Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZUBAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przydatność szyn z tworzyw termoplastycznych w leczeniu chorób przyzębia.
Tytuł angielski: The usefulness of thermoplastic splints in treatment of periodontal diseases.
Autorzy: Sadlak-Nowicka Jadwiga, Kempa Halina, Tyrzyk Sebastian, Czubak Konrad
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.216-221, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zdobycie własnych doświadczeń dotyczących przydatności szyn z tworzyw termoplastycznych w toku leczenia periodontologicznego. Badaniem objęto 35 pacjentów w wieku od 22 do 56 lat, w tym 29 kobiet i 6 mężczyzn, u których rozpoznano: AP (19), RPP (1 osoba), gingivitis catarrhalis chronica - chronica exacerbata (10 osób), gingivitis hyperplastica postmedicamentos (4 osoby) oraz gingivitis hyperplastica postmedicamentosa et periodontitis (1 osoba). Wszystkich pacjentów poddano rutynowej terapii, uzupełniając ją o zastosowanie szyn z tworzyw termoplastycznych (Ercolen i Ercodur) w poszczególnych fazach leczenia periodontologicznego. Szyny przygotowywano na modelach techniką formowania wgłębnego za pomocą urządzanie Ercoform RVE. Służyły one do aplikacji leków w fazie podstawowej i stabilizującej lub w celu ochrony tkanek po zabiegach chirurgicznych. Wstępne obserwacje wskazują, iż szyny z tworzyw termoplastycznych stanowić mogą cenne uzupełnienie leczenia periodontologicznego poprzez: skuteczniejszą aplikację leków, ochronę pozabiegową tkanek i korzystne warunki gojenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to gain our own experience concerning the usefulness of thermoplastic splints in the course of periodontal treatment. The study covered 35 patients aged 22-56, including 29 women and 6 men. Their diagnoses were as follows: AP (19 persons). RPP (1), chronic gingivitis (10), medication-induced gingival overgrowth (4) and medicatio-induced gingival overgrowth with periodontitis (1). All the patients underwent routine therapy supplemented by the use thermoplastic splints (Ercolen and Ercodur) at specific phases of periodontal treatment. The splints were prepared on models sing a deep-seated forming technique with an Ercoform RVE apparatus. The splints were used to administer medicatios at the basic and stabilizing treatment stages or to protect the tissues following surgical procedures. Preliminary observations indicate that thermoplastic splints can be a valuable supplement to periodontal treatment due to better administration of medication, post-surgical protection and favourable conditions for healing.


  2/5

  Tytuł oryginału: Keratoplastyka drążaca w stożku rogówki w 1990 i 1999 roku.
  Tytuł angielski: Penetrating keratoplasty in keratoconus in 1990 and 1999 year.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Iwaszkiewicz Ewa, Czubak Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.104-106, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to compare grafts performed because of keratoconus in our clinic in years 1990 - 1999. These years were chosen for analysis because in this time some methods of grafting were changed, particularly: material for transplantation, grafts size, method of trephination and graft suturing, also management after operation. The study included 51 patients (17 females, 34 males) with keratoconus, aged 16 to 46 (mean age 31,3), which have had penetrating keratoplasty done in years 1990-1999. The amount of surgery, sex of patients, preoperative preparation, kind of graft material, technique of operation, methods of graft suturing, postoperating procedure, the time of patients hospitalization, time of suture removing, postoperating visual acuity and complication were compared.


  3/5

  Tytuł oryginału: Sulfurtransferases activity and sulfane sulfur level in cells of the immune system. Preliminary report.
  Autorzy: Wróbel Maria, Grabowska Agnieszka, Włodek Lidia, Czubak Jerzy, Marcinkiewicz Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The activity of rhodanese, cystathionase and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MPST), participating in L-cysteine desulfuration, and the level of sulfane sulfur, a product of the process, were determined in murine peritoneal macrophages, bone marrow derived dendritic cells, lymph node lymphocytes, and in macrophage type cell line - J774. Among all the investigated cells, the highest value of MPST activity was detected in the lymphocytes, what - together with the estimated high level of sulfane sulfur-containing compounds - may correlate with the high rate of DNA synthesis and proliferation, characteristic of these cells. Dendritic cells, in turn, showed the highest cystathionase activity and a relatively high MPST and rhodanese activity, but surprisingly, sulfane sulfur was not detected. It would be interesting to explain whether these antigen presenting dendritic cells release sulfane sulfur-containing compounds to stimulate lymphocyte proliferation. In peritoneal macrophages, a relatively high activity of MPST and rhodanese and a high level of sulfane sulfur compounds may provide the pretection against reactive oxygen species produced after their activation. It was also observed that mouse macrophage cell line presented a significantly lower activity of MPST and rhodanese and a lower level of sulfane sulfur in comparison to mouse peritoneal macrophages.


  4/5

  Tytuł oryginału: Badania nad diagnostyką i leczeniem chorych z dysfunkcją narządu żucia z wykorzystaniem artykulatora nastawnego - Condylatora.
  Tytuł angielski: A study of diagnosis and treating patients with oromandibular functional disorders using adjustable articulator - Condylator.
  Autorzy: Czubak Konrad, Kaska-Czubak Olga, Krajewska Monika, Wojtaszek-Słomińska Anna, Sadlak-Nowicka Jadwiga
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.324-330, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają pierwsze doświadczenia ze współpracy pomiędzy Zakładami Parodontologii i Ortodoncji AM w Gdańsku oraz Zakładerm Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii w Łodzi, w doskonaleniu metod diagnozowania i leczenia szczególnie trudnych przypadków dysfunkcji narządu żucia przy użyciu artykulatora nastawnego - Condylatora. Badaniami objęto 10 osób, w tym 6 osób z rozpoznaniem zespołu bólowego dysfunkcji narządu żucia, 3 osoby z przemieszczeniem krążka bez zablokowania i jedna osoba z przemieszczeniem krążka z zablokowaniem. W pracy omówiomo szczegółowo i zilustrowano diagnostykę i przebieg terapii u pacjentki z zespołem bólowym dysfunkcji narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Authors present their first experiences in diagnosis and treatment of very difficult cases of oromandibular disorders, using adjustable articulator - Condylator. It was a co-operation between Departments of Periodontology and Orthodontics Medical University of Gdańsk and Department of Neurology and Oromandibular Disorders of the Institute of Dentistry Medical University of Lodz. A group of 10 patients were examined, in 6 cases the temporomandibular joint pain dysfunction syndrome was found, in 3 cases the approximal disc displacement with reduction was diagnosed and one patient was suffering from the disc displacement without reduction. The diagnosis and therapy of a patient with temporomandibular joint pain disfunction syndrome was described and illustrated.


  5/5

  Tytuł oryginału: Białka matrycy szkliwa w leczeniu śródkostnych ubytków przyzębia - ocena kliniczna i radiologiczna po upływie 6, 12 i 24 miesięcy.
  Tytuł angielski: Enamel matrix proteins in the treatment of periodontal intrabony defects - clinical and radiological assessment after 6, 12 and 24 months.
  Autorzy: Kempa Halina, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Jurczyński Witold, Czubak Konrad
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.95-101, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ceelm pracy była kliniczna i radiologiczna ocena leczenia chirurgicznego ubytków kostnych z zastsowaniem białek matrycy szkliwa (Emdogain**R) po upływie 6, 12 i 24 miesięcy. Materiał i metody. Badaniami objęto 16 pacjentów w wieku 26-61 lat, u których stwierdzono uogólnione agresywne zapalenie przyzębia (GAP) - 3 osoby i przewlekłe zapalenie przyzębia (CP) - 13 osób. Do zabiegu wszczepienia preparatu Emdogain zakwalifikowano 40 kieszonek kostnych; w 36 przypadkach były to ubytki kostne 2 - ścienne, w 4 przypadkach 3-ścienne. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadzono podstawowe leczenie periodontologiczne. Oceniano głębokość kieszonek dziąsłowych, poziom przyczepu łącznotkankowego, recesje dziąsła oraz przeprowadzano pomiary ubytków kostnych w obrazie RTG. Zabiegi wykonywano zmodyfikowaną metodą płatową Widmana. Nie stosowano osłony antybiotykowej. Kliniczne badania kontrolne przeprowadzono po 6, 12 i 24 m-cach, a radiologiczne po 12 i 24 m-cach. Wyniki. Przebieg leczenia był prawidłowy. Uzyskano zmniejszenie ruchomości zębów, spłycenie głębokości kieszonek patologicznych, przerost przyczepu łącznotkankowego oraz budowę kości. Mniej korzystny był pozabiegowy wzrost średniego wymiaru recesji dziąseł. Wnioski. Po leczeniu ubytków kostnych z zastosowaniem preparatu Emdogain, uzyskano dobre wyniki leczenia. Były zbliżone do przedstawianych przez innych autorów. Wydaje się, że u pacjentów ogólnie zdrowych nie jest konieczne rutynowe stosowanie osłony ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the paper was to preasent some clinical and radiological assessment of surgical treatment of intrabony defects using enamel matrix proteins (Emdogain**R)in the postoperative period at 6th, 12th, and 24 month. Material and methods. The study embraced 16 patients aged 26-61 years and diansoed as geenralized aggressive periodontitis (GAP) - three subjects, and with chronic periodontitis (CP) - 13 subjects. 40 cases of intrabony defects that included 36 cases of two-wall defects and 4 cases of three-wall defects were selected to flap procedure with the Emdogain (EMD). Prior to the procedure, all the patients received initial phase of periodontium treatment. Clinical assessment before surgical treatment was based on the measurements of periodontal pockets depth, attachment level, recession depth, and the measurements of intrabony defect on X-ray. Surgical treatment based on modified flap by Widman. Antibiotic protection was not applied. Follow-up clinical examinations were done after 6, 12, 24 months and radiological examinations after 12, 24 month. Results. The healing process was normal and uneventful. Results dexreased tooth mobility, reduced pockets depth, improved connective tissue attachment and alveolar bone level achieved. Less favourable postoperative effect was sloght gingival recession. Conclusions. Treatment of intrabony defects with the enamel matrix proteins yielded positive therapeutic results. The results obtained were similar to teh ...

  stosując format: