Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DĄBROWIECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic - badania antropomeytryczne i biochemiczne.
Tytuł angielski: Evaluation of the nutritional condition of patients with atherosclerosis - anthropological and biochemical study.
Autorzy: Szczęsny Wojciech, Krakowiak Helena, Dąbrowiecki Stanisław, Molski Stanisław, Cisowski Piotr
Opracowanie edytorskie: Karwowska Katarzyna (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.813-822, bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Miażdżyca jako choroba ogólnoustrojowa może powodować zmiany w układzie pokarmowym doprowadzające w rezultacie do zmniejszenia ilości przyjmowanego pokarmu. Niedożywienie przyczynić się może do powstania poważnych powikłań pooperacyjnych. Celem pracy była ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic kwalifikowanych do pierwotnego zabiegu rekonstrukcyjnego. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 40 chorych w średnim wieku 60,7 lat (śr. 45 - 76 lat). Wśród badanych było 12 kobiet i 28 mężczyzn. Z badań wykluczono pacjentów z cukrzycą, po amputacjach i z wywiadem gastroenterologicznym. U 18 chorych wskazaniem do zabiegu był zespół Leriche'a, u 14 tętniak aorty (planowy), a u 8 zmiany w tętnicach szyjnych. Przeprowadzono wywiad żywieniowy. Na podstawie wzrostu i masy ciała obliczono dla każdego badanego wskaźnik masy ciała (BMI - body mass index). Badania antropometryczne dotyczy pomiarów grubości fałdów tłuszczowych, na podstawie któryh obliczano wartość F proc. W surowicy krwi oznaczano poziomy: hemoglobiny, prealbuminy, albuminy, białak całkowitego, transferyny, cholesterolu całkowitego, żelaza, wapnia i magnezu oraz całkowitą liczbę limfocytów (TLC). Wyniki. Poziom transferyny mieścił się w dolnych granicach normy. Prealbuminy, albumina, białko całkowite, TLC i pozostałe wskaźniki odpowiadały normie. BMI średnio wyniósł 23,45 i nie różnił się statystycznie w poszczególnych grupach. Wyróżniono grupę z BMI 20 (10 badanych). W tej grupie nie zanotowno ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Atherosclerosis as a systemic disease can cause digestive tract changes leading towards a decrease of food intake. Malnutrition on the other hand can be the reason of serious postoperative complications. Aim of the study was to evaluate the nutritional condition of patients with atherosclerosis qualifying towards primary surgery. Material and methods. The study group comprised 40 patinets (28 men and 12 women), mean age of 60.7 yr. (mean 45-76 years). They were divided into 3 groups: aortic aneurysm (14 pts), Leriche's syndrome (18 pts) and stenosis of the carotid artery (8 pts). Patients with diabetes, following limb amputation or with a history of gastroenterological diseases were excluded from the study. The nutritional history was collected. On the basis of height and weight BMI was calculated,. The skin folds were measured in the several points of the body to calculate fat percentage using special formula. The serum level of albumin, transferin, prealbumin, total protein, iron, calcium, magnesium, haemoglobin, cholesterol and total lymphocyte count were measured. Results. The serum levels of examined substances were in the majority of cases normal, but there were lower in few patients with aortic aneurysms and Leriche's syndrome. The mean BMI was 23.45 and did not differ statistically, between groups. In 10 cases BMI as lower than 20, but also in this subgroup the level of examined substances was within norm al limits. The F p.c. index was ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Operacje naprawcze przepuklin pachwinowych wykonane techniką laparoskopową i endoskopową.
  Tytuł angielski: Laparoscopic and endoscopic inguinal hernia repair.
  Autorzy: Pracki Witold
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowiecki Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1145-1156, tab., bibliogr. 25 poz. + bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena przebiegu śród- i pooperacyjnego po operacjach naprawczych przepuklin pachwinowych wykonanych metodą laparoskopową i endoskopową. Materiał i metodyka. Od października 1995 r. do grudnia 2000 r. metodą laparoskopową (z dojścia przezotrzewnowego- metoda TAPP) operowano 107 przepuklin u 98 chorych, natomiast metodą endoskopową (z dojścia całkowicie przedotrzewnowego - metoda TEP) 231 przepuklin u 224 chorych. Porównując obie metody operacyjne analizie poddano czas operacji, częstość występowania powikłań śród- i pooperacyjnych, konieczność i okres podawania środków przeciwbólowych oraz liczbę dni pobytu chorych w szpitalu. Wyniki. Średni czas operacji jednostronnej przepukliny pachwinowej wykonanej metodą TAPP wyniósł 55 min. (30-115 min.), a metoda TEP 40 min. (20-65 min.). Najczętszym powikłaniem śródoperacyjnym była rozedma podskórna, która występowała w postaci izolowanej (u 10 chorych) lub razem z odmą śródpiersia (u 4 chorych) lub z odmą opłucnową (u 3 chorych). Wczesne powikłania pooperacyjne, jak: obrzęk lub krwiak powrózka nasiennego, obrzęk jądra, nadzianka krwawa tkanki podskórnej, częściej występowały po operacjach przepuklin dużych sięgających podstawy moszny i mosznowych (typ IIb w skali Nyhusa). Aż 148 (66 proc.) chorych po operacji metodą TEP oraz 52 (54 proc.) chorych po operacji metodą TAPP nie wymagało podawania żadnych środków przeciwbólowych w pierwszej i następnych dobach po zabiegu. W pierwszych 2 dobach zwolniono do domu 71 (72 proc.) chorych operowanych metodą TAPP ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Pięcioletnie wyniki pierwotnej naprawy przepukliny pachwinowej plastyką Shouldice'a.
  Tytuł angielski: Shouldice's primary inguinal hernia repair - 5-year results.
  Autorzy: Szczerba Krzysztof, Kulhawik Jacek, Wylężek Dariusz, Starzewski Jacek Józef, Lorenc Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowiecki Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1157-1162, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników plastyki przepukliny pachwinowej wykonanej sposobem Shouldice'a w doświadczeniu jednego ośrodka. Materiał i metodyka. Od stycznia 1996 do grudnia 2000 r. wykonano w tutejszej klinice 419 operacji przepukliny pachwionowej sposobem Shouldice'a u 374 chorych (13 kobiet, 361 mężczyzn, śr. wieku 53,1 lat). Wśród operowanych było 45 (12 proc.) przepuklin obustronnych. Przyjęto podział przepuklin wg Schumpelicka: - przepukliny proste (36,5 proc.): M I - 9, M II - 81, M III -63; - przepukliny skośne (59,9 proc): L I - 15, L II - 139, L III - 97; - przepukliny z workiem prostym i skośnym równocześnie, tj. combined hernia (3,5 proc) : C III - 15. Chorzy byli znieczulani przewodowo w 323 (86,3 proc.) przypadkach, ogólnie w 40 (10,6 proc.) przypadkach i w 11 (2,9 proc.) przypadkach zastosowano znieczulenie miejscowe. Wyniki. Powikłania pooperacyjne: nawrót przepukliny 7 (1,7 proc.), krwiak i zakażenie rany 7 (1,7 proc), przejściowy obrzęk jądra 6 (1,4 proc.), przeczulica okolicy pachwinwoej 5 (1,1 proc), wodniak jądra 3 (0,7 proc). Średni czas hospitalizacji chorych to 4 doby, średni okres zwolnienia z pracy wynosił 21 dni, średni okres obserwacji pacjentów wynosił obecnie 30 m-cy. W odległej obserwacji klinicznej u 307 (85 proc.) chorych nie stwierdzono dolegliwości zwiazanych z przebytym zabiegiem, 26 (7,2 proc.) chorych nie zgłosiło się do badań kontrolnych. Wniosek. W materiale tutejszej kliniki uzyskano b. dobre odległe wyniki plastyki przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a.


  4/6

  Tytuł oryginału: Współczesna chirurgia przepuklin pachwinowych.
  Tytuł angielski: Groin hernia surgery, current approach.
  Autorzy: Dąbrowiecki S[tanisław]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.203-215, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia bardzo szeroko i wszechstronnie zagadnienia związane z patofizjologią, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem przepuklin pachwinowych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono współczesnym beznapięciowym i laparoskopowym technikom operacji.

  Streszczenie angielskie: The monograph study presents comprehensive and detailed discussion of the topics concerning groin hernia pathophysiology, etiology, diagnosis and treatment. Considerable amount of research was completed on tension free and laparoscopic operative techniques.


  5/6

  Tytuł oryginału: Aktywacja śródbłonka naczyniowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki
  Autorzy: Cisowski Piotr, Dąbrowiecki Stanisław, Paczuski Ryszard
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.437-446, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Markery śródbłonka naczyniowego w ostrym zapaleniu trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Cisowski Piotr, Dąbrowiecki Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 177 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20731

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: