Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZECIOR
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena parametrów wentylacyjnych na podstawie krzywej przepływ-objętość u chorych z jednostronnym porażeniem struny głosowej.
Tytuł angielski: Evaluation of ventilation parameters based on flow volume loop in patients with unilateral vocal cord paralysis.
Autorzy: Misiołek Maciej, Ziora Dariusz, Namysłowski Grzegorz, Rauer Roman, Czecior Eugeniusz, Orecka Bogusława
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.161-163, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problem porażenia strun głosowych jako interdyscyplinarny, wymagający współpracy specjalistów kilku dyscyplin medycznych. Przeanalizowano parametry wentylacyjne krzywej przepływ-objętość u chorych z jednostronnym porażeniem struny głosowej. Podkreślono trudności diagnostyczne i wynikająca z tego konieczność laryngoskopii w każdym przypadku. Zwrócono uwagę na szczegółną przydatność parametrów wdechowych w diagnostycee zwężeń górnych dróg oddechowych. Wskazano na parametry i współczynniki najbardziej przydatne w diagnostyce i różnicowaniu zmian obturacyjnych. Jednostronne porażenie struny głosowej zakwalifikowano jako zmianę zewnątrztorakalną o zmiennynm charakterze, nie powodującą istotnych zaburzeń wentylacyjnych.

  Streszczenie angielskie: The vocal cord paralyis as a mulitdisciplinary problem requires commitment of different medical specialities. The diagnostic difficulties and necessity of laryngoscopic evaluation in casess suspected of vocal cord paralysis were pointed out. The analysis of ventilation parameters (flow-volume loop) was presented. The significant usefulness of inspiratory parameters, especially in upper airway obstruction was emphasized. The most useful parameters and coeficients were shown. Based on another authors data the criteria of airway obstruction classification were presented. The flow volume loop was found as a uniqely suited to the examination of upper airway obstruction. Accvording to this examination the unllateral vocal cord paralysis was defined as a variable extrthoracic obstruction which doess not influence ventilation significantly.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zagrożenie gruczołu tarczowego w zaawansowanym raku krtani.
  Tytuł angielski: Threat to the thyroid gland in advance laryngeal cancer.
  Autorzy: Misiołek Maciej, Namysłowski Grzegorz, Czecior Eugeniusz, Misiołek Hanna, Półtorak Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.89-90, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono uwagę na możliwość naciekania nowotworowego tarczycy u chorych z zaawansowanym rakiem krtani. Podkreślono możliwość rozprzestrzeniania się raka krtani przez ciągłość oraz drogą limfatyczną, szczególnie w przypadkach ze znaczynym zaawansowaniem procesu miejscowego. Celem pracy była próba określenia w krtani miejsc najbardziej predysponujących do takiego naciekania oraz ustalenie zasad postępowania z gruczołem tarczowym w zaawansowanym raku krtani. Przedstawiono własne obserwacje w oparciu o analizę 210 chorych, operowanych z powodu zaawansowanego raka krtani (T3 i T4). Wskazano na okolice krtani o największym zagrożeniu naciekania na tarczycę, tj. spoidło przednie, okolicę podgłośniową oraz transglottic ca. Podkreślono konieczność jednoczasowego z laryngektomią usuwania tarczycy w przypadkach podejrzenia jej naciekania, a w przypadkach lokalizacji raka predysponujących do przejścia na tarczycę pobieranie wycinków do badania drobnowidowego.

  Streszczenie angielskie: The attention was paid to the possibility of malignant infiltration of the thyroid gland in patients with advanced laryngeal cancer. The possibility was stressed of laryngeal cancer spreading by continuity and by lymphatic route, particulary in cases with significant progression of the local process. The aim of the study was an attempt at determination in the larynx of sites most predisposing to such infiltration and establishing of management principles of the thyroid gland in advenced laryngeal cancer. Own observations were presented based on the analysis of 210 patients operated on for advenced laryngeal cancer (T3 and T4). Laryngeal regions were demonstrated, with the highest probability of thyroid gland infiltration, i.e. the anterior laryngeal commissure, subglottic region and transglotic ca. The necessity was stressed of thyroidectomy simultaneously with laryngectomy in the cases of suspected thyroid infiltration, and in the cases of cancer location at the sites predisposing to spreading into the thyroid gland, of tissue sampling for microscopic examination.


  3/5

  Tytuł oryginału: Badania nad wykorzystaniem inhibitorów endopeptydazy cysteinowej w radiodiagnostyce nowotworów języka i krtani.
  Tytuł angielski: A potential use of cystein endopeptidase inhibitors in radiodiagnostics of upper respiratory tract tumors.
  Autorzy: Czecior Eugeniusz, Szymaniec Stanisław, Siewiński Maciej, Namysłowski Grzegorz, Fortuna Wojciech, Międzybrodzki Ryszard
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.573-576, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas stosowane metody diagnostyczne nie pozwalają na określenie granicy pomiędzy guzem a tkanką zdrową. Ocena rozległości nacieku tkanki zdrowej przez nowotwór, zwłaszcza w zaawansowanych procesach, sprawia operującemu znaczne trudności. Mikrolaryngoskopia umożliwia określenie rozległości powierzchownego nacieku guza, ale nie pozwala na ocenę głębokości nacieku. Tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans jądwory, mimo że należą do najczulszych metod diagnostycznych nie są w stanie określić rozległości nacieku nowotworowego. W technikach obrazowania coraz częściej wykorzystuje się znakowane izotopami przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko swoistym antygenom różnych nowotworów. W procesie rozwoju nowotworu i powstawania przerzutów ważną rolę odgrywają endopeptydazy. Proteazy te, powodując degradację międzykomórkowej macierzy oraz błony podstawnej, umożliwiają inwazyjny rozwój nowotworu oraz tworzenia odległych przerzutów. W organizmie są one w równowadze z ich inhibitorami, których rola jest coraz bardziej doceniana w onkologii. Wysoki poziom endopeptydaz u chorych z nowotworami jest źle rokującym czynnikiem prognostycznym. Charakterystyczne rozmieszczenie endopeptydaz w strukturze tkanki nowotworowej stwarza możliwość wykorzystania inhibitorów tych enzymów w lokalizacji pogranicza tkanki zdrowej. W badaniach wykorzystano inhibitor endopeptydazy cysteinowej otrzymany z jaja kurzego, który wyznakowano jodem 125. W doświadczeniach in vitro zbadano oddziaływanie inhibitora endopeptydazy cysteinowej z komórkami nowotworowymi uzyskanym i bezpośrednio z materiału operacyjnego pochodzącego od chorych z rakiem języka i krtani oraz z komórkami hodowanymi in vitro z fragmentów tkanki nowotworowej.


  4/5

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i leczeniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego (otitis media secretoria) u dzieci.
  Tytuł angielski: The role of the family doctor in the process of reaching the diagnosis and treatment of otitis media with effusion in children.
  Autorzy: Misiołek Maciej, Namysłowski Grzegorz, Czecior Eugeniusz
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.43-45, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wciąż bardzo aktualny problem wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Podkreślono powszechność jego występowania oraz trudności diagnostyczne, na jakie napotykamy w jego przebiegu. Przeanalizowano mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie otitis media secretoria, podstawowe objawy kliniczne, wyniki badań audiometrycznych i tympanometrycznych oraz szkic zasad postępowania leczniczego. Zwrócono uwagę na duże znaczenie współpracy lekarzy rodzinnych z laryngologami w rozpoznawaniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Wskazano, w jaki sposób lekarz rodzinny może istotnie wpływać na wyniki leczenia tego schorzenia. Podkreślono konieczność szkolenia się lekarzy rodzinnych w tym zakresie, gdyż prowadzi to do nabycia umiejętności wczesnego rozpoznawania, uświadamiania i przekonywania rodziców o istocie schorzenia i kierowania do właściwych ośrodków laryngologicznych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Powikłania oczodołowe w przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Orbital complication due to acute sinusitis.
  Autorzy: Czecior Eugeniusz, Namysłowski Grzegorz, Misiołek Maciej, Oleksiak Mariusz
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.39-41, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwa przypaki powikłań oczodołowych w przebiegu zapalenia zatok przynosowych. Omówiono sposoby postępowania z nimi, w celu opanowania odczynu zapalnego.

  stosując format: