Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Stanisław Janicki (1938-2001).
Tytuł angielski: Prof. dr hab. Stanisław Janicki - in memoriam.
Autorzy: Sznitowska M[ałgorzata], Czarnecki W[iktor], Zgoda M. M., Jachowicz R[enata]
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.195-200, il.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Janicki
 • Stanisław 1938-2001


  2/21

  Tytuł oryginału: Guzy jajnika współistniejące z ciążą.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy.
  Autorzy: Dudkiewicz Jan, Kowalski Tomasz, Grzonka Dariusz, Czarnecki Maciej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.342-345, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowali 23 przypadki guzów jajnika współistniejących z ciążą. 21 chorych poddano zabiegowi operacyjnemu, który wykonano pomiędzy 16 a 24 tygodniem ciąży. W każdym przypadku wykonano śródoperacyjne badanie histopatologiczne. Stwierdzono 2 przypadki raka jajnika; w stopniu III wykonano histerektomię z przydatkami, a w stopniu 1 jednostronne wycięcie przydatków. W pozostałych przypadkach łągodnych guzów jajnika wykonano jak najmniej obciążające operacje: cystovariektomię lub adnexectomię. Przebieg śródoperacyjny i pooperacyjny był niepowikłany u wszystkich pacjentek. Rutynowo stosowano pooperacyjną antybiotykoterapię i leczenie tokolityczne. Jedynym obserwowanym powikłaniem był rozsiew procesu nowotworowego u chorej w III stopniu raka jajnika. Dwóch chorych nie zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego ze względu na regresję guzów przed 16 tygoniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The clinical characteristics of pregnancy complicated by ovarian tumors were investigated. Material and methods: A review was performed of patients who were seen with ovarian tumors in pregnancy from January 1985 to August 2000. We included patients with simple or complex tumors 5 cm that were seen on ultrasonographic evaluation. Results: 23 patients of 21506 deliveries were indentified with ovarian tumorsthat met the criteria. 21 had operative intervention, whereas 2 were managed conservatively. Gestational ages at the time of surgery ranged from 16 to 24 weeks. No intraoperative et postoperative material or fetal complications occurred. In cases adnexal masses seen on ultrasonography resolved spontaneously by 16 weeks. 19 ovarian tumors were benign. One patient had a stage III ovarian carcinoma and went to total hysterectomy, and other patient had a stage IA ovarian carcinoma and went to simple adnexectomy. Conclusions: Ovarian surgery in pregnancy for persistent masses is important to obtain a final histologic diagnosis. Optimal gestational age for the surgery is among 16 and 24 weeks.


  3/21

  Tytuł oryginału: Badania nad przydatnością glikokortykosteroidów w leczeniu doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: The role of glycocorticosteroides in the treatment of experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Sarzała Marcin, Czarnecki Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.228-231, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy doświadczalnej badano wpływ glikokortykosteroidów na przebieg zakażenia i rokowanie u 75 szczurów z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Szczególną uwagę zwrócono na zależność między wielkością dawki i czasem podania leku a przebiegiem choroby. W tym celu określono wpływ dawki deksametazonu i czasu podania na zachowanie się stężenia białka C-reaktywnego (CRP), TNF-ŕ oraz jego rozpuszczalnych receptorów typ I - p55 i typ II - p75 w osoczu badanych zwierząt. U zwierząt wywołano rozlane ropne zapalenie otrzewnej przez wyłonienie, podwiązanie i kilkakrotne nakłucie kątnicy (CLP). Stężenia cytokin określano metodą ELISA. W grupie I (porównawczej) nie podawano steroidów. W grupie II podano deksametazon w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie III w dawce 100 mg/kg m.c. na 2 h przed CLP. W grupie IV deksametazon zastosowano w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie V w dawce 100 mg/kg m.c. 8 h po CLP. Z pracy wynika, że glikokortykosteroidy podane we wczesnej fazie doświadczalnego rozlanego zapalenia otrzewnej wykazują działanie korzystne, zmniejszając śmiertelność zwierząt niezależnie od wielkości podanej dawki, natomiast podanie glikokortykosteroidów w okresie rozwiniętego zespołu septycznego zmniejsza stężenie cytokin prozapalnych w osoczu, ale niezależnie od dawki, nie zmienia odsetka zgonów zwierząt doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: In this experimental study the influence of glycocorticosteroides on the course of infection and prognosis in 75 rats with diffuse peritonitis was examined. We focused on the relation between doses, moment of pharmacotherapy introduction and the course of disease. To achieve this we estimated the dexamethasone doses and moment of its introduction on C-reactive protein (CRP), TNF-ŕ and its soluble type I - p55 and type II - p75 receptors' concentrations in examined animals' serum. A diffuse peritonitis was elicited in study animals by means of cecum ligation and perforation (CLP). Cytokine concentrations were estimated with ELISA test. In group 1 (test) no steroids were given. In group 2 20 mg/kg b.m., and in group 3 100 mg/kg b. m. dexamethasone was given 2 hrs before CLP. In group 4 dexamethasone was used in the dose of 20 mg/kg b.m., and in group 3 - of 100 mg/kg b.m. 8 hrs after CLP. The results of this study show that glycocoricosteroides administered during the initial phase of experimental diffuse peritonitis display favorable action decreasing animal mortality rate regardless of the dose. However, glycocorticosteroides given in the developed septic syndrome decrease the proinflammatory cytokine serum concentration regardless of the dose, still not affecting the animal mortality rate.


  4/21

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Tytuł angielski: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
  Autorzy: Adamus Jerzy, Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Wiśniewski Jarosław, Czarnecki Robert, Makowski Tomasz, Janczak Jacek, Kwiatkowski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 286 badań koronarograficznych i elektrokardiograficzych wykonanych w latach 1995 - 2000 w populacji żołnierzy zawodowych w wieku poniżej 40 roku życia. W badanej grupie nieprawidłowy wynik koronarografii stwierdzono w 77 proc. przypadków, większość tych zmian przekraczała 50 proc. światła tętnicy wieńcowej, zmiany w EKG występowały natomiast u 66 proc. badanych. Wśród badanych mężczyzn obserwowano tendencję w kierunku statystycznie większej częstości występowania nieprawidłowych wyników badań wraz z wiekiem. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają duże zagrożenie kadry zawodowej WP rozwojem choroby niedokrwiennej serca i wskazują na konieczność podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: In the study, 286 coronary angiographic procedures and electrocardiographic (ECG) examinations were assessed, performed in the years 1995 - 2000 in the population of career solidiers aged below 40 years. In the studied group, abnormal findings on coronary angiography were disclosed in 77 p.c. of cases (most of these changes involved more then 50 p.c. of coronary artery lumen), while changes in ECG were found in 66 p.c. of the studies subjects. A tendency was observed among the studied patients towards a statistically higher incidence of abnormal results of these examinations with increasing age. The obtained results confirm the high risk of ischaemic heart disease among Polish Army career soliders and point to the necessity of undertaking appropriate prophylactic measures in this population group.


  5/21

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka zwężeń i niedrożności tętnic.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty in arterial stenosis and occlusion.
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Iwanowski Wojciech, Drelichowski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.849-857, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst rónol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników wewnątrznaczyniowego leczenia krótkoodcinkowych zwężeń i niedrożności tętnic. Materiał i metodyka. Zabiegom wewnątrznaczyniowym poddano 158 chorych. U 132 (84 proc.) chorych wykonano przezskórną angioplastykę (PTA), a u 24 (16 proc.) osób PTA połączono z wewnątrznaczyniowym protezowaniem (stent). W 134 (85 proc.) przypadkach przyczyną zwężeń i/lub niedrożności tętnic były zmiany miażdżycowe, a w pozostałych 24 (15 proc.) przypadkach dysplazja włóknisto-mięśniowa lub pooperacyjne zwężenia. Zmiany naczyniowe najczęściej zlokalizowane były w obrębie tętnicy biodrowej (44 proc.), nerkowej (32 proc.) i udowej (11 proc.). Wyniki. Zdecydowanie lepsze wyniki PTA (90 proc. wyników dobrych) uzyskano w przypadku zwężeń tętnicy i dysplazji włóknisto-mięśniowej, a gorsze u chorych z niedrożnością tętnic (75 proc. dobrych wyników). Najlepsze wyniki PTA uzyskano w leczeniu miażdżycy w obrębie tętnicy biodrowej i dysplazji tętnicy nerkowej. U 10 (6 proc.) chorych konieczne było leczenie chir. powikłań po PTA: w 4 (2,5 proc.) przypadkach ostre niedokrwienie kończyny, 4-krotnie (2,5 proc.) krwawienia z uszkodzonej tętnicy oraz dwukrotnie (1,3 proc. tętniak rzekomy po nakłuciu tętnicy. Wnioski. Do angioplastyki balonowej i/lub protezowania wewnątrznaczyn. kwalifikują się chorzy ze zwężeniem na odcinku nie przekraczającym 10 cm i izolowaną niedrożnością sięgającą do 2 cm. U chorych kwalifikujących się do angioplastyki przezkórnej uzyskuje się dobre wyniki leczenia oraz niski odsetek powikłań. Zabiegi wewnątrznaczyn., jako mniej obciążające, są szczególnie wskazane u chorych z grup wysokiego ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate treatment results of short distant artery stenosis and occlusion. Material and methods. The study group compromised 158 patients, 132 (84 p.c.) underwent PTA, 24 (16 p.c.) PTA with stent implantation. In 134 (85 p.c.) cases stenosis or occlusion was caused by atherosclerosis, while in 24 (15 p.c.) it was due to fibromuscular dysplasia or postoperative occlusion. The most common place of vascular pathological changes comprised the iliac artery (44 p.c.), renal artery (32 p.c.), and femoral artery (11 p.c.). Results. We noted better early results after PTA (90 p.c.) - good outcome) in cases of stenosis and fibromuscular dysplasia and worse in case of occlusion (75 p.c. - good outcome). The best outcome following PTA was achieved in case of iliac and renal artery fibromuscular dysplasia. In 10 cases (6 p.c.) complications developed, requiring surgical treatment: in 4 cases (2.5 p.c.) acute limb ischemia, in 4 (2.5 p.c.), acute arterial bleeding and in two cases (1.3 p.c.) false aneurysms following artery puncture. Conclusions. Patients eligible towards ballon angioplasty or endovascular stenting, include those with pathological vessel changes that do not exceed 10 cm for stenosis and 2 cm for occlusion. In cases qualified toward PTA results are good and the percentage of complications is low. Endovasular procedures, being low invasive are indicated in patinets with a high risk of surgery.


  6/21

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów peroksydacji kwasu arachidonowego na przebieg doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: Effects of selected arachidonic acid peroxidation inhibitors on the course of experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Czarnecki Paweł
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.275-279, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta


  7/21

  Tytuł oryginału: Związek pomiędzy zdarzeniami a działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych w różnych dziedzinach medycyny : praca doktorska
  Autorzy: Zalewska Katarzyna, Czarnecki Andrzej (promot.).; Instytut Leków Centrum Farmakoepidemiologii, Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 87 k., [21] k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20083

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/21

  Tytuł oryginału: Rak jajnika współistniejący z ciążą - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Ovarian cancer coexistent with pregnancy - report on two cases.
  Autorzy: Grzonka Dariusz, Kowalski Tomasz, Czarnecki Maciej, Balicz Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.626-629, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule opisano dwa przypadki raka jajnika u ciężarnych. W pierwszym - raka jajnika w stopniu IA - po leczeniu operacyjnym w 24 tygodniu ciąży (jednostronne wycięcie przydatków) wykonano cięcie cesarskie w terminie porodu z następowym wycięciem macicy z przydatkami wraz z siecią większą. Zastosowano chemioterapię. W sześcioletniej obserwacji nie stwierdzono wznowy. Drugi przypadek raka jajnika w stopniu IIIC, pomimo histerektomii z przydatkami wraz z wycięciem sieci większej i następowej wielolekowej chemioterapii, zakończył się niepomyślnie po ośmiu miesiącach od operacji. Rak jajnika u ciężarnych występuje rzadko. Wykryty we wczesnym stadium rokuje pomyślnie co do przebiegu ciąży i odległych wyników leczenia. Dyskusyjny pozostaje sposób postępowania terapetuycznego.


  9/21

  Tytuł oryginału: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
  Tytuł polski: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
  Autorzy: Janczak Jacek, Krupienicz Andrzej, Roszczyk Ewa, Kwiatkowski Wojciech, Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.542-550, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patency of an infarct-related artery may be achieved by the use of primary coronary angioplasty or thrombolysis. In spite of the growing number of reports dealing with this topic, controversies exist as to the superority of either of these therapeutic options. Moreover, the role of primary angioplasty has not yeat been clearly defined in the guidelines of the Polish Cardiac Society. Aim. To compare mortality in the acute phase of myocardial infarction (MI) in patients treated with primary angioplasty versus patients receiving thrombolytic treatment. Methods. Using prospectively collected data from all consecutive patients with acute MI admitted to our institution, we analysed retrospectively mortality in patients treated with primary angioplasty versus those who received thrombolysis. Results. Between May 1996 and October 2000, 657 patients with acute MI were hospitalised. Of this gorup, in 66 (10 p.c.) patients primary angioplasty was performed, and 278 (42.3 p.c.) received thrombolysis. Cardiogenic shock complicated MI in 20 (30 p.c.) patients treated with angioplasty and in 19 (7 p.c.) thrombolysed patients. Total mortality in the acute phase of MI was 12 (18.2 p.c.) patients in the angioplasty group versus 26 (9.4 p.c.) patients in the medically treated group (p 0.05). Mortality among patients with cardiogenic shock was significantly higher in those who received thrombolysis than in those who underwent angioplasty [17 (89.5 p.c.) patients versus 11 (55 p.c.) patients (p 0.05)] and tended to be higher among patients without cardiogenic shock [9 (3 p.c.) thrombolysed patients versus 1 (2.2 p.c.) patient who underwent angioplasty, NS]. Conclusions. Primary coronary angioplasty improves the outcome in patients with acute MI complicated by cardiogenic shock and tends to decrease mortality among patients without cardiogenic shock.


  10/21

  Tytuł oryginału: Are we supposed to operate every ruptured aneurysm of the abdominal aorta.
  Tytuł polski: Pęknięty tętniak aorty brzusznej - czy każdy należy operować?
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Maszkowski Mariusz
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.127-136, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Autorzy podjęli próbę ustalenia najistotniejszych przyczyn niepowodzeń w operacjach pękniętego tętniaka aorty brzusznej (AAA) na podstawie analizy wybranych przed-, śród- i pooperacyjnych czynników ryzyka. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 142 chorych operowanych w latach 1984-2000 z powodu pękniętego AAA. Analizowano 41 wybranych czynników ryzyka związanych ze stanem chorego, przebiegiem operacji i występowaniem powikłań pooperacyjnych. W celu identyfikacji istotnych prognostycznie obiektywnych czynników ryzyka operacyjnego u chorych z pękniętym AAA zastosowano system informatyczny SYNTMED. Na podstawie wzoru funkcji diagnostycznej uzyskano dla każdego chorego wynik w postaci współczynnika "Z" - ryzyka operacyjnego wyrażonego liczbą zawartą w przedziale 0-1. Podobnie dla każdego z badanych czynników ryzyka precyzyjnie określono liczbowo jego wpływ na ryzyko operacyjne. Im wyższa wartość Z, tym gorsze rokowanie lub większy wpływ czynnika na złe wyniki leczenia. Wyniki. Spośród 142 chorych operowanych z powodu pękniętego AAA zmarło 91 (64 proc.) osób w tym 24 (16 proc.) śródoperacyjnie, z czego 12 (8 proc.) pacjentów przed wszyciem protezy. Uwzględniając tylko niepomyślne wyniki leczenia, śródoperacyjnie oraz w 1 dobie pooperacyjnej zmarło 55 chorych (60 proc.). Operację przeżyli wszyscy chorzy należący do grupy, w której ryzyko operacyjne "Z" 0,30 oraz część grupy, gdzie Z = 0,30 - 0,79. Zmarli natomiast wszyscy chorzy z wartością zagrożenia ...

  Streszczenie angielskie: Background. An attempt to answer the question if it is rational to operate every patient with a ruptured abdominal aorta aneurysm (rAAA) is undertaken in this paper by a retrospective evaluation of the significant factors which strongly influence the fatal outcome of surgical treatment. Material and methods. The medical files were analysed of 142 patients operated on for rAAA between 1984 and 2000 in the County Hospital of Wroclaw. General and Vascular Surgery Department. Forty-one risk factors were evaluated of patients with rAAA on admission to the hospital, during the operation and after the operation. The special mathematical and statistical tool SYNTMED was used for the evaluation. According to that evaluation the risk of fatal outcome was assessed for each analysed patient and expressed by a value between 0 and 1 (coefficient Z). The higher the value of Z, the poorer the outcome noticed. The system allowed us also to evaluate each analysed risk factor and to express it with the coefficient Z value. Results. Fatal outcome was noticed in 92 patients (64 p.c.). Intraoperatively 24 (16 p.c.) patients died, including 12 (8 p.c.) before using vascular prosthesis. During the first two days 55 (39 p.c.) patients died. All patients with coefficient Z value below 0.3 survived the operation. No-one survived from the group with coefficient Z value above 0.79. The average coefficient Z value of patients who survived the operation was 0.41 and was significantly lower than ...


  11/21

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Standards in managing hypertension.
  Autorzy: Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1111-1115, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia aktualne wytyczne odnośnie rozpoznawania, diagnostyki, leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Omówiono zasady: oceny ryzyka wystąpienia powikłań narządowych nadciśnienia, doboru metod leczenia (farmakologiczna, niefarmakologiczna), doboru leków, oceny skuteczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The article covers guidelines for diagnosis and treatment of essential hypertension. The following aspects are included: risk stratification, treatment methods (pharmacological or non-pharmacological), drug choice, criteria of well controlled hypertension.


  12/21

  Tytuł oryginału: Przyczyny niepowodzeń w operacjach pękniętego tętniaka aorty brzusznej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.285-291, il., tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/21

  Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjne po zabiegach w oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Malinowski Maciej, Czarnecki Krzysztof, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.391-395, il., bibliogr. 10 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/21

  Tytuł oryginału: Densytometryczne oznaczanie paracetamolu w wieprzowych krwinkach czerwonych.
  Tytuł angielski: Densitometric determination of paracetamol in porcine red blood cells.
  Autorzy: Czarnecki Wiktor, Szumiło Michał
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.139-144, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro
 • Świnie
 • zwierzęta


  15/21

  Tytuł oryginału: Sedymentacja zawiesin wodnych węglanu wapnia w zakresie płynięć newtonowskich.
  Tytuł angielski: Sedimentation of calcium carbonate aqueous suspensions in the Newtonian flow range.
  Autorzy: Czarnecki Wiktor, Kasperek Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.145-156, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  16/21

  Tytuł oryginału: Wpływ polisacharydów na krystalizację, wielkość i rozpuszczanie cząstek aspiryny.
  Tytuł angielski: The effect of polysaccharide on crystalization, size and dissolution of aspirin particles.
  Autorzy: Czarnecki Wiktor, Kasperek Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.157-160, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  17/21

  Tytuł oryginału: Wpływ składu podłoża czopkowego na uwalnianie metamizolu sodowego z czopków.
  Tytuł angielski: Effect of excipients bases on the release of metamizole sodium from suppositories.
  Autorzy: Kasperek Regina, Czarnecki Wiktor
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.161-167, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  18/21

  Tytuł oryginału: Płeć - role - profilaktyka HIV/AIDS. Sprawozdanie z konferencji.
  Tytuł angielski: Sex - parts - prevention HIV/AIDS. Conference report.
  Autorzy: Czarnecki Marcin
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.39-41 - Konferencja pt. Płeć - role - profilaktyka HIV/AIDS Katowice 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  19/21

  Tytuł oryginału: Influence of new ç-hydroxybutyric acid amide analogues on the central nervous system activity in mice.
  Autorzy: Sałat Kinga, Mendyk Anna, Librowski Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Malawska Barbara
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.731-736, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The present study investigates the activity of four ç-hydroxybutyric acid amide analogues (BM-68, BM-74, BM-75 and BM-76) in two models of chemically induced seizures, i.e. picrotoxin- and pentetrazole-induced seizures and in the thiopental-induced sleep test. The results of pharmacological in vivo experiments with the ç-hydroxybutyric acid amide analogues presented below show that the compounds possess variable influence on the central nervous system in mice.


  20/21

  Tytuł oryginału: Wpływ porowatości membran polietylenowych na szybkość transportu substancji leczniczej z warstwowych poprzezskórnych systemów terapeutycznych : praca doktorska
  Autorzy: Belniak Piotr, Czarnecki Wiktor (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej w Lublinie
  Źródło: 2002, 151, [3] k. : il., tab., bibliogr. 195 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20966

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  21/21

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby typu B - patogeneza, diagnostyka, leczenie.
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Inglot Małgorzata, Czarnecki Marcin, Wacławik Joanna
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.35-36, 38, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: