Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZEKIERDOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Sztuczne sieci neuronowe: nowe możliwości zastosowania zaawansowanych metod analizy statystycznej w medycynie perinatalnej i ginekologii.
Tytuł angielski: Artificial neural networks: the use of new advanced statistical methods in perinatology and gynecology.
Autorzy: Czekierdowski Artur, Smoleń Agata, Jędrych Marian
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.47-58, il., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie trójwymiarowej ultrasonografii w ocenie objętości błony śluzowej macicy u kobiet z krwawieniami z jamy macicy.
  Tytuł angielski: Three-dimensional sonography in the endometrial volume measurements in women with perimenopausal irregular uterine bleeding.
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Czekierdowski Artur, Daniłoś Jarosław, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.970-975, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena objętości endometrium u kobiet z krwawieniami z jamy macicy. Grupę badaną stanowiło 45 kobiet (23 po menopauzie), u których wykonano ocenę ultrasonograficzną objętości endometrium przy zastosowaniu oprogramowania do automatycznego pomiaru objętości brył (VOCAL, Kretztechnik, Austria). Dodatkowo u każdej z kobiet w badaniu sondą dopachwową zmierzono grubość obu warstw endometriumi wartości indeksów przepływu naczyniwego w tętnicy macicznej (PI, RI, PSV). Wyniki badania ultrasonograficznego zweryfikowano histopatologicznie. Średnia objętość błony śluzowej u kobiet z rakiem endometrium była istontie wyższa (P 0,005, test U Manna-Whitneya) niż u kobiet z rozrostami i z nie stwierdzonym rozrostem endometrium. Średnie grubości błony śluzowej macicy i wartości indeksów przepływu w tętnicy macicznej nie różniły się istotnie. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że trójwymiarowy pomiar objętości endometrium może być dodatkowym elementem prognostycznym poprawiającym dokładność diagnostyczną ultrasonograficznej oceny zmian rozrostowych w błonie śluzowej jamy macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Evaluation of the role of three-dimensional (3D) ultrasonographic measurement of the endometrium volume in perimenopausal women with irregular uterine bleeding. Material and methods: We have assessed 45 women (23 postmenopausal) with 3D transvaginal probe and automatic volume measurement (VOCAL) software using Voluson V730 scanner (Kretztechnik, Austria). Additionally, doppler blood flow indices PI, RI and PSV in uterine artery as well as endometrial thickness were measured. All ultrasound data were verified by histology of the endometrial specimens removed during D&C or hysterectomy. Results: The age of the study grou pranged between 43-70 years (median 53 years). The mean volume of endometrium in women with endometrial cancer was 19,9 ń 7,5 ml. The mean volumes measured in women with endometrial hyperplasia and normal endometrium were 12,2 ń 7,9 ml and 7,4 ń 4,8 ml, respectively. There was a significant difference in endometrial volume between each pair of study groups (P 0,05). Moreover, significant differences were found in mean endometrial thickness between endometrial cancer and benign but not in hyperplastic endoemtrium. In contrast, there were no significant differences in study group s in mean values of Doppler blood flow indices measured in uterine artery. Conclusion: We conclude that 3D sonography and automatic volume measurement might be used better to characterize endometrial changes in women with perimenopausal bleeding.


  3/7

  Tytuł oryginału: Sonoangiografia i zastosowanie logistycznej analizy regresji w przedoperacyjnej charakterystyce guzów jajnika.
  Tytuł angielski: Sonoangiography and logistic regression analysis in the preopertive differentiation of ovarian tumors.
  Autorzy: Smoleń Agata, Czekierdowski Artur, Daniłoś Jarosław, Kraczkowski Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1053-1060, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbudowanie modelu predykcyjnego pozwalającego na obliczenie prawdopodobieństwa istnienia nowtoworu złośliwego jajnika u chorych z zdiagnozowanym guzem przydatkowym. Grupę badaną stanowiło 208 kobiet ze zmianami przydatkowymi leczonych w I Klinice Ginekologii AM w Lublinie. U każdej z kobiet analizowano cechy klniczne i ultrasonograficzne guza oraz ostateczne rozpoznanie histopatologiczne. Wśród pacjentek było 159 kobiet z guzami niezłośliwymi i 49 kobiet z nowtoworami złośliwymi. W wyniku analizy regresji logistycznej, która obejmowała początkowo 14 badanych zmienneych uzyskano 5 zmiennych istotonych statystycznie w przewidywaniu istneinia procesu złośliwego. Były to: wiek, obustronność, przegrody 3 mm, wyrośla brodawkowate 3 mm i cecha "Kolor". Czułość i swoistość modelu predykcyjnego dla 50 proc. prawdopodobieńśtwa istnienia raka jajnika wynosiły odpowiednio 77,55 proc. i 96,86 proc. Przy założeniu 25 proc. progu prawdopodobieństwa czułość modelu wynosiła 87,7 proc., a swoistość 89,9 proc. W analizowanym modelu prognostycznym zmiennie uwzględnione w równaniu regresji były istotnymi predyktorami ryzyka wystąpienia nowtoworu złośliwego w badanej grupie kobiet. Dokładność oceny prawdopodobieństwa istnienia guza złośliwego dla modelu regresji logistycznej była wyższa niż dla oceny opartej tylko na kryteriach klinicznych, morfologicznych lub dopplerwoskich.

  Streszczenie angielskie: Objective: To apply logistic regression analysis for several clinical and sonographic data for the concstruction of a predicitve model that could be helpful in the preoperative differentiation of adnexal masses. Materials and methods: Two hundred and eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Initial analysis included age and menopausal status, ultrasound derived morphological features of adnexal masses (unilateral/bilateral tumors, papillae, septae, tumor size and volume) as well as color Doppler criteria such as PI, RI, Peak Systolic Velocity, PSV assessment. In all examinations we used B&K 2002 ADI (Denmark) and Kretz Voluson V730 (Austria) scanners with transvaginal probes 5-9MHz. Stepwise logistic regression analysis was used to construct a predictive model that would allow probability of malignancy calculation for individual patient. Results: There were 159 benign and 49 malignant masses. Seven cancers were in FIGO stage one. Statistical analysis revealed that only 5 of initially tested 14 variables had significant influence on the regression equation. These were: age, bilateral mass, presence of septa 3 mm, papillary projections 3 mm in the tumor wall and subjective color scale assessment according to Timmerman et al. (1999). Senstiivity and specificity at the 50 p.c. probability level of malignancy in the studied tumor were 77,5 p.c. and 96.8 p.c., respectively. When 25 p.c. cut-off probability level was used, sensitivity increased to 87,7 p.c. and specificity dropped to 89,9 p.c. Prospective testing in a new group of 30 patients (5 ovarian cacners) gave sensitivity of 80 p.c. and specificity of 100 p.c...


  4/7

  Tytuł oryginału: Współczesna ultrasonografia w diagnostyce guzów jajnika; porównanie wartości predykcyjnych oceny morfologicznej, badania przepływu dopplerowskiego i obrazowania trójwymiarowego 3D.
  Tytuł angielski: Three dimensional sonography and 3D power Doppler angiography in the differentiation of adnexal tumors.
  Autorzy: Czekierdowski Artur, Smoleń Agata, Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1061-1070, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie wyników własnej przedopracyjnej oceny guzów przydatkowych przy pomocy dwuwymiarowej (2D) i trójwymiarowej utrasonografii (3D USG) z wykorzystaniem kolorowego Dopplera. Analizie poddano wyniki badania 3D USG u 128 kobiet badanaych z powodu obecności guza przydatkowego. Czułość badania sonoangiograficznego z obrazowaniem trójwymiarowym wynosiła 92,6 proc. - poprawnie zidentyfikowano 25 z 27 kobiet z guzem złośliwym w przydatkach. Czułość testu dla szeregu parametrów morfologicznych i dopplerowskich wahała się w analizowanej grupie kobiet od 45 proc. do 87,5 proc. Również negatywna wartość predykcyjna testu była najwyższa (97,2 proc.) dla badania z 3D USG. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że zastosowanie w wybranych przypadkach badania 3D USG może pozwolić na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka istnienia guza złośliwego oraz weryfikację wskazań do wykonania ewentualnego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background: Three-dimensional sonography is a novel diagnostic method proposed to be an additional non-invasive tool in the assessment of ovarian tumors. Objective: To study diangostic potential of 3D sonography and power Doppler angiography in the preoperative differentiation of adnexal masses. Material and methods: One hundred twenty-eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Following morphological (papillae, septae, tumor size and volume) and color Doppler (PI, RI, Vmax and TAMX) assessment, 3D ultrasound of adnexal tumors according to Kurjak et al. (2000) was performed. Various scanners were used and included: ATL 5000 HDI (Phillips, USA) and Combison 530 and Voluson 730 (Kretztechnik, Austria) machines. Follwoing variables were studied: inner wall structure, presence of papillae, thickening 3 mm of septa as well as vascular branching pattern, number and localization of small blood vessels and the presence of vascular anastomoses. Results: Twenty-one tumors were malignant (3 FIGO stage I) and 101 masses were benign. Power Doppler combined with 3D sonography predicted malignancy with a sensitivity of 92,6 p.c. (25 of 27 patients). Commonly used morphological and Doppler criteria produced lower sensitivity, the values being in range of 45 p.c. to 87,5 p.c. Negative predictive value of 97,2 p.c. was the highest for 3D sonography ( 7 points in Kurjak's scale). Conclusions: Selective use of 3D ultrasound and power Doppler angiography could be used to better characterize adnexal tumors...


  5/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika u kobiet z guzami przydatkowymi : praca doktorska
  Autorzy: Smoleń Agata Barbara, Czekierdowski Artur (promot.).; Akademia Medyczna [I Klinika Ginekologii] w Lublinie
  Źródło: 2002, 156 k. : il., tab., bibliogr. 116 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Badania nad przydatnością diagnostyczną ultrasonografii z kolorowym obrazowaniem przepływu naczyniowego i ultrasonografii trójwymiarowej u kobiet z krwawieniami z macicy : praca doktorska
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Czekierdowski Artur (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 104 k. : il., tab., bibliogr. 146 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/45/20887

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Studies on angiogenesis in the benign and malignant ovarian neoplasms with the use of color and pulsed Doppler sonography and serum CA-125, CA-19.9, CA-72.4 and vascular endothelial growth factor measurements.
  Tytuł polski: Badania nad angiogenezą w łagodnych i złośliwych guzach jajnika przy zastosowaniu ultrasonografii z kolorowym Dopplerem oraz oceny stężeń śródbłonkowego czynnika wzrostu i wybranych markerów nowotworowych: CA-125, CA-19.9, CA-72.4 i VEGF.
  Autorzy: Czekierdowski Artur
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.113-131, il., tab., bibliogr. 32 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie, czy zastosowanie techniki kolorowego kodowania przepływu w ocenie angiogenezy jest przydatne w różnicowaniu charakteru guzów jajnika oraz sprawdzenie czy kombinacja dwóch lub więcej z wymienionych parametrów: wieku pacjentki, badania ultrasonograficznego sondą dopochwową z kolorowym Dopplerem oraz oceny stężenia CA-125, CA-19.9, CA-72.4 i VEGF może podwyższyć wartości pojedycznego testu stosowanego w różnicowaniu łagodnych i złośliwych guzów przydatków macicy. Grupę badaną stanowiło 4876 kobiet z regionu lubelskiego, a do analizy zakwalifikowano ostatecznie 451 pacjentek z potwierdzonymi w USG guzami przdatków macicy. Analizowano wiek, status menopauzalny, maksymalny rozmiar i objętość guza oraz PI, RI, PSV i wartości cechy KOLOR. Badano stężenia antygenó CA-125, CA-19.9 i CA-72.4 oraz VEGF jako potencjalny makrer neoangiogenezy. W przeprowadzonych obliczeniach zmiany czułości i swoistosci testów przy zmianach wartości granicznej przedstawiono w formie krzywych ROC (GraphROC, Turku, Finlandia). W celu oceny, czy i które z badanych parametrów (zmienne niezależne) mają istotny statystycznie wplyw na prawdopodobieństwo istnienia nowotworu złośliwego lub łagodnego (zmienne zależne), zastosowano analizę regresji wielokrotnej. W badanej grupie wśród 451 kobiet w wieku od 13 do 76 lat (średnia 39 lat, mediana 38 lat) były 404 kobiety z łagodnymi guzami przydatkowymi oraz 47 kobiet z nowotworami złośliwymi. Odsetek pacjentek po menopauzie w grupie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate whether a combination of serum CA-125, CA-72.4; CA-19.9 and VEGF levels along with several currently used gray-scale criteria and pulsed and semigquantitative color Doppler blood flow assessment can be useful in preoperative discirmination of ovarian tumors. Ultrasound examinations were performed between 1994 and 1999 with the use of transvaginal probes 5-6.5-7.0 MHz and transabdominal 3.5 MHz probe (B&K Medical 3535 and 2002 ADI, Denmark). Preoperative serum CA-125 and CA-19.9 (Roche, Switzerland) and CA-72.4 (Centocor, USA) were measured with EIA II immunoassays. VEGF (R&D Systems, USA) serum levels were measured by microplate immunoenzymatic method. Retrospective study included 4,876 women referred for sonography of pelvic structures. For final analysis 451 patietns with persistent adnexal tumors were available. In all these women age, menopausal status, tumor size, volume and morphology as well as blood flow indices (PI, RI, PSV) and semiquantitative color assessment were noted. In women who were not operated the cysts were followed for 10-12 weeks until resolution which was confirmed by repeated sonography. Multiple regression analysis was used to determine which of the independent variables had prognostic significance in the constructed predictive model. ROC curves were plotted and areas under ROC for each test wre calcuated and compared. 286 women were operated and in 118 patients their tumors regressed. The sensitivity ...

  stosując format: