Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DĄBKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka ADHD.
Tytuł angielski: Risk factors in attention deficit/hyperactivity disorder.
Autorzy: Dąbkowska Małgorzata
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.102-114, bibliogr. 89 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Genetyczne i środowiskowe czynniki ryzyka biorą udział w etiologii ADHD. Dokładne podłoże etiologiczne nie jest znane u poszczególnego pacjenta. Odgrywają rolę czynniki genetyczne, ale również szereg czynnikiów środowiskowych, takich jak nietolerancje pokarmowe, szkodliwe czynniki chemiczne, drobnoustrojowe, toksyny neurorozwojowe, obniżona reaktywność na hormony tarczycy. U pacjentów z ADHD stwierdzono nieprawidłowości w cyrkulaji obwodu czołowo-prążkowia oraz niedoczynność dróg dopaminergicznych.

  Streszczenie angielskie: Genetic and prenatal environment factors take part in aetiology of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The exact aetiology is unknown; genetics plays a role, but major aetiologic contributors also include adverse responses to food additives, intolerances to foods, sensitivities to environmental chemicals, molds, and fungi, and exposures to neurodevelopmental toxins such as heavy metals and organohalide pollutants. Thyroid hypofunction may be a common denominator linking toxic insults with ADHD symptomatologies. Abnormalities in the frontostriatal brain circuitry and possible hypofunctioning of dopaminergic pathways are apparent in ADHD.


  2/6

  Tytuł oryginału: Przydatność testów serologicznych do wykrycia zakażenia grzybiczego w trakcie przedłużonej antybiotykoterapii we wczesnym okresie po wszczepieniu sztucznej zastawki serca.
  Tytuł angielski: Serological tests for detection of fungal infection connected with prolong antibiotic treatment after valve replacement.
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa, Dąbkowska Maria, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.965-969, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: U pacjentów wymagających przedłużonej antybiotykoterapii z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia [IZW] należy brać pod uwagę możliwość nadkażenia grzybiczego. Celem pracy była ocena klinicznego zastosowania testów serologicznych w diagnostyce zakażeń grzybiczych po operacji wszczepienia zastawek serca. Grupa badana i metodyka: Analizą objęto 27 chorych wymagających przedłużonej antybiotykoterapii (6-12 tygodni) po wszczepieniu sztucznej zastawki [WZS] z powodu IZW (18 chorych) lub powikłań po WZS (zapalenie mostka lub śródpiersia - 5 chorych). Diagnostyka serologiczna obejmowała: 1. wykrywanie rozpuszczalnych w surowicy chorych antygenów Candida sp. i Aspergillus sp. (test PASTOREX), 2. wykrywanie przeciwciał IgG anty-mannan metodą immunofluorescencji pośredniej (IFp miano znamienne ň 1:160), 3. precypityn - przeciwciał skierowanych przeciw białkowym, cytoplazmatycznym antygenom wewnątrzkomórkowym metodą podwójnej dyfuzji w żelu oraz 4. przeciwciał anty Candida albicans germ tube (do antygenów fazy inwazyjnej) metodą IFp. Wyniki: Na podstawie dynamiki wzrostu miana przeciwciał podczas antybiotykoterapii pacjentów podzielono na 3 grupy: 1. Chorzy z prawidłowym mianem przeciwciał, bez obecności antygenów - u których nie stosowano terapii przeciwgrzybiczej [TP], 2. Chorzy, u których stwierdzono narastające miana przeciwciał lub antygeny i z tego powodu stosowano profilaktykę przeciwgrzybiczą, 3. Chorzy, u których wykazano dynamikę narastania miana przeciwciał w klasie IgG, obecność antygenu lub stwierdzono przeciwciała IgG anty-Candida albicans germ tube, co wymagało zmiany TP...


  3/6

  Tytuł oryginału: Grzybice szpitalne - cena sukcesów współczesnej medycyny.
  Tytuł angielski: Nosocomial fungal infections a price for adwances in modern medicine.
  Autorzy: Dąbkowska Maria, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.374-379, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrost ciężkości zakażeń grzybiczych u chorych hospitalizowanych obserwowany w ostatnich latach, stanowi cenę za osiągnięcia w zakresie immunoterapii, antybiotykoterapii oraz za postępy w transplantologii, kardiochirurgii i intensywnej terapii medycznej. Główną przyczyną podatności pacjentów na infekcję grzybiczą jest długotrwała immunosupresja. Obserwowana jest stała zmiana udziału gatunkowego grzybów wywołujących zakażenia ku nowym fakultatywnym patogenom. W pracy przedstawiono czynniki predysponujące do szpitalnych zakażeń grzybiczych, patogenezę i najczęściej występujące grzybice szpitalne oraz ich profilaktykę (szczepienia, probiotyki).

  Streszczenie angielskie: Increasing prevalence of fungal infections observed recently in hospitalized patients is associated with advances in immunotherapy, antibioticotherapy, transplantation, cardiosurgery and intensive care. Prolonged immunosupression in thought the main factor influencing patient's susceptibility to fungal infections. Etiological agents involved in hospital infections have been changing over time and new facultative pathogens become more frequent. This article reviews factors predisposing to hospital fungal infections, pathogenesis, fungal infections prevailing in hospital settings and their prophylaxis (vaccines, probiotics).


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności olanzapiny w terapii pierwszego epizodu schizofrenii u młodzieży.
  Tytuł angielski: Olanzapine in the first episode of schizophrenia in young adults.
  Autorzy: Dąbkowska Małgorzata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.235-241, tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study concerns the therapeutic effectiveness of olanzapine in the treatment of the first episode of schizophrenia in children and young adults from the 12-19 year old age group. The positive symptoms were the first ones to cease. A constant rise in effectiveness was noted with time duration of application, especially in the case of negative symptoms. The treatment with olanzapine enabled most of the youngsters to continue school.


  5/6

  Tytuł oryginału: Pooperacyjne zapalenie płuc: postać kliniczna i zasady chemioterapii.
  Autorzy: M‚szaros Jadwiga, Kwiatkowski Artur, Kosieradzki Maciej, Chmura Andrzej, Trzebicki Janusz, Jonas Maurycy, Sawicka-Grzelak Anna, Pancer Katarzyna, Dąbkowska Maria, Rokosz Alicja
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.60-68, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Unikanie szkoły jako wyraz zaburzeń lękowych u dzieci.
  Tytuł angielski: School phobia in children with anxiety disorders.
  Autorzy: Dąbkowska Małgorzata
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.167-170, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia lękowe należą do najpowszechniejszych problemów zdrowotnych wieku rozowojowego. Dzieci z zaburzeniami tego typu mają tendencję do negatywnego odbioru rzeczywistości. Niżej oceniają swoje możliwości w obliczu sytuacji zagrażającej. Mają trudności z interpretacją sytuacji niejednoznacznych, oceniając je bardziej pesymistycznie niż dzieci bez zaburzeń lękowych. U podłoża odmowy uczęszczania do szkoły może leżeć lęk separacyjny przed rozłąką z osobą znaczącą lub lęk społeczny przed oceną otoczenia. U 60 proc. stwierdza się więcej niż jedno zaburzenie lękowe. Ocena dzieci unikających szkoły wymaga dokładnego diagnozowania i właściwej pomocy specjalistycznej.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological data indicate that, based on current diagnostic criteria, anxiety disorders are the most common childhood disorders. Anxious children reported more negative perceptions. They had lower estimation of their own competency to cope with danger. Children with anxiety disorders have dysfunctional recognition of ambiguous situations. Both separation anxiety, in which the child is greatly distressed by the mother's absence, and social phobia usually underlies school refusal. Sixty percent of patients suffered from a second, concurrent disorder. Assessment and treatment procedures for school phobia in children need to be developed and standardized.

  stosując format: