Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZYRNY
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ultrasonografia ścięgna Achillesa - anatomia i patologie.
Tytuł angielski: US of the Achilles tendon - anatomy and pathologies.
Autorzy: Czyrny Zbigniew
Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (3) s.251-272, il., tab., bibliogr 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,595

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Patologie ścięgna piętowego stanowią często spotykany problem w medycynie sportowej. Choroby tej struktury dotyczą zarówno sportowców wyczynowych jak i osób uprawiających sport amatorsko lub nie uprawiających go w ogóle. Prawidłowe rozpoznanie patologii ścięgna Achillesa jest podstawą dalszego postępowania oraz prognozy, co do spodziewanych tendencji w dalszym okresie trwania jego choroby. W praktyce do diagnostyki ścięgna Achillesa stosuje się rezonans magnetyczny oraz ultrasonografię. Ultrasonograficzna diagnostyka ścięgna piętowego nie ustępuje rezonansowej w ocenie struktury ścięgna. Pozwala na bardzo wczesne wykrywanie zmian degeneracyjnych, zapalnych, zarówno całkowitych jak i częściowych zerwań oraz rozpzonawanie patologii struktur okołościęgnistych. Dodatkowo, w porównaniu do badania rezonansowego, daje możliwość badania dynamicznego oraz nieinwazyjnej oceny jego unaczynienia, co ma kapitalne znaczenie w ocenie i różnicowaniu procesów zapalnych i naprawczych z degeneracyjnymi oraz w różnicowaniu całkowitych i częściowych jego uszkodzeń.

  Streszczenie angielskie: Pathologies of the Achilles tendon are common sports medicine problem. Diseases of that structure are seen both in competitive or recreational sportsmen as well as in patients who do not do sports at all. Correct diagnosis of the tendon pathology is a basis for treatment and prognosis of the disease. Today ther are practically two imaging modalities widely used for the Achilles tendon diagnosis: US and MR. It seems that ultrasound is superior to MR. It not only allows to diagnose early degenerative, in flammatory disease, both partial and total tears and tendon-related pathologies but also give us the opportunity to do dynamic examination and perform noninvasive assessment of the perfusion within and around the tendon. Those two features, unavailable with MR allow us at differentiate degenerative and inflammatory processes as well as partial and total tears.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie prętów Endera do leczenia złamania trzonu kości udowej jako alternatywa zespolenia sposobem Grosse-Kempfa.
  Tytuł angielski: Application of Ender's rods in treating fractures of femoral bone shaft as an alternative to the union with Grosse-Kempf method.
  Autorzy: Zieńczuk Witold, Czyrny Stanisław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.271-276, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności zespolenia złamania trzonu kości udowej prętami Endera. Na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie w okresie od 1996-09-01 do 2000-06-30 lczono 131 chorych z powodu złamania trzonu kości udowej. Szczegółowy przedmiot badań klinicznych stanowi 72 chorych spośród 77 operowanych sposobem Endera bądź z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego podwójnie ryglowanego, którzy zgłosili się do badania kontrolnego w przedziale czasowym od 6 miesięcy do 4 lat od operacji. U 42 chorych dokonano osteosyntezy sposobem Endera, a u pozostałych 30 sposobem Grosse-Kempfa. Przeprowadzone badania wykonano w oparciu w własną skalę oceny wyniku czynnościowego. W wyniku przeprowadzonych badań sforumułowano tezę, że zespolenie wybranych typów złamań trzonu kości udowej spsobem Endera jest metodą bezpieczną i obarczoną niewielkim ryzykiem powikłań.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to evaluate the effectiveness of uniting femoral bone shaft fracture with Ender's rods. In the Department of Orthopaedics and Casualty of St. Lucas Hospital in Tarnów from September 1, 1996 to June 30, 2000 131 patients with femoral bone fracture were treated. The particular subject of clinical examinations comprised 72 out of 77 patients operated on with Ender's method or with the application of doubly interlocking intramedullary nail. The pateints came to follow-up examination in the period of 6 months to 4 years after the operation. Osteosynthesis with Ender's method was performed in 42 patients and with Grosse-Kempf method - in the remaining 30. The examiantions were carried out basing on own scale of functional result evaluation. As a result of the carried out examinations we formulated the thesis that uniting selected types of femoral bone shaft fractures with Ender's method is a procedure which is safe and burdened with inconsiderable risk of complications.


  3/4

  Tytuł oryginału: Diagnostyka urazów w piłce nożnej.
  Tytuł angielski: Diagnostics of traumatic lesions in football players.
  Autorzy: Czyrny Zbigniew
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.364-376, il., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule tym przedstawiono przykłady diagnostyki rezonansowej (RM) oraz ultrasonograficznej (USG) urazów więzadeł, ścięgien oraz stawów najpowszechniej występujących u piłkarzy.

  Streszczenie angielskie: This paper presents diagnostic examples of most frequent football-related injuries of ligaments, tendons, muscles and joints.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zmiany w stawach kolanowych u dzieci chorych na hemofilię w badaniach obrazowych.
  Tytuł angielski: Changes in radiological and ultrasonographical images of knee joints in children with haemophilia.
  Autorzy: Klukowska Anna, Czyrny Zbigniew, Łaguna Paweł, Brzewski Michał, Serafin-Król Małgorzata, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.83-92, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu klinicznego, radiologicznego i ultrasonograficznego (USG) stawów kolanowych u chorych na ciężką postać hemofili, ustalenie zależności miedzy tymi obrazami oraz przydatności USG w ocenie zaawansowania artropatii hemofilowej. Badania przeprowadzono u 50 chłopców, uwzględniając jedynie tych, którzy przebyli wylewy do stawów kolanowych. Średni wiek dzieci wynosił 10,34 ń 3,16 lat (od 2 do 16 lat). U pacjentów z niewielkimi (1-3 punkty) i średnio nasilonymi (4-7 punktów) zmianami radiologicznymi w kościach stawu kolanowego obserwowano zwiększenie ilości płynu, znaczny przerost i stan zapalny błony maziowej w badaniu USG. U chorych na hemofilię ze znacznie nasilonymi zmianami kostnymi (8-13 punktów) ilość płynu była zwykle prawidłowa, odczyn zapalny niewielki, natomiast utrzymywał się znaczny przerost błony maziowej. Ocenę radiologiczną artropatii hemofilowej przeprowadzono w oparciu o klasyfikację Petterssona i wsp. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy stopniem zniszczenia chrząstki widocznym w obrazie USG a zaawansowaniem zmian kostnych w badaniu radiologicznym. Ze wzrostem liczby przebytych wylewów do stawu kolanowego nasilało się niszczenie chrząstki oraz kości stawu. badanie USG stawu jest przydatne w ocenie płynu, błony maziowej oraz chrząstki stawu u chorych na hemofilię.

  Streszczenie angielskie: The aim of the studynwere toevaluate tyhe clinical, radiolohgical and ultrasonographical images of knee joints in children with severe haemophilia, to determine the correlation between these images and to assess the usefulness of ultrasonography (USG) in eval;uating the intensity of haemophilic arthropathy. Fifty boys were included in the study, all of them with a past history of knee bleedings. The average age of the children was 10,34 ń 3,16 years. In patients with slight radiological changes in knee joint bones (1-3 points) and moderate ones (4-7 points), an increase in synovial fluid, considerable hypertrophy and inflammation of the synovium were observed in USG. In haemophilic patients with severe bone changes (8-13 points) the fluid amount was usually normall and there was slight inflammation but considerable hypertrophy of the synovium. Radiological evaluation of haemophilic arthropathy was made according to Pettersson et al. classification.A good correlation between the degree of cartilage damage in USG and the progression of bone changes in radiographs was found. Cartilage and bone damage progressed with the increase in the number of intraarticular haemorrhages into the knee joint. In our opinion USG is useful in evaluating the fluid, synovium and cartlage of joints in haemophiliacs.

  stosując format: