kryteria kwalifikacji pacjentek do grup ryzyka. W pracy autorzy omawiają metody profilaktyki oraz jej niepowodzenia i ich przyczyny.

  Streszczenie angielskie: Thromboembolism is a frequent complication and cause of death in patients after surgery. In work authors introduced level of risk of pronouncement of thromboembolic complications after gynaecological operations, favourable factors their to rising. One represented criterious of qualifications of patients to groups of risk. Authors talk over methods of prophylaxis and her adversities and reasons of complications of prophylaxis.


  3/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia anatomiczne macicy a przedwczesne ukończenie ciąży.
  Tytuł angielski: Uterus malformations and premature pregnancy wastage.
  Autorzy: Daniłoś Jarosław, Stachowicz Norbert, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.21-23, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Sympozjum pt. przedwczesne ukończenie ciąży Zegrze 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rodzaje zaburzeń anatomicznych macicy, mających wpływ na przedwczesne ukończenie ciąży. Na podstawie piśmiennictwa przeanalizowano częstość występowania poronień i porodów przedwczesnych oraz możliwości operacyjnej korekty niektórych zaburzeń anatomicznych.

  Streszczenie angielskie: In the paper the authors described certain kinds of uterus malformations which could give rise to premature pregnancy wastage. On the basis of literature the authors analysed frequency of occurrence of miscarriages and premature deliveries as well as possibilities of operative treatment to certain malformations.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie trójwymiarowej ultrasonografii w ocenie objętości błony śluzowej macicy u kobiet z krwawieniami z jamy macicy.
  Tytuł angielski: Three-dimensional sonography in the endometrial volume measurements in women with perimenopausal irregular uterine bleeding.
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Czekierdowski Artur, Daniłoś Jarosław, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.970-975, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena objętości endometrium u kobiet z krwawieniami z jamy macicy. Grupę badaną stanowiło 45 kobiet (23 po menopauzie), u których wykonano ocenę ultrasonograficzną objętości endometrium przy zastosowaniu oprogramowania do automatycznego pomiaru objętości brył (VOCAL, Kretztechnik, Austria). Dodatkowo u każdej z kobiet w badaniu sondą dopachwową zmierzono grubość obu warstw endometriumi wartości indeksów przepływu naczyniwego w tętnicy macicznej (PI, RI, PSV). Wyniki badania ultrasonograficznego zweryfikowano histopatologicznie. Średnia objętość błony śluzowej u kobiet z rakiem endometrium była istontie wyższa (P 0,005, test U Manna-Whitneya) niż u kobiet z rozrostami i z nie stwierdzonym rozrostem endometrium. Średnie grubości błony śluzowej macicy i wartości indeksów przepływu w tętnicy macicznej nie różniły się istotnie. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że trójwymiarowy pomiar objętości endometrium może być dodatkowym elementem prognostycznym poprawiającym dokładność diagnostyczną ultrasonograficznej oceny zmian rozrostowych w błonie śluzowej jamy macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Evaluation of the role of three-dimensional (3D) ultrasonographic measurement of the endometrium volume in perimenopausal women with irregular uterine bleeding. Material and methods: We have assessed 45 women (23 postmenopausal) with 3D transvaginal probe and automatic volume measurement (VOCAL) software using Voluson V730 scanner (Kretztechnik, Austria). Additionally, doppler blood flow indices PI, RI and PSV in uterine artery as well as endometrial thickness were measured. All ultrasound data were verified by histology of the endometrial specimens removed during D&C or hysterectomy. Results: The age of the study grou pranged between 43-70 years (median 53 years). The mean volume of endometrium in women with endometrial cancer was 19,9 ń 7,5 ml. The mean volumes measured in women with endometrial hyperplasia and normal endometrium were 12,2 ń 7,9 ml and 7,4 ń 4,8 ml, respectively. There was a significant difference in endometrial volume between each pair of study groups (P 0,05). Moreover, significant differences were found in mean endometrial thickness between endometrial cancer and benign but not in hyperplastic endoemtrium. In contrast, there were no significant differences in study group s in mean values of Doppler blood flow indices measured in uterine artery. Conclusion: We conclude that 3D sonography and automatic volume measurement might be used better to characterize endometrial changes in women with perimenopausal bleeding.


  5/5

  Tytuł oryginału: Sonoangiografia i zastosowanie logistycznej analizy regresji w przedoperacyjnej charakterystyce guzów jajnika.
  Tytuł angielski: Sonoangiography and logistic regression analysis in the preopertive differentiation of ovarian tumors.
  Autorzy: Smoleń Agata, Czekierdowski Artur, Daniłoś Jarosław, Kraczkowski Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1053-1060, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbudowanie modelu predykcyjnego pozwalającego na obliczenie prawdopodobieństwa istnienia nowtoworu złośliwego jajnika u chorych z zdiagnozowanym guzem przydatkowym. Grupę badaną stanowiło 208 kobiet ze zmianami przydatkowymi leczonych w I Klinice Ginekologii AM w Lublinie. U każdej z kobiet analizowano cechy klniczne i ultrasonograficzne guza oraz ostateczne rozpoznanie histopatologiczne. Wśród pacjentek było 159 kobiet z guzami niezłośliwymi i 49 kobiet z nowtoworami złośliwymi. W wyniku analizy regresji logistycznej, która obejmowała początkowo 14 badanych zmienneych uzyskano 5 zmiennych istotonych statystycznie w przewidywaniu istneinia procesu złośliwego. Były to: wiek, obustronność, przegrody 3 mm, wyrośla brodawkowate 3 mm i cecha "Kolor". Czułość i swoistość modelu predykcyjnego dla 50 proc. prawdopodobieńśtwa istnienia raka jajnika wynosiły odpowiednio 77,55 proc. i 96,86 proc. Przy założeniu 25 proc. progu prawdopodobieństwa czułość modelu wynosiła 87,7 proc., a swoistość 89,9 proc. W analizowanym modelu prognostycznym zmiennie uwzględnione w równaniu regresji były istotnymi predyktorami ryzyka wystąpienia nowtoworu złośliwego w badanej grupie kobiet. Dokładność oceny prawdopodobieństwa istnienia guza złośliwego dla modelu regresji logistycznej była wyższa niż dla oceny opartej tylko na kryteriach klinicznych, morfologicznych lub dopplerwoskich.

  Streszczenie angielskie: Objective: To apply logistic regression analysis for several clinical and sonographic data for the concstruction of a predicitve model that could be helpful in the preoperative differentiation of adnexal masses. Materials and methods: Two hundred and eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Initial analysis included age and menopausal status, ultrasound derived morphological features of adnexal masses (unilateral/bilateral tumors, papillae, septae, tumor size and volume) as well as color Doppler criteria such as PI, RI, Peak Systolic Velocity, PSV assessment. In all examinations we used B&K 2002 ADI (Denmark) and Kretz Voluson V730 (Austria) scanners with transvaginal probes 5-9MHz. Stepwise logistic regression analysis was used to construct a predictive model that would allow probability of malignancy calculation for individual patient. Results: There were 159 benign and 49 malignant masses. Seven cancers were in FIGO stage one. Statistical analysis revealed that only 5 of initially tested 14 variables had significant influence on the regression equation. These were: age, bilateral mass, presence of septa 3 mm, papillary projections 3 mm in the tumor wall and subjective color scale assessment according to Timmerman et al. (1999). Senstiivity and specificity at the 50 p.c. probability level of malignancy in the studied tumor were 77,5 p.c. and 96.8 p.c., respectively. When 25 p.c. cut-off probability level was used, sensitivity increased to 87,7 p.c. and specificity dropped to 89,9 p.c. Prospective testing in a new group of 30 patients (5 ovarian cacners) gave sensitivity of 80 p.c. and specificity of 100 p.c...

  stosując format: