Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZAJKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym a dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w ciąży prawidłowej oraz w ciąży powikłanej.
Tytuł angielski: Erythropoietin amniotic fluid concentration and doppler flow velocimetry in umbilical artery during regular and complicated pregnancy.
Autorzy: Engel-Pietrzak Karina, Płonka Tomasz, Bilar Marek, Węgrzynowski Jerzy, Czajkowska Ewa, Ronin-Walknowska Elżbieta
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/13

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in full-term and premature newborns.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska Tamara, Domżalska-Popiadiuk Iwona, Kołodziejczak Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.43-46, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 38 noworodków z zakażeniem układu moczowego (ZUM) urodzonych i leczonych w roku 2001 w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków i Patologii Noworodków i Wcześniaków w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. ZUM rozpoznano 13 razy częściej u wcześnaków niż u noworodków donoszonych. Dominującym czynnikiem etiologicznym zakażenia była Klebsiella pneumoniae (31,6 proc). Najczęściej stwierdzanymi objawami klinicznymi były: brak przyrostu masy ciała (39,5 proc.), hipotonia mięśniowa (26 proc.), niepokój (16 proc.). Ciężki przebieg z.u.m. obserwowano w 26 proc. przypadków. U 26 proc. noworodków stwierdzono zmiany w badaniach laboratoryjnych krwi. Zmiany w badaniu USG układu moczowego stwierdzono w 36,8 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Thirty-eight neonates with urinary tract ifnection (U.T.I.) were bornd and treated in 2001 at the Neonatal Intensive Care Unit and the Neonatal Deaprtment in Institute of Gynecology and Obstetrics at the Medical Academy of Gdańsk. U.T.I. was diagnosed 13 times more frequently in premature than in full-term newborns. Klebsiella pn. was the prevailing etiological factor (31,6 p.c.). The most frequently observed clincial symptoms were: failure to gain weight (39,5 p.c.), muscular hypotonia (26 p.c.), irritation (16 p.c.). Severe clinical course was observed in 26 p.c. cases. The incorrect blood laboratory investigations were observed in 26 p.c. newborns. In 36,8 p.c. cases were observed changes in urinary system ultrasonography.


  3/13

  Tytuł oryginału: Skąpo i bezobjawowa postać zakażenia wirusem cytomegalii u noworodków - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Scant and asymptomatic form of cytomegalovirus infection in newborns - own experience.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Wierzba Jolanta, Jańczewska Iwona, Irga Ninela, Czajkowska Tamara
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.182-185, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono próbę wczesnej diagnostyki cytomegalii wrodzonej w grupie najbardziej zagrożonych noworodków. Badaniem objęto 388 noworodków urodzonych w latach 2000-2001 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. U 9 dzieci rozpoznano zakażenie HCMV, z których 8 odpowiadało definicji cytomegalii wrodzoenj. Obserwowano często skąpo, lub bezobobjawowy przebieg zakażenia HCMV w okresie noworodkowym. Wczesna diagnostyka i leczenie cytomegalii wrodzonej umożliwia uniknięcie powikłań w dalszym rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: Attempt at making early serum diagnosis of congenital cytomegaly in the group of the highest risk is presented in this paper. 338 cases have been included in this examinations. Infants born in 2000-20001 and treated in the Neonatal Intensive Care Unit and Neonatal Department at the Medical University of Gdańsk. HCMV infection was diagnosed in 9 children. Congenital cytomegaly appeared in 8 of them. Scant or asymtpomatic course of HCMV infection during the first few weeks was often observed. Early serum diagnosis and treatment congenital cytomegaly make it possible to avoid complications in the future.


  4/13

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza wrodzona u noworodka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital toxoplasmosis in a newborn infant.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Thrun Adam, Królak Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.264-267, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek noworodka z rozpoznaną po urodzeniu toksoplazmozą wrodzoną, z hiperbilirubinemią, wymagającą leczenia powtarzanymi transfuzjami wymiennymi, powikłaną dodatkowo cholestazą wątrobową. U omwianego noworodka stwierdzono również znaczne wodogłowie ze zwapnieniami wewnątrzczaszkowymi i ogromnymi zanikami tkanki mózgowej.

  Streszczenie angielskie: A case of a newborn with congenital toxoplasmosis detected after birth, jaundice demanding treating with repetitive exchange transfusions and additionally complicated hepatic cholestasis was presented. The newbron also suffered from serious hydrocephalus with intracranial calciphications and significant atrophy of brain tissue.


  5/13

  Tytuł oryginału: Częstość występowania makrosomii u noworodków matek chorych na cukrzycę w regionie pomorskim - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Macrosomia in newborns born from diabetics mothers in Pomeranian Region - one-centre study.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.204-207, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii, kryteria jej rozpoznania oraz analiza porównawacza noworodków matek chorych na cukrzycę urodzonych w regionie pomorskim w latach 1990 i 1998 - 2002. Analizą objęto dwie grupy noworodków (razem 243 dzieci). Stwierdzono dużą częstość występowania makrosomii (w badanym materiale 24 proc.). Rozpatrywano przydatność różnych kryteriów definiujących makrosomię. Stwierdzono, że najbardziej właściwą definicją makrosomii u noworodka wydaje się być wartość dla 90 percentyla w stosunku do wieku płodowego. Zwrócono uwagę na często występujący asymetryczny rozwój noworodków matek chorych na cukrzycę i związane z nim charakterystyczne zaburzenia okresu noworodkowego. Wskazane jest przyjmowanie coraz ostrzejszych kryteriów wyrównywania cukrzycy w ciąży i intensyfikacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej.


  6/13

  Tytuł oryginału: Detection of Escherichia coli O157:H7 in raw meat by immunomagnetic separation and multiplex PCR.
  Autorzy: Łękowska-Kochaniak Aneta, Czajkowska Danuta, Popowski Janusz
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.327-337, il., tab., bibliogr. s. 336-337
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was to elaborate fast and sensitive method of detection of E. coli O157:H7 in food samples. Raw ground meat obtained from retail was artificially inoculated with low numbers of E. coli O157:H7. 18 h enrichment culture allowed pathogenic bacteria to multiply to the levels detectable in multiplex PCR. Immunomagnetic separation with magnetic beads coated with an antibody against E. coli O157:H7 were used to concentrate target bacteria and to separate PCR inhibitors. A portion of the bacterial suspension was used in a multiplex PCR to amplify eae (attaching and effacing) gene, stx (shiga toxin) genes and 90 kbp plasmid. The sensitivity of E. coli O157:H7 detection method was shown to be 1 cfu per 25 g of food sample. The total analysis can be completed within 24 h, whilst traditional methods involves enrichment, direct plating and confirmation tests with entire time at least 3 days.


  7/13

  Tytuł oryginału: Przypadek prawdopodobnego zatrucia atropiną u niemowlęcia w trakcie leczenia retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: A probably atropine poisoning in premature infant during ROP treatment - case report.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.55-57, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przeypadek zatrucia atropiną uniemowlęcia w przebiegu retinoaptii wcześniaków. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia objawów ubocznych zwłaszcza w przypadku stosowania wielu leków u niedojrzałego dziecka z towarzyszącymi innymi patologiami.

  Streszczenie angielskie: We report on case of Atropine posioning in newborn with ROP. We sugest possibility of adverse efects especially when trating wiht many drugs premature children with other pathologies.


  8/13

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku w Zespole Patau - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Eye malformations in Patau Syndrome - case report.
  Autorzy: Kawińska-Kiliańczyk Anna, Wojculewicz Jerzy, Jańczewska Iwona, Stodolska-Koberda Urszula, Czajkowska-Łaniecka Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.78-80, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek noworodka z Zespołem Patau, u którego stwierdzono charakterystyczne zmiany w narządzie wzroku: małoocze, szczelinę tęczówki, niedorozwój nerwu wzrokowego, zaćmę.

  Streszczenie angielskie: We report on a case of Patau Syndrome, in which we observed characteristic abnormalities in ocular system. The eye malformations included: microphtalmia, iris coloboma, undeveloped optic nerves, cataract.


  9/13

  Tytuł oryginału: Stan narządu żucia a poziom depresji u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: The state of the stomatognathic system and the level of depression in geriatric patients.
  Autorzy: Czajkowska Ewa, Uchacz Halina, Gołembiewski Jarosław, Studnicki Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.601-606, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych AM Szczecin 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano 73 osoby powyżej 61 roku życia, z których 31 to pacjenci zgłaszający się do Zakładu Protetyki PAM, a 42 to pensjonariusze domu opieki społecznej. Celem pracy było wykazanie różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie higieny jamy ustnej, podłoża protetycznego, zaburzeń w układzie stomatognatycznym oraz oceny dotychczas noszonych uzupełnień. W badaniu stomatologicznym użyto karty badań: w części przedmiotowej badania dot. braków zębowych, starcia i rozchwiania zębów, zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym, zgryzu, zwarcia, typu podłoża protetycznego, stanu błony śluzowej oraz higieny jamy ustnej . Badania poziomu depresji wykonano posługując się geriatryczną skalą GDS. Analiza wyników badań wykazała w obu grupach zły stan higieny jamu ustnej i higieny protez. Stwierdzono też, że pacjenci z wysoką punktacją w skali GDS negatywnie oceniają uzupełnienia protetyczne.

  Streszczenie angielskie: The study was performed on 73 patients above 61 years of age, 31 of whom were patients attending the Department of Prosthetics at the Pomeranian Academy of Medicine, and 42 were occupants of a nursing home. The aim of the study was to show differences between the examined groups with respect to oral hygiene, denture base foundation, disorders of the stomatognathic system and prosthetic appliances used so far. The study consisted of two parts: a dental examination investigated missing teeth, attrition and tooth mobility, disorders of the temporomandibular joint, articulation and occlusion, the type of denture base foundation, the state of the mucosa and oral hygiene. The level of depression was investigated with the use of a geriatric scale of depression evaluation. The analysis of the results showed poor oral hugiene and poor denture hygiene in both groups. It was also found that a high state of depression had a negative impact on the evaluation of the prosthetic appliances used.


  10/13

  Tytuł oryginału: Częstość występowania wad wrodzonych narządu wzroku u dzieci urdzonych w latach 1993-2002 w Klinice Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Frequency of ocular congenital anomalies in children born in 1993-2002 in Neonatal Clinic of Gynecology and Obstetrics Institute of Medical Academy of Gdańsk.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska-Łaniecka Tamara, Kawińska-Kiliańczyk Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.23-26, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy było przedstawinie rodzaju wad wrodzonych narządu wzroku u noworodków, częstości ich występownaia, współistneinia z wadami innych narządów i układów. Wykazaliśmy najczęstsze (60 proc.) występowanie wad oczu łącznie z wadami, często letalnymi, ośrodkowego układu nerwowego oraz współistnienie ich (w 20 proc.) z zespołami genetycznie uwarunkowanymi.

  Streszczenie angielskie: The aim of our examination was to show the types of ocular congenital anomalies, that were found among newborn born in 1993-2002. We estimated frequency of ocular anomalies and coincidence with defects of other organs or systems. We showed, the most frequently (60 p.c.) the ocular anomalies were accompanied by central nervous system defects (mostly letal) and quite often (20 p.c.) these anomalies coexist with genetic syndrome.


  11/13

  Tytuł oryginału: Analiza występowania retinopatii u wcześniaków urodzonych w latach 1999-2001 w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Incidence of retinopathy in preterm infants born in 1999-2001 in Neonatal Clinic of Medical Academy of Gdańsk.
  Autorzy: Kołodziejczak Elżbieta, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Stodulska-Koberda Urszula, Zapaśnik Agnieszka, Kiliańczyk Anna, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.31-34, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie retorspektywnej poddano 190 wcześniaków ó 32 Hbd, urodzonych w Klinice Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG w latach 1999-2001. Oceniano częstość występowania retinopatii w zależności od wieku ciążowego, masy ciałą i innych czynników ryzyka. W badanej grupie częstość ROP kształtowała się na poziomie 41 proc. 23 pacjentów (12,1 proc.) wymagało leczenia operacyjnego. Analizowano wpływ czynników ryzyka na wystąpienie i ciężkość retinopatii w grupie badanej i w grupie dzieci leczonych zabiegowo. Stwierdzono, że najistotniejszymi w obydwu grupach były: wiek płodowy, urodzeniowa masa ciała i tlenoterapia. Średni czas tlenoterapii u dzieci z retinoatią wynosił 45,9 dni, a u dzieci z najcięższymi jej postaciami 56,2 dni. U dzieci leczonych zabiegowo ważnym czynnikiem ryzyka była dysplazja oskrzelowo-płucna, która wystąpiła w 60,9 proc. przypadków. u 59 proc. dzieci z retinopatią obserwowano samoistną regresję zmian, u pozostałych dzieci wystąpiły powikłania: zez (23 proc.), krótkowzroczność (17,9 proc.), oczopląs (5,1 proc.), małoocze (5,1 proc.), widzenie jednooczne (6,4 proc.). Najcięższym powikłaniem jest ślepota, która wystąpiła pomimo leczenia u pięciorga pacjentów, co stanowi 6,4 proc. dzieci z rozpoznaną retinopatią, a 2,6 proc. wszystkich badanych noworodków.

  Streszczenie angielskie: We analyzed 190 premature infants ó 32 Hbd born in Neonatal Clinic of Obstetrics and Gynecology Institute of Medical Academy of Gdańsk in 1999-2001. We estimated frequency of retinopathy according to gestational age, birth weight and other risk factors. We found that 41 p.c. premature newborns included in this trail had ROP. Surgical intervention was necessary in 12,1 p.c. children in the trial group. We analyzed influence of risk factors on frequency and severity of ROP among all trial patients and surgically treated children. The most imporatnt risk factors in both groups were: gestational age, birth weight and oxygen therapy. Average time of oxygen therapy in children with retinopathy was 45,9 days and 56,2 of children with severe ROP. The equally important risk factor in the group of surgically treated children was BPD, 60,9 p.c. cases. Spontaneous regress of ROP signs was seen in 59 p.c. cases, the rest developed complications: strabismus (23 p.c.), myopia (17,9 p.c.), nystagmus (5,1 p.c.), microphthalmia (5,1 p.c.), monocular vision (6,4 p.c.). The most severe complication was blindness, witch we stated despite surgical treatment in 6,4 p.c. of children with ROP, which was 2,6 p.c. of all children in the trial group.


  12/13

  Tytuł oryginału: Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemu.
  Tytuł angielski: Creation of the biocomatible carbon and silicon based coating layers by using of the dual beam IBAD method.
  Autorzy: Rajchel Bogusław, Wantuch Edward, Jaworska Lucyna, Burakowski Tadeusz, Proniewicz Leonard, Rakowski Wiesław, Otfinowski Janusz, Czajkowska Barbara, Lekki Janusz, Mitura Marzena, Adamski Adam, Regiec Paweł, Szklarski Anatol
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.91-94, il., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Powłoki formowane na bazie pierwiastków C, Si, Ti charakteryzują się wysoką twardością, elastycznością oraz dobrą adhezją do podłoża. Parametry mechaniczne, w szczególności adhezja, powłok formowanych metodami jonowymi są korzystniejsze niż powłok formowanych klasycznymi metodami CVD. Z tych względów powłoki te mogą być atrakcyjne dla różnego rodzaju zastosowań medycznych, w szczególności w endoprotetyce oraz jako powłoki narzędzi chirurgicznych. Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury oraz własności fizycznych, mechanicznych oraz biozgodności formowanych metodami jonowymi powłok typu DLC, SiC, TiC, Ti - C. Badane powłoki charakteryzują się dobrą biozgodnością.

  Streszczenie angielskie: Hardness, elasticcity and adhesion to substrate of thin coating layers based on C, Si, Ti can be attractive for many medicine purposes. Especially, the hardness, elasticity and adhesion of thin coating layers created by ionic techniques (implantation, IBSD, IBAD) can be better than layers formed by classical CVD techniques. By this reason can be used for protection of metallic enoprosthesis and also as hard coating of surgery tools. In presented work the structure, biocompatibility, set of physical and mechanical parameters of coatin layers (DLC, SiC, TiC, Ti--C) created by ionic techniques were studied. The biocompatibility of investigated coatings materials is good.


  13/13

  Tytuł oryginału: Wpływ makrofagów na proces degradacji poli (kwasu L-mlekowego).
  Tytuł angielski: The effect of macrophages on the process of poly(L-lactic acid) degradation.
  Autorzy: Czajkowska Barbara, Kowal Joanna
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (22) s.23-27, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badano proces degradacji kwasu poli(L-mlekowego) w obecności makrofagów (Mf) oraz biozgodność układu PLLA+Mf. Postęp degradacji oceniano na podstawie pomiarów lepkości polimeru, analizy widm w zakresie podczerwieni oraz oznaczenia ilości uwalnianego kwasu mlekowego. Porównano żywotność makrofagów oraz sekrecję cytokin w hodowlach makrofagów w nieobecności biomateriału oraz w układach zawierających filmy PLLA i makrofagi. Stwierdzono wzrost szybkości degradacji PLLA w obceności makrofagów oraz zadowalającą biozgodność poli(kwasu L-mlekowego) i komórek linii makrofagowej.

  Streszczenie angielskie: The process of degradation of poly(L-lactic acid) (PLLA) in the presence of macrophages (Mf) and the biocompatibility of the system PLLA+Mf was studied. The progress of the degradation was monitored by the measurements of polymer viscosity and IR spectra of the films as well as the concentration of the released lactic acid. The viability of macrophages and the secretion of cytokines were compared for the systems containing PLLA films immersed in macrophage suspension and macrophages cultured without the polymer. The results confirm the increase in the rate of PLLA degradation in the presence of macrophages as well as the satisfactory biocompatibility of poly(L-lactic acid) and macrophage cells.

  stosując format: