Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DŁUGOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Przeszczepy kablowe w leczeniu uszkodzeń nerwów obwodowych.
Tytuł angielski: Nerve grafts in the treatment of peripheral nerve injuries.
Autorzy: Bielecki Marek, Wojnar Jerzy, Długosz Jerzy
Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,434

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rozmaite możliwości i techniki stosowania wolnych przeszczepów nerwowych. Przeszczepy nerwów autogennych za Hanno Millesi podzielono na 2 grupy: przeszczepy pni nerwów oraz przeszczepy nerwów skórnych. Zwrócono uwagę na dwie techniki przygotowywania kikutów nerwu do rekonstrukcji: resekcję plastrową do granicy pęczków zdrowych oraz preparowanie międzypęczkowe z resekcją poszczególnych grup pęczków na ich różnej długości. Graniczny ubytek nerwu, przy którym winno się stosować wolne przeszczepy nerwów skórnych w zależności od ośrodka pozostaje kwestią dyskusyjną. Zwrócono uwagę na zależność stosowania przeszczepów nerwów od konfiguracji pęczkowej nerwu (struktura monofascicularna, oligofascicularna, polifascicularna bez uporządkowania pęczków w grupy oraz polifascikularna z uporządkowaniem pęczków w grupy).

  Streszczenie angielskie: The paper presents various possibilities and techniques of nerve grafting. According to Hanno Millesi two main nerve grafting techniques can be distinguished: trunk grafts and cutaneous nerve grafts. Two techniques of preparing the nerve stumps before grafting can be applied: simple cutting technique (using a razor blade or knife) and interfascicular preparation of the fascicule groups with resection of the scarred fascicules at varies lengths. Up till now no strict nerve gap distance indicating the need for nerve grafting procedure has been established. There are 4 main types of fascicule arrangement in the nerve stump: the monofascicular pattern, oligofascicular pattern, polyfascicular pattern without group arrangement and polyfascicular pattern with arrangement in groups. Each pattern calls for a specific technique of nerve grafting procedure.


  2/13

  Tytuł oryginału: Perseweracje werbalne jako przedmiot badań nad demencją typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: Verbal perseverations as the object of study into Alzheimer-related dementia.
  Autorzy: Domagała Aneta, Długosz Edyta
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.155-168, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Etiologia ostrych biegunek u dzieci w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: Aetiology of acute diarrheas in children from the region of Łódź. [P.] 1: Occurrence of infectious etiologic agents.
  Autorzy: Żurawska-Olszewska Jolanta, Krzesłowska Irena, Długosz Gabriela, Krasiukianis Agnieszka
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.129-136, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono szczegółową identyfikację względnie beztlenowej bakteryjnej i wirusowej flory kału z ostrych biegunek od 155 dzieci, w wieku do 6 roku życia, z regionu łódzkiego. Stwierdzono występowanie 4 głównych grup czynników etiologicznych, z których najliczniejszą stanowiły rotawirusy. Udokumentowano wysoki udział, nie rejestrowanych w Polsce, zakażeń wywołanych przez pałeczki z rodzaju Campylobacter. Wykazano konieczność wielokierunkowej diagnostyki mikrobiologicznej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was determination of the etiologic agents (bacterial, fungal or viral) of acute diarrheas in children from the Łódź region, suffering from acute diarrhoea during the period from October 1998 to February 2001. Rotaviruses were detected by the latex test. Other microorganisms belonging to the Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae and Vibrinaceae families, as well as the genera Listeria, Campylobacter, Candida, Staphylococcus were cultured on standard or selective culture media according to the NDH recommendations and identification by means of API system. Acute diarrhoeas in 155 small children below 6 years of age from the Łódź region were caused by rotaviruses (n=42; 27 p.c.). Enteropathogenic strains of Escherichia coli (n=25; 16.1 p.c.) occupied the third place after Salmonella bacteria (n=30; 19.3 p.c. - second place). Among bacterial etiologic factors of diarrhoeas Campylobacter bacteria showed high frequency of occurrence (n=22; 14.1 p.c.). The investigations enabled identification both the mixed infections (n=25; 16.1 p.c.) and more rare etiologic agents of diarrhoeas. Conclusions: 1. Acute diarrhoeas in children from the region Łódź were most frequently caused by rotaviruses; 2. Modern microbiological diagnostics of acute diarrhoeas in children should be multilateral, taking account of the mixed infections and expanding the routine search for bacteria of the genus Campylobacter.


  4/13

  Tytuł oryginału: Liszaj twardzinowy i zanikowy jako najczęstsza przyczyna nabytej stulejki.
  Tytuł angielski: Lichen sclerosus and atrophicus as the most frequent cause of acquired primosis.
  Autorzy: Długosz Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.68-70, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była analiza częstości występowania liszaja twardzinowego i zanikowego (LSA) jako przyczyny nabytej stulejki. Materiał i metoda. Analizie poddanych zostało 81 chorych, którym w latach 1986-2000 wykonano obrzezanie z powodu nabytej stulejki, a usuniętą skórę przekazano do badania histopatologicznego. Wyniki. Największą grupę pacjentów (22 chorych, tj. 27,1 proc.) stanowili chorzy z rozpoznanym LSA. 27 proc. chorych z tej grupy miało zwężenie ujścia zewnętrznego cewki moczowej, a 31 proc. - cukrzycę. Wnioski. W przypadku nabytej stulejki zawsze należy brać pod uwagę rozpoznanie LSA. Pacjenci z tej grupy wymagają monitorowania w kierunku zwężeń cewki moczowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is to analyse the frequency of the lichen sclerosus and atrophicus (LSA) as a cause of acquired phimosis. Material and method. Between 1986 and 2000, 81 patietns underwent circumcision due to acquired phimosis. In all of them the removed skin was examined by pathologist. Results. In the highest group of patietns (22 patients, e.g. 27.1 p.c.) LSA was diagnosed. Twenty-seven percent of them also had a stricture of external urethral orifice, and 31 p.c. were diabetics. Conclusions. In patients with acquired phimosis, the diagnosis of LSA should be considered. The monitoring of the urethral stircture is necessary.


  5/13

  Tytuł oryginału: Resekcja en bloc raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie.
  Tytuł angielski: " En bloc" resection of colon carcinoma infiltrating urinary bladder, uterus, parametrium and small bowel.
  Autorzy: Długosz Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.90-92, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie. Radykalne leczenie - resekcja en bloc - przyniosło ponad 5-letnie przeżycie. Zwrócono uwagę na urolgoiczną symptomatologię guza.

  Streszczenie angielskie: A case report of colon carcinoma infiltrating bladder, uterus, parametriom and small bowel ispresented. After radical resection "en bloc" the patient is still alive more than 5 years. The author pays attention to the urological symptomatology of the tumor.


  6/13

  Tytuł oryginału: Próba normalizacji nadmiernych różnic potencjałów między metalowym dystraktorem zewnętrznym a kończyną.
  Tytuł angielski: An attempt to normalize excessive differences in electric potentials between the metal external distractor and the limb.
  Autorzy: Latalski Michał, Raganowicz Tomasz, Gregosiewicz Andrzej, Długosz Mariusz, Konera Wojciech, Kisiel Janusz, Dziubiński Franciszek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.302-304, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elektrycznego tkanek. W czasie wydłużania, pomiędzy aparatem i kończyną, generowane są duże różnice potencjałów. Według autorów zjawisko to może mieć negatywny wpływ na przebudowę kości. Materiał i metody. U 10 dzieci, u których wydłużano kończynę dystraktorem Ilizarova, zastosowano oryginalne urządzenie eliminujące niepożądane potencjały elektryczne wywołane wprowadzeniem do tkanek metalowych wszczepów dystraktora. Wyniki i wnioski. Wykazano, że prototypowy "eliminator" skutecznie utrzymuje wielkość napięcia w granicach fizjologicznych.

  Streszczenie angielskie: Bacground. The metal elements of an external stabilizer cause changes in the electrical potential of tissue. During limb lengthening, large differences in potential are generated between the apparatus and the limb. According to some autohorities this phenomenon may have a negative impact on the rebuilding of bone. Material and methods. In 10 children undergoing limb lengthening by Ilizarov distractor, we applied an original device to eliminate undesirable electrical potentials produced by the introduction of the metal distractor implants to tissues. Results and conclusions. It was found that the prototype "eliminator" effectively maintains the level of electrical charge within physiological limits.


  7/13

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki i terapii pacjenta z uszkodzeniem płatów czołowych.
  Tytuł angielski: Problems of diagnostics and therapy in a patients with lesions of the frontal lobes.
  Autorzy: Gustaw Katarzyna, Długosz Edyta
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.197-204, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W praktyce lekarza p.o.z. pojawiają się pacjenci z trudnymi diagnostycznie objawami dysfunkcji płatów czołowych. W pracy opisano zaburzenia wynikające z patologii płatów czołowych. Omówiono etiopatogenezę i obraz kliniczny tych zaburzeń, a także metody diagnostyczne. Zwrócono uwagę na występowanie takich zespołów w przebiegu udaru mózgu.

  Streszczenie angielskie: The frontal lobes constitute two thirds of the human brain; the functions performed by then, however, remain mysterious. Apart from their well-known involvement in motor function and language, little was known about the functions of the frontal lobes until recent advences discovered their important roles in a multitude of cognitive process, such as executive function, attention, memory, as well as language. The important functions of the frontal lobes are also regulation of the state of activity and shaping the conscious behaviour, personality, social behaviour or responsibility. Many diseases encountered in eveyday medical practice may contain in their clinical picture the dysfunction - a pathology difficult to interpret by a PHC physician. The present paper discusses the functions of the frontal lobes and the picture of lesions. Attention is paid to the methods of investigating their functions.


  8/13

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
  Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
  Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
  Sygnatura GBL: 735,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/13

  Tytuł oryginału: Obrazy rentgenowskie kolana w nawykowym zwichnięciu rzepki i tzw. koślawości idiopatycznej
  Autorzy: Karski Jacek, Gregosiewicz Andrzej, Kandzierski Grzegorz, Madej Jacek, Długosz Mariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.235-239, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/13

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia bezoperacyjnego wrodzonych stóp końsko-szpotawych
  Autorzy: Drabik Zbigniew, Karski Jacek, Długosz Mariusz, Kalita Krzysztof, Karski Tomasz, Ostrowski Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.400-402, il., bibliogr. 19 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/13

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna zastępczego pęcherza jelitowego wytwarzanego sposobem Alciniego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The clinical estimation of the ileal neobladder of alcini. Preliminary report.
  Autorzy: Długosz Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.56-59, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cystektomia radykalna, mimo szybkiego rozwoju radioterapii i procedur oszczędzających organ, jest wciąż "złotym standardem" w leczeniu inwazyjnego raka pęcherza moczowego. Zastąpienie pęcherza jest nadal wyzwaniem dla urologa. Mnogość chirurgicznych technik obrazuje poszukiwania na tym polu. Celem tej pracy jestocena kliniczna pęcherza Alciniego po trzech latach doświadczeń w jego stosowaniu. Materiał i metoda. W latach 1998-2000 wytworzono siedem pęcherzy Alciniego u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza i u jednego pacjenta z pęcherzem popromiennym. W każdym przypadku po operacji wykonywano urografię, cystografię, ultrasonografię, badania urodynamiczne i biochemiczne. Wyniki. W sześciu przypadkach badania radiologiczne potwierdzały niezmienioną czynność nerek, z nieobecnością zwężeń moczowodowo-pęcherzowych i pęcherzowo-cewkowych. W trzech przypadkach stwierdzono odpływ pęcherzowo-moczowodowy, bez objawów klinicznych. W każdym przypadku obserwowano zakażenie dolnego odcinka dróg moczowych. Maksymalnie ciśnienie skurczowe wynosiło średnio 54,7 cm H2O, maksymalny przepływ cewkowy - średnio 18,2 ml/s, pojemność pęcherza - średnio 360 ml. U trzech pacjentów stwierdzono przy mikcji udział tłoczni brzusznej. W przypadku pacjenta po radioterapii 12 miesięcy po cystektomii wykonano nefrostomię z powodu obustronnych wodonerczy. Wnioski. Z powodu dobrej funkcji oraz prostoty techniki operacyjnej i szybkości operacji w wybranych warunkach anatomicznych pęcherz ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In spite of development of radiotherapy and other organ sparing procedures, radical cystectomy has ben still a "golden standard" in the treatment of invasive bladder carcinoma. An urinary bladder replacement has been still a challenge for urologist. There a lot of techniques of bladder replacement. The aim of this study is a clinical estimation of the Alcini neobladder after three years of the use of this technique. Material and method. Between 1998-2000, seven patients underwent radical cystectomy with Alcini neobladder due to infiltrative bladder cancer and one patient underwent this operation due to postradiation bladder. After surgical treatment, in all patients intravenous urography, cystography, ultrasonography and urodynamic examination were performed. Results. In six patients imagine examinations showed normal kidney function without uretero-bladder nor bladder-urethral strictures. Three patients demonstrated vesico-ureteral reflux without clinical symptoms and signs. In all patients lower urinary tract infection was observed. Mean maximal contraction pressure was 54.7 cm H2O, mean maximal uroflow 18.2 ml/s, and mean bladder capacity 360 ml. In three patients abdominal press was used during micturiction. One patient after radiotherpay underwent bilateral nephrostomy due to bilateral hydronephrosis 12 months after cystectomy. Conclusions. In some anatomical conditions, the Alcini neobladder is a good method od supravesical diversion because of a ...


  12/13

  Tytuł oryginału: Antioxidative properties of coenzyme Q10 and vitamin E in exposure to xylene and gasoline and their mixture with methanol.
  Autorzy: Piotrowska D., Długosz A., Pająk J.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.427-432, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Exposure to a mixture of solevents in industry is still a problem particularly in industrial laboratories. In the paint and laquer industry the employees are exposed to xylene (Rx) and gasoline (Rg). The influence of xylene and gasoline or their mixture with methanol on lipid peroxidation was evaluated in the presented paper. Antioxidative properties of CoQ10 or vitamin E were also tested. It was observed that xylene caused an increase of lipid peroxidation measured as a MDA level in all used concentration, but gasoline only in very high doses. The mixture of xylene with methanol increased significantly MDA level, whereas gasoline with methanol did not influence lipid peroxidation. The character of interaction depends on hydrocarbons dose. CoQ10 and vitamin E are effective antioxidants lowering the increased MDA level caused by xylene, gasoline or their mixture with methanol, however the dose of CoQ10 should be adjusted to the strength of oxidative stress in order to avoid disadvantageous effect. CoQ10 is a more effective antioxidant in exposure to xylene rather than gasoline, but vitamin E acts better in exposure to gasoline decreasing the MDA level.


  13/13

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia pacjentów przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali w Polsce.
  Autorzy: Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.26-28
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: