Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERNIKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne występujące w przebiegu choroby z Lyme i w kleszczowym zapaleniu mózgu.
Tytuł angielski: Mental disorders in the course of Lyme borreliosis and tick borne encephalitis.
Autorzy: Juchnowicz Dariusz, Rudnik Inessa, Czernikiewicz Andrzej, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir A.
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.37-50, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1999-2000 zbadaliśmy psychiatrycznie, z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych, 51 pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu i 174 chorych z borelioza z Lyme. U większości pacjentów stwierdziliśmy występowanie zaburzeń psychicznych w postaci zaburzeń depresyjnych i zaburzeń funkcji poznawczych.


  2/9

  Tytuł oryginału: Czy odwodnienie może być problemem w kategoriach etycznych?
  Tytuł angielski: Is dehydration an ethical problem?
  Autorzy: Marczewski Krzysztof, Czernikiewicz Andrzej, Sak Jarosław Jerzy, Kwiecińska Anna, Mourad Ahmad
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.257-260, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę związaną z odwodnieniem przewlekłym z punktu widzenia etyki lekarskiej. Przypomniano podstawowe definicje związane z tymi zagadnieniami. Podjęto próbę krytycznej analizy poglądów przedstawiających przewlekłe dobrowolne odwodnienie jako dopuszczalną formę przyśpieszenia śmierci. Omówiono niektóre aspekty patofizjologiczne i psychopatologiczne. Przedstawiono "piramidę wątpliwości" lekarza.


  3/9

  Tytuł oryginału: Determinanty przedchorobowe a jakość życia pacjentów schizofrenicznych : praca doktorska
  Autorzy: Górecka Joanna, Czernikiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii w Białymstoku, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławcu
  Źródło: 2002, 215 k. : il., tab., bibliogr. 204 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19903

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lękowe - standardy terapii farmakologicznej.
  Tytuł angielski: Anexiety disorders - guidelines of pharmacotherapy. P. 1: Treatment of panic disorder and obessive compulsive disorder.
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.662, 664, 666-668, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Optymalnym leczeniem zarówno zespołu lęku panicznego, jak i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest połączenie leków antydepresyjnych i terapii kognitywno-behawioralnej. W obu tych zaburzeniach lękowych najskuteczniejszymi metodami leczenia farmakologicznego są inhibitory wychwytu zwrotnego serotnoniny, a więc klomipramina i SSRI.


  5/9

  Tytuł oryginału: Jak rozpoznawać i leczyć dystonię neurowegetatywną?
  Tytuł angielski: How to diagnose and treat somatization disorder?
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (6) s.3-6, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Somatization disorder is a chronic psychiatric disorder that frustrates patients, their families, and their physicians. Its chronic course and focus on somatic symptoms can lead to needless medical evaluations and interventions. The treatment should consist of vigorous treatment of comorbid disorders such a depression or anxiety.


  6/9

  Tytuł oryginału: Czy i jak stosować benzodiazepiny by leczenie nie było gorsze od choroby?
  Tytuł angielski: Where and how to use bezodiazepines: how to avoid that cure is worse than a disease?
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.172-175, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Main problems of therapeutic use of benzodiazepines is presented, especially dependency disorder and withdrawal syndrome. Some treatment guidelines to avoid these complicationms are shown, i.e. prefering of benzos with longer half-life time.


  7/9

  Tytuł oryginału: Uczeń w sytuacji stresu szkolnego.
  Tytuł angielski: Pupil in the situation of the school stress.
  Autorzy: Płotka Aniela, Majcherczyk Izabela, Czernikiewicz Andrzej, Szymona Kinga, Pawłowska Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.169-173, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szkoła jako instytucja oświatowa jest jednocześnie dla ucznia treningiem życia. Dzisiejsze dzieci przeżywają w szkole stres znacznie większy, niż kiedykolwiek było to naszym udziałem. Funkcjonowanie w środowisku szkoły, wchodzenie w relacje z nim, problemy życia codziennego dostarczają wielu sytuacji stresowych. Celem głównym pracy było przeanalizowanie problematyki stresu u uczniów będących w okresie dojrzewania w aspekcie środowiska szkolnego. Materiał i metoda: Badaniami ankietowymi objęto 30 uczniów w wieku 11 - 12 lat, uczęszczających do V klasy Szkoły podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W badanej próbie było 16 dziewczynek i 14 chłopców. Grupa dzieci miejskich obejmowała 25 uczniów, natowiast dzieci wiejskich uczęszczających do tej szkoły było pięcioro. Badania przeprowadzono w styczniu 2002 roku. Uzyskane wyniki badań: Ankietowani uczniowie bez względu na płeć i miejsce zamieszkania wskazali szkołę jako środowisko, które najbardziej stresuje. Źródłem stresu w szkole są złe oceny (71,4 proc.), niesprawidliwość (75,0 proc.). Uczniowie boją się drugoroczności (64,3 proc.), zbyt dużych wymagań nauczyciela (43,8 proc.). Wymienionych źródeł stresu bardziej boją się dziewczynki. Dzieci na ogół mają pozytywny stosunek do swojej szkoły. Rzadka jest ona postrzegana jako źródło przykrych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: School as the educational institution is the source of learning about life for the pupils as well. Contemporary children at school experience a greater stress than we have ever experienced. Functioning in the school environment, entering the school relationships and everyday problems offer us many stressful situations. The aim of the study was the analysis of the problem of stress for adolescent pupils in the school environment. Material and method: The questionnaire was used on 30 pupils aged 11 - 12 who attended 5th class of Maria Curie-Skłodowska Elementary School in Tarnogród. The studied sample included 16 girls and 14 boys. There were 25 urban children and 5 rural children. The study was performed in January 2002. The obtained results: The interviewed pupils irrespective of age and gender and the place of residence confirmed that school was the most stressing environment. The sources of stress at school are poor marks (71.4 p.c., injustice ((75,0 p.c.). Pupils are afraid of being not promoted (64.3 p.c.), too high requirements of teachers (43.8 p.c.). The above mentioned sources of stress are more severe for girls. Generally the children have positive attitude to their school. Rarely it is conceived as the source of negative feelings.


  8/9

  Tytuł oryginału: Ból psychogenny.
  Tytuł angielski: Pain disorder.
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (5) s.7-9, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Pain disorder is a chronic psychiatric disorder that frustrates patients, their families, and their physicians. Its chronic course and focus on pain symptoms can lead to needless medical evaluations and potentially dangerous, unwarranted interventions. The treatment should consist of a conservative medical approach, with vigorous treatment of comorbid disorders such a depression or anxiety.


  9/9

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: