Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZEKIRDA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim a zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej.
Tytuł angielski: Nurse education at a licenciate level and ensuring high quality of nursing care.
Autorzy: Zarzycka Danuta, Adamska-Kuźmicka Iwona, Czekirda Marta
Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.46-49, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,929

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie, gdy społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw, szczególnie w odniesieniu do podstawowych wartości, jakimi są zdrowie i życie człowieka, pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentem otrzymują kolejny wyznacznik ich pracy, określenie jakości świadczonej opieki. Opracowywane standardy zapewnienia jakości opieki uświadomiły zespołowi Samodzielnej Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich potrzebę monitorowania poziomu opieki świadczonej w ramach praktycznej nauki zawodu przez studentów studiów licencjackich WPiNoZ AM w Lublinie. Dokonana ocena jakości jest pośrednio także sprawdzianem jakości kształcenia dla osób prowadzących zajęcia ze studentami. Celem pracy jest przedstawienie subiektywnej oceny jakości świadczonych usług pielęgniarskich w ramach praktycznej nauki zawodu. Metodą wykorzystaną w badaniu był sondaż diagnostyczny, narzędziem kwestionariusz ankiety. Analiza opinii pacjentów, dotycząca jakości świadczonej opieki przez studentów odbywających zajęcia praktyczne w szpitalu, pozwala na przedstawienie czynników mających wpływ na jakość opieki pielęgniarskiej (m.in. komunikatywność, sposób wykonywania czynności, przestrzeganie praw pacjenta).

  Streszczenie angielskie: Nowadays, when there is a growing awareness in our society of its rights, especially those concerning such basic values as human life and health, the nurses taking care of patients have yet another measure of their work assessment - the evaluation of nursing care quality. Owing to establishment of the nursing care quality standards, the panel of the Independent Nursing Skills Workshop realized that there is a need to monitor the quality of the nursing care provided by the licentiate students at WPiNoZ AM in Lublin during their nursing practice. The evaluation of this quality also constitutes a mark of the standard of education for people conducting the classes. The method used in this study was a diagnostic survery, whereas the tool was a questionnaire. On the basis of the analysis of the patients' opinions concerning the quality of care provided by the students the results enabled the authors of the study to present factors which influence nursing care quality (such as communication skills, methods of conducting tasks, respecting the patients' rights).

  stosując format: