Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZECH
Liczba odnalezionych rekordów: 44



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/44

Tytuł oryginału: Zasoby ustrojowe witaminy D u noworodków urodzonych o czasie.
Tytuł angielski: Vitamin D status in term newborns.
Autorzy: Czech-Kowalska Justyna, Dobrzańska Anna
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.41-46, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/44

  Tytuł oryginału: Successful surgical treatment of a critical tricuspid valve stenosis in a patient with combined mitral valve disease - a case report.
  Tytuł polski: Krytyczne zwężenie zastawki trójdzielnej u chorego ze złożoną wadą mitralną skutecznie leczone operacyjnie.
  Autorzy: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Czech Bronisław, Frank Marek, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-222, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  3/44

  Tytuł oryginału: Epidemiologia aterogennych zaburzeń składu lipidów krwi w zdefiniowanej populacji.
  Tytuł angielski: Epidemiology of atherogenic lipid disorders in defined population.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia, Czech Anna, Łaz Roman, Jagielińska-Kalinowska Ewa, Berns Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.12-20, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca, stanowią w krajach rozwiniętych największy problem zdrowotny. Mając na celu zmniejszenie zagrożenia tą chorobą należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, tj. zarówno działania prewencyjne jak i optymalizację opieki medycznej. Skuteczność działań prewencyjnych narzuca konieczność przeprowadzania lokalnych ocen nasilenia występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Z tego względu dokonano oceny epidemiologicznej aterogennych zaburzeń składu lipidów w zdefiniowanej populacji. Badaną grupę stanowiła reprezentatywna próba populacji dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Pożądane z punktu widzenia profilaktyki miażdżycy stężenie cholesterolu całkowitego, tj. poniżej 5,2 mmol/l, wykazano u 37,5 badanych, tj. u 40 proc. mężczyzn i 35,6 proc. kobiet. Hipercholesterolemię umiarkowaną, czyli stężenia cholesterolu całkowitego ň 6,5 mmol/l, wykazano u 19,8 proc. badanych, tj. u 17 proc. mężczyzn i 21,8 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL zawierające w przedziale 3,51 - 3,99 mmol/l stwierdzono u 20 proc. badanych tj. u 20,6 proc. mężczyzn oraz u 19,7 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL równe lub przekraczające 4 mmol/l wykazano u 34,1 proc. badanych, tj. u 31,8 mężczyzn oraz u 35,6 proc. kobiet. W badanej próbie reprezentatywnej mieszkańców Żoliborza nieprawidłowe, tj. obniżone, stężenie cholesterolu HDL (ó 0,9 mmol/l u mężczyzn i ó 1,1 mmol/l u kobiet wykazano u 15,4 proc. bdanych osób (8,8 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases e.g. coronary artery disease create the bigest problem in the developed countries. We should use all available means, both prevention activity and an optymalization of health care to diminish a risk of developing of coronary artery disease. An efficiency of the prevention activity requires local assessments of risk factors of coronary artery disease. That was a reason that an epidemiological assessments of atherogenic lipid disorders in defined population was done. The representative group of a population of District Żoliborz in Warsaw was studied. A demanded in regarts to a prevention of atherosclerosis cholesterol level below 5.2 mmol/l was present in 37.5 p.c. persons, (40 p.c. men and 35.6 p.c. women). A moderate hypercholesterolemia, it means total cholesterol levels, from 5.21 to 6.49 mmol/lwere found in 42.7 p.c. persons (43 p.c. mean and 42.6 p.c. women). A marked hypercholesterolemia (total cholesterol levels ň 6.5 mmol/l in 19,8 p.c. persons (17 p.c. mean and 21.8 p.c. women). 20 p.c. persons (20.6 p.c. men and 19.7 p.c. women) had LDL-cholesterol levels from 3.51 to 3.99 mmol/l. LDL-cholesterol levels ň 4 mmol/l were found in 34.1 p.c. persons (31.8 p.c. men and 35.6 women). In a studied representative group of the inhabitants of Żoliborz a decreased level of HDL-cholesterol (ó0.9 mmol/l in men and ó 1.1 mmol/l in women) was present in 15.4 p.c. persons (8.8 p.c. and 20.1 p.c. women). A moderate hypertrigliceridemia it means levels ...


  4/44

  Tytuł oryginału: Racjonalne zasady farmakoterapii cukrzy typu 2.
  Tytuł angielski: Rationalisation of the algorhytms of pharmacotherapy in diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Czech Anna
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.38-46, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie cukrzycy typu 2 składa się z wielu elementów. Do najważniejszych należą: leczenie niefarmakologiczne, farmakologiczne, edukacja terapeutyczna oraz ocena jakości leczenia. W ciągu ostatnich lat poczyniono znaczne postępy w farmakologicznym leczeniu cukrzycy. Wprowadzono nowe pochodne sulfonylomocznika oraz ich formy o przedłużonym działaniu, nową grupę leków beta-cytotropowych (meglitinidy) oraz zmniejszających insulinooporność (tiazolidinediony). Coraz częściej stosowane są także analogi insuliny krótko i długo działające. Leczenie cukrzycy typu 2 powinno być ukierunkowane na normalizację podstawowych czynników patogenetycznych tej choroby. U osób otyłych, a więc ze znacznie nasiloną insulinoopornością, lekami z wyboru są metformina i tiazolidinediony. U osób z prawidłową masą ciała lekami z wyboru są leki betacytotropowe. Często konieczne jest stosowanie terapii skojarzonej dwoma lekami o odmiennym mechanizmie działania. W okresie znacznego niedoboru insuliny endogennej należy zastosować insulinoterapię. Intensywna farmakoterapia cukrzycy powinna obejmować nie tylko leczenie hipoglikemizujące, a także lecznie innych zaburzeń, które jej towarzyszą (np. dyslipiemia, nadciśnienie tętnicze).

  Streszczenie angielskie: Therapy of diabetes mellitus type 2 is multifactorial. Elements of compexed therapeutic approach are as follows: non-pharmacological measures including correction of lifestyle and nutrition, different types of pharmacotherapy, therapeutic education and monitoring of the quality of outcomes. Last decade is offering the substinal progress in pharmacotherapy of diabetes mellitus type 2. It is related to the introduction of new silphonylurea dervatives and of their new formulations ensuring the 24 h absorption and action alter single dosee, elaboration of the new class of beta-cytotropic agents as meglitinides, and of insulin sensitizes as tiazolidinediones. More frequently in diabetes mellitus type 2 are used the new formulation of insulin - short and long acting analoques. Evidence based therapy of diabetes mellitus type 2 has to be aimed at the correction of basic pathophysiological disturbances of this disease. In diabetes mellitus type 2 associated with obesity and other components of the metabolic syndrome the preferential pharmacotherapy is the use of biguanides or tiazolidinediones. In patients with BMI approaching the normal range the first choice are the beta-cytotropic compounds or combined therapy. Frequently the use of combination of drugs with differrent mechanisms of action is more effective. Finally is persons with diabetes mellitus type 2 and features of the insulin deficiency different algorhytms of insulintherapy have to be applied. Intensyfication of the diabetes mellitus type 2 therapy embrances not only ...


  5/44

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia w oddziałach intensywnej terapii na podstawie jakości życia pacjentów w kilka miesięcy po zakończeniu hospitalizacji - rozważania na podstawie przeglądu piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Outcome of intensive care and quality of life at few months after hospitalization.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Wojarski Jacek, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.27-30, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/44

  Tytuł oryginału: Molekularne i komórkowe mechanizmy działania insuliny.
  Tytuł angielski: Molecular and cellular mechanisms in insulin action.
  Autorzy: Czech Anna, Szczeklik-Kumala Zofia
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.23-30, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Streszczenie polskie: Insulina jest wewnętrznym sygnałem żywienia. Hormon ten koordynuje poziom glukozy i innych substratów we krwi z ich odpływem do komórek i komórkową utylizacją. Działanie insuliny wiąże się z jej podstawowym poziomem we krwi w stanie międzyposiłkowym oraz poposiłkowymi reaktywnymi zwyżkami. Można wyróżnić wiele linii regulacyjnego działania insuliny na metabolizm i różne szlaki metaboliczne. Działanie to zaczyna się wraz ze związaniem insuliny z jej komórkowym receptorem, realizuje przez kaskadę sygnalizacji śródkomórkowej i kończy się przez zmiany w aktywności różnych enzymów komórkowych. Reakcje metaboliczne na insulinę są swoiste i odrębne dla różnych tkanek i narządów - wątroby, tkanki tłuszczowej i mięśni. W ten sposób utrzymuje się ogólna homeostaza metabolizmu.

  Streszczenie angielskie: Insulin is the interoceptive signal of nutrition. This hormone co-ordinates the influx of substrates from the gastrointestinal tract and their efflux from the blood to the cells and their utilisation. Action of insulin is related both to the fasting state in the form of the basal level and to the fed state in the form of the reactive levels. They are many lines of insulin regulatory action on different metabolic pathways. It beguns from the insulin association with the cellular insulin receptor and through the intracellular signalling ends with the changes of the activity of many cellular enzymes. These changes are also co-ordinated with the increase in cellular glucose transport. The organ metabolic sesponses to insulin are different - liver, adipose tissue and muscle act in the organ-specific forms, preserving the general, metabolic homeostasis.


  7/44

  Tytuł oryginału: Nowe tereny etyki medycznej.
  Tytuł angielski: New areas for medical ethics.
  Autorzy: Czech Anna
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.68-70, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400


  8/44

  Tytuł oryginału: Jaskra - co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o tej chorobie.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.82-84, 86-87, il., tab. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/44

  Tytuł oryginału: Leczenie zachowawcze a leczenie operacyjne w jaskrze pierwotnej.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.107-109 - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/44

  Tytuł oryginału: Jasrkowy portal internetowy dla lekarzy rodzinnych - www.jaskra.org.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna, Wasyluk Jaromir
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.112-114, il. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  11/44

  Tytuł oryginału: Leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą.
  Autorzy: Tatoń Jan, Czech Anna, Walewski Jacek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.14, 16, 18-20, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/44

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej - przydatność metody.
  Tytuł angielski: The use of trasoesophageal echocardiography for cardiovascular monitoring.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Galar Bogumił, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.203-206, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/44

  Tytuł oryginału: Przydatność roztworów hydroksyetyloskrobi w leczeniu chorych poddawanych operacjom serca z użyciem krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: The use of hydroxyethyl starch in open-heart surgery.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Pawlak Sebastian
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.207-210, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/44

  Tytuł oryginału: Ischaemic heart disease in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus - prevalence and risk factors.
  Tytuł polski: Choroba niedokrwienna serca u chorych na cukrzycę typu 2 - częstość występowania i czynniki ryzyka.
  Autorzy: Luźniak Paweł, Czech Anna, Tatoń Jan, Wojciechowska-Luźniak Agnieszka
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.500-509, il., tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Diabetes significantly increases the risk of development of atherosclerosis and specific vascular syndromes. Several studies documented the relationship between diabetes and ischaemic heart disease (IHD) and evaluted the risk factors of IHD development. Aim. To assess the prevalence of IHD in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) and to evaluate the diabetes-specific risk factors of IHD. Methods. The study gorup consistd of 1334 patients with NIDDM who were monitored in our outpatient clinic from 1992. The prevalence of several clinical and laboratory parameters in patients with or without IHD was analysed. The multivariate analysis was performed using the logistic regression model to assess the relationship between IHD and 12 independent variables: (1) gender, (2) age, (3) duration of diabetes, (4) body mass index, (5) systolic and diastolic blood pressure values, (6) blood glucose measured while fasting and (7) two hours after hypoglycaemic agent administration and breakfast (8) total cholesterol, (9) triglyceride and (10) creatinine serum levels, (11) daily proteinuria as well as (12) cigarette smoking. Results and conclusions. (1) The prevalence of IHD was 35.6 p.c., including 16.9 p.c. of patients with remote myocardial infarction. (2) In 39.6 p.c. of patients with IHD the diagnosis was established only by the presence of typical iscahemic ECG changes (silent ischaemia) without clinical symptoms of angina. (3) The significant differences between patients with or without IHD included age, duration of diabeates, fasting and postprandial...


  15/44

  Tytuł oryginału: Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych w wieku starszym - wczesne wyniki leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Coronary artery bypass grafting in the elderly - early results.
  Autorzy: Łapiński Tomasz, Czech Bronisław, Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.241-244, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wobec wzrostu starzenia demograficznego społeczeństw i występowania choroby wieńcowej rośnie liczba wskazań do operacyjnego jej leczenia u starszych wiekiem chorych. Wobec istniejących na świecie rozbieżności na temat ryzyka leczenia operacyjnego choroby niedokrwiennej w starości przeprowadzono retrospektywną analizę 300 kolejnych przypadków pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania tętnic wieńcowych hospitalizowanych w Klinice Kardiochirurgii AM w Białymstoku w celu oceny wczesnych powikłań i śmiertelności tych chorych w zależności od wieku. W analizie porównano 103 pacjentów, którzy ukończyli 65 rok życia ze 197 pacjentami należącymi do młodszej grupy wiekowej. U wszystkich osób oszacowano stopień ryzyka operacyjnego wg skali EuroSCORE wykazując istotne jego zwiększenie w grupie chorych starych w porównaniu z młodymi. Mimo większego ryzyka zabiegu u osób starych wykazano jedynie nieznamiennie wyższy odsetek zgonów w tym przedziale wiekowym. Większość fatalnych powikłań w zbliżonym stopniu dotyczyła obu grup wiekowych. U osób starych płeć żeńska i skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Indications for CABG (coronary artery bypass grafting) procedures are on the rise with ageing population. Because in the world literature there is not consensus on the elderly patients operative risk estimation we have conducted a retrospective analysis of 300 consecutive patients treated at Cardiac Surgery Department of Białystok University Centre. The postoperative mortaltiy and morbidity rates were assessed in an each case. 103 patients over 65 and 197 younger patients were included to the study. An operative risk was assessed according to EuroSCORE protocol and was higher in the elderly group. Strangely enough, this was not accompanied by higher mortality and morbidity rates, which were rather similar in the two groups. A femate gender and an inclination to gastrointestinal bleeding were the independent risk factors in the elderly group. Probably diabetes mellitus is to be held for the higher mortality rate amongst them. In conclusion, the results of the presented investigation suggest that a biological and not a chronological age is essential in the qualification for CABG procedures.


  16/44

  Tytuł oryginału: Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy promieniowej - wiarygodność pomiaru w wybranych stanach klinicznych.
  Tytuł angielski: Usefulness of radial artery blood pressure monitoring in selected clinical situations.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Juszczyk Grzegorz, Pawlak Sebastian, Szapiel Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.131-134, bibliogr. 14 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/44

  Tytuł oryginału: Kształtowanie nowej opieki diabetologicznej. Program Optymalizacji Opieki Diabetologicznej w Polsce na lata 2002-2005, główne zadania dla diabetologów, instytucji medycznych i konsultantów wojewódzkich.
  Tytuł angielski: Formation of the new diabetes mellitus care - the optimalization of care for diabetic persons programme for Poland. Main tasks for diabetologists, medical institutions and vojevodship consultants for the period 2002-2005.
  Autorzy: Czech Anna
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.61-67, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wskaźnik chorobowości z powodu cukrzycy w Europie i w Polsce mieści się w granicach 4-5 proc. Według Banku Światowego cukrzyca zajmuje w skali wielkości obciążenia społecznego drugie miejsce po chorobie niedokrwiennej serca i pochłania co nalmniej 5-8 proc. całego budżetu służby zdrowia. W wielu badaniach wykazano, że staranne leczenie cukrzycy zmniejsza ogólne koszty, które powoduje ta choroba (prewencja pierwotna i wtórna przewlekłych powikłań cukrzycy- głównej przyczyny inwalidztwa i przedwczesnej śmiertelności). Prewencja cukrzycy, w tym szczególnie cukrzycy typu 2, powinna więc mieć charakter ogólnokrajowego priorytetu. Polski program na lata 2002-2005 nawiązuje do pojęć i treści "Deklaracji St. Vincent". W Polsce można założyć uzyskanie: w latach 2002-2005 realizacyjnych celów co najmniej w zakresie 50-70 proc. ilościowych proporcji podanych w "Deklaracji" w stosunku do wskaźników oceniających sytuację epidemiologiczną w roku 2000; uzyskanie istotnego postępu w realizacji postulatów społecznych i organizacyjnych, sytuacji życiowej chorych na cukrzycę; wprowadzenie praktycznego systemu oceny jakości wyników leczenia dla tworzenia obiektywnych podstaw dla procesu decyzyjnego. Szczegółowy program optymalizacji opieki diabetologicznej w Polsce przedstawia w sumie 12 zadań priorytowych. Jego realizacja wymaga zwiększonego wysiłku ze strony wszystkich osób i instytucji, których celem jest polepszenia prewencji i wyników leczenia chorych na cukrzycę.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus morbidity rate is reaching the level of 4 p.c. to 5 p.c. in majority of the European countries as well as in Poland. According to the World Bank data diabetes mellitus occupies the second place in the ranking list of the magnitude of social and economical burden - after ischemic heart disease, in developed countries of the world. It absorbs the substantial portion of the whole health care budget - from 5 p.c. to 8 p.c., depending on the country. I has been rvealed in many studies, that the intensive treatment of diabetes mellitus decreases the general costs caused by this disease, mostly due the effective primary or secondary prevention of the chronic complications - the main etiology of disability and premature death. Intensification of diabetes mellitus therapy aimed at prevention of its complications should have therefore a nationwide priority character. This general priority goal in Polish diabetes mellitus optimalization programme for the period 2002-2005 is linked with the aims delineated by the St. Vincent Declaration about the improvments in diabetes mellitus care in Europe. In Poland is planned, that in the period 2002-2005 at least the level of 50-70 p.c. of the quantitative aims of the St. Vincent Declaration will be reached in comparison with the level of pertinent indicators in 2001. It applies also to the needed progress in the social and organizational areas. These activites will be under the supervision of the quality of care control system. The realization of the proposed plan for the optimalization of diabetes mellitus care in Poland will require the increase of efforts of all persons and institutions dealing with the nation health problems.


  18/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Dziesięć ważnych pytań o kwasicę ketonową w przebiegu cukrzycy. Odpowiedzi, które wyjaśniają nową koncepcję leczenia].
  Autorzy: Czech Anna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.91-92, il. - Tł. artyk. z czas. Posgraduate Medicine 2001; 110(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/44

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka ciężkich postaci retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Risk factors of severe retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czech-Kowalska Justyna, Prost Marek, Hautz Wojciech, Pleskaczyńska Agata, Witwicki Jacek M., Janowska Joanna, Gołkowska Małgorzata, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.859-865, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 116 dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, hospitalizowanych w okresie 20 miesięcy w Klinice Patologii Noworodka IPCZD. Spośród badanej populacji wyodrębniono 2 grupy pacjentów różniących się wynikiem badania okulistycznego i decyzją o kwalifikacji do leczenia. Grupę I stanowiło 58 wcześniaków, które przez badającego okulistę zostały zakwalifikowane do leczenia z powodu zaawansowanej retinopatii wcześniaków. W 96,3 proc. przypadków stwierdzano trzeci i wyższe stopnie zaawansowania choroby. U 2 pacjentów stwierdzano 2 i 2/3 stopień zaawanosowania choroby, ale z towarzyszącym objawem "+" i zmianami w I strefie. U większości dzieci wykonano zabieg laserowej fotokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki. Do II grupy zaliczono 58 wcześniaków, które nie wymagały zabiegu okulistycznego. U 47 proc. pacjentów stwierdzano jedynie cechy niedojrzałości siatkówki, w 30,9 proc. przypadków retinopatię 1-2 stopnia. W pozostałych 21 proc. przypadków rozpoznano retinopatię 2/3 stopień, a w kolejnych badaniach nie stwierdzano progresji zmian. Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju ciężkiej postaci retinopatii wcześniaków oraz ocena ich przydatności w prognozowaniu konieczności leczenia okulistycznego. Statystycznie istotnymi czynnikami ryzyka ciężkiego ROP okazały się: mała masa urodzeniowa, krótki czas trwania ciąży, niska punktacja Apgar, stopień zaawansoowania z.z.o., czas trwania tlenoterapii i mechanicznej wentylacji, CLD, leczenie metyloksantynami, częste przetoczenia masy erytrocytarnej, IVH oraz PVL. Analiza regresji logistycznej wykazała, że tylko masa urodzeniowa i czas mechanciznej wentylacji mogą być użyteczne w porgnozowaniu rozwoju zaawansowanych postaci ROP i konieczności zastosowania laseroterapii.


  20/44

  Tytuł oryginału: Oznaczanie stężenia antygenu karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Significance of carcinoembryonic antigen levels in peritoneal washings in clinical analysis of patients with colorectal cancer.
  Autorzy: Bała Dariusz, Jawień Arkadiusz, Czechowicz Witold, Banaszkiewicz Zbigniew, Kaźmierczak Mieczysław, Ciecierski Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.289-293, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza stężenia CEA w popłuczynach otrzewnowych (CEAp) u chorych na raka jelita grubego (rjg) oraz porównanie go ze stężeniem CEA w osoczu. Badano 87 chorych na rjg, grupę kontrolną stanowiło 13 chorych operowanych z powodu chorób naczyniowych. Podczas laparotomii podawano 200 ml soli fizjologicznej, którą pobierano jako popłuczyny. Płyn odwirowywano, oznaczano stężenie CEA metodą immunochemiluminescencyjną i określano jego wartości względem białka. Za wartość graniczną przyjęto 100 ng/g białka. Do obliczeń statystycznych użyto testu t-Studenta, Welcha, Manna-Whitneya. Wykazano, że średnie stężenie CEA w popłuczynach otrzewnowych u chorych na rjg było zwiększone we wszystkich stopniach zaawansowania i różniło się istotnie statystycznie (p 0,001) od grupy kontrolnej (z wyjątjkiem stopnia A). Nie stwierdzono zależności miedzy stężeniem CEAp a płcią, typem histologicznym, stopniem złośliwości i stopniem zaawansowania wg Dukesa (w modyfikacji Astler-Collera, z wyjątkiem D2). Średnie stężenie CEAp w raku okrężnicy było istotnie statystycznie większe niż w raku odbytnicy. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem CEA w popłuczynach otrzewnowych a stężeniem w osoczu.


  21/44

  Tytuł oryginału: Metaboliczne wskaźniki insulinooporności w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Kowrach Marek, Czech Anna (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 133 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19859

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  22/44

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji preparatu Noliprel w dawce 0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu u chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane ze współistniejącą chorobą wieńcową i/lub cukrzycą, i/lub niewydolnością nerek. 12-tygodniowe otwarte badanie wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Efficacy and acceptability of fixed low dose combination of perindopril and indapamide in patients with mild to moderate hypertension and/or ischaemic heart disease and/or type II diabetes and/or renal insufficiency. 12-weeks, open, multicenter study.
  Autorzy: Trusz-Gluza Maria, Czech Anna, Czekalski Stanisław, Kucharska Marta, Starościak-Rozwadowska Agnieszka, Pachocki Robert
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.243-252, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Nadciśnienie tętnicze u większości chorych współistnieje z innymi schorzeniami nasilającymi jego wpływ na zaburzenia czynności układu krążenia. U chorych z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak: cukrzyca, choroba wieńcowa czy niewydolność nerek, uzyskanie dobrej kontroli ciśnienia tętniczego ma szczególne znaczenie. Udowodniono, że stopień zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego w wyniku leczenia hipotensyjnego zależy od osiągniętych wartości ciśnienia tętniczego. Preparaty stanowiące kombinację leków hipotensyjnych w stałych, małych dawkach stworzyły nowe możliowści terapii nadciśnienia tętniczego. Głównym celem niniejszego badania była ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji preparatu Noliprel (0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu) w leczeniu chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne lub umiarkowane ze współistniejącą cukrzycą i/lub chorobą wieńcową, i/lub niewydolnością nerek. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono jako wieloośrodkową próbę, o zasięgu ogólnopolskim, w poradniach specjalistycznych. Leczenie trwało 12 tyg. i poprzedzone było 2-tyg. okresem selekcji. W okresie leczenia chorzy otrzymywali Noliprel w dawce 1 tabletka dziennie. U chorych, u których po 6 tyg. nie uzyskano dostatecznej kontroli ciśnienia tętniczego, dawkę Noliprelu zwiększono do 2 tabletek dziennie. Po 12 tyg. leczenia (wizyta W 12) badacze ocenili skuteczność i tolerancję zastosowanwej terapii hipotensyjnej, a dodatkowo poproszono chorych o dokonanie subiektywnej oceny tolerancji leczenia....


  23/44

  Tytuł oryginału: Wpływ L-karnityny na proces biotransformacji alkoholu metylowego w organizmie szczura : praca doktorska
  Autorzy: Czech Ewa, Olszowy Zofia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 190 k. : il., tab., bibliogr. 260 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  24/44

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.37-38, 40-45, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/44

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne nad rozwojem gonad w okresie płodowym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Czech-Stankiewicz Małgorzata, Gworys Bohdan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 110 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/44

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2.
  Autorzy: Czech Anna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.103-104, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/44

  Tytuł oryginału: Diagnostyka internistyczna : podręcznik dla lekarzy i studentów
  Autorzy: Tatoń Jan, Czech Anna
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 551 s., [6] s. tabl. : il., tab., bibliogr. 117 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,985

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/44

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc związane z mechaniczną wentylacją (VAP) w oddziałach ITN.
  Tytuł angielski: Ventilator-associated pneumonia (VAP) at NICU.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Dzierżanowska Danuta, Gołkowska Małgorzata, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz, Niezgoda Anna, Czech-Kowalska Justyna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.162-167, tab., bibligor. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc jest najpoważniejszym powikłaniem wentylacji i mechanicznego wspomagania oddechu u pacjentów w oddziale intensywnej terapii nowroodka (ITN). Jest zakażeniem szpitalnym, które rozwija się co najmniej po 48 godzinach od rozpoczęcia mechanicznej wentylacji i przebiegającym ze zmianami naciekowymi w płucach. VAP jest obciążone wysoką śmiertelnością. W oddziałach ITN dotyczy głównie pacjentów urodzonych przedwcześnie, w ciężkim stanie klinicznym, często z towarzyszącą patologią układu oddechowego (RDS, CLD). Najczęściej w tej grupie pacjentów występuje późna postać VAP (powyżej 4 powyżej 4 doby mechanicznej wentylacji). Wśród czynników etiologicznych dominują gronkowce koagulazo-ujemne (CNS) oraz antybiotkooporne pałęczki Gram-ujemne (GNB). Kolonizacja bakteryjne dróg oddechowych, czas mechanicznej wentylacji, stan kiniczny pacjenta, intubacja są najważniejszymi czynnikami ryzyka VAP. Rozpoznanie jest trudne, opiera się na kryteriach klinicznych, laboratoryjnych, radiologicznych. Wystąpienie 2 z co najmniej 3 objawów, takich jak gorączka, leukocytoza, obecnosć ropnej wydzieliny w tchawicy potwierdza diagnostyka inwazyjna, w oparciu o metody bronchoskopowe umożliwiające także pobranie włąściwego materiału do badania morfologicznego i mikrobiologicznego (pobranie wydzieliny z błony śluzowej oskrzeli przy użyciu osłoniętej szczoteczki, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe). W przypadku posiewów ilosciowych za dodatni wynik uznaje się obecność 10**3 bakterii/ml ...

  Streszczenie angielskie: Pneumonia is the most common complication of ventilation and mechanical support of breathing at NICU. Ventilatorassociated pneumonia is a pulmonary nosocomial infection that occurs after at least 48 hours of mechanical ventilation. VAP is the leading cause of death from nosocomial infections. At NICU premature infants, newborns with severe injuries; most often with RDS, CLD are predicted to developing VAP. In this population the most common is late-onset VAP (occuring 4 days of mechanical ventilation). The etiology of VAP is commonly caused by Staphylococcus coagulase-negative (CNS) and Gram-negative bacilli (GNB). Respiratory tract colonisation, duration of mechanical ventilation, severity of patient's diesease, intubation are the important risk factors of VAP. The diagnosis is difficult and usually relies on a combination of clinica, microbiological and radiographic criteria. The diagnosis is established when at least three of the following criteria were met: increasing rectal temperature, increasing blood leucocytosis, purulence in tracheal aspirates and new or progressive infiltrate on the chest radiograph. VAP is also diagnosed by invasive methods as bronchoscopic sampling (protected-specimen brush, bronchoalveolar lavage). Positive quantitative culture of a sample secretions obtained by PSB cutoff point 10**3 cfu/ml or BAL 10**5 cfu/ml. Optimal methods of prevention and treatment VAP are connected with prevention of nosocomial infections, processes of ...


  29/44

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.33-34, 37-38, 40-47, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • chirurgia


  30/44

  Tytuł oryginału: Physeal lesions and growth arrest.
  Autorzy: Okłot Krzysztof, Królicka Jolanta, Kucharski Jacek, Waciuta Andrzej, Kowalczuk Jan, Czech Mirosław
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.65-72, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors analyzed growth plate arrest in their own clinical material. There were 69 children with different types of growth plate lesions treated at the Trauma and Orthopedic Department of the District Children's Hospital in Warsaw between 1993-2000. The largest number of patients, 23, had suffered from the septic arthritis. There were also other causes of growth plate lesions, such as trauma, developmental abnormalies, bone tumours, congenital anomalies, iatrogenic lesions, and others. Sixty-one orthropedic procedures were performed. Some patients were reoperated because of recurrence of deformations during growth.


  31/44

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków - czynniki ryzyka.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - risk factors.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Pleskaczyńska Agata, Czech-Kowalska Justyna, Janowska Joanna, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.7-10, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich lat wraz z liczbą uratowanych przedwcześnie urodzonych dzieci rośnie częstość występowania jednego z poważniejszych powikłań wcześniactwa - retinopatii wcześniaków. W Polsce jest to druga co do częstości przyczyna ślepoty lub znacznego pogorszenia widzenia. Autorzy przedstawiają najistotniejsze czynniki ryzyka tej choroby, zwracając uwagę na opiekę prenatalną, czynniki związane z intensywną terapią nowroodka i na wpływ czynników wzrostu na niedojrzałą siatkó kę.

  Streszczenie angielskie: Improved survival rates for premature infants are associated with an increase of the incidence of retinopathy of prematurity (ROP). This disease remains the second cause of chldhood blindness and vsual impairment in Poland. Authors provide a strong association between prenatal care, intensive care of the newborn, vascular growth factors and the risk of retinopathy of prematurity.


  32/44

  Tytuł oryginału: Strategia oceny farmakoekonomicznej i rola farmakoekonomiki w zarządzaniu w ochronie zdrowia.
  Autorzy: Jaworski Rafał, Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.1-4, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja


  33/44

  Tytuł oryginału: Monitorowanie jaskry
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.51-56, il., bibliogr. 15 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/44

  Tytuł oryginału: Ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej u noworodków donoszonych i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Quantitative ultrasound of the tibia in term and preterm neonates.
  Autorzy: Czech-Kowalska Justyna, Dobrzańska Anna, Kornacka M. Katarzyna, Tupieka Anna, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1043-1049, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej opierające się na pomiarze prędkości i ultradźwięków (SOS - speed of sound) przebiegających wzdłuż kości jest obiecującą, nową metodą diagnostyczną służącą do oceny jakości kości. Badanie jest łatwe i możliwe do przeprowadzenia przy łóżku pacjenta, nie naraża dziecka na promieniowanie jonizujące i trwa krótko. Pomiary SOS przeprowadzono u 61 noworodków i niemowląt. Mediana wieku w dniu badania wynosiła 5 dni u 28 noworodków donoszonych, 9 dni u 12 dzieci w wieku płodowym 34-36 tygodni, a u 21 dzieci o wieku płodowym 24-33 tygodnie 34 dni. Stwierdzono statystycznie istotnie niższe wartości SOS u wcześniaków urodzonych z ciąż trwających 24-33 Hbd (2853 m/s) w porównaniu z noworodkami donoszonymi (3056 m/s) i wcześniakami z ciąż trwających 34-36 tygodnie (3006 m/s), co świadczy o gorszej mineralizacji kości u wcześniaków urodzonych przed 34 Hbd niż noworodków donoszonych. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic między noworodkami donoszonymi i bardziej dojrzałymi wcześniakami. Uzyskano zbliżone wartości SOS u chłopców i dziewczynek, co wskazuje, że płeć nie ma wpływu na jakość kości u noworodków. Uzuskano wysoką, dodatnią korelację pomiędzy wartością SOS a masą urodzeniową (r = 0,64, p 0,0001) oraz wiekiem ciążowym (r = 0,57, p 0,0001). Stwierdzono również dodatnią zależność między wartościami SOS a masą ciała dziecka w dniu badania (r = 0,42, p 0,05). Wartości SOS nie były zależne od stężenia ...

  Streszczenie angielskie: Quantitative ultrasound (QUS) of the tibia measuring ultrasound velocity (speed of sound - SOS) along the tibia is a promising method of assessing bone strenght. The attractiveness of QUS for bone measurement lies in ease of use, short time of examination, portability and lack of radiation. Because of its advantages it could be a useful tool in assessing bone strength in the pediatric population. Tibial SOS measurement were performed in 61 newborns and infants. The median age at examination was 5 days in 28 term newborns, 9 days in 12 preterm infants of 34-35 weeks of gestation nad 34 days in 21 preterm infants of 24-33 weeks of gestation. There was statistically significant difference in SOS values between group of 21 preterm infants of 24-33 weeks of gestation (2853 m/s) and the two other groups, which proves worse bone mineralization in preterm infants born before 34 weeks of gestation. There were no significant difference in SOS values between term infants (3056 m/s) and group of preterm infants of 34-36 weeks of gestation (3006 m/s).The results of SOS among boys and girls were similar, meaning that sex has no influence on SOS among infants. Tibial SOS correlated significantly with birth weight (R = 0.64, p 0.0001), gestational age (R = 0.57, p 0.0001) and current weight (R = 0.42, p 0.05). There was also a weak correlation with corrected age (R = 0.29, p 0.05). SOS was independent on blood calcium and phosphorus concentrations. Increased alkaline ...


  35/44

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.35-36, 38, 41-45, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  36/44

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.26, 29-33, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  37/44

  Tytuł oryginału: Ostra normowolemiczna hemodylucja w połączeniu z podawaniem aprotyniny jako schemat oszczędzania krwi w kardiochirurgii.
  Tytuł angielski: Acute normovolemic hemodilution together with aprotynin applied as a scheme of blood saving in cardiac surgery.
  Autorzy: Pawlak Sebastian, Czech Bronisław, Kucewicz Ewa, Szapiel Grzegorz, Juszczyk Grzegorz, Frank Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.796-799, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Duże ryzyko utraty krwi w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych związane jest z wysokim odsetkiem wykonywanych transfuzji krwi homologicznej. Świadomość licznych możliwych powikłań związanych z transfuzją oraz rosnące ceny preparatów krwi są przyczyną znacznego zainteresowania metodami oszczędzania krwi. Celem pracy była ocena skuteczności ostrej normowolemicznej hemodylucji i podawania aprotyniny w ograniczaniu zużycia krwi homologicznej. Badaniem objęto 265 pacjentów zoperowanych w okresie 12 miesięcy. Pacjentów zoperowanych w trakcie pierwszych sześciu miesięcy potraktowano jako grupę kontrolną. W drugim półroczu zastosowano schemat zakładający zastosowanie u pacjentów ostrej normowolemicznej hemodylucji, połączone z podawaniem aprotyniny. Zaobserwowano istotną statystycznie redukcję odsetka pacjentów wymagających przetoczenia krwi (77,2 proc./53 proc.). Zastosowany schemat pozwolił na obniżenie kosztów zabiegu związanych z zakupem preparatów krwi. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na stwierdzenie, iż połączenie ostrej normowolemicznej hemodylucji z podanie leków antyfibrynolitycznych jest nie tylko skuteczną, ale i korzystną z ekonomicznego punktu widzenia strategią oszczędzania krwi.

  Streszczenie angielskie: The risk of blood loss in open heart surgery procedures is related to a high level of homological blood transfusion. Due to numerous possible complications connected with transfusion, as well as the increase in prices of blood preparations, methods of blood saving are of great interest. The aim of the study was to assessed acute normovolemic hemo-dilution (ANH) efficacy and aprotinin administration in homological blood usage limitations. The study was conducted in the group of 265 patients operated on during the period of 12 months. The control group consisted of patients operated on during the period 6 months. The scheme of ANH with the administration of aprotinin was applied in the second half-year period. A statistically significant reduction in the percentage of patients who required blood transfusions was observed (77.2 p.c./53 p.c.). The scheme applied enebled to reduce procedure costs in regard to blood preparation purchase. The results have shown that ANH together with antifibrinolytic drug administration is not only an eficient but also profitable strategy of blood saving.


  38/44

  Tytuł oryginału: Wczesne zmiany w stężeniach wolnych hormonów tarczycy, interleukiny-6 i tyreoglobuliny po leczeniu 131-I chorych z nadczynnością tarczycy. Czy uprzednie stosowanie tyreostatyków wpływa na wczesne wyniki leczenia radiojodem?
  Tytuł angielski: Early changes in serum free thyroid hormones, interleukin-6 and thyroglobulin levels after radioiodine therapy for thyrotoxicosis. Does pretreatment with antithyroid drugs affect the early outcome of radioiodine therapy?
  Autorzy: Gietka-Czernel Małgorzata, Jastrzębska Helena, Jeske Wojciech, Snochowska Hana, Czech Włodzimierz, Zgliczyńska-Widłak Joanna, Waśniewska Grażyna, Cybulska Beata
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.503-516, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie nadczynności tarczycy radiojodem, mimo wysokiej skuteczności, budzi obawy przed możliwością ciężkiego zaostrzenia choroby. Przyjmuje się, że mechanizm nasilania się tyreotoksykozy jest związany z popromiennym, destrukcyjnym zapaleniem gruczołu tarczowego, którego wykładnikami może być wzrost stężenia tyreoglobuliny (Tg) i interleukiny-6 (IL-6) w surowicy, oraz z nagłym przerwaniem leczenia tyreostatykami. Celem podjętej pracy była wczesna ocena stężeń wolnych hormonów tarczycy (WHT), IL-6 i Tg w surowicy po leczeniu 131-I chorych z nadczynnością tarczycy oraz ustalenie, czy przygotowanie tyreostatykami wpływa na wczesne wyniki terapii radiojodem. Badaniami prospektywnymi objęto 18 pacjentów: 5 z chorobą Graves'a, 8 z wolem wieloguzkowym nadczynnym i 5 z gruczolakiem toksycznym. Chorych podzielono na 3 grupy: grupę I n=6, składającą się z leczonych uprzednio Metizolem, który odstawiono 7 dni przed podaniem 131-I, grupę II n=6, skupiającą leczonych wcześniej Metizolem, odstawionym 14-30 dni przed radiojodoterapią, grupę III n=6, uprzednio nie leczonych tyreostatykami. Stężenia WHT w surowicy oznaczano 7 dni przed leczeniem 131-I, w dniu podania radiojodu, oraz po upływie 3, 7, 14, 30 dni od terapii. Stężenia IL-6 i Tg w surowicy oceniano w czasie 0 oraz w 3, 7, 14 i 30 dni po leczeniu 131-I. Wśród leczonych uprzednio Metizolem nie stwierdzono zaostrzenia tyreotoksykozy po odstawieniu leku. Podanie 131-I spowodowało niewielki, ale znamienny statystycznie, przejściowy wzrost stężenia FT4:21,06ń11,40 pmol/l vs. 20,59ń8,11 pmol/l, p 0,002 i FT3 w surowicy:...

  Streszczenie angielskie: Radioiodine therapy for hyperthyroidism is highly effective but it may exacerbate thyrotoxicosis in some patients. This exacerbation is caused by radiation thyroiditis or by the rapid discontinuation of antithyroid drugs. The aim of the study was to evaluate the changes in serum free thyroid hormones (FTH), thyroglobulin (Tg) and interleukin-6 (Il-6) levels early after 131-I therapy for thyrotoxicosis and to establish if pretreatment with antithyroid drugs influences the early outcome of radioiodine therapy. Patients: 18 thyrotoxic patients: 5 with Graves' disease, 8 with multinodular goiter and 5 with toxic adenoma were followed prospectively for 1 month after 131-I therapy. The patients were divided into 3 groups: group I n=6, pretreatment with thiamazole which was discontinued 7 days before 131-I application, group II n=6, pretreatment with thiamazole, which was discontinued 14-30 days before 131-I therapy, group III n=6, no previous antithyroid medication. Methods: Serum FTH concentrations were estimated 7 days before 131-I application, on the day of 131-I therapy and on the 3rd, the 7th, the 14th, and the 30th day after the therapy. Serum Tg and Il-6 leve;s were measured on the day of 131-I therapy and onthe 3rd, the 7th, the 14th, and the 30th day after the therapy...


  39/44

  Tytuł oryginału: Choroby piersi.
  Autorzy: Czechowicz Witold, Mierzwa Tomasz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.94-102, bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  40/44

  Tytuł oryginału: Analiza opłacalności zastosowania sekwencyjnego leczenia almitryną u chorych na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness analysis of sequential treatment with almitrine bismesylate in the patients with chronic, obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Jaworski R., Czech M., Pachocki M., Corcaud S.
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (4) s.10-20, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem analizy była ocena opłacalności leczenia chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc dwumetylosulfonianem almitryny. Retrospektywna analiza farmakoekonomiczna została oparta na wynikach randomizowanego, kontrolowanego za pomocą placebo badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonego u 115 chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Skuteczność kliniczną oceniono na podstawie zmiany ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej mierzonego podczas oddychania powietrzem atmosferycznym deltaPaO2. W trakcie 12 miesięcznego leczenia wykazano istotną statystycznie (p = 0.003) poprawę w grupie leczonej almitryną w porownaniu do grupy placebo. Szczegółowa analiza post hoc wykazała, że istotna klinicznie poprawa utlenowania (deltaPa02 5mmHg) występowała u 30 chorych z ciężką postacią POChP. Analiza kosztów uwzględniała medyczne koszty bezpośrednie: leczenia farmakologicznego, hospitalizacji, tlenoterapii, badań i zabiegów dodatkowych. Koszty pośrednie ze względu na charakterystykę badanej populacji nie zostały uwzględnione. Całkowity koszt na pacjenta na rok wyniósł 2 656 PLN w grupie leczonej almitryną i był o 27 PLN niższy niż w grupie placebo, dla której wyniósł 2 683 PLN. Najistotniejsze oszczędności wykazano w przypadku kosztów hospitalizacji, które były odpowiednio o 47,4 proc. oraz 34,5 proc. niższe niż w grupie leczonej almitryną w porównaniu z grupą placebo. Dokonano z perspektywy platnika publicznego ocena wpływu częściowej lub całkowitej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assesses cost-effectiveness of almitrine bismesylate in the treatament of chronic obstructive pulmonary disease. A retrospective approach was applied. Both costs and consequences of the therapy in two groups of patients (group treated with almitrine and placebo group) were assessed. The pharmacoeconomic analysis was based on the results of a clinical trial: "Effects of almitrine bismesylate on arterial blood gases in COPD patients with moderate hipoxaemia: a multicentre randomised, double blind, placebo controlled study". The effective of the therapies was exemplified by significant changes in arterial oxygen partial pressure (deltaPa02). The differences on Visual Analogue Scale for dysponea were also measured. Results of the trial demonstrated significant improvement in Pa02 during 12-months treatment with almitrine as compared to placebo group. Additional post hoc analysis demonstrated that clinically significant improvement in oxygenation is observed in 30 p.c. of the patients with severe COPD. Direct medical costs concerning: pharmacological treatment, hospitalisation, additional examinations and oxygen therapy were identified and calculated. The total cost per patient per year in almitrine group amounted to 2 6565 PLN and was lower (-27 PLN) than in placebo group where it amounted to 2 683 PLN per patient, per year. The most important difference in cost components concerned costs of hospitalisation and oxyygen therapy which were 47,4 ...


  41/44

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na skuteczność terapii nadczynności tarczycy radiojodem.
  Tytuł angielski: Comparison of the effects of the adjunctive treatment with thiamazole and lithium on the results of 131-I therapy for thyrotoxicosis.
  Autorzy: Gietka-Czernel Małgorzata, Jastrzębska Helena, Czech Włodzimierz, Cybulska Beata, Waśniewska Grażyna, Zgliczyńska-Widłak Joanna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.517-524, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie nadczynności tarczycy radiojodem jest metodą wysoce skuteczną i bezpieczną. Do jej wad należy stosunkowo odległy efekt terapeutyczny i konieczność uzupełniającego stosowania tyreostatyków. Leki te mogą z kolei zmniejszać skuteczność radiojodoterapii. Celem pracy było porównanie wpływu uzupełniającego leczenia tiamazolem i węglanem litu na ostateczne efekty terapii radiojodem nadczynności tarczycy. Materiał obejmował 29 pacjentów z nadczynnością tarczycy, w tym 24 kobiety i 5 mężczyzn w wieku 37-87 lat. Badanych podzielono losowo na 3 grupy: grupę I n=10, w której po upływie 7 dni od leczenia 131-I włączono tiamazol, grupę II n=10, w której stosowano węglan litu przez 3 dni przed podaniem 131-I i kontynuowano przez 7 dni po radiojodoterapii, grupę III n=9, w której podawano uzupełniająco propranolol. W czasie 6-miesięcznej prospektywnej obserwacji oceniano co miesiąc stan kliniczny chorych oraz stężenia TSH, FT4 iT3 w surowicy. Uzyskano następujące wyniki: po upływie 3 miesięcy od podania dawki leczniczej 131-I w grupie otrzymującej tiamazol 20 proc. chorych było wyleczonych z nadczynności tarczycy, w grupie otrzymującej węglan litu 40 proc., a w grupie otrzymującej propranolol 22 proc. Po upływie 6 miesięcy odpowiednie odsetki wynosiły 60, 80 i 78. Obserwowane różnice nie były istotne statystycznie. Uzyskane wyniki wskazują na brak negatywnego wpływu tiamazolu stosowanego po upływie 7 dni od podania 131-I na końcowe efekty leczenia nadczynności tarczycy ...

  Streszczenie angielskie: Radioiodine therapy for thyrotoxicosis is efficient and safe but its effect is retarded. Some patients need adjunctive treatment with antithyroid drugs which, unfortunately, may have radioprotective features. The aim of the study was to compare the effects of the adjunctive treatment with thiamazole and lithium on the results of 131-I therapy for thyrotoxicosis. Patients: 29 thyrotoxic patients; 24 women, 4 men aged 37-87 years, were randomly divided into 3 groups: group I n=10 adjunctive treatment with thiamazole started on the 7th day after 131-I therapy, group II n=10 adjunctive treatment with lithium started 3 days before 131-I therapy and continued for 7 days after radioiodine, group III n=9 adjunctive treatment with propranolol. Methods: 6-month prospective observation was undertaken. Patients were assessed clinically and serum TSH, FT4 and T3 concentrations were measured monthly. Results: 3 months after 131-I therapy, 20 p.c. of patients in the group of tiamazole, 40 p.c. of patients in the group of lithium, and 22 p.c. of patients in the group of propranolol were cured from thyrotoxicosis. Six months after 131-I therapy, these percentages were: 60, 80, and 78 respectively. The differences among the groups were not statistically significant. Our results indicate that thiamazole, instituted on the 7th day after 131-I therapy for thyrotoxicosis, does not diminish the efficacy of radioiodine. It seems that adjunctive treatment with lithium and 131-I can ...


  42/44

  Tytuł oryginału: The influence of interferon alpha on the rat liver injured by chronic administration of carbon tetrachloride.
  Tytuł polski: Wpływ interferonu alfa na uszkodzoną czterochlorkiem węgla wątrobę szczura.
  Autorzy: Mądro Agnieszka, Słomka Maria, Celiński Krzysztof, Chibowski Daniel, Czechowska Grażyna, Kleinrok Zdzisław, Karpińska Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.55-60, 6 tabl., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie wpływu IFN alfa na parametry biochemiczne (aktywnosć A1At i AspAt) wątroby, wpływu na funkcję metaboliczną wątroby i jej stan morfologiczny badany w mikroskopie świetlnym i elektronowym po wcześniejszym uszkadzaniu CCl4 przez 3 i 6 tygodni. Doświadczenie przeprowadzono na szczurach samcach rasy Wistar. Do oceny funkcji wątroby używano testu eliminacji aminofenazonu w izlowanej, perfundowanej wątrobie szczura według metody Millera w modyfikacji Hafte'a. Oznaczano również aktywność AspAt i AlAt. Fragmenty wątrób badano w mikroskopie świetlny, elektronowym oraz przy pomocy metod immunohistochemicznych. Uzyskane wyniki wskazują na to, że po 3-tygodniowym uszkodzeniu wątroby CCl4 interferon alfa nie ma istotnego wpływu na aktywność AlAt i AspAt, niezależnie od stosowanej dawki. IFN alfa podawany szczurom po 6-tygodniowym uszkadzaniu wątroby CCl4 zmienia w istotnym zakresie aktywność AlAt i AspAt, gdy jest stosowany w dużej dawce. Stwierdzono, że czterochlorek węgla w dawkach i przez czas stosowany w naszym doświadczeniu nie wywołuje wyraźnych cech marskości wątroby szczurów, aktywuje jednak komórki Ito, powoduje ogniskowe zapadnięcie się zrębu i włóknienie. Zwiększenie liczby komórek Ito w przestrzeniach Dissego, wykazane immunohistochemicznie i ultrastrukturalnie, przemawia za aktywacją procesów włóknienia wątroby szczurów po podawaniu CCl4 w obu stosowanych wariantach. IFN alfa znacząco osłabia fibrogenezę w uszkodzonej CCl4 wątrobie, co wyraża ...

  Streszczenie angielskie: Due to their complex and not fully known etiopathogenesis as well as difficulties in treatment, chronic hepatitis and cirrhosis still remain one of the main problems of hepatologists. Nowadays, the use of OFN alpha is considered the most effective method of treatment in chronic hepatitis. Recently, a new property of IFN, i.e. its effects on the reduction of fibrosis, has been discovered. The aim of the paper was to examine the effects of IFN alpha on biochemical parameters (AlAt and AspAt acitivities), on the metabolic function of the liver and its morphologic picture observed under the light and electron microscope after the 3-and 6-week CCl4-induced damage. The experiments were carried out in Wistar male rats. To evaluate the liver function, the test of aminophenazone elimination in the isolated perfused rat liverswas used according to Miller modified by Hafte. Additionally, AspAt and AlAt activities were determined. The liver specimens were analysed under the light and electron microscope and using immunohistochemical methods. The findings show that after the 3-week CCl4-induced liver damage, IFN alpha does not significantly affect AlAt and AspAt activities, irrespective of the dose used. IFN alpha administered after the 6-week damage significantly changes those activities when the doses used are high. It was found that carbon tetrachloride does not result in evident cirhotic changes, however it activates Ito cells, causes focal retraction of the stroma and ...


  43/44

  Tytuł oryginału: Przewlekłe kwasochłonne zapalenie płuc.
  Tytuł angielski: Chronic eosinophilic pneumonia.
  Autorzy: Czechowska Urszula, Szafrański Wojciech
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.93-99, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  44/44

  Tytuł oryginału: Jednoczesna operacja jaskry i zaćmy.
  Tytuł angielski: Combined cataract and glaucoma surgical procedures.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna, Popiołek-Chmielak Barbara, Janiszewska Beata, Krajewska Małgorzata
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.105-107, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to analyze late effects of combined glaucoma and cataracts surgery vs. trabeculectomy in glaucoma patients. We evaluated 120 patients operated in 2000-2001 years in Clinic of Opthalmology. Center of Medical Postgraduate Education, Warsaw. Intraocular pressure, visualacuity and optical nerve head parameters were evaluated pre- and postoperatively after 12 months of operation. According to our clinical experience we proposed our own indications and contraindications for combined glucoma and cataract surgery or trabeculectomy.

  stosując format: