Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZUPRYNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Masa ciała a rytm dobowy ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze.
Tytuł angielski: Body mass and circadian blood pressure variation in hypertensive type 2 diabetes subjects.
Autorzy: Czupryniak Leszek, Ruxer Jan, Drzewoski Józef
Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.21-24, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 3 Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii Warszawa 30.03-01.04. 2000
Sygnatura GBL: 313,400

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rytmu dobowego ciśnienia tętniczego (ZRD) są istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Występują one u osób otyłych oraz chorych na cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena związku masy ciała z nieprawidłową zmiennością rytmu dobowego ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze (NT). Badaniami objęto 68 chorych na cukrzycę typu 2 i NT. U wszystkich przeprowadzono 24-godzinne ambulatoryjne badanie ciśnienia tętniczego. Na podstawie wyników chorych podzielono na dwie grupy: grupa 1 - "non-dippers" (n = 38) oraz 2 - "dippers" (n = 30). Chorzy z grupy 1 charakteryzowali się statystycznie istotnie niższą masą ciała i wskaźnikiem masy ciała, byli ponadto starsi i dłużej chorowali na cukrzycę niż chorzy z grupy 2. W obu grupach masa ciała korelowała silnie ujemnie z wiekiem i długością trwania cukrzycy (odpowiednio r = -0,43; p 0,01 i r = -021; p 0,05). U chorych na cukrzycę typu 2 i NT pacjenci z ZRD charakteryzowali się mniejszym stopniem nadwagi i dłuższym czasem trwania cukrzycy w porównaniu z pacjentami z zachowanym rytmem dobowym ciśnienia tętniczego. Może to oznaczać, że cukrzyca wywiera bardziej znamienny wpływ na rozwój zaburzeń zmienności rytmu dobowego ciśnienia tętniczego niż otyłość.

  Streszczenie angielskie: Impaired blood pressure variation is a serious risk factor for cardiovascular disease. It is frequently found in obesity and diabetes mellitus. The study aimed at the evaluation of the relationship between body mass and impaired blood pressure rhythm in hypertensive type 2 diabetes subjects. In 68 patients ambulatory blood pressure monitoring was performed. Upon the results of this examination the subjects were divided into two groups: group 1 - non-dippres (n = 38) and group 2 - dippers ( n = 30). Group 1 patients had significantly lower body mass and body mass index, they were also older and presented with a longer diabetes duration than group 2 patients. Strong negative correlation between body mass and age or diabetes duration was found in both groups (r =-0,43; p 0,01; and r = -0,21; p 0,05 respectively). Hypertensive type 2 diabetes patients with impaired circadian blood pressure variation were less obese and had longer diabetes duration than the patients with preserved blood pressure rhythm. That amy suggest that diabetes rather than obesity plays major role in blood pressure rhythm disturbance.


  2/13

  Tytuł oryginału: Kompleksowy model edukacji pielęgniarek w dziedzinie diabetologii jako sposób realizacji wtórnej prewencji cukrzycy.
  Tytuł angielski: Model of nurses' diabetologic education as a method of secondary prevention of diabetes.
  Autorzy: Drzewoski Józef, Cypryk Katarzyna, Czupryniak Leszek, Ruxer Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.19-22, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Efektywna edukacja diabetologiczna pozwoliła na dokonanie olbrzymiego skoku jakościowego w opiece nad chorymi na cukrzycę. Rolę edukatora pełnią często pielęgniarki, ktorych przygotowanie do tej roli jest niewystarczając. Celem pracy było określenie potrzeb edukacyjnych, a następnie opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Kurs odbywał się w postaci dwudniowych sesji i był oparty na interaktywnych formach pracy prowadzonych w małych grupach przez doświadczony personel kliniczno-dydaktyczny. Do szkolenia zakwalifikowano 32 pielęgniarki. W programie kursu znalazły się wykłady poświęcone historii naturalnej cukrzycy oraz warsztaty poświęcone dietetyce, leczeniu tej choroby, samokontroli i higienie życia chorego. Dla oceny wiedzy uczestników i wartości zajęć przeprowadzono ankietę przed i po ukończeniu kursu. W porównaniu z okresem przed szkoleniem, uzyskano istotny stały wzrost wiedzy diabetologicznej pielęgniarek (bezpośrednio po kursie, p= 0,0000001; w okresie klikumiesięcznym, P 0,00005). Wnioski: stan wiedzy diabetologicznej pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej jest niewysdtarczający do zapewnienia profesjonalnej pomocy choremu; uczestnictwo w fachowo zaplanowanym i prowadzonym kursie diabetologicznym dla pielęgniarek pozwala na trwałe podniesienie wiedzy w zakresie pracy z chorym na cukrzycę; pielęgniarki funkcyjne (przełożone, oddziałowe) wskazują na konieczność powołania specjalizacji pielęgniarskiej z diabetologii.

  Streszczenie angielskie: Effective diabetes education improved diabetes care in a qualitative mannet. In everyday life, however, an educator is often a ward or primary care nurse; and it has been suggested that these staff members are often not prepared sufficiently enough to perform their duties atisfactorily. The aim of this study was to in two parts: 1) to prepare a curriculum of a training course for educators abd 2) to realize it in the group of primary care nurses. The course was organized as two-day session, with most of the time designated for workshops in small groups supervised by experienced teaching staft. 32 nurses entered the course. The lectures covered the natural history of diabetes, while the workshop sessions involved dietetic, diabetes treatment, self-control, hygiene and self-care. In order to assess the partcipants' knowledge and the course usefulness the questionnaire survey was conducted immediately before and after the course, and 4-5 month afterwards. In both surveys conducted after the course a significant increase in the participants' knowledge on diabetes was noted (p 0.000001). Conclusions: primary care nurses lack sufficient knowledge to provide the demanded level and quality of care; Participation in a properly designed course improves their knowledge and skills significantly and permanently; Nurses from management level (ward nurses, head nurses) stressed the vitality of introducing diabetology specialisation for nurses.


  3/13

  Tytuł oryginału: Dieta ubogobiałkowa a postęp niewydolności nerek: korzyści i ryzyko.
  Tytuł angielski: Low-protein diet and the progression of renal disease: benefits and risks.
  Autorzy: Nowicki Michał, Czupryniak Aneta
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.361-367, tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/13

  Tytuł oryginału: Powikłania dializy otrzewnowej u chorych na ostrą i przewlekłą niewydolność nerek.
  Tytuł angielski: Dialysis-related complications in peritoneal dialysis patients.
  Autorzy: Kałużyńska Anna, Czupryniak Aneta, Jander Anna, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.288-290, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej analizie poddano dokumentację lekarską 56 chorych (25 M, 31 K) leczonych dializą otrzewnową z powodu ostrej i schyłkowej niewydolności nerek w ICZMP w latach 1991 - 2000. Średni czas leczenia dializacyjnego wynosił 13 ń 15 dni w przypadku ostrej i 32 ń 23 miesięcy w przypadku schyłkowej niewydolności nerek. Dokonano oceny częstości występowania powikłań infekcyjnych (zapalenie ujścia zewnętrznego cewnika Tenckhoffa, dializacyjne zapalenie otrzewnej) i nieinfekcyjnych. Stwierdzono statystycznie znamienne różnice w częstości występowania zapalenia ujścia zewnętrznego w grupie chorych poniżej i powyżej 5. roku życia (odpowiednio 1/9,6 i 1/26,5 pacjentomiesięcy, p 0,001). W przypadku zapalenia otrzewnej nie stwierdzono istotnej zależności (p 0,05). Zaobserwowano natomiast zmniejszanie się częstości występowania dializacyjnego zapalenia otrzewnej w kolejnych latach stosowania metody w ICZMP. Fakt ten można wiązać ze zwiększaniem się liczby chorych leczonych w kolejnych latach, wprowadzeniem automatycznej dializy otrzewnowej oraz nabywaniem doświadczenia przez personel medyczny i samych chorych.

  Streszczenie angielskie: The hospital records of 56 patients (25 M, 31 F) with acute or chronic renal failure treated by peritoneal dialysis were retrospectively reviewed. Mean dialysis time was 13 ń 15 days in acute renal failure and 32 ń 23 months in chronic renal failure. The incidence of infectious (exit site infections and peritonitis) and non-infectious dialysis-related complication was assessed. Exit site infections were significantly more frequent in children aged 5 or less than in older patients (1.9.6 patient-month and 1/26.5 patient-month, respectively, p 0.001). Such relationship was not found with regard to the incidence of peritonitis. There was a tendency of peritonitis rate to decrease in consecutive years was noted. This can be probably related to an increase in the number of patients, introduction of automated peritoneal dialysis, increasing experience of medical staff and patients themselves.


  5/13

  Tytuł oryginału: Zapalenie otrzewnej i odma otrzewnowa u chorej leczonej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Pneumoperitoneum and peritonitis in a child treated by continuous ambulatory peritoneal dialysis.
  Autorzy: Czupryniak Aneta, Kałużyńska Anna, Jander Anna, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.304-305, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odma otrzewnowa jest rzadkim powikłaniem dializy otrzewnowej. Występuje najczęściej bezpośrednio po chirurgicznym wszczpieniu cewnika otrzewnowego i ustępuje wkrótce po rozpoczęciu leczenia dializacyjnego. Poważnym problemem terapeutycznym jest odma otrzewnowa powstała w wyniku perforacji przerwodu pokarmowego. Przyjmuje się, że niezbędne jest wtedy leczenie chirurgiczne. Przedstawiamy przypadek 10-letniej dziewczynki, u której wystąpiła odma otrzewnowa skojarzona z zapaleniem otrzewnej. Ponieważ stan dziecka i wyniki badań dodatkowych wskazywały na możliwość perforacji przewodu pokarmowego, planowano laparotomię, jednak ze względu na brak zgody rodziców na zabieg chirurgiczny dziewczynkę leczono zachowawczo. Kontynuowano leczenie dializacyjne, dootrzewnowo podając leki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania. W przebiegu klinicznym zwraca uwagę ciężki stan ogólny dziewczynki przy przyjęciu do szpitala oraz pomyślny wynik leczenia zachowawczego z możliwością kontynuacji dializy otrzewnowej.

  Streszczenie angielskie: Pneumoperitoneum is a rare complication of peritoneal dialysis, which in most cases occurs soon after the implantation of the peritoneal catheter and does not need any specific treatment. In contrast, pneumoperitoneum due to visceral perforation represents a serious clinical problem and usually needs an urgent srugical intervention. We present a case of a 10-year old girl treated by peritoneal dialysis for 7 months who was admitted to hospital with symptoms of peritonitis and pneumoperitoneum. On admission her condition was severe and visceral perforation was strongly suspected. As her parents did not give consent to surgical treatment, only conservative management was introduced. Peritoneal dialysis was continued and the girl responded well to antibacterial therapy. The final outcome was favourable.


  6/13

  Tytuł oryginału: Samokontrola glikemii przy użyciu glukometru.
  Autorzy: Czupryniak Leszek
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.62, 64-66, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: W Polsce na cukrzycę choruje około 2 mln osób, lecz tylko około połowa z nich jest świadoma choroby i stosuje właściwe leczenie. Cel: Określenie roli samodzielnego oznaczania glikemii w monitorowaniu cukrzycy oraz przedstawienie glukometrów dostępnych w Polsce. Omówienie: W Polsce samodzielne monitorowanie glikemii zaleca się wszystkim chorym na cukrzycę, natomiast Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca używanie glukometrów wszystkim chorym leczonym insuliną oraz tym chorym stosującym leki doustne, u których nie osiągnięto wyznaczonych celów terapeutycznych. Dotychczas mniejszość chorych korzysta z własnych glukometrów. Rola samokontroli glikemii jest odmienna cukrzycy typu 1 i typu 2. Chorzy na cukrzycę typu 1 leczeni są najczęściej według zasad intensywnej insulinoterapii, co oznacza przyjmowanie insuliny we wstrzyknięciach podskórnych 3 do 5 razy dziennie. Posiadanie glukometru i oznaczenie glikemii kilka razy dziennie jest wówczas niezbędnym warunkiem bezpiecznego leczenia. Samokontrola glikemii również jest bezwzględnie konieczna w cukrzycy typu 2 leczonej insuliną. Istotne znaczenie ma dokładność glukometrów. Za błąd dopuszczalny przyjmuje się wartość 10 proc., przy czym wyniki pomiarów glukometrem są częściej niższe od wyników laboratoryjnych. Na rynku polskim dostępne jest około 10 różnych modeli glukometrów.


  7/13

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych - ocena czynników ryzyka, zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Hypertension in pregnancy - risk factors, prevention and treatment.
  Autorzy: Nowicki Michał, Czupryniak Aneta, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.783-795, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze w czasie ciąży, porodu i połogu może wystąpić zarówno u kobiet, które już wcześniej chorowały na nadciśnienie (zarówno pierwotne jak i wtórne - jest to tzw. przewlekłe nadciśnienie tętnicze, lub być tylko ograniczone do okresu ciąży - jest to tzw. nadciśnienie wywołane ciążą. Każda postać nadciśnienia może mieć charakter izolowany bąśdź stanowić element obrazu chorobowego stanu rzedrzucawkowego lub rzucawki. W artykule zostały omówione zasady kreślania czynników ryzyka nadciśnienia występującego u ciężarnych, sposoby zapobiegania jego wystąpieniu oraz zasady leczenia. Przedstawione zostaną też problemy wynikające z małej liczby badań mad ciśnieniem tętniczym w ciąży przeprowadzonych zgodnie z regułami "medycyny opartej na dowodach" a także ograniczone możliwości leczenia tego powikłania okresu ciąży wynikające z niewielkiego wyboru leków hipotensyjnych.

  Streszczenie angielskie: The term hypertension in pregnancy stands either for a high blood pressure, which has already developed before pregnancy (i.e., chronic hypertension in pregnancy), or for a pregnancy-associated disease (i.e., pregnancy-induced hypertension). Each form of hypertension may be an isolated phenomenon or constitute a part of the syndrome of preeclampsia or eclampsia. This review focuses mainly on the risk factor assessment, prevention and treatment or hypertension developing during pregnancy. Despite a frequent occurrence of this diseae its prevention and treatment is still a subject of debates, and only a limited number of studies, which fulfill the criteria of "evidence-based medicine" have so far been performed in this field. although the impressive advances in treatment of hypertension in the general population have been done, the choice of drugs and control of hypertension developing during pregnancy is still far from being satisfactory.


  8/13

  Tytuł oryginału: Exercise decreases plasma total homocysteine in overweight young women with polycystic ovary syndrome.
  Autorzy: Randeva Harpal S., Lewandowski Krzysztof C., Drzewoski Józef, Brooke-Wavell Katherine, O'Callaghan Chris, Czupryniak Leszek, Hillhouse Edward W., Prelevic Gordana M.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4496-4501, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Women with polycystic ovary syndrome (PCOS) have a clustering of cardiovascular risk factors, such as obesity, lipid abnormalities, impaired glucose tolerance, insulin resistance, and hypertension. Exercise is reported to lower the incidence of cardiac events. The effect of exercise on plasma homocysteine concentrations, an independent cardiovascular risk factor, has not been previously reported in women with PCOS. We examined the effects of exercise on plasma total homocysteine concentrations in young overweight or obese PCOS women [age (mean ń SD), 30.6 ń 6,6 yr; body mass index, 35.49 ń 7.57 kg/mý]. Twenty-one women consented to a 6-month exercise program; 12 women (exercisers) adhered to the program, whereas 9 (nonexercisers) did not. In both groups of women, the following parameters were recorded at baseline and 6 months: body mass index, waist-to-hip ratio, and aerobic capacity (maximal oxygen consumption); blood samples were taken after an overnight fast for plasma total homocysteine, insulin, and other biochemical parameters. A significant decrease in plasma total homocysteine concentrations (P 0.001) and waist-to-hip ratio (P = 0.041) and a significant increase in maximal oxygen consumption (P = 0.019) were recorded at 6 months, compared with baseline in the exercise group. This decrease in homocysteine was not explained by changes in anthropometric or biochemical parameters. In contrast, no significant changes in any of the variables were observed in the nonexercise group. Our study has provided the first evidence that regular exercise ignificantly lowers...


  9/13

  Tytuł oryginału: Badanie urodynamiczne - istotny element diagnostyczny w ocenie czynności dolnych dróg moczowych w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Urodynamic studies - important part of diagnostics of lower urinary tract function in chosen urinary tract diseases in children.
  Autorzy: Grabowska Adrianna, Czupryniak-Sławińska Małgorzata, Andrzejewska Ewa
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.280, 282-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania urodynamiczne dolnych dróg moczowych są, oprócz badania klinicznego i badań radiologicznych, ważnym elementem oceny czynności pęcherza i cewki moczowej w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu. W artykule przedstawiono wskazania i sposób przygotowania do badań urodynamicznych u dzieci.


  10/13

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu usunięcia mufki zewnętrznej cewnika dootrzewnowego na czas jego funckjonowania po zabiegu.
  Tytuł angielski: The effect of external cuff removal on the peritoenal catheter survival.
  Autorzy: Jander Anna, Kałużyńska Anna, Czupryniak Aneta, Samolewicz Emeryk, Nowicki Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.237-239, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zapalenie ujścia zewnętrznego cewnika otrzewnowego jest jednym z najczęstszych powikłań dializy otrzewnowej. Często prowadzi ono do zapalenia otrzewnej z koniecznością usunięcia cewnika. Celem pracy była ocena wyników usuwania ("zgolenia") mufki zewnętrznej u chorych z przewlekłym zpaleniem ujścia zewnętrznego cewnika, niepoddającego się standardowej antybiotykoterapii. W latach 1991-2002 wykonano 10 zabiegów zgolenia mufki zewnętrznej u 9 chorych z objawami przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrznego nie poddającego się leczeniu miejscowemu i antybiotykoterapii. Zabieg polegał na wytworzeniu częściowo nowego tunelu cewnika oraz nowego ujścia zewnętrznego. Poprawę uzyskano u 5 chorych, a czas utrzymywania cewnika po zabiegu wynosił średnio 20 miesięcy (4-33). W 3 przypadkach wystąpiły objawy zapalenia otrzewnej w czasie od 4 do 6 tygodni po zabiegu, co stało się przyczyną planowej wymiany cwnika. W jednym przypadku obserwowano wyciek płynu otrzewnowego spowodowany najprawdopodobniej uszkodzeniem cewnika. Jeden chory jest obecnie pod obserwacją (1 miesiąc po usunięciu mufki cewnika). Na podstawie naszego doświadczeia uważamy, że usunięcie mufki zewnętrznej może być skuteczną metoda leczenia przewlekłego zapalenia ujścia zewnętrzengo. Pozwala to wydłużyć czas używania cewnika otrzewnowego i może być zastosowane zwłaszcza u chorych, u których wcześniej wielokrotnie dokonywano jego wymiany.

  Streszczenie angielskie: Peritoneal catheter exit-site infection (ESI) is one of the most frequent complications of PD, frequently resulting in peritonitis and subsequent catheter removal. The aim of the study was to present the outcome of the cuff-shaving procedure as a rescue treatment in patietns with exit-site infection unresponsive to standard antibiotic and local therapy. In the years 1991-2002 ten cuff-shaving procedures were performed in 9 patietns. Each time cuff removal was associated with formation of apartially new catheter tunnel. In five cases the procedure was successful. In three cases peritonitis developed within four to six weeks after cuff-shaving procedure. In one case the leak of a dialysis fluid was noted, probably caused by catheter damage. Remaining one case is still under observation (one month after cuff shaving). Mean survival time of a catheter after the cuff removal was 20 months. Our experience, although limited, proves that the cuff-shaving procedure should be considrered in every case of persistent ESI, as a rescue therapy. This effect is of particular relevance in aptients who underwent multiple implantations of peritoneal catheters.


  11/13

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Czy rzeczywiście stężenie homocysteiny było wyższe u chorych po zawale?
  Autorzy: Czupryniak Leszek, Bald Edward
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.417-418, bibligor. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Pochodne sulfonylomocznika. Nadal podstawowe leki w terapii cukrzycy typu 2.
  Autorzy: Czupryniak Leszek
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.88, 90-92, 94, 96, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Cukrzyca typu 2 jest najczęściej występującą chorobą przewlekłą w Polsce i w Europie. Cel: Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczące pochodzenia sulfonylomocznika (PSM), podstawowych leków przeciwcukrzycowych. Omówienie: W artykule dokonano przeglądu preparatów należących do PSM, oceniając je pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Podano informacje dotyczące szczegółowych wskazań do podawania PSM, ich mechanizmu działania oraz zagadnień klinicznych związanych ze stosowaniem PSM.


  13/13

  Tytuł oryginału: Metformina- stary lek, nowe zastosowania.
  Autorzy: Czupryniak Leszek
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (12) s.74, 76, 78, 80-81, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest jedną z najczęściej leczonych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej chorób przewlekłych. Większość chorych na cukrzycę znajdujących się pod opieką lekarzy rodzinnych to pacjenci z cukrzycą typu 2 przymujący leki doustne. Jednym z głównych doustnych preparatów przeciwcukrzycowych jest metformina, lek znany od prawie pięćdziesięciu lat. Podstawowym wskazaniem do jej przyjmowania jest cukrzyca typu 2 skojarzona z otyłością. Od kilku lat metformina przeżywa swój renesans, a wyniki ostatnio opublikowanych badań wykazując duże bezpieczeństwo jej stosowania sugerują możliwość rozszerzenia wskazań do jej przyjmowania na grupę osób z upośledzoną tolerancją glukozy (impaired glucose tolerance, IGT).

  stosując format: