Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNOBILSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w szkołach podstawowych Krakowa i okolic - próba określenia głównych czynników ryzyka.
Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in primary school children in Cracow and surroundings - an attempt define main risk factors.
Autorzy: Czarnobilska Ewa, Klimaszewska-Rembiasz Maria, Gaweł Barbara, Obtułowicz Aleksander
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.422-426, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania chorób alergicznych wyraźnie wzrasta w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie w krajach rozwiniętych. Celem badania była ocena częstości występowania astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa wśród krakowskich dzieci w wieku szkolnym w zależności od warunków środowiska domowego i szkolnego. Przeprowadzono je w 2 etapach: ankieta zawierająca zestaw pytań wzorowanych na kwestionariuszu ISAAC i testy skórne u dzieci z objawami wskazującymi na chorobę alergiczną. Badaniem objęto 532 dzieci z 4 szkół podstawowych (2 położone na peryferiach, 2 w centrum miasta). Występowanie objawów mogących sugerować chorobę alergiczną zgłosiło 304 dzieci (57,1 proc.), w tym astmę 145 (27,2 proc.), alergiczny nieżyt nosa (ANN) 288 (54,1 proc.). Rozpoznanie astmy oskrzelowej i ANN potwierdziło odpowiednio 19 (4 proc.) i 138 (26 proc.) dzieci. W młodszych grupach wiekowych więcej dzieci zgłaszało objawy sugerujące astmę. Uczniowie szkół z centrum Krakowa narażeni na wysokie natężenie ruchu samochodowego znamiennie częściej zgłaszali objawy sugerujące astmę i rozpoznany ANN. Stwierdzono wzrost występowania objawów ANN u dzieci narażonych na bierne palenie papierosów. Zaledwie 29,7 proc. dzieci zakwalifikowanych do testów skórnych miało dodatnie punktowe testy skórne. Wydaje się, że u uczniów z objawami ANN przy słabo dodatnich testach skórnych z alergenami wziewnymi dla ujawnienia objawów chorobowych istotne może być oddziaływanie czynników środowiskowych.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of allergic diseases has been increasing over recent decades, especially in developed countries. The aim of this study was to assess prevalence of bronchial asthma and allergic rhibitis in children of Kraków at school age, depending on home and school environment conditions. The study was carried out in two stages: questionnaire based on ISAAC questionnaire and skin prick tests in children with symptoms suggesting allergic disease were performed. Altogether 532 children from 4 primary schools (2 in central and 2 in peripheral parts of the city) were included. Symptoms suggestive of allergic disease were reported by 304 children (57.1 p.c.), including asthma in 145 (27.2 p.c.) and allergic rhinitis in 288 children (54.1 p.c.). Asthma and allergic rhinitis was previously diagnosed in 19 (4 p.c.) and 138 (26 p.c.) children respectively. In younger age groups more children reported symptoms suggestive of asthma. Pupils from schools in the center of Kraków exposed to high level of traffic significantly more frequently reported asthma and had diagnosed allergic rhinitis. Increased prevalence of allergic rhinitis symptoms was observed in children exposed to passive smoking. Skin prick tests were positive only in 29.7 p.c. of children qualified for them. The results of the study suggest that in pupils with allergic rhinitis in whom skin prick tests are weakly positive for inhaled allergens, environmental factors may play an important role in the development of clinical symptoms.

  stosując format: