Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 uzup
Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 740,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/26

  Tytuł oryginału: Krwawienia około-dokomorowe u noworodków urodzonych lub transportowanych do Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1997-2000.
  Tytuł angielski: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among infants born or transported into Department of Neonatology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
  Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.499-506, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/26

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne spowodowane użyciem broni biologicznej.
  Tytuł angielski: Skin changes caused by biological weapon.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Paluchowska Elwira, Czarnecka Iwona
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.25-27, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pod pojęciem broni biologicznej rozumiemy różnorodne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy) oraz toksyny pochodzenia organicznego, stosowane do celów wojskowych. Broń biologiczna może uśmiercać nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, niszczyć uprawy roślin jadalnych i przemysłowych. Do celów bojowych mogą być wykorzystywane drobnoustroje przenikające do organizmów ludzi i zwierząt głównie przez drogi oddechowe. Wrotami zakażenia może być także skóra. W dostępnym piśmiennictwie wspomina się o możliwości wykorzystania do celów bojowych bakterii wąglika, brucelozy, tularemii, dżumy oraz wirusów ospy prawdziwej. W pracy przedstawiono niektóre dane epidemiologiczne, etiologię i przebieg kliniczny skórnych postaci wybranych zakażeń broni biologicznej. Praca jest przeglądem aktualnych doniesień na temat ewentualnych skutków użycia tej broni i istniejących sposobów zabezpieczenia się przed jej następstwami.

  Streszczenie angielskie: The term biological weapon refers to various microorganisms (bacteria, viruses and fungeses) and organic toxins used in their weaponised form. Biological weapons can cause fatalities not only among humans and animals but also destroy vegetables cultures. For military use mostly inhalatory forms of bacteria are used, but skin forms are also abailable. Abailable papers are mentioning the possibility to weaponise such microorganisms as anthrax, brucellosis, tularemia, plague and smallpox. This paper presents some epidemiological, etiological and clinical aspects of selected skin forms biological weapons infections. This work is an overvie of current reports on possible consequences and ways of prevention.


  4/26

  Tytuł oryginału: Klinika i leczenie atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: The clinical picture and treatment of atopic dermatitis.
  Autorzy: Silny Wojciech, Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.32-35, sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopic dermatitis is a chronically recurrent allergic skin disorder which affects up to 12 p.c. of the European population. It not only frequently accompanies allergic respiratory disease but also often precedes it as the initial clinical manifestation of an atopic process. The proper evaluation and management of patients with atopic dermatitis is therefore an integral part of dermatological and allergological training and practice. This paper presents an overview of the clinical picture and therapy of atopic dermatitis.


  5/26

  Tytuł oryginału: Leki alfa- i beta-adrenolityczne w terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Alpha- and beta-adrenolytic drugs in therapy of hypertension.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.161-164, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Beata-adrenergic receptors blockers are first line agents in the treatment of hypertension. These drugs significantly reduce risk of cardiovascular disturbances and mortality. ŕ1 blockers due to its favourable influence on serum lipid profile and glucose metabolism are especially indicated for the treatment of hypertension coexisting with hypercholesterolemia, hypertriglicerydemia, in patients with diabetes type 2 and bening prostatic hyperplasia.


  6/26

  Tytuł oryginału: Dyspersja odstępu Q-T a restenoza po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: QT dispersion and restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Bryniarski Leszek, Czarnecka Danuta, Stolarz Katarzyna, Styczkiewicz Marek, Rachwał Katarzyna, Błasiak Artur, Oruba Bartłomiej, Rajtar Renata, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.21-28, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Obecnie stosowane kryteria oceny elektrokardiograficznej próby wysiłkowej nie wykazują pełnej skuteczności w rozpoznawaniu restenozy. Dyspersja odstępu Q-T jest miarą niejednorodności repolaryzacji komór i stwierdza się jej zwiększenie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy jest ocena dyspersji odstępu Q-T w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u pacjentów z restonozą po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów, których obserwowano przez 6 miesięcy po wykonaniu PTCA. Grupę I stanowiło 24 pacjentów, z nawrotem zwężenia do 6 miesięcy po zabiegu, zaś grupę II (kontrolną) dobraną pod względem płci, wieku i ilości naczyń zajętych procesem chorobowym - 26 pacjentów bez restenozy. Wykonywano standardowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG przed PTCA, a następnie elektrokardiograficzne testy wysiłkowe: do 7 dni, po 1 i po 3 miesiącach obserwacji. Odtęp Q-T oceniano manualnie, a wartość skorygowanego odstępu Q-T (Q-Tc) obliczono na podstawie formuły Bazetta. Za miarę dyspersji QT przyjęto różnicę między maksymalną a minimalną wartością Q-T w 12 odprowadzeniach EKG. Na podstawie zapisu elektrokardiograficznego próby wysiłkowej oceniano wartość dyspersji w spoczynku i na szczycie wysiłku. Wyniki: Wyjściowo grupa I i II nie różniły się wartością dyspersji QT w EKG spoczynkowym. Po 3 miesiącach stwierdzono istotne różnice dyspersji odstępu Q-T w zapisach EKG przed testem wysiłkowym w ...

  Streszczenie angielskie: Electrocardiographic exercise stress test assessed by the currently used criteria has not proven to be an absolutely presise method in the diagnosis of the restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). QT dispersion is used as an index of heterogeneity of the ventricular repolarization and increases in patients with ischaemic heart disease. The aim of the study was to assess the influence of the restenosis on QT dispersion during exercise testing in patients after PTCA. Material and methods: The study included 50 patients, observed during 6 months after PTCA. Group I - 24 pts. with restenosis till 6 months after PTCA. Group II (controls) was recruited according to age, gender and the number of diseased coronary vessels and included 26 pts. without restenosis. The standard 12 lead ECG was done before PTCA, and ECG exercise tests were performed in 7 days, 1 and 3 months after PTCA. The measurement of QT interval was done manually. The QT dispersion was calculated as the difference between maximal and minimal duration of QT interval in all 12 leads. In exercise ECG recordings the QT dispersion was assessed at pre-test and at the peak exercise. Results: At the baseline groups did not differ in terms of the QT dispersion in resting conditions. Three months after PTCA significant differences in values of QT dispersion were observed during treadmill exercise test in resting conditions (57.5 ń 21 ms vs. 39.3 ń 15 ms; p = 0.002) and at the peak ...


  7/26

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na odstęp i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: The influence of hormone replacement therapy on the QT interval and the QT dispersion in postmenopausal hypertensive women.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Jankowski Piotr, Zabojszcz Michał, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.51-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kobiety mają dłuższy odstęp Q-T, również skorygowany (QTc), w zapisach elektrokardiograficznych niż mężczyźni. Ta cecha jest uważana za niekorzystną, gdyż zarówno wydłużony odstęp, jak i większa jego dyspersja (deltaQTc), wiąże sie ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w przebiegu chorób układu krążenia. Celem badania była ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na czynność bioelektryczną mięśnia sercowego ocenianą poprzez QTc i deltaQTc w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u kobiet po menopauzie z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet (śr. wiek 51,8 ń 4,6 lat) z nadciśnieniem tętniczym (śr. czas trwania 6,8 ń 4,7 lat) w okresie pomenopauzalnym. U kobiet do stosowanego leczenia hipotensyjnego dołączono HTZ (17-á-estradiol i octan noretysteronu, TTS), natomiast 20 nieotrzymujących HTZ stanowiło grupę kontrolną. Wstępnie i po roku leczenia hormonalnego wykonano u pacjentek elektrokardiograficzny test wysiłkowy. W uzyskanym zapisie EKG oceniano odstęp i dyspersję skorygowanego odstępu Q-T. Wyniki: Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami QTc i deltaQTc. Również po roku nie stwierdzono w zapisach w spoczynku różnic wartości QTc ani deltaQTc między grupami. Natomiast w obu grupach zaobserwowano wzrost wartości deltaQTc na szczycie wysiłku, większy w grupie otrzymującej HTZ. W grupie otrzymującej HTZ stwierdzono także istotną redukcję spoczynkowego ciśnienia skurczowego krwi z 137,7 ń 18,5 mm Hg przed leczeniem ...

  Streszczenie angielskie: Electrocardiograms show that the QT interval, also the corrected one (QTc), is loner for female gender then for male gender. This is a negative feature since the longer QT interval and its greater dispersion (deltaQTc) increases the risk of death due to cardiovascular diseases. The study aimed at the determining the influence of hormone replacement therapy (HRT) on the bioelectric activity of the myocardium, which is estimated on the basis of QTc and deltaQTc during an electrocardiographic exercise stress test in postmenopausal women suffering from primary hypertension. Material and methods: The subjects of the study were 50 postmenopausal women (average age 51.8 ń 4.6 years) with hypertension (average duration of 6.8 ń 4.7 years). 30 women treated for hypertension received the HRT (17-á-estradiol and norethisterone acetate, TTS); the remaining 20 women were the control group, as they did not receive any hormonal treatment. An electrocardiographic exercise stress test was carried out before and after the hormonal treatment. In electrocardiograms were measured the QT interval and the corrected QT dispersion. Results: Both groups had identical QTc and at baseline. These values remained the same for both groups in the ECG at rest after one year of the treatment. An increase in the deltaQTc value was oserved in both groups at the peak of exercise. However, it was greater for the HRT group. It was also observed that in this group. It was also observed that in this group ...


  8/26

  Tytuł oryginału: Influence of captopril and enalapril on some central effects of ethanol.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Pietrzak Bogusława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.71-75, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of captopril and enalapril on acute toxicity of ethanol, ethanol-induced hypothermia, ethanol sleeping time has been investigated in mice. Moreover, the combined effect of captopril and enalapril on spontaneous locomotor activity in mice has been examined. The captopril (5 and 20 mg/kg) and enalapril (5 and 20 mg/kg) were injected intraperitoneally i.p. The drugs were given as single or repeated doses for 10 days. It has been shown that the captopril and enalapril administered in single doses decreases, but chronic administration increase acute toxicity of ethanol. Captopril and enalapril in single doses enhanced, but chronic administration inhibits hypothermic effect of ethanol. Captopril and enalapril reduces ethanol sleeping time. Captopril and enalapril administered for 10 days and enalapril in a single dose 20 mg/kg decreases ethanol induced hyperactivity.


  9/26

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - nowoczesne metody leczenia.
  Autorzy: Silny Wojciech, Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.48, 50, 52, 54, 56, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/26

  Tytuł oryginału: Nierozpoznany przypadek grzybicy strzygącej twarzy.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Czarnecka-Operacz Magdalena, Dembińska Magdalena, Bowszyc-Dmochowska Monika
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.43-45, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek grzybicy twarzy błędnie rozpoznany i leczony przez 3 mies. jako wyprysk. Po tym okresie doszło do nasilonego odczynu zapalnego oraz rozsiewu zmian skórnych na tułów i kończyny. Prawidłowe rozpoznanie i włączenie przyczynowego, przeciwgrzybiczego leczenia spowodowało całkowite ustąpienie wszystkich ognisk chorobowych po 6 tyg.


  11/26

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Analysis of allergy vaccines in the treatment of atopic dermatitis patients with airborne allergy. P. 3: Evaluation of immediate skin reactivity towards selected environmental allergens.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.26-37, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W kolejnej, III części analizy wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną przedstawione zostały wyniki oceny natychmiastowej reaktywności skórnej w odniesieniu do uczulających alergenów środowiskowych, którą przeprowadzono przy zastosowaniu skórnych testów punktowych przed i po 4 latach prowadzonego leczenia. W grupie chorych na AZS leczonych szczepionkami alergenowymi po 48 mies. terapii zaobserwowano wyraźną tendencję do negatywizacji skó nych testów punktowych w odniesieniu do uczulających alergenów. Takiej tendencji nie zanotowano w grupie konrolnej, leczonej metodami klasycznymi.


  12/26

  Tytuł oryginału: Białka pochodzenia eozynofilowego jako wskaźnik stanu zapalnego w badaniach in vitro u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Eosinophil derived proteins as an in vitro parameter of inflammation in patients with atopic dermatitis.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Bohdanowicz Dorota, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.38-41, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W nieniejszej pracy przestawiono krótki przegląd literatury, dotyczącej możliwości zastosowania oznaczeń białek pochodzenia eozynofilowego w płynach ustrojowych chorych na atopowe zapalenie skóry w celu monitorowania i oceny nasilenia procesu zapalengo. Zacytowane zostały najważniejsze projekty badawcze dotyczące tego problemu, jak również próby zastosowania wspomnianych parametrów w innych chorobach atopowych oraz wybranych dermatozach o podłożu nieatopowym.


  13/26

  Tytuł oryginału: Dostępność biologiczna nicergoliny z preparatu NILOGRIN 30 mg tabletki.
  Tytuł angielski: Bioavailability of nicergoline from Nilogrin 30 mg tablets.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Szmigielska Halina, Szymańska Jadwiga, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.45-47, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bioavailability of nicergoline from NILOGRIN ("Polfa" Pabianice) was compared with the bioavailability of the drugs from SERMION ("Pharmacia") in 18 healthy volunteers in cross-over, randomized design. Serum concentration of nicergoline were measured by means of HPLC. Our results indicate that bioavailability of nicergoline from NILOGRIN and from SERMION do not differ significantly.


  14/26

  Tytuł oryginału: Częstość i leczenie nadciśnienia tętniczego u osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca.
  Tytuł angielski: The frequency and treatment of hypertension in patients hospitalized due to ischaemic heart disease. Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Jankowski Piotr, Pająk Andrzej, Bilo Grzegorz, Czarnecka Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.253-262, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce nie prowadzono dotąd badań oceniających efektywność leczenia hipotensyjnego u osób z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z chorobą niedokrwienną serca. Celem Krakowskiegto Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca było monitorowanie działań podejmowanych w ramach wtórnej prewencji choroby. Celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego wśród chorych z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 536 osób w wieku ň 70 lat, które hospitalizowano w 3 krakowskich klinikach kardiol. i na trzech oddziałach kardiol. krakowskich szpitali z powodu: pierwszego lub kolejnego zawału serca, pierwszego lub kolejnego epizodu niestabilnej dławicy piersiowej, pierwszej angioplastyki naczyń wieńcowych lub zakwalifikowano je do pierwszej operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Badanie kontrolne zrealizowano w 6-18 m-cy po hospitalizacji kwalifikującej do badania. Wyniki. Skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) w czasie badania w 6-18 m-cy po hospitalizacji w całej grupie wynosiło 137,9 mm HG (ń 21,40), a rozkurczowe (DBP) - 83,4 mm Hg (ń 11), natomiast podwyższone ciśnienie tętnicze (ň 140/90 mm Hg) stwierdzono u 46,2 proc. osób. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 67 proc. badanych pacjentów. W grupie z nadciśnieniem tętniczym 30,9 proc. osób miało ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mm Hg, a 91,4 proc. osób przyjmowało leki hipotensyjne. U 33,9 proc. spośród leczonych stwierdzono ciśnienie tętnicze 140/90 mm Hg. W grupie osób w wieku powyżej ...


  15/26

  Tytuł oryginału: Przebudowa naczyń a ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.
  Tytuł angielski: Vascular remodeling and the risk of cardiovascular events.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Zabojszcz Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.15-24, tab., bibliogr. 137 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany strukturalne i czynnościowe w naczyniach tętniczych leżą u podłoża wielu zaburzeń, z którymi boryka się współczesna kardiologia. Stopień przebudowy naczyń tętniczych można ocenić za pomocą badań nieinwazyjnych takich jak pomiar grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych, ocena biomechanicznych parametrów przepływu krwi, funkcji śródbłonka, czy stopnia uwapnienia ściany tętnicy. Pomimo rozwoju nowych metod diagnostycznych ocena ryzyka wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych przysparza wiele trudności. W niniejszym opracowaniu omówiono wartość rokowniczą parametrów przebudowy naczyń tętniczych w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Przedstawione dowody wykazują, że dane o strukturze i funkcji naczyń tętniczych mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu leczenia i ocenie skuteczności terapii.


  16/26

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Analysis of allergy vaccines in the treatment of atopic dermatitis patients with airborne allergy. P. 4: Serum total and antigen specific IgE in the course of therapy.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.64-78, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci chorzy na atopowe zapalenie skóry (AZS) cechują się zdolnością do nadprodukcji immunoglobuliny E (IgE) i przeciwciała te skierowane są najczęściej przeciwko różnorodnym alergenom środowiskowym. W świetle powyższego faktu sądzono, że skuteczna klinicznie immunoterapia swoista działać może również poprzez hamowanie, bądź ograniczenie produkcji ww. przeciwciał. Oczywiście, spadek poziomu swoistych antygenowo IgE w surowicy krwi chorych w przebiegu immunoterapii swoistej nie tłumaczy leczenia, jednak chociaż częściowo zjawisko to może być w nim zaangażowane. W niniejszej pracy 37 chorych na AZS z alergią powietrznopochodną poddanych zostało immunoterapii swoistej przy zastosowaniu szczepionek alergenowych Novo-Helisen Depot, przez 48 mies. Grupę kontrolną stanowiło 29 podobnych chorych na AZS, którzy leczeni byli zgodnie ze schematem konwencjonalnym. Bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia, a następnie po 24 i 48 mies. jego prowadzenia w obu grupach badanych dokonano oceny stanu klinicznego chorych (W-AZS) oraz ozanaczeń całkowitego poziomu IgE i antygenowo swoistych IgE w surowicy krwi (FEIA CAP System, Pharmacia). W przebiegu immunoterapii swoistej stwierdzono istotny spadek całkowitego poziomu IgE oraz antygenowo swoistych IgE w surowicy krwi chorych. Z kolei w grupie kontrolnej zaobserwowano tendencję do wzrostu całkowitego poziomu IgE oraz antygenowo swoistych IgE dla większości badanych alergenów w surowicy krwi chorych.

  Streszczenie angielskie: Patients with atopic disorders like atopic dermatitis generaly present increased production of IgE, which is usually limited to specific antibodies directed against various environmental allergens. It has been then suggested that an effective specific immunotherapy may also act by influencing the production of these antibodies. Obviously a decline of serum antigen specific IgE in the course of such a treatment can not explain its clinical efficacy and is probably not a key mechanism but it may least participate in the final clinical result. In this study 37 patients with atopic dermatitis and airborne allergy were treated with allergy vaccines (Nowo-Helisen Depot) for the time period of 48 months. The control group consisted of 29 patients with similar characteristics who were treated with conventional methods. The clinical score (W-AZS), total IgE and antigen specific IgE in the sera of patients were evaluated before treatment after 24 and 48 months of therapy (FEIA CAP System, Pharmacia). There was a significant difference between the two investigated groups both from clinical and immunological standpoint. Total IgE and antigen apecific IgE decreased significantly in the course of specific immunotherapy while in the control group total IgE level tended to increase and in most cases of antigen specific IgE measurements this tendency was also recorded.


  17/26

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Analysis of allergy vaccines in the treatment of atopic dermatitis patients with airborne allergy. P. 5: Serum levels of IL-4, IL-5, IL-10, IFN-ç and sIL-2R in the course of therapy.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.142-151, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była ocena surowiczego poziomu wybranych cytokin (IL-4, IL-5, IL-10, IFN-ç, sIL-2R) w przebiegu immunoterapii swoistej w grupie 37 chorych na atopowe zapalenie skóry z dobrze udokumentowaną IgE-zależną alergią powietrznopochodną. W leczeniu prowadzonym przez 4 lata stosowano szczepionki alergenowe Novo-Helisen Depot o odpowiednio dobranym składzie (14 osób: Dermatophigoides pteronyssinus 50 proc. i Dermatophagoides farinea 50 proc.; 17 chorych: alergeny pyłku traw i zbóż 100 proc.; 6 osób: alergeny pyłku traw i zbóż 80 proc. i pyłku bylicy 20 proc.). Grupę kontrolną stanowio 29 chorych na AZS z alergią powietrznopochodną (alergeny roztoczowe: 14 osób; alergeny pyłku traw i zbóż: 11 chorych; alergeny pyłku traw, zbóż i bylicy: 4 pacjentów), w przypadku których przez 48 mies. stosowano klasyczne metody leczenia atopowego zapalenia skóry. Ocenę surowiczego poziomu wybranych cytokin przeprowadzono w obu grupach pacjentów przed leczeniem i po 4 latach jego prowadzenia przy zastosowaniu metody kolorymetrycznej ELISA Quantikine (R&D Systems). W grupie pacjentów leczonych szczepionkami alergenowymi po 4 latach tearpii zaobserwowano istotny spadek surowiczego poziomu sIL-2R (p 0.01), natomiast w grupie kontrolnej zanotowano istotny wzrost surowiczego poziomu IL-4 (p 0,01) oraz IL-5 (P 0,05). Zarówno przed leczeniem, jak i po 4 latach prowadzonej terapii nie zarejestrowano istotnej korelacji pomiędzy stanem klinicznym pacjentów, a wynikami oznaczeń ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of specific immunotherapy on serum levels of selected cytokines (IL-4, IL-5, IL-10, IFN-ç, sIL-2R) in the group of 37 patients with atopic dermatitis and IgE-mediated airborne allergy. Specific immunotherapy was performed for the time period of 4 years with Novo Helisen Depot allergy vaccines (14 patients: Dermatophagoides pteronyssinus 50 p.c. and Dermatophagoides farinae 50 p.c.; 17 cases: grass pollen allergens 100 p.c.; 6 patietns: grass pollen allergens 80 p.c. and mugwort pollen allergens 20 p.c.). The control group consisted of 29 patietns with atopic dermatitis and airborne allergy (house dust mite allergy: 14 patients; grass pollen allergy: 11 cases; grass pollen and mugwort pollen allergy: 4 patients) who were treated with conventional methods for the time peirod of 48 months. Measurements of serum cytokines' level were performed before treatment and after 4 years of therapy with the quantitative 2 step colorimetric sandwich ELISA method (R&D Systems). In the group of patients treated with allergy vaccines a significant decrease of the serum sIL-2R level was observed after 48 months of therapy (p 0.01) and in the control group a significant increase of serum IL-4 (p 0.01) and IL-5 (p 0.05) was registered at the end of the observation period. There was no significant correlation between the clinical score and serum level of any of the investigated cytokines in boths gorups of patietns before treatment ...


  18/26

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - aktualny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis - an update.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.152-154, 156-160, il., tab., bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą dermatozą zapalną, której często towarzyszą objawy alergii ze strony układu oddechowego. Schorzenie to rozwija się w efekcie złożonego współoddziaływania czynników genetycznych, immunologicznych i środowiskowych. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd aktualnej wiedzy w odniesieniu do komórkowych oraz immunologicznych mechanizmów leżących u podstaw atopowego zapalenia skóry oraz dostępnych obecnie metod leczniczych.

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease that is often associated with respiratory allergis. This atopic disorder develops as a result of complex interrelationship of genetic, immunologic and environmental factors. This article reviews updated knowledge on cellular and immunologic mechanisms underlying atopic dermatitis as well as contemporary treatment options.


  19/26

  Tytuł oryginału: Zagrożenia okresu menopauzalnego - możliwości zapobiegania.
  Tytuł angielski: Threats of menopause - possible preventive measures.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Zabojszcz Michał, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.19-20, 22-25, bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Menopause is a natural biological process, associated with hormonal, physical and psychosocial changes. Several generations age only few women lived beyond menopause, while nowadays as much as one-third of women's life lasts after it. Associations between menopause and several symptoms and diseases are proposed. Postmenopausal metabolid disturbances increase the risk of cardiovascular disease, stroke, and hypertension. Hormone replacement therapy (HRT) can influence most of these symptoms and conditions, but HRT is a complex intervention that can produce positive and negative specific health effects. Established benefits of relief of menopausal symptoms and prevention or treatment of chronic diseases must be weighed against documented risks of therpay. The decision to use hormone replacement therapy should be made after careful consideration of possible benefits and risks.


  20/26

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia a zaawansowanie miażdżycy tętnic u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia and advancement of atherosclerosis in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Sydor Antoni, Drożdż Maciej, Kraśniak Andrzej, Miłkowski Andrzej, Chmiel Grzegorz, Małczak Jan, Zabawa-Hołyś Stanisława, Moskal Krystyna, Podwysocki Andrzej, Szmigielski Michał, Czarnecka Danuta, Gozdecka Halina, Kowalczyk-Michałek Martyna, Szczeklik Andrzej, Więcek Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.962-967, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z mocznicą. Hiperhomocysteinemia jest uznanymi i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy, który występuje u 85-95 proc. chorych leczonych hemodializami. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi wskaźnikami rozwoju miażdżycy oraz, ocenianymi retrospektywnie, powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Badania przeprowadzono u 100 chorych przewlekle hemodializowanych podzielonych na dwie grupy: 72 chorych z łagodną (20,74 ćmol/l ń 3,75) i 28 umiarkowaną (38,81 ćmol/l ń 9,81) hiperhomocysteinemią. Ultrasonograficznie mierzono grubość intimy i medii tętnicy szyjnej (IMT), oceniano parametry echokardiograficzne oraz oznaczano wskaźnik kostka-ramię (AAMI). Wykonywano również badania biochemiczne takie jak: poziom PTH, kwasu foliowego i wit. B12, białka całkowitego, albuminy, fibrynogenu, glukozy, cholesterolu całkowitego i frakcji HDL i LDL, triglicerydów, apolipoproteiny B, lipoproteiny (a), sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, ferrytyny, mocznika, kreatnyniny i kwasu moczowego oraz wartosci Hb, Ht, całkowitą zdolność wiążania żelaza i saturację transferyny. Chorych z nadciśnieniem tętniczym podzielono na grupy w zależności od liczby stosowanych leków hipotensyjnych. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 96 proc. badanych. Częstość i rodzaj ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases connected with atherosclerosis are the main factor of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure Hyperhomocysteinemia is a knwn and independent risk factor of atherosclerosis, occuring in 85 - 95 p.c. patietns treated with hemodialysis. The aim of this study was to analyse relation between plasma level of homocysteine and chosen indicators of atherosclerosis development and also examined retrospectively cardiovascular complications in these patients. The study was carried out in 100 patients on hemodialysis who were divided into two groups: 72 patietns with mild (20.74 ćmol ń 3.75) and 28 patietns with moderate hyperhomocysteinemia (38.81 ćmol ń 9.81). Ultrasonographic examinations of Carotid Communis Artery Intima -Media Thickness (IMT), Ankle-Arm Blood Pressure Index (AABPI), echocardiographic parameters and biochemical examinations such as: PTH, folic acid and Vitamin B12, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total, LDL and HDL cholesterol, triglicyeryde apolipoprotein B, lipoprotein (a), sodium potasium, calcium, phosphate magnesium, iron, ferritin, urea, creatinine, uric acid and value of Hb, Ht, total iron binding capacity and transferin saturation, were performed. Patients with hypertension were divided into groups according to the number of taken anti-hypertensive drugs. Hyperhomocystinemia was confirmed in 96 p.c. of patietns. Frequency and type of acute ...


  21/26

  Tytuł oryginału: A study on organic nitrates. P. 6: Synthesis and pharmacological activity of 1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propyl nitrate.
  Autorzy: Korzycka Lucyna, Owczarek Jacek, Czarnecka Elżbieta
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.365-369, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Basing on the studies on the relationship between the structure and activity, we have synthesized a nitrate analogue of propranolol as potential donor of nitric oxide. The obtained 1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propyl nitrate decreases blood pressure more than propranolol and slows the heart rate less than propranolol. It also affects peripheral vascular resistance less than propranolol.


  22/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Porównawcze badanie dodatnich wyników testów skórnych na antybiotyki].
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.46-47, il., tab. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 146 : 1047-1051
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/26

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego i leczniczego w pokrzywce przewlekłej.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.43, 45
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/26

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zapalenie skóry atopiopodobne (atopiform dermatitis)].
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Dermatologica 2002 (6) s.41-42, il., bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 147 : 426-429
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/26

  Tytuł oryginału: Czytelnik niewidomy u progu XXI wieku na terenie Warszawy.
  Autorzy: Czarnecka Agnieszka
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.33-53, il., bibliogr. [16] poz.
  Sygnatura GBL: 311,006


  26/26

  Tytuł oryginału: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among ifnants born or transported to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
  Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.19-22, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Peri-intraventricular hemorrhages (PIVH) might affect high rates of neonatal morbidity and mortality. There are multiple risk factors of PIVH, i.e. prematurity, low birth weight, mechanical ventilation. The aim of study was to analyse retrospectively of incidneces of PIVH among 669 infants attended to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań between 1997-2000. The patients were divided depending on the severity of PIVH (according to Papile classification). We did observe the common tendency to decrease incidences of the mild PIVH as well as the severe one. We did find the major factors affected incidence and severit of PIVH such as birth weight 1500 g, prematurity, presence of hypoxia and poor condition after delivery (low Apgar score), prolonged mechanical ventilation, transportation between hospitals of 1st nd 3rd level of perinatal care. We did confirm the statistically higher percentage of ortality among infants, who underwent severe PIVH.

  stosując format: