Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERNICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na niewydolność ruchową i jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym.
Tytuł angielski: Effect of variable magnetic field on motor impairment and quality of life in patients with multiple sclerosis.
Autorzy: Brola Waldemar, Węgrzyn Waldemar, Czernicki Jan
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.136-143, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne leczenie stwardnienia rozsianego (SR) uwzględnia świeży rzut choroby, postępowanie objawowe i modyfikujące przebieg choroby. Największe nadzieje wiąże się z immunoterapią. Leczenie to nie jest jednak skuteczne we wszystkich przypadkach, przynosi poprawę chorym z niewielką niepełnosprawnością i jest kosztowne. W związku z pojawieniem się w ostatnich latach doniesień o możliwości wykorzystania w leczeniu SR zmiennych pól magnetycznych podjęto własne badania, w których celem byla skuteczność impulsowego pola magnetycznego generowanego przez magnetostymulator VIOFOR JPS. Badaniem objęto 76 osób z wieloletnim wywiadem i klinicznie pewnym SR. Czas trwania choroby wynosił średnio 8,5 roku, a średni wiek chorych 37,8 roku. Chorych podzielono na dwie grupy: kontrolną i badaną. W grupie badanej stosowano pole magnetyczne generowane przez VIOFOR JPS. W grupie kontrolnej pole nie było aplikowane. Przy przyjęciu i po 21 dniach oceniano stan zaawansowania choroby w skali EDSS, a jakość życia za pomocą kwestionariusza Testy i Simonsona. Ocena niewydolności ruchowej w skali EDSS nie wykazała istotnych różnic między grupami (6,2 stopnia na początku badania, a po 21 dniach 5,1; w grupie kontrolnej odpowiednio 6,1 i 5,5). Jakość życia była znamiennie lepsza w grupie poddanej magnetostymulacji niż w grupie kontrolnej (p 0,01). Szczegółowo analizowano poszczególne zmienne składające się na fizyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia. Największą różnicę ...

  Streszczenie angielskie: Modern treatment of multiple sclerosis (SM) takes into consideration the current stage of the disease, symptomatic treatment and modification of the course of the disease. The most promising method of management is immunotherapy. It is, however, effective only in some cases, in patients with low degree of disability, and it is rather expensive. In view of some recent reports concerning the possibility of utilisation of variable magnetic fields in the treatment of SM, the study was undertaken to evaluate the effectiveness of impulses generated by magnetic field obtained by means of VIOFOR JPS stimulator. The study was carried out on 76 subjects with long-term history of clinically confirmed SM. The mean duration of the disease was 8.5 years, and the mean age of the patients 37.8 years. The patients were divided into two groups: the study group and the controls. In the study group the patients were exposed to magnetic fields generated by VIOFOR JPS. Magnetic stimulation was not applied in the control group. The progress of the disease according to EDDS and the quality of life according to Testa and Simonson Questionnaire werre assessed on admission and after 21 days of stimulation. No significant differences between the groups were found with respect to motor impairment evaluated using the EDDS score (6.2 at the beginning of the study and 5.1 after 21 days; in the control group - 6.1 and 5.6, respectively). The quality of life was found to be significantly better in ...


  2/14

  Tytuł oryginału: Podłoże molekularne glejopochodnych guzów mózgu.
  Tytuł angielski: The molecular basis of glia-derived tumours of the brain. P. 1.
  Autorzy: Nauman Paweł, Czernicki Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.553-564, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według licznych prac do powstania glejopochodnego guza mózgu prowadzi akumulacja szeregu anomalii chromosomalnych i szeregu mutacji dotyczących genów, które w komórce zdrowej kodują przede wszystkim czynniki transkrypcyjne, czynniki wzrostowe czy też receptory błonowe i receptory jądrowe. Utrata heterozygotyczności (LOH) na chromosomie 17p, mutacje genu p53 i nadekspresja genu receptora dla płytko-pochodnego czynnika wzrostu (PDGFR), zlokalizowanego na długim ramieniu chromosomu 22q, są najczęściej wykrywanymi anomaliami molekularnymi w gwiaździakach mózgu (WHO-2). W gwiaździakach anaplastycznych (WHO-G3) stwierdza się LOH na chromosomie 19q, delecje genu supresorowego guza p16 na chromosomie 9p., oraz zaburzenia ekspresji genu Rb zlokalizowanego na chromosomie 13q. We wszyskich dotychczas badanych przypadkach glejaków niedojrzałych (glioblastoma multiforme, WHO G4) obserwowano LOH na chromosomie 10, oraz amplifikację i/albo nadekspresję receptora nabłonkowego (epidermalnego) czynnika wzrostu (EGFR) na chromosomie 7p. Ostanie badania mogą sugerować, że do genów, których ekspresja jest zaburzona w glejakach mózgu, należą również geny kodujące receptory jądrowe dla hormonu tarczycy - trijodotyroniny (TR). Gen c-erbAŕ (TRŕ) zlokalizowany jest na ramieniu długim q chromosomu 17 (17q21) a gen c-erb á (TRá) znajduje się na ramieniu krótkim chromosomu 3 (3p21-p25). Kodowane przez nie TR są czynnikami transkrypcyjnymi zależnymi od hormonu tarczycy - trijodotyroniny (T3). Zaburzona ekspresja TR może prowadzić do nieprawidłowej aktywacji genów regulowanych przez T3 za pośrednictwem TR, ...

  Streszczenie angielskie: The development and progression of astrocytic tumours is associated with acquisition and accumulation of genetic alternations. Loss of heterozygosity (LOH) on chromosome 17p., p53 mutations and overexpression of the platelet-derived growth factor (PDGF) receptor (chromosome 22q), are the most common detectable changes in astrocytomas (WHO grade II). Anaplastic astrocytomas (WHO grade III) involve LOH on chromosome 19q, deletion of p16 tumor suppressor gene on chromosome 9p and disturbed expression of gene RB on chromosome 13q. LOH on chromosome 10 is restricted largely to glioblastomas (WHO grade IV). This tumour also is characterized by amplification and/or overexpression of gene coding Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) on chromosome 7p. There is growing evidence that two genes encoding triiodothyronine receptors (TRŕ[17q21] and TRá [3p21-p25]) belong also to the group of genes involved in tumorigenesis. Mutations of these genes as well as markedly disturbed expression and function of the encoded proteins were found in tumour tissue. This is supported by facts, that T3 via TRs regulate proliferation, growth, differentation and apoptosis, the processes that are deeply disturbed in tumor tissue. TRs affects also the action of certain protooncogenes (Mdm2) and tumor suppressors (p53, Rb).


  3/14

  Tytuł oryginału: Skale klinimetryczne w ocenie sprawności funkcjonalnej pacjentów w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Clinimetric scales in the assessment of the aged patient's functional fitness.
  Autorzy: Czernicki Jan, Dałek Bogumiła, Krukowska Jolanta
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.1-6, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono trzy kategorie problemów: zdrowotne, czynnościowe i socjalne, które wpływają na społeczną niezależność i jakość życia osób w wieku podeszłym. Opracowując plan kompleksowej oceny stanu zdrowia i rehabilitacji osób w wieku podeszłym należy standardowe badanie lekarskie uzupełnić testami czynnościowymi. W pracy przedstawiono testy najczęściej wykorzystywane w praktyce lekarza i fizjoterapeuty, które są zgodne z wymaganiami standardów dla tego rodzaju testów.

  Streszczenie angielskie: Basing on literature survey, three categories of problems have been demonstrated: concerning health, functional and social which affect social independence and quality of life of the aged. Working out a plan of complex evaluation of health state and rehabilitation of the aged, the standard medical examination should include functional tests. The study presents the most frequently used in physician's and physiotherapist's practice tests, which are in accordance with standard requirements for this kind of tests.


  4/14

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna angiografii tomografii komputerowej w obrazowaniu morfologii tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł angielski: The diagnostic efficacy of the computed tomography arteriography in the imaging of the morphology of intracranial aneurysms.
  Autorzy: Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gruszczyńska Katarzyna, Konopka Marek, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.14-18, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to assess the diagnostic value of he computed tomography angiography (angio-CT) in intracerebral aneurysms. The results of angio-CT in 78 patients were compared with the intraoperative findings and with catheter angiography. Seventy six aneurysm were diagnozed in angio-CT. The sensitivity of the of the angi-CT in the diagnosis of the intracerebral aneurysm was 94 p.c. versus operation and 88 p.c. versus catheter angiography. The high diagnostic value of the angio-CT makes possible to use this method as method of choice for subarachnoid hemorrhage.


  5/14

  Tytuł oryginału: Skuteczność operacji MVD w różnych typach konfliktu naczyniowo-nerwowego u pacjentów z neuralgią nerwu trójdzielnego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The effectiveness of microvascular decompression in various types of vascular compression in patients with trigeminal neuralgia - own experiences.
  Autorzy: Bogucki Jacek, Czernicki Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.937-946, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności operacji MVD (microvascular decompression) w różnych typach konfliktu naczyniowo-nerwowego (KNN) stwierdzanych u pacjentów z neuralgią nerwu trójdzielnego (NNT). Materiał kliniczny obejmuje 20 pacjentów z idiopatyczną postacią NNT. Operacyjna inspekcja okolicy kąta mostowo-móżdżkowego z dostępu Janetty wykazała typowy KNN w 17 przypadkach: konflikt z naczyniem tętniczym w 6, z naczyniem żylnym w 5 oraz mieszany w 6 przypadkach. W mieszanej postaci KNN zawsze obserwowano przewagę jednego z naczyń wchodzących w konflikt z nerwem V: w 5 przypadkach dominował konflikt z naczyniem tętniczym, w 1 przypadku stwierdzono przewagę konfliktu żylno-nerwowego. U 3 chorych z typowymi objawami NNT nie stwierdzono KNN. Czas obserwacji chorych wyniósł od 6 do 61 miesięcy (średnio ponad 26,7 miesiąca). Efekt przeciwbólowy w grupie chorych, u których stwierdzono śródoperacyjnie konflikt tętniczo-nerwowy (w tym postacie mieszane z przewagą konfliktu tętniczo-nerwowego) był całkowity w 7/11, zadowalający (ustąpienie dolegliwości bólowych w ponad 50 proc.) w 2/11 oraz nieobecny w 1 przypadku (1/11). W grupie chorych z konfliktem żylno-nerwowym (w tym postacie mieszane z przewagą konfliktu żylno-nerwowego) całkowity efekt przeciwbólowy obserwowano w 4/6, zadowalający w 2/6. W grupie pacjentów, u których nie stwierdzono KNN (3/20), efekt zadowalający obserwowano w 1 przypadku, niezadowalający (utrzymywanie się dolegliwości bólowych w ponad 50 proc.) w 1 przypadku, oraz brak efektu przeciwbólowego w 1 przypadku. Odległe wyniki leczenia operacyjnego ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Glejopochodne guzy mózgu. Potencjalna rola hormonu tarczycy i jego receptorów jądrowych (TR).
  Tytuł angielski: Glia-like brain tumours. Potential role of thyroid hormone and its nuclear receptor (TR). P. 2.
  Autorzy: Nauman Paweł, Czernicki Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.981-992, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawową cechą nowotworu jest niepohamowane dzielenie się tworzących go komórek. Wynika ono z genetycznego uszkodzenia mechanizmu regulującego cykl podziału komórki i nadzorującego jego przebieg. W procesie nowotworzenia dochodzi do uszkodzeń genów przyspieszających cykl komórkowy (onkogenów), bądź też zwalniających lub zatrzymujących przebieg cyklu komórkowego (genów supresorowych). Uszkodzenie polegać może na częściowej albo całkowitej utracie (delecji) genu, bądź też na punktowej mutacji (zmianie nukleotydu) a w konsekwencji na braku kodowanego białka lub na zmienionej jego funkcji. Szereg danych wskazuje, że do białek których właściwości w chorobie nowotworowej ulegają zmianie zaliczyć można również jądrowe receptory hormonu tarczycy (TR). TR są czynnikami transkrypcyjnymi zależnymi od liganda tj. od hormonu tarczycy - trijodotyroniny (T3). Regulacja transkrypcji genów zależnych od TR, których produkty białkowe odgrywają swoistą rolę w OUN, to przede wszystkim geny związane z procesem mielinizacji i geny prowadzące do zmian plastycznych, które polegają na tworzeniu cytoszkieletu neuronów i na organizacji połączeń między neuronalnych. Działanie TR powiązane jest z działaniem niektórych protoonkogenów (mdm2) i genów supresorowych (p53, Rb). W przeważającej liczbie wszystkich nowotworów, w których dotychczas badano ekspresję TR, obserwowano anomalie związane z TR, zarówno na poziomie mRNA jak i białka. W niektórych nowotworach stwierdzono, obecność punktowych mutacji genów TR (w domenie wiążącej ligand oraz w domenie wiążącej DNA) i wykazano, że niektóre zmutowane TR...


  7/14

  Tytuł oryginału: Pierwszy w Polsce system transmisji badań obrazowych i telekonsultacji neurochirurgicznej.
  Tytuł angielski: The first in Poland system of transmission of imaging and neurosurgical telecommunication.
  Autorzy: Głowacki Mariusz, Czernicki Zbigniew, Mierzejewski Michał
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.363-369, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Stworzenie systemu szybkiej i sprawnej telekonsultacji neurochirurgicznej, poprawa opieki nad chorymi w nagłych stanach neurochirurgicznych, obniżenie kosztów związanych z transportem i niewłaściwym wykorzystaniem łóżek w ośrodku specjalistycznym. Metody: Wykorzystanie modemów o szybkości transmisji 56Kbs do przesyłania i odbioru badań obrazowych z tomografów komputerowych za pomocą łącz telefonicznych komutowanych. Obraz przesyłany bezpośrednio z tomografu komputerowego oglądany jest w klinice przez neurologów na ekranie komputera PC, wykorzystując do tego program MultiView (EMED, Inc.) pracujący w środowisku Windows (Microsoft Corp.). System łączy Klinikę Neurochirurgii ICMDiK PAN w Warszawie ze Szpitalami w Ciechanowie i Ostrołęce. Wyniki: System jest szybki, czas trwania transmisji jednego badania CT złożonego z 18 obrazów wynosi ok. 5 min., łatwy w obsłudze, uzyskuje dobre oceny u lekarzy korzystających z jego możliwości. Do dziś zostało przesłanych ponad 1000 badań. Stwierdzono poprawę opieki nad chorymi w nagłych stanach neurochirurgicznych, pacjenci docierają szybciej do ośrodka spcjalistycznego, praktycznie wyeliminowano niepotrzebny transport. Wnioski: Powstał system, który doprowadził do istotnej poprawy opieki nad chorym w nagłych stanach neurochirurgicznych oraz obniżył koszty transportu. Stwierdzono znacznie lepszą dostępność konsultacji neurochirurgicznej. System jest łatwy w obsłudze i uzyskał dobre oceny wśród użytkowników. Istotne są rownież stosunkowo nieduże koszty stworzenia takiego systemu oraz jego używania.

  Streszczenie angielskie: Objective: The goal was develop a fast and efficient neurosurgical teleconsulting network to improve acute neurosurgical patient care, to reduce transport costs and unnecessary occupation of neurosurgical beds. Methods: Modems with 56 kilobits/s data transmission speed are used. CT images are transmitted straight from CT scanner via modem/telephone lines to receiving personal computer in Department of Neurosurgery. Receiving PC runs with Microsoft Windows operating system and the network software MultiView (EMED, Inc). Network connects Department of Neurosurgery Polish Academy of Sciences in Warsaw with transmitting hospitals in Ciechanów and Ostrołęka. Results: The system is fast, one study consisting 18 images is transmitted in about 5 minutes and it is simple to use, to date more than 1000 CT images have been transmitted. Operator acceptance has been very high. The system has improved acute neurosurgical patient care. Transfer of appropriate patients has been accelerated and unnecessary transfer is almost eliminated. Conclusion: Applied Neurosurgical Teleconsulting System has significantly improved acute neurosurgical patient care and has reduced transport expenses. Better availability of neurosurgical consultation has been achieved. The network is simple to used and has gained physician acceptance. It has to be emphasized that the creation and using of the system is relatively not expansive.


  8/14

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia nieurazowych krwiaków śródmóżdżkowych.
  Tytuł angielski: Results of treatment of non-traumatic cerebellar haemorrhages.
  Autorzy: Czernicki Tomasz, Marchel Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.683-696, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przedstawienie własnego doświadczenia i próba określenia czynników wpływających na rokowanie oraz dobór właściwej terapii u chorych z nieurazowymi krwiakami móżdżku. Materiał i metody: Analizą retrospektywną objęto 35 kolejnych pacjentów leczonych w latach 1987 - 1996. Ciężkość stanu pacjenta oceniano przy przyjęciu wg Glasgow Coma Scale, wynik leczenia przy wypisie wg Glasgow Outcome Scale. U wszystkich chorych wykonano CT, (powtarzane w razie potrzeby), a u części z nich dodatkowo arteriografię naczyń mózgowych. 10 pacjentów leczono operacyjnei; 25 zachowawczo, w tym u 6 z nich założono czasowy drenaż komorowy zewnętrzny z powodu wodogłowia. Oceniono wpływ lokalizacji, objętości udaru, obecności wodogłowia, przebicia krwi do układu komorowego, obrazu czwartej komory i zbiornika blaszki czworaczej na stan przy przyjęciu i wynik leczenia. Materiał opracowano statystycznie przy użyciu testów nieparametrycznych: Manna-Whitney'a oraz analizy wariancji Kruskala-Wallisa. Za statystycznie znamienny uznano przedział ufności p 0.05. Wyniki: Sześciu pacjentów było w stanie śpiączki (4 - 7 pkt. wg GCS), sześciu w stanie 8 - 12 pkt. wg GCS, sześciu w stanie 13 - 14 pkt. wg GCS, 17 osób było bez zaburzeń świadomości. U 21 chorych krwiak znajdował się w półkuli móżdżku, a 12 obejmował także robak móżdżku, u 2 rozciągał się na pień mózgu. U 25 objętość krwiaka nie przekraczała 20 ml, u 5 była większa niż 20 ml, u 5 nie udało się określić wielkości udaru. Wodogłowie występowało u 12 pacjentów, u 7 wiązało się z zaciśnięciem dróg krążenia płynu mózgowo-rdzeniowgo, u 5 z przebiciem krwi do układu komorowego...


  9/14

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności podwójnie ślepej próby jonoforezy z diklofenaku zastosowanego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.
  Tytuł angielski: The assessment of the double blind test of the iontophoresis efficiency with application of diclofenac-gel in patients with gonarthrosis.
  Autorzy: Czernicki Jan, Woldańska-Okońska Marta, Hyż Liliana Magdalena
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.5-11, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem oceny przydatności terapeutycznej 1 proc. preparatu diklofenaku, Olfen-żel firmy Mepha, stosowanego go w podwójnie ślepej próbie do jonoforezy na stawy kolanowe, w leczeniu zmian zwyrodnieniowych, przez 20 min, 10 razy, codziennie na każdy staw z przerwą na sobotę i niedzielę, u 40 pacjentów (20 leczonych ambulatoryjnie i 20 hospitalizowanych). Do oceny wyników leczenia zastosowano skale bólu: wzrokowo-analogową (VAS) oraz punktową Laitinena. Uzyskane dane przedstawiono w postaci różnicy procentowej zmiany natężenia bólu. Zaobserwowano istotnie statystyczną różnicę wyników w stosunku do obserwowanych danych przed rozpoczęciem leczenia w obu skalach między aplikowanym lekiem i placebo u pacjentów ambulatoryjnych po 5 dniach leczenia oraz u pacjentów szpitalnych po 5 i 10 dniach leczenia oraz 30 dni od ukończenia zabiegów. Różnice istotnie statystycznie stwierdzono u pacjentów ze znacznie zaawansowanym procesem chorobowym po 5 i 10 dniach leczenia. Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność jonoforezy z preparatem Olfen w formie żelu, szczególnie u chorych hospitalizowanych, u których korzystne wyniki aplikowanej jonoforezy utrzymywały się również 30 dni po ukończeniu leczenia.


  10/14

  Tytuł oryginału: Przydatność angiografii tomografii komputerowej w diagnostyce zwężeń tętnic szyjnych u chorych z niedostatecznością krążenia mózgowego w porównaiu z ultrasonograficznym badaniem przepływów metodą Dopplera.
  Tytuł angielski: The usefulness of computed tomography angiography comparing to Dupplex Doppler Ultrasound in the diagnosis of carotid artery stenosis in patients with cerebral circulation insufficiency symptoms.
  Autorzy: Gruszczyńska Katarzyna, Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gniadek Jan, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.12-20, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare diagnostic usefulness of CT angiography (angioCT) vs. Dupplex Doppler Ultrasound (US) in the evaluation of extracranial internal carotid stenosis. Material/Methods: The results of extracranial carotid angioCT and US were compared in 70 cases of patients with cerebral circulation insufficiency syndromes. The degree of stenosis was measured according to NASCET. Correlation, contingency and regression coefficients were used to assess the convergence between angioCT and US. The morphology of atherosclerotic plaque depicted in angioCT was assessed as well, and the results were compared to US. Additionally, in 33 patients cerebral angioCT was performed to exclude surgery contraindications. Results: The value of correlation coefficient, which measures the angioCT vs. US convergence in the assessment of carotid artery stenosis, is 0.96. The results correspond best in following groups of cases: normal arteries and occluded arteries (CC contingency coefficient values are 0.68 and 0.65). A statistically significant dependence occurs also in atherosclerotic plaque morphology imaging (Chi = 42.114; p = 0.0001; CC = 0.636). Conclusions: The high degree of convergence between angioCT adn US in assessing the extracranial carotid artery stenosis was recorded. AngioCT is useful as the complementary diagnostic method in cases of difficult anatomy, artery loops or kinking. A precise assessment of "soft" atherosclerotic pilaques morphology is not possible with angioCT, but artery wall calcifications are better depicted with this method.


  11/14

  Tytuł oryginału: Wymiary jakości życia w naukach medycznych.
  Tytuł angielski: Dimensions of life quality in medical sciences.
  Autorzy: Ostrzyżek Artur, Czernicki Jan
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.73-75, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podejmowanie badań jakości życia w medycynie, było konsekwencją wzrostu tej dyscypliny w kierunku holistycznej koncepcji natury człowieka i próbą poszerzenia katalogu badanych cech o stany subiektywne, o których należało sądzić, że mogą mieć istotny wpływ na całokształt sytuacji życiowej chorego. Perspektywa badawcza, uwzględniająca wyłącznie obiektywne wyznaczniki stanu zdrowia, nie zawsze jest zgodna z percepcją zdrowia odbieraną przez chorego. Uzupełniona o ocenę, dokonaną przez samego pacjenta, może łączyć osąd wpływu wielu istotnych wskaźników zdrowia, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych, kostytuujących konstrukt jakości życia. Podejście takie, uznając wielowymiarową strukturę konceptu jakości życia, oznacza odejście od redukcjonistycznego (biomedycznego) modelu postrzegania człowieka chorego. Jakość życia jest pojęciem szerszym niż stan zdrowia czy jakość życia związana ze zdrowiem. Wydaje się, że przyjęcie tej oczywistej skądinąd tezy może ułatwić poprawne metodologicznie prowadzenie badań satysfakcji życiowej.

  Streszczenie angielskie: Taking up the research of life quality in medicine was the consequence of this field of study turning to the holistic concept of human nature and the attempt to expand the catalogue of the researched characteristics with the subjective conditions, which could be considered to have a crucial influence on the whole of the patient's life status. The research perspective taking into consideration the objective factors of health state only, is not always in accordance with the perception of health perceived by the patient. Completed with the evaluation done by the patient himself can combine the assessment of the many crucial health factors' influence, both the objective and the subjective ones making up the concept of life quality. This approach, acknowledging the multidimensional structure of the concept of life quality, equals the leaving behind the minimalistic (biomedical) model of the perception of a sick person. Life quality is a broader concept than health status or health - related quality of life. It seems that assuming this obvious thesis can facikitate proper methodological research into the problem of life satisfaction.


  12/14

  Tytuł oryginału: Osteoporoza idiopatyczna wieku rozwojowego - diagnostyka i rehabilitacja.
  Tytuł angielski: Developmental age idiopathic osteoporosis - diagnostics and rehabilitation.
  Autorzy: Dobosiewicz Krystyna, Jędrzejewska Anna, Durmała Jacek, Dyner-Jama Irena, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Flak Maria, Szota Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.987-992, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna osteoporoza wieku rozwojowego stanowi rzadką chorobę metaboliczną kości o patomechanizmie odmiennym od osteoporozy inwolucyjnej. Etiologia tej choroby pozostaje nieznana. Występuje w przedziale wieku 3,5 - 15 r.ż. z częstością porównywalną dla obu płci. Charakteryzuje się szybką utratą masy kostnej. Obraz kliniczny obejmuje: ból zlokalizowany początkowo w obrębie stóp a następnie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, stopniowo narastajace odkształcenia osi końćzyn, patologię chodu i postepujące obniżenie siły mięśniowej kończyn dolnych. Początek choroby jest nieswoisty, o rozpoznaniu rozstrzyga obraz radiologiczny - ukazujący rozrzedzenie wartwy gąbczastej kości, liczne nadłamania wobrębie kości długich i typowe dla osteoporozy deformacje trzonów kręgów z obniżeniem ich wymiaru pionowego. W pracy przedstawiamy dwuetapową metodę rehabiltacji stosowaną w osteoporozie wieku rozwojowego. Podstawową zasadą postępowania usprawniajacego w tych przypadkach stanowi stopniowe obciążanie kończyn dolnych w pozycji antygrawitacyjnej warunkującej docisk do powierzchni stawowych. Końcowym etapem rehabilitacji jest trening interwałowy na bieżni ruchomej.

  Streszczenie angielskie: Developmental age idiopathic osteoporosis is a rare metabolic disease, which pathomechanism is different from involutional osteoporosis. Its eitology still remains unknown. An onset of the disease is rapid, affecting previously healthy children of both sexes aged 3.5 - 15. A rapid loss of bone mass is especially remarkeble. Clinical picture of the disease includes pain localised initially in feet, then in thoraco-lumbar section of the vertebral column, gradually progressive deformation of the longitudinal axes of limbs, gait pathology and progressive depletion of a lower limb muscle strength. The onset of the disease is non-specific. Diagnosis is possible on the basis of roentgen imaging depicting rarefaction of cancellous layer of the bone, numerous infractions of long bones and typical for osteoporotic deformation of vertebral shafts with reduction of their vertical dimenstion. Current research presents twostaged method of rehabilitation applied in developmental age osteoporosis. The main principle of treatment is based on increasing axial load of lower limbs in antigravitational positon causing joint surfaces to be pushed together. Final stage of rehabilitation includes interval training on a moving track.


  13/14

  Tytuł oryginału: Familial incidence of obstructive hydrocephalus due to posterior fossa tumours leading to the diagnosis of von Hippel-Lindau disease - a case report.
  Autorzy: Bogucki Jacek, Taraszewska Anna, Baraniecka Jolanta, Czernicki Zbigniew
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.219-222, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Von Hippel-Lindau disease (VHLD) is an autosomal dominant disorder predisposing to the development of different histological types of tumours with predominance of CNS haemangioblastomas in the majority of cases. We present a case of 35-year old man with obstructive hydrocephalus due to multiple posterior fossa tumours. Famililal history revealed two relatives operated on previously because of a posterior fossa tumour (in one case haemangioblastoma was diagnosed). During surgery two cerebral tumours were removed radically via the suboccipital approach. On a histopathological examination the typical features of heamangioblastoma were found in both tumours composed of stromal cells and a dense network of vessels, mostly capillaries. The presence of neoplastic infiltration with angiogenesis in the surrounding cerebellar tissue was evidenced in the presented case. Based on the clinical and histopathological data VHLD was diagnosed. Genetic analysis confirmed the presence of the non Hippel-Lindau gene mutation. The case presented suggests that genetic disregulation in VHLD may be responsible for a more aggressive behaviour of VHLD-related haemangioblastomas in comparison with sporadic disease.


  14/14

  Tytuł oryginału: Badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych u dzieci z jednołukową skoliozą idiopatyczną.
  Tytuł angielski: Somatosensory evoked potentials in children with single idiopathic scoliosis.
  Autorzy: Flak Maria, Dobosiewicz Krystyna, Durmała Jacek, Jędrzejewska Anna, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Dyner-Jama Irena
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.87-101, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Soamtosensoryczne potencjały wywołane (SEP) są nieinwazyjną metodą badania ośrodkowej drogi czuciowej. Mają zastosowanie w wykrywaniu zmian subklinicznych OUN. Cel pracy: Ocena ośrodkowej drogi czuciowej za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych z nerwów piszczelowych u dzieci, ze skoliozą idiopatyczną jednołukową piersiową prawostronną oraz piersiowo-lędźwiową lewo- i prawostronną. Materiał i metoda: U 63 dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa wykonano SEP-57 dziewcząt, 6 chłopców (w tym 40 ze skoliozą piersiową prawostronną, 16 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową lewostronną i 7 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową prawostronną). Wiek badanych 6-17 lat (śr. 12,6 ń 1,97 roku), wysokość ciała 128-176 cm (śr. 153 ń 11,26 cm). Grupę badaną podzielono w zależności od typu skoliozy oraz wielkości kąta skrzywienia wg Cobba. Grupa I - dzieci ze skrzywieniem piersiowym prawostronnym - 40 dzieci (39 dziewcząt, 1 chłopiec), śr. wiek 12,2 ń 1,97. Grupa II - skolioza piersiowo-lędźwiowa - 23 dzieci (18 dziewcząt, 5 chłopców), w tym 16 ze skoliozą lewostronną i 7 ze skoliozą prawostronną. Grupa A to 38 dzieci ze skrzywieniem którego kąt Cobba jest mniejszy niż 30ř (7ř- 29ř; śr. 17ř ń 7.24). Grupa B to 25 dzieci z kątem Cobba ň 30ř (30ř - 74ř; śr. 48ř ń 15,52). Grupę kontrolną stanowiło 40 dzieci w wieku 6 - 18 lat (śr. 14 ń 2,66 lat), 17 dziewcząt i 23 chłopców wysokość ciała 123 - 183 cm (śr. 160 ń 14,39 cm). W analizie wyników za normę uznano średnią grupy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Somatosensory evoked potentials (SEP) are a non-invasive method of assessiong central sensory pathways. This method is used in detection of sub-clinical lesions of the central nervous system. Aim of study: Evaluation of central sensory pathways with somatosensory potentials evoked from tibial nerves in children with singl idiopathic scoliosis (IS): right thoracic, and left or right thoraco-lumbar. Material and method: A group of 63 children with IS was examined with SEP (6 boys and 57 girls). Among them, 40 sufferedd from right thoracic, 16 - left thoraco-lumbar and 7 - right thoraco-lumbar IS. They were aged 6-17 (12.6 ń 1.97 years), body height 128-176 cm (153.1 ń 11.26 cm). Children were classified according to the type of scoliosis and Cobb's angle. Group I - right thoracic IS (1 boy, 39 girls), mean age 12.2 ń 1.97 years. Group II - thoraco-lumbar IS (5 boys, 18 girls), including 16 left- and 7 right-sided IS. Group A - 38 children with Cobb's angle below 30ř (7ř-29ř; 17 ń 7.24ř). Group B - 25 children with Cobb's angle ň30ř-74ř; 48 ń 15.52ř). Control group included 40 children (23 boys, 17 girls) aged 6-18 years (14 ń 2.66 years), with body height 123-183 cm (160 ń 14.39 cm). SEP assessment was carried out in the EM7G Laboratory, Department of Rehabilitation. The results were expressed in own scale of payhology (normal value = mean value of control group ń 2.5 SD). N22, P37, N45 latencies and amplitudes N22-P37 interlatencies and lateral ...

  stosując format: