Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZUNKO
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca.
Tytuł angielski: The usefulness od six minute walking test in follow-up of paced patients.
Autorzy: Małecka Barbara, Sędziwy Ludwik, Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Hlawaty Marta, Szczepkowski Jacek, Czunko Agnieszka
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena wydolności wysiłkowej pacjentów z rozrusznikiem serca przy użyciu dwóch testów: 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (M6) i na bieżni ruchomej (B). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów (32 K i 18 M) w średnim wieku 68,4 lat (55-78 lat) z rozrusznikiem serca (VVI - 35 pacjentów, AII - 3 osoby, DDD - 12 chorych). Porównywano obciążenie bezwzględne (wyrażone w watach) pokonywane przez każdego pacjenta w dwóch testach wysiłkowych (M6 i B). Wyniki: W badanej grupie uzyskano wysoką zgodność wyników obu testów. Współczynnik korelacji (r) wynosi 0,83, a nachylenie linii regresji (a) - 0,99. Wykryto istnienie dodatkowego obciążenia, zwanego pracą wewnętrzną, któremu w teście na bieżni podlegają ludzie starsi i osoby otyłe. Wnioski: Test marszu jest prostą i obiektywną próbą wysiłkową dla chorych z rozrusznikiem serca, porównywalną z testem na bieżni. Walorem testu marszu okazała się możliwość ograniczenia udziału tak zwanej pracy wewnętrznej w ostatecznym obliczaniu wyniku badania ergometrycznego.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ optymalizacji programowanego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego stymulatora DDD na poprawę funkcji lewej komory u chorego z pozawałową dysfunkcją skurczową i rozkurczową niedomykalnością zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: The atrioventricular delay optimalisation influence on left ventricular function improvement in DDD pacemaker patient with post-myocardial systolic dysfunction and diastolic mitral insufficiency.
  Autorzy: Czunko Agnieszka, Lelakowski Jacek, Małecka Barbara, Bednarek Jacek, Majewski Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.397-400, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: 54-letniego mężczyznę z istotną pozawałową dysfunkcją skurczową lewej komory oraz obecnością tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej ze współistniejacymi zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (p-k) w postaci stałego bloku p-k Iř z okresową progresją do bloku p-k IIř o typie periodyki Wenckiebacha przyjęto do kliniki w celu wykonania implantacji stymulator dwujamowego (DDD). W obrazie echokardiograficznym oprócz znacznie upośledzonej funckji skurczowej lewej komory EF ok. 38 proc., rejestrowano m.in. zaburzenia funkcji rozkurczowej o typie restrykcji napływu, istotną niedomykalność mitralną (III/IVř) oraz obecność tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. Współistnienie zwrotnego przepływu mitralnego pod koniec rozkurczu związane było z istotnym wydłużeniem czasu przewodzenia p-k i z brakiem prawidłowej synchronizacji skurczu przedsionków i komór. Klinicznie chory prezentował cechy niewydolności układu krążenia w III stopniu NYHA. Po wykonanej implantacji stymulatora DDD przeprowadzono badanie echokardiograficzne oceniające wybrane parametry hemodynamiczne funkcji lewej komory podczas stałej stymulacji sekwencyjnej w trybie VAT i częstości 75/min przy różnych czasach sprzężenia p-k (180, 140, 120, 100, 60 ms). Pozwoliło to ustalić optymalną wartość czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego - 120 ms, przy której uzyskano maksymalną wartość rzutu minutowego i nie rejestrowano rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. W dalszej obserwacji ambulatoryjnej uzyskano redukcję objawów czynnościowej niewydolności układu krążenia do II sotpnia NYHA.

  Streszczenie angielskie: 54-year old man presenting severe left ventricular dysfunction and coexisting so-called diastolic mitral insufficency, with atrioventricular (a-v) conduction disturbances (first and second of Wenckebach type a-v block) was admitted to the Department for dual chamber pacemaker (DDD) implantation. ECHO examination revealed severe left ventricular systolic dysfunction with EF 38 p.c., diastolic compliance imparement of inflow restriction type, significant mitral insufficency (III/IV), with diastolic mitral regurgitation. The coexistence of end-diastolic mitral regurgitation remained in line with essential atrioventricular conduciton interval prolongation with inproper atrial and ventricular systolic synchronisation. The patient presented symptoms of heart insufficiency classified as NYHA III. Chosen echocardiographic aparameters of left ventricular function had been estimated following DDD pacemaker implantation, during sequential pacing at rate of 75/min, with different a-v delay intervals set (180, 140, 120, 100, 60 ms respectively). The optimal a-v delay appeared to be 120 ms, since maximal cardiac otput with loss of diastolic mitral regurgitation was noted at this set. In further ambulatory follow-up we found the reduction of heart insufficency to NYHA II class.


  3/5

  Tytuł oryginału: Programowanie implantowanych stymulatorów serca.
  Tytuł angielski: Programming of the implanted pacemakers.
  Autorzy: Czunko Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.13-15, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Programowalność to cecha układu stymulującego, dzięki której możemy uzyskać trwałą, stabilną i odwracalną zmianę parametrów tego układu na drodze nieinwazyjnej. We współczesnych typach rozruszników dokonujemy tego poprzez programatory zewnętrzne wyposażone w głowice umożliwiające telemetryczny (radiowy) przesył danych. Programowanie rozruszników ma na celu: zapobieganie powikłaniom stymulacji, optymalizację pracy urządzenia stymulującego, wydłużenie żywotności stymulatora. Odbywa się w czterech podstawowych zakresach: programowanie trybu stymulacji, częstości podstawowej stymulacji i funkcji histerezy, czułości i funkcji refrakcji oraz amplitudy i szerokości impulsu. Ilość programowalnych parametrów jest różna w poszczególnych rodzajach stymulatorów i zależy przede wszystkim od tego, czy rozrusznik jest jedno- czy dwujamowy. Możliwość programowania rozruszników stała się podstawą rozszerzenia wskazań do implantacji stymulatorów oraz zapewniła istotną rolę leczenia stałą stymulacją we współczesnej karadiologii.

  Streszczenie angielskie: Programmability is the feature of pacemaker systems, which enables permanent, stable and reversible pacemaker parameters change, in a non- invasive way. In modern pacemakers we achieve this by using external programmers equiped with programmer heads, which allow us to transmit data in a telemetric (radio-frequency) way. The aims of programming are: pacing disturbances prevention, pacemaker function optimal-isation, prolongation of pacemaker longevity. The basic programming domains are: pacing mode, frequency, histeresis, sensitivity, refractoriness, pulse amplitude and width. The niumber of parameters to be programmed depends on pacemake types, differs particurlarly between single - and dual chamber devices. The introduction of programming ability increased the range of indications for pacemaker implantation, as well as estabilished essential role of paacing as treatment method in modern cardiology.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD.
  Tytuł angielski: Radiofrequency ablation of atrial flutter in a patient with VVI pacemaker followed by changing of stimulation mode to DDD.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Czunko Agnieszka, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.373-377, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 73-letniego pacjenta z rozrusznikiem VVI implantowanym z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIř i utrwalonym typowym trzepotaniem przedsionkó (AFl), któ y zgłosił się z objawami niewydolności serca klasy III według NYHA, w badaniu echokardiograficznym stwierdzono powiększenie jam obu przedsionków, brak fali A napływu mitralnego oraz zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory. WYkonano skuteczną ablację prądem o wysokiej częstotliwości AFI, a następnie zamieniono ukłąd stymulujący na DDD. Uzyskano istotną poprawę wydolności czynnościowej (do klasy I wg NYHA) oraz parametró funkcji rozkurczowej lewej komory, a także normalizację wymiarów jam serca. W czasie 10-miesięcznej obserwacji nie rejestrowano AFl, stymulator DDD funkcjonuje prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: 73-year old patient with VVI pacemaker implanted due to IIIř AV block and persistent atrial flutter (AFl). THe patient complained of heart failure symptoms NYHA class III. Transthoracic echocardiographic examination revealed enlargement of both atria, transmitral flow without A wave and impaired left ventricle diastolic funciton. Successful RF catheter ablation of AFl was performed followed by conversion fo stimulation mode to DDD. The improvement of cardiac function was achieved: NYHA class I, normalization of left ventricle filling pattern and atrial size. No AFl recurrences were noted during 10 month follow-up. DDD pacemaker functions properly.


  5/5

  Tytuł oryginału: Współczesny rozrusznik serca: implikacje kliniczne zaawansowania technicznego.
  Tytuł angielski: Contemporary pacemaker: clinical implications of technical advancement.
  Autorzy: Machejek Jakub, Czunko Agnieszka, Małecka Barbara, Lelakowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.58-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ponad 40 lat wszczepialny rozrusznik serca uległ daleko idącej ewolucji technicznej. Rozwój odbywał się dialektycznie - z jednej strony lekarze stawiali coraz wyższe wymagania producentom, z drugiej strony coraz lepiej zorganizowany przemysł dostarczał zaawansowanych urządzeń, których pełne praktyczne wykorzystanie stanowiło prawdziwe wyzwanie dla klinicystów. Obecnym standardem jest miniaturowy i lekki (rzędu 20-30 g) rozrusznik zmontowany sposobem hybrydowym , jedno lub dwujamowy, oparty o układy scalone typu CMOS, wyposażony w mikroprocesor, zasilany pojedynczym ogniwem litowo-jodowym. W przyszłości być może jego miejsce zajmie uniwersalne urządzenie o tych samych gabarytach łączące funkcje rozrusznika, defibrylatora i kardiowertera, które w sposób liberalny stosowane będzie do zwalczania zarówno bradykardii, jak i tachykardii, także ze wskazań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: During the period of the recent years, implantable pacemakers have been influenced by deep technical evolution. Development took place in dialectic mode - more improved pacemakers were in great request on the one hand and better organized industry provided more sofisticated devices on the other hand. It's practical clinical utilization was real challenge for physicians. Nowadays, standard pacemaker (single or dual chamber) poses small size and weight (20-30 g), hybrid - mounted circuit with CMOS integrated chips and with a microprocessor, and single lithium primary cell as a power source. Perhaps, not in the far future it willbe exchanged for a universal miniaturized device working as a pacemaker - defibrillator - cardioverter. It will be widely applicated for bradycardia and tachycardia treatment, for prophylactic indications as well.

  stosując format: