Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERWIONKA-SZAFLARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Zmieniający się obraz kliniczny celiakii u dzieci polskich.
Tytuł angielski: Changing clinical features of celiac disease in Polish children.
Autorzy: Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.6-8, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Celiac disease is a permanent, lifetime gluten intolerance. Within the last 12-20 years the clinical picture of celiac disease in Polish children has changed. Instead of the typical form of the disease, which was predominant up till now, an increasing number of its atypical forms are being observed.


  2/21

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu sposobu karmienia w okresie noworodkowo-niemowlęcym na częstość hospitalizacji.
  Tytuł angielski: Influence of nutrition type in neonatal period and infancy on the frequency of hospital admissions.
  Autorzy: Badeńska Beata, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.122-125, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Składniki pokarmu kobiecego są tak dobrane jakościowo i ilościowo, że zapewniają skuteczną obronę przed różnymi chorobami stanowiącymi często przyczynę hospitalizacji. Celem pracy była restrospektywna analiza sposobu karmienia w okresie noworodkowo-niemowlęcym dzieci wielokrotnie hosptializowanych, których rodzice odpowiedzieli na ankietę dotyczącą sposobu karmienia w okresie noworodkowo-niemowlęcym. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że dzieci wielokrotnie hospitalizowane czterokrotnie częściej były karmione sztucznie od urodznenia w porównaniu do poulacji noworodków w Polsce. Ponadto stwierdzono, że wśród pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych - dzieci karmione sztucznie od urodzenia były częściej hospitalizowane z powodu chorób infekcyjnych niż dzieci karmione piersią. Zatem, konieczne jest prowadzenie skutecznej promocji karmienia piersią jako profilaktyki chorób infekcyjnych i wielokrotnych hosptializacji.

  Streszczenie angielskie: The components of human milk are balance qualitatively and quantitatively, and thus efficiently protect against different diseases which are the cause of hospital admissions. The aim of the study was retrospective analysis of the type of nutrition in neonatal period and infancy in children repeatedly hospitalized, whose parents filled out the questionnaire regarding the way of nutrition in this age. On the basis of carried out analysis it was determined that children hospitalized repeatedly were four times more frequent artificially fed since birth in comparison to newborns population in Poland. Furthoermore, in the group of children repeatedly hospitalized the children artificially fed since birth were on average more frequently admitted to hospital because of infectious disease than breast-fed children. Therefore, it is necessary to conduct efficient promotion of breast - feeding as a prevention of infectious diseases and multiple hospoitalizations.


  3/21

  Tytuł oryginału: Próba analizy odczynów hematologicznych u dzieci ze schorzeniami alergicznymi.
  Tytuł angielski: Analysis of haematological reactions in children with allergic diseases.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Muller Lucyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.136-141, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosła częstość występowania chorób alergicznych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Częściej również obserwowane są mniej typowe manifestacje schorzeń o podłożu alergicznym, do których należeć mogą m.in. zaburzenia neurologiczne, zmiany w układzie moczowopłciowym, jak i nieprawidłowości hematologiczne. Badaniem objęto 80 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 15 lat. Grupę porównawczą stanowiło 80 losowo wybranych dzieci bez wywiadu alergicznego i klinicznych objawów alergii. Autorki podjęły próbę analizy wyników badań krwi obwodowej u dzieci ze schorzeniami o potwierdzonym klinicznie i laboratoryjnie tle alergicznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy retrospektywnej potwierdzono związek eozynoflii z chorobami o podłożu alergicznym, jak również wykazano ścisłą zależność pomiędzy odsetkiem eozynofilów w badaniu rozmazu krwi obwodowej a nasileniem objawów alergii. Stwierdzono także częstsze występowanie niedokrwistości oraz nieprawidłowości w zakresie liczby krwinek białych i płytkowych u dzieci z alergią niż w grupie porównawczej.

  Streszczenie angielskie: In the last decades the incidence of allergic diseases among children and adults has increased considerably. Less typical manifestations of conditions caused by allergy, such as neurological, genito-urological and haematological disorders are more often found. In this study the authors have attempted analysis of peripheral blood tests among children with clinically and laboratory confirmed allergy-underlying diseases. 80 patients aged from 6 months to 15 years old were examined. The control group consisted of 80 randomised children without history and clinical symptoms of allergy. On the basis of retrospective analysis the association between eosinophila and diseases caused by allergy was confirmed, as well as strong correlation between eosinophils percentage in peripheral blood count and intensity of allergy symptoms. There was a higher incidence of anaemia and disorders in leukocytes and platelets count in the group with allergy comparing to the controls. Our results show that haemoatological changes, aparat from, more typical symptoms may be one of the manifestations of allergy.


  4/21

  Tytuł oryginału: An evaluation of the impact of supplementation with antioxidant vitamins on oxidation stress parameters in children with chronic recurrent gastroduodenitis.
  Autorzy: Bała Grażyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Drewa Gerard, Mierzwa Grażyna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR14-CR18, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our research was to evaluate the impact of supplementation with antioxidative vitamins in children with chronic recurrent gastroduodenitis on the concentration of malondialdehyde (MDA) in plasma and erythrocytes, and on acitivity of the antioxidant enzymes: dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px). Material/methods: We studied 19 children (age from 13 to 16), diagnosed with chronic recurrent gastroduodenitis. The concentration of MDA was measured by Buege and Aust method, while the antioxidant enzyme activity was measured before and after a two-month course of supplementation with vitamins C and E: SOD by the Misra and Fridovich method, CAT by the Bears and Seizer method, and GSH-Px by the Paglia and Valentine method. Results: The average concentration of MDA in erythrocytes in the studied children was significantly higher (38.59 nM/gHb) than non control group (24.07 nM/gHb), but after supplementation was significantly reduced (p 0.05). The average SOD activity in the experimental group was significantly lower both before (885 U/gHb) and after supplementation (923.3 U/gHb) than in the control group (1240 U/gHb). The activity of the remaining enzymes did not differ significantly in experimental and control groups. Conclusions: The increased erythrocyte concentration of MDA in children with chronic recurrent gastroduodenitis may point to the generation of active forms of oxygen due to the low activity of the anti-oxidant enzyme SOD. Supplementation with the antioxidant vitamins C and E in children with a low antioxidant potenital and chronic recurrent gastroduodenitis reduces the generation of free oxygen radicals.


  5/21

  Tytuł oryginału: Wartość badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieży z typowymi i nieswoistymi objawami klinicznymi choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Value of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children and youth with typical and atypical clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.116-118, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena wartości badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refkuksu żołądkowo-przełykowego (RŻP) u dzieci z typowymi i nieswoistymi objawami choroby refluksowej przełyku. Materiał i metody: Analizą objęto 121 dzieci z objawami, które mogą być następstwem RŻP i nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. W zależności od zgłaszanych dolegliwości podzielono je na 2 grupy. Do grupy I zakwalifikowano pacjentów z typowymi objawami klinicznymi: zgagą, kwaśnym zarzucaniem, kwaśnym lub gorzkim smakiem w ustach, odbijaniem; do grupy II włączono pacjentów z objawami nieswoistymi, takimi jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, ból w klatce piersiowej, objawy ze strony układu oddechowego. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne. Wyniki: Na podstawie badania pH-metrycznego RŻP rozpoznano u 85,2 proc. pacjentów z grupy I i u 44,8 pacjentów z grupy II. Wnioski: Najważniejszym badaniem decydującym o rozpoznaniu RŻP u dzieci zarówno z typowymi, jak i nieswoistymi objawami tego schorzenia powinno być badanie pH-metryczne przełyku. U dzieci z objawami nieswoistymi ze strony przewoduu pokarmowego i oddechowego w rozważaniu różnicowo-rozpoznawczym powinno sie brać pod uwagę możliwość RŻP.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of work was an estimation of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children with typical and atypical symptoms of the gastroesophageal reflux disease. Material and methods 121 children were analysed with suspected to gastroesophageal reflux disease. Depending on reported ailments they were divided into 2 groups. Group I patients with typical symptoms of gastroesophageal reflux disease were includ: heartburn, rebounding; while the secon group consisted of those with atypical symptoms; nausea, vomiting, chest pain, abdominal pain. 24-hour pH-metric examination was performed in each patient. Results: On the basis of pH-metric examination gastroesophageal reflux was diagnosed in 85.2 p.c. patients from I group and 44.8 p.c. patients from group II. Conclusion: The most important examination determining diagnosis of gastroesophageal reflux in children with both typical and atypical symptoms of this illness should be pH-metric examination of the esophagus. In children with atypical symptoms in consideration of differential diagnosis we should take into account a possibility of gastroesophageal reflux.


  6/21

  Tytuł oryginału: Analiza skutków narażenia na bierne palenie w okresie pre- i postnatalnym u dzieci - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: The analysis of effects of passive smoking exposition in children in pre- and postnatal periods - own observations.
  Autorzy: Badeńska Beata, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.199-202, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród szkodliwych czynników środowiskowych zdecydowanie najczęstszym i wszechobecnym jest dym tytoniowy. Celem pracy była analiza skutków narażenia na bierne palenie dzieci w okresie prenatalnym oraz postnatalnym w związku z częstością hospitalizacji. Materiał stanowiło 105 dzieci w wieku do 3 lat, wielokrotnie hospitalizowanych, których rodzice odpowiedzieli na ankietę dotyczącą palenia papierosów, a zwłaszcza palenia przez nich i przez matki w czasie trwania ciąży. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że dzieci wielokrotnie hospitalizowane są dwukrotnie częściej narażone na bierne palenie w porównaniu do ogólnej populacji dzieci polskich. Palenie przez kobiety ciężarne i narażanie dzieci na bierne palenie w środowisku domowym czynnikiem sprzyjającym zwiększonej zachorowalności na choroby układu oddechowego i ucha środkowego oraz powtarzającym się hospitalizacjom. Wniosek: konieczne jest prowadzenie skutecznych działań uświadamiających o szkodliwym wpływie dymu tytoniowego na zdrowie dzieci zarówno w okresis życia prenatalnego, jak i postnatalnego.


  7/21

  Tytuł oryginału: Analiza udziału wcześniactwa, hipotrofii wewnątrzmacicznej i małej masy urodzeniowej ciała u dzieci wielokrotnie hospitalizowanych.
  Tytuł angielski: The frequency of prematurity, intrauterine hypotrophy and low birth weight children requiring multiple hospitalization.
  Autorzy: Badeńska Beata, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.649-657, il., tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wcześniactwo, hipotrofia płodu, mała masa urodzeniowa ciała należą do czynników warunkujących wysoką chorobowość i umieralność noworodków zarówno w okresie neonatalnym, jak i postnatalnym. Celelm pracy jest zbadanie, czy wcześniactwo, hipotrofia wewnątrzmaciczna i mała urodzeniowa masa ciała mają wpływ na częstosć hospitalizacji dzieci. Materiał stanowiło 210 dzieci wielokrotnie hosptalizowanych w bydgoskich oddziałach szpitalnych i klinicznych w latach 1993-1999. W analizowanym materiale wykazano, że dzieci wielokrotnie hospitalizowane były częściej obciążone wcześniactwem, hipotrofią wewnątrzmaciczną i małą urodzeniową masą ciała w porównaniu z danymi dotyczącymi ogólnej populacji noworodków, a takze stwierdzono, że dzieci urodzone przedwcześnie i z małą urodzeniową masą ciała były średnio częściej hospitalizowane niż dzieci urodzone o czasie z prawidłową masą ciałą. Konieczne jest zatem podejmowanie dalszych działań zapobiegających wcześniactwu, hipotrofii wewnątrzmacicznej w profilaktyce wielokrotnych hospitalizacji.

  Streszczenie angielskie: Prematurity, fetal hypotrophy, low birth weight are factors determining high morbidity and mortality rates in newborns in both the neonatal and postnatal period. The aim of the study was to find if prematurity, intrauterine hypotrophy and low birth weight influenced the frequency of hospitalizations in children. The material consisted of 210 children requiring multiple hospitlaiation in Bydgoszcz hospitals and clinical departments between 1992 and 1999. In the analyzed material, it was sown that children requiring multiple hospitalization were more often brudened with prematurity, intrauterine hypotrophy and low birth weight in comparison with the whole newborn population. Moreover, children with prematurity and low birth weight were on average more frequently admitted to hospitals than children born on time with normal birth weight. Therefore, it is necessary to carry out prevention of prematurity, intrauterine hypotrophy in the prophylaxis of multiple hospitalizations.


  8/21

  Tytuł oryginału: Alergia - epidemią XXI wieku (wykład inauguracyjny).
  Autorzy: Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Ann. Acad. Med. Bydg. 2002: 16 s.39-46
  Sygnatura GBL: 306,289

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/21

  Tytuł oryginału: Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
  Tytuł angielski: The frequency of alcohol consumption by students of high schools.
  Autorzy: Buczkowski Krzysztof, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Giziński Władysław, Ziółkowski Marcin, Czachowski Sławomir
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.21-28, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel badania. Ocena rozpowszechnienia picia napojów alkoholowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono u 556 uczniów szkół ponadpodstawowych wykorzystując kwestionariusz "Ty i zdrowie" pozwalający analizować zachowania i czynniki związane ze zdrowiem. Do celów badań wybrano pytania kwestionariusza dotyczące picia alkoholu. Wyniki. W badanej grupie piło już alkohol 82,4 proc. młodzieży, chłopców (87,7 proc.) znamiennie częściej niż dziewczęta (79,4 proc.). Wśród uczniów techników 86,7 proc., w szkołach zawodowych 83,4 proc. a w liceach ogólnokształcących 77,3 proc. młodzieży przyznało, że piło w swoim życiu alkohol. Większość ankietowanych (75,9 proc.) piła alkohol więcej niż dwa lub trzy razy w życiu. Znamiennie częściej więcej niż dwa lub trzy razy w życiu pili alkohol chłopcy (85,2 proc.) niż dziewczęta (70 proc.). Do grupy osób, które piły więcej niż dwa, trzy razy w życiu należało 81,5 proc. uczniów techników, 75,2 proc. uczniów i 70,8 proc. uczniów liceuów ogólnokształcących. Osoby pijące alkohol częściej niż 2-3 razy w życiu były starsze (wiek śr. 17,1 ń 0,8 lat) w porównaniu z osobami, które piły alkohol rzadziej niż dwa, trzy razy w życiu (wiek 16,8 ń 0,6 lat), p 0,05. Stwierdzono, że dziewczęta znamiennie statystycznie częściej dokonują inicjacji w zakresie picia alkoholu przez 14 rż. w gronie rodzinnym niż chłopcy. Do upicia się w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie przyznało się 57,9 proc. (n = 240) badanych spośród tych osób, które piły alkohol częściej niż dwa lub trzy razy w życiu. Było to 67,6 proc. chłopców i 50,9 proc. dziewcząt...


  10/21

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania ph-metrycznego, endoskopowego i histologicznego u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Correlation of clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease with ph-metric, endoscopic and histologic results in children.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna, Korenkiewicz Jadwiga
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.294, 296-299, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami 24-godzinnego badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego przełyku u dzieci. Analizą objęto 121 pacjentów w wieku 4 - 17 lat z objawami, które nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. Dzieci podzielono na dwie grupy w zależności od zgłaszanych dolegliwości: grupa 1 - z typowymi, grupa II - z nieswoistymi objawami choroby refluksowej. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne, badanie endoskopowe i badanie histologiczne przełyku. Uzyskane wyniki badań porównano między sobą i zestawiono z badaniem podmiotowym. Analiza korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego wycinków przełyku wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy objawami chorobowymi i wynikami badania pH-metrycznego i histologicznego oraz brak zależności w stosunku do zmian w badaniu endoskopowym. Nie wykazano zależności pomiędzy zmianami zapalnymi makroskopowymi i mikroskopowymi przełyku. Wnioski: Badaniami decydującymi o rozpoznaniu choroby refluksowej przełyku u dzieci powinny być: badanie pH-metryczne oraz badanie wycinków przełyku pobranych podczas badania endoskopowego.


  11/21

  Tytuł oryginału: Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C.
  Tytuł angielski: Thrombin-antithrombin III complexes (TAT) as a marker of thrombin generation in children with chronic viral hepatitis B or C.
  Autorzy: Adamska Inga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej, Kulwas Arleta, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.377-382, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wątroba pełni zasadniczą rolę w procesach krzepnięcia, a ostre i przewlekłe schorzenia wątroby objawiają się przede wszystkim zaburzeniami hemostazy. Celem pracy była ocena stopnia zaburzeń w układzie hemostazy u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B lub C w oparciu o pomiar poziomu kompleksów TAT, D-dimerów, współczynnika INR i długości czasu kaolinowo-kefalinowego. Badaniem objęto 100 dzieci z rozpoznanym p.w.z.w. typu B lub typu C w wieku od 3 do 17 lat. Ocenę histopatolgoiczną bioptatów wątroby przedstawiono według zmodyfikowanej klasyfikacji Scheuera. U każdego pacjenta oznaczono poziom we krwi kompleksów TAT, D-dimerów oraz współczynnik INR i długość czasu kaolinowo-kefalinowego. Wyniki: W grupie dzieci chorych stwierdzono znacznie wyższe poziomy kompleksów TAT, D-dimerów oraz krótszą długość czasu APTT w stosunku dod dzieci grupy porównawczej. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zakresie badanych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci z p.w.z.w. B i p.w.z.w. C w zależności od stopnia aktywności zapalnej i stopnia włóknienia wątroby. Wniosek: U dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. Wniosek: U dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby obserwuje się zwiększoną krzepliwość krwi z cechami podprogowego zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepiania, która w początkowych okresach zaawansowania klinicznego choroby nie wykazuje związku ze stopniem aktywności zapalnej i stopniem włóknienie wątroby.


  12/21

  Tytuł oryginału: Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C.
  Tytuł angielski: Fibrinolysis inhibitors and inflammatory changes of liver in children with chronic viral hepatitis type B or C.
  Autorzy: Michalska Kinga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dymek Grażyna, Kotschy Maria, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.387-391, il., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Układ fibrynolizy uczestniczy w procesach związanych z migracją komórek: embriogenezą, przebudową tkanek, zapaleniem, naciekaniem komórek nowotworowych. Plazmina hamowana m.in. przez inhibitor aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i ŕ2-antyplazminę (ŕ2-AP) działa bezpośrednio lub pośrednio, poprzez aktywację innych proteaz, proteolitycznie na białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Cel pracy: Celem rpacy była próba wyjaśnienia udziału procesu fibrynolizy we włóknienieu wątroby u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Materiał: Grupę analizowaną stanowiło 98 dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B (54 w wieku średnio 9,8 ń 3,5) lub C (44 w wieku średnio 10,2 ń 3,4) lat. Metody: Oznaczono: stężenie PAI-1 - met. ELISA oraz aktywność ŕ2-AP - met. chromogenną. W bioptatach wątroby oceniono aktywnośc zapalną oraz włóknienie wg Scheuera w skali od 0 do 4. Wyniki: W analizowanej grupie chorych na p.w.z.w. stwierdzono ujemną korelację pomiędzy aktywnością zapalną a aktywnośćią ŕ2-AP (r = -0,32, p 0,003) oraz pomiędzy aktywnością zapalną a PAI-1 (r = -0,28, p 0,08). U dzieci z aktywnością ŕ2-AP poniżej mediany stwierdzono większe włóknienie wątroby - rzadziej występował 1 stopień oraz częściej 2. Wniosek: Należy przypuszczać, że aktywnosć zmian zapalnych w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C jest ograniczana przez inhibitory fibrynolizy: PAI-1 oraz ŕ2-AP.


  13/21

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażenia HGV na obraz morfologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby.
  Tytuł angielski: HGV infection influence on morfology of liver in children with hepatitis.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.393-397, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W świecie medycznym trwają spory na temat chorobotwórczości i tropizmu tkankowego wirusa G zapalenia wątroby (HGV). Nie ustaolno z całą pewnością czy ma on patogenny wpływ na wątrobę. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zakażenia HGV na obraz histopatologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 74 dzieci w wieku od 2 do 15 lat z zapaleniami wątroby. Badanym dzieciom pobierano krew w celu oznaczenia w surowicy obecności materiału genetycznego wirusa, tj. HGV-RNA, a następnie analizowano wyniki badania histopatologicznego bioptatu wątroby. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie HGV nie zmienia w istotny sposób obrazu morfologicznego wątroby w przebiegu zapaleń tego narządu, jednak zmiany morfologiczne w izolowanych zakażeniach HGV są możliwe. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy nie można jednoznacznie potwierdzić ani też wykluczyć uszkadzającego wpływu HGV na wątrobę.


  14/21

  Tytuł oryginału: Assessment of the value of pHmetry results in diagnostics of gastroesphageal reflux as a cause of obstructive bronchitis in children.
  Autorzy: Zielińska Izabela, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR169-CR174, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The study assessed the incidence of pathologic gastroesophageal reflux in children with obstructive bronchitis and analyzed the correlation of pHmetric parameters with the incidence of obstructive bronchitis according to age groups. Material/Methods: 109 children aged from 4 months to 17 years with the history of at least two documented incidents of obstructive bronchitis during the period of one year were examined. Each patient underwent 24h esophageal pHmetry. The analyzed patients were divided into 3 age groups: I - 4 months-2 years, II - 3-9 years, III - 10-17 years; each of the obtained groups was divided into 2 subgroups according to the frequency of obstructive bronchitis (a - 2-4 times a year and b - over 4 times a year). Results: Gastroesophageal reflux was diagnsoed on the basis of pHmetry in 62.4 p.c. of patients. It was demonstrated in own material that gastroesophageal reflux is more frequent in boys (64.7 p.c.) than in girls (35.3 p.c.). Comparison of pHmetric parameters in children suffering from obstructive bronchitis more and less frequently did not demonstrate higher pHmetric parameters in children with more frequent occurrence of obstructive bronchitis in any of the age groups. Although gastroesophageal reflux occurred frequently in children with obstructive bronchitis, no proportional correlation was found between the pHmetric parameters and frequency of obstructive bronchitis. Conclusion: Esophageal pHmetry should be performed in children with obstructive bronchitis in order to confirm or exclude gastroesophageal reflux as a cause of recurrent obstructive bronchitis.


  15/21

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Karczewska Krystyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Rujner Jolanta, Nowowiejska Bożena
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.55-56, 58-62, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/21

  Tytuł oryginału: Zachowania ryzykowne dla zdrowia wsród uczniów szkół ponadpodstawowych.
  Tytuł angielski: Risk-taking behaviours among adolescents.
  Autorzy: Buczkowski Krzysztof, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Ziółkowski Marcin, Giziński Włodzisław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1017-1023, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie częstości występowania zachowań zwiększjących ryzyko wypadków komunikacyjnych, zachowań związanych z podejmowaniem ryzyka, częstości występowania agresji i zachowań związanych z uszkodzeniem własności innych oraz kradziżą wśród młodzieży. Badanie przeprowadzono wsród 542 uczniów szkół ponadpodstawowych wykorzystując kwestionariusz "Ty i zdrowie". Stwierdzono, że 22,4 proc. badanej młodzieży jechało z kierowcą, który był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pasy bezpieczeństwa zapinało zawsze 52,5 proc., a 6,8 proc. nie zapinało pasów nigdy. Dozwoloną prędkość przekraczali częściej chłopcy (62,7 proc.) niż dziewczęta (22,9 proc.). Ryzykowne manewry podczas jazdy samochodem również znamiennie częściej wykonywali chłopcy. Do wykonywania czynności ryzykownych przyznało się 47,4 proc. młodzieży. Znamiennie częściej byli to chłopcy. Również zdecydowanie częściej spędzali całą noc poza domem bez pozwolenia rodziców. Do rozpoczęcia bójki przyznało się 18,3 proc. młodzieży. Ponad 1/5 młodzieży uderzyła inna osobę, ponieważ nie spodobało się jej to, co ten ktoś powiedział lub zrobił. W ankietowanej grupie chłopcy istotnie częściej uszkadzali cudzą własność i dokonywali kradzieży.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to analyze the frequency of behaviours connected to risk-taking, agression and violence among adolescents. The study was conducted on 542 secondary students. It was performed on the basis of the Polish version of the "Health Behavior Questionnaire" (Jessor et al.) enititled "Ty i zdrowie" it was found that 22.4 p.c. of examined adolescents went with a driver after using alcohol or a drug: seat belts were always used by 52.5 p.c. adolescents, 6.8 p.c. never used seat belts. Boys significantly more often than girls were found to have been speeding and driving in a dangerous way among the 47.4 p.c. students who admitted they had performed any risk-taking behavior, boys had done it more often than girls. Almost 19 p.c. of the studued adolescents had started a fight. Boys significantly more often had a night out without parental permission and had damaged or stolen somebody's property.


  17/21

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  18/21

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/21

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia i błony śluzowej jamy ustnej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z chorobą trzewną : praca doktorska
  Autorzy: Skrzelewska Katarzyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera [Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii] w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 118 k. : il., tab., bibliogr. 192 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20730

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/21

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy u dzieci].
  Autorzy: Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.27-28, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(1)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/21

  Tytuł oryginału: Napięciowe bóle głowy u dzieci - analiza kliniczno-epidemiologiczna ze szczególnym uwzględnieniem etiologii, oraz możliwości terapeutycznych : praca doktorska
  Autorzy: Wesołowska Marzenna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława (promot.).; Akademia Medyczna Wojewódzka Poradnia Neurologiczna Dziecięca w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Dziecięcy Oddział Neurologii
  Źródło: 2002, 161, [3] k. : il., tab., bibliogr. 264 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: