Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZUBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Kluczowe problemy konstrukcji systemów informacyjnych wspomagajacych zarządzanie opieką zdrowotną.
Tytuł angielski: Key problems of the construcion of information systems supporting the health care management. P. 1: Fundamental concepts.
Autorzy: Wdowiak Leszek, Czubek Andrzej, Jarosz Mirosław, Horoch Andrzej
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.299-312, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstwienie i krytyczna analiza problemów konstrukcji systemów informacyjnych efektywnie wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia potrzeb decyzyjnych zarządzającego. Szczególny nacisk położono na jej praktyczną użytecznosć. Rozważania rozpoczęto od określenia podstawowych pojęć, w tym systemu informacyjengo i jego wdrożenia oraz efektywnego wspomagania zarządzania. Ponadto w tej części artykułu dokonano identyfikacji kluczowych problemów konstrukcji systemów informacyjnych. Ich szczegółowej analizie i propozycjom rozwiązań poświęcono część II artykułu. Punkt wyjścia analizy stanowi nie budzące wątpliwości stwierdzenie, że zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce finansowaną ze środków publicznych wymaga usprawnienia. Nie spełnia ono dwóch podstawowych warunków, czyli skuteczności i efektywności. Ta krytyczna ocena dotyczy systemu opieki zdrowotnej jako całości oraz jego głównych podmiotów, w tym płatnika - dysponenta składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem autorów przyczyn tego stanu rzeczy nie można upatrywać ani wyłącznie, ani głównie w zbyt niskich nakładach środków publicznych na system opieki zdrowotnej. Czynnikami, które przede wszystkim negatywnie wpływają na jakość zarządzania są braki w zakresie stabilnych i kompleksowych regulacji prawnych oraz narzędzi wspomagających zarządzanie, zwłaszcza systemów informacyjnych - odpowiednio skonstruowanych i skutecznie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to introduce and analyze critically the problems of the construction of information systems effectively supporting the health care management financed from public funds. Analysis was made from the point of view of managers' decision needs. Special attention was given to its practical usefulness. The authors' considerations start from a definition of fundamental concepts, including information system and its implementation and effective support to management. In addition, the key problems of information systems construction were identified in this part of the article. The second part is devoted to their analysis and suggests the solutions. The starting-point of the analysis was an obvious statement that health care management in Poland financed from public funds needs improvement as it doesn't satisfy two basic conditions: efficiency and effectiveness. This critical judgment refers to health care system as a whole and to its main components, especially the payer - and disposer - of health insurance fees. In the authors' opinion, the causes of this situation are not to be looked for, neither exclusively nor mainly, in too small amounts allocated to the health care system. Destructive factors influencing the quality of management are, first of all, lack of stable and complex legal regulations and tools of management support, in particular the correctly constructed and successfully implemented information systems. The key construction problems ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie płata wielokrotnego do wypełniania ubytków onkologicznych nosa zewnętrznego.
  Tytuł angielski: The use of the multilobed nasal flap for the oncological nose defect repair.
  Autorzy: Czubek Maria, Urban Marek, Włodarkiewicz Adam
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (1) s.18, 20-21, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek zastosowania płata wielokrotnego do wypełnienia ubytku nosa zewnętrznego. Dzięki swojej budowie, płat potrójny znacznie ułatwia przeprowadzenie rekonstrukcji: perfekcyjnie zastępuje tkanki brakujące, napięcie tkanek jego szypuły jest rozłożone równomiernie, bez zaburzenia perfuzji, a ryzyko wtórnych deformacji znacznie zmniejszone.

  Streszczenie angielskie: The use of the multilobed nasal flap for the nose defect repair is presented. The trilobed flaps because of their particular construction make the reconstruction easier. They match the normal tissues perfectly, minimize the risk of blood perfusion humpering because of dispersion of the tension in the flap pedicle and reduce the risk of the secondary nose deformities as well.


  3/3

  Tytuł oryginału: Kluczowe problemy konstrukcji systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną.
  Tytuł angielski: Key problems of the construction of information systems supporting the health care management. P. 2: Monitoring systems.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Czubek Andrzej, Jarosz Mirosław, Horoch Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.425-440, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kluczowe problemy konstrukcji systemów monitorowania usług medycznych, w tym recept/leków, analizowano z punktu widzenia płatnika - dysponenta publicznych środków finansowych na opiekę zdrowotną. Zaliczono do nich: ustalenie zestawu danych źródłowych adekwatnego do potrzeb i wymagań zarządzania finansami oraz zapewnienie wysokiego poziomu jakości tych danych. Określono minimalny zestaw danych o monitorowanej pojedynczej usłudze medycznej. Podkreślono znaczenie powiązania różnych rodzajów danych o usłudze medycznej oraz ustalenia relacji między danymi o różnych usługach medycznych (receptach) zleconych i zrealizowanych na rzecz jednego pacjenta. Strategie i praktyczne sposoby rozwiązania problemów jakości danych omówiono na przykładzie rejestru Usług Medycznych (RUM) z uwzględnieniem wyróżnionych jego wersji i wariantów. Przedstawiono narzędzia i procedury zapewniające jakość danych już na etapie rejestracji. Wskazano na wagę autoryzacji usługi medycznej (recepty) przez pacjenta. Omówiono mechanizm i rolę ciągłej, zgodnej z porządkiem chronologicznym, numeracji usług medycznych wykonywanych na rzecz pacjenta. Podkreślono walory zamkniętego, szczelnego obiegu dokumentów i danych w systemie dla zapewnienia ich jakości. Wersje i warianty RUM porównano pod względem zapewnienia jakości danych uzyskanych z monitorowania. Wskazano na informacyjną równoważność wariantu RUM z książeczką usług medycznych i RUM z kartą elektroniczną. Wskazano na konieczność ustawowego ...

  Streszczenie angielskie: The key problems of the construction of systems to monitor health services, including prescriptions/medicines, are analyzed from the viewpoint of the payer - disposer of the public financial resources allocated to health care. The problems include: identification of the set of source data corresponding to the needs and requirements of financial management and safeguarding the high data quality. A minimum set of data about a monitored, individual health service is determined. The authors stres the significance of connections between different kinds of data about a health service and between the data about different services (prescriptions) prescribed and provided to one patient. Strategies and practical solutions to data quality problems are discussed on the basis of the Medical Services Register (MSR), its different versions and variants. Tools and procedures to guarantee the high quality of data as early as the recording stage are presented. The importance of authorization of a health service (prescription) by the patient is stressed. The authors discuss the mechanism and role of consecutive - in a chronological order - numbering of health services provided to a given patient. The significance of a close, tight circulation of documents and data in the system for guaranteeing te data quality is underlined. Selected versions and variants of MSR system are compared in respect of their capacity to provide high quality monitoring data. The authors claim that the MSR ...

  stosując format: