Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Kryteria oceny narażenia na substancje chemiczne w Polsce i na świecie - procedury ustalania i stosowania.
Tytuł angielski: Polish and worldwide criteria for assessing exposure to chemicals: procedures and applications.
Autorzy: Gromiec Jan P., Czerczak Sławomir
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.53-59, bibliogr. 12 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Najważniejszym celem ustanawiania wartości dopuszczalnych czynników chemicznych w powietrzu środowiska pracy jest obniżenie ryzyka, związanego z zawodowym narażeniem na te czynniki, do poziomu uważanego za bezpieczny. W procesie ustalania wartości dopuszczalnych istotnym elementem postępowania jest krytyczna ocena danych literaturowych dotyczących działania toksycznego danej substancji i skutków zdrowotnych w populacji narażonych w zależności od wysokości stężenia i czasu narażenia. Ocena taka, wykonywana przez grupy ekspertów jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem ze względu na to, że w wielu przypadkach dostępne dane są niekompletne, a ekstrapolacja wyników, uzyskiwanych w doświadczeniach na zwierzątach w celu określenia bezpiecznego dla ludzi poziomu narażenia wiąże się z szeregiem wątpliwości. Celem przedstawionej prezentacji jest porównanie procedur ustalania wartości dopuszczalnmych dla czynników chemicznych w Polsce i na świecie oraz różnic w ich interpretacji. Przedstawiono krótką historię wartości dopuszczalnych, a także definicje normatywów higienicznych, stosowanych w Polsce, USA, RFN, Wlk. Brytanii byłym ZSRR oraz systemy ich ustanawania. Na szczególną uwagę zasługuje zróżnicowane podejście w różnych państwach do regulowania dopuszczalnych poziomów narażenia na czynniki rakotwórcze. Wartości dopuszczalne substancji chemicznych w środowisu pracy proponowane przez ekspertów i ustanawiane przez czynniki administracyjne nie powinny być traktowane jako ...

  Streszczenie angielskie: The major obiective of setting values of chemical concentrations in the work environment is to reduce the risk of occupation-related exposure to levels regarded as safe to humans. In the standard setting process, a critical assessment of the avalable data on toxicity of a given chemical and related health effects in the population exposed, depending on concentrations and exposure duration, is essential. Such an assessment performed by a group of experts is a diffcult and responsible task since the available data are frequently incomplete and extrapolation of the results of animal experiments aimed at setting limits of concentrations safe to humans raises multiple doubts. The aim of this paper was to compare the procedure of seting permissible values for chemical factors in Poland and throughout he word and to highlight differences in their interpretation. In additon, a brief history of setting admissible limits, as well as definitions of hygiene standards used in Poland, the USA, Germany, The UK and in the former Soviet Union together with the ways of their formulation are presented. The country-to-country variations of attitudes towards setting admissible levels of exposure to carcinogenic agents are worthy of special mention. Maximum admissible concentrations of chemicals in the work environment suggested by experts and adopted by the state administration should not be regarded as constand and completely safe to the human health, thus the existing systems should ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 15
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Konieczko Katarzyna, Soćko Renata, Stetkiewicz Jan, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 92 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  3/4

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 14
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Grunt Hanna, Hanke Wojciech, Sitarek Krystyna, Starek Andrzej, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 108 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  4/4

  Tytuł oryginału: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi : procedury przeprowadzania badań profilaktycznych osób narażonych na wybrane czynniki chemiczne nieuwzględnione we "Wskazówkach metodycznych w sprawie badań profilaktycznych pracowników"
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Soćko Renata, Czerczak Sławomir
  Źródło: - Łodź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 94, [2] s. : tab., bibliogr. 60 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,958

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  stosując format: