Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZAJA-BULSA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przebieg atopowej alergii pokarmowej w pierwszych latach życia.
Tytuł angielski: The course of atopic food allergy in the first years of life.
Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.115-121, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 87 dzieci w wieku 1,5 - 17 lat (średnio 5,8 lat) z atopową alergią pokarmową rozpoznaną w wieku 1-2 lat (dodatnie w pierwszej dobie otwarte próby prowokacji, obecne swoiste IgE), u których przeprowadzono 226 prób prowokacji w celu sprawdzenia czy wytworzyły tolernację na pierwotnie szkodliwy pokarm. Wykorzystano metodę podwójnie ślepej próby z użyciem placebo kontynuując prowokację pokarmem natywnym przez 42 dni. Stosowano liofilizaty pokarmów (Apipol-FARMA) lub pokarm natywny ukryty w innym (tolerowanym). Po średnio 3,7-letnim (1-16 lat) okresie diety eliminacyjnej objawy alergii pokarmowej stwierdzono u 33 proc. dzieci uczulonych na 55 pokarmów, z których 39 wyzwalało reakcje niepożądane w pierwszej dobie: natychmiastowe (72 proc.), pośrednie (8 proc.) i późne (20 proc.), 13 - od 2 do 7 doby, 3 - w 4 tygodniu prowokacji. Przeważało uczulenie na mleko (59 proc. dzieci i 31 proc. alergenów), białko jajka ( 48 proc. i 25 proc.) i przenicę (28 proc. i 14 proc.), które wyzwalały najczęściej objawy jelitowe (40 proc.) i skórne (25 proc.). Po 4 pokarmach (7 proc.) wystąpił wstrząs anafilaktyczny (białko jajka - 3, pszenica - 1). Tolerancję rozwinęły wszystkie dzieci uczulone na wieprzowinę, mięso kury, mleko kozie, jęczmień, ryż i owies, większość uczulonych na wołowinę (90 proc.), kukurydzę (91 proc.), żyto (86 proc.), soję (80 proc.), pszenicę (82 proc.), mleko krowie (73 proc.) i żółtko jajka (69 proc.) oraz 42 proc. uczulonych na białko jajka; żadne z ...

  Streszczenie angielskie: The study covered 87 children aged 1.5 - 17 years (mean 5.8 years) with atopic food allergy diagnosed at the age of 1-2 years (in the first day positive open provocation test and specific IgE antibody), in whom 226 provocation tests were performed to determine wheter they developed tolerance to the earlier offending foods. Double-blind placebo-controlled food challenge was used, continuing open food provocation test for 42 days. Lyophilized foods or native food containing other tolerants were employed. After the period of 1-16 years (mean 3.7 years) of elimination diet food allergy symptoms were detected in 33 p.c. of children affected by 55 foods; 39 of which developed adverse reactions in the first 24hrs; immediate (72 p.c.), intermediate (8 p.c.) and delayed (20 p.c.), 13 during 2-7 days, three - in the 4th provocation week. Allergy to milk (59 p.c. of children and 31 p.c. of allergens), egg white (48 p.c. and 25 p.c.) and wheat (28 p.c. and 14 p.c.) was predominant, whereas the menschened foods produced intestinal (40 p.c.) and skin (25 p.c.) symptoms most frequently. Anaphylactic shock appeared following the ingestion of 4 foods (7 p.c.). Tolerans was developed by all children sensitised to pork, chicken, goat's milk, barley, rice and oats. The majority of the children being sensitised to beef (90 p.c.), corn (91 p.c.), rye (86 p.c.), soya (80 p.c.), wheat (82 p.c.), cow's milk (73 p.c.) and egg yolk (69 p.c.) as well as 42 p.c. sensitised to egg white; none of ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Stan psychiczny kobiet po mastektomii. Doniesienie z badań.
  Tytuł angielski: Psychological well-being of female patients after mastectomy. Research report.
  Autorzy: Bulsa Marek, Rzepa Teresa, Foszczyńska-Kłoda Małgorzata, Czaja-Bulsa Grażyna, Teichert Hubert
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.55-70, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mimo rozwoju metod leczenia raka sutka, najistotniejszą kwestią pozostaje zarówno wczesna diagnostyka choroby, jak i medyczna oraz psychologiczna opieka nad chorą. Psychologiczna praca z pacjentkami onkologicznymi jest w polskim lecznictwie zaniedbana. Zasadniczym celem badań przeprowadzonych wśród kobiet po mastektomii było ustalenie siły i kierunku oddziaływania choroby (jako krytycznego wydarzenia życiowego) na psychikę badanych oraz ustalenie społecznych źródeł wsparcia w czasie trwania choroby i leczenia.

  Streszczenie angielskie: Despite the progress in methods of breast cancer treatment, both early diagnosis of the disease, and the provision of medical and psychological care to the patient remain a crucial issue. In the Polish health care system psychological care to patients with oncological diseases is sadly neglected. The aim of the study was to establish not only the severity and direction of impact of the disease (as a critical life event) on psychological wellbeing of female patients undergoing mastectomy, but also to describe the sources of their social support during the disease and its treatment.


  3/5

  Tytuł oryginału: Równoczesna ocena stężenia eozynofilowego białka kationowego i eozynofili krwi obwodowej w czasie dodatnich prób prowokacji pokarmowych.
  Tytuł angielski: Simultaneous evaluation of eosinophilic cationic protein concentration and eosinophilia of peripheral blood during positive food provocation challenges.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.225-229, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: U dzieci z IgE-zależną alergią pokarmową w czasie dodtanich DBPCFC w miejscu reakcji alergicznej dochodzi do akumulacji i aktywacji eozynofilów. Cel pracy: Sprawdzenie, czy zjawiska te można śledzić poprzez pomiar w surowicy krwi eozynofilii krwi obwodowej, EOS (marker wzrostu syntezy eozynofilów) i eozynofilowego białka kationowego, ECP (marker aktywacji eozynofilów). Materiał i metodyka: Oznaczenia wykonano w czasie 18 DBPCFC (pszenica - 16, żyto - 1, kukurydza - 1), które przeprowadzono u 18 dzieci z IgE-zależną alergia na ziarna zbóż (5 dziewczynek, 13 chłopców w wieku 2,5 - 14 lat, średnio 5 lat). Reakcje niepożądane występujące w DBPCFC obejmowały objawy z przewodu pokarmowego i skóry; w jednym przypadku wstrząs anafilaktyczny. Stężenie ECP i wielkość EOS oznaczano w czasie 0 h, 2 h, 24 h, 48 h, 14 dni. Rozpoznanie IgE-zależńej alergii pokarmowej postawiono na podstawie dodatniej natychmiastowej DBPCFC u dzieci z dodatnimi markerami atopii (slgE 0,7 kU/L oznaczane w systemie CAP, Pharmacia). Stężenie ECP oznaczano metodą FEIA (Pharmacia), EOS metodami rutynowymi. Istotność różnic pomiędzy badanymi parametrami oceniano testem Kołmogorova-Smirnova. Wyniki: Przed prowokacją mediana stężenia ECP wynosiła 7,3 ćg/L (2,3 - 20,9 ćg/L), a liczba EOS: 338,5 x 10**6/L (87,0 - 643,0 x 10**6/L). W 2 h po dodtaniej DBPCFC liczba EOS była istotnie niższa (p 0,001), a ECP istotnie wyższa (p 0,001) w stosunku do wartości sprzed prowokacji. Po 24 h od prowokacji liczba EOS była wyższa od wartości sprzed prowokacji (p 0,001); nie zmieniała się przez 14 dni...


  4/5

  Tytuł oryginału: Stężenie tryptazy w surowicy krwi w czasie dodatnich prób prowokacji pokarmowych.
  Tytuł angielski: Tryptase concentration in serum during positive food provocation challenges.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna, Małecka Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.231-234, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: U dzieci z IgE-zależną alergią pokarmową w czasie dodatnich DBPCFC w miejscu reakcji alergicznej dochodzi do aktywacji mastocytów. Cel pracy: Sprawdzenie, czy zjawiska te można śledzić poprzez pomiar w surowicy krwi tryptazy, markera aktywacji mastocyta. Materiał i metoda: Oznaczenia wykonano w czasie 35 dodoatnich DBPCFC, które przeprowadzono u 25 dzieci z IgE-zależna alergią na ziarna zbóż (9 dziewcząt, 16 chłopów w wieku 3-14,5 lat, średnio 5 lat). Reakcje niepożądane występujące w DBPCFC obejmowały objawy z przewodu pokarmowego i skóry. Stężenie tryptazy oznaczano w czasie 0 h, 1 h i 2 h. Rozpoznanie IgE-zależnej alergii pokarmowej postawiono na podstawie dodatniej natychmiastowej DBPCFC u dzieci z dodatnimi makrerami atopii (slgE 0,7 kU/L oznaczane w systemie CAP, Pharmacia). Stężenie tryptazy oznaczano metodą FEIA (Pharmacia). Istotność różnic pomiędzy badanymi parametrami oceniano testemi: Kołmogorova-Smirnova i Manna-Whitney'a. Wyniki: Przed prowokacją mediana stężenia tryptazy wynosiła 5,1 ćg/L (2,5-20,7 ćg/L), w 60 min po prowokacji: 5,69 ćg/L (2,72-20,0 ćg/L), a w 120 min po prowokacji: 5,72 ćg/L (2,62-21,7 ćg/L); wartości nie różniły się statycznie. W 1 h po prowokacji stężenie tryptazy wzrastało o 0,0-2,02 ćg/L; różnica była istotna statystycznie indywidualnie dla każdego pacjenta (p 0,001). Pomiędzy 1 h a 2 h od prowokacji obserwowano wzrost (w 54 proc. próbach, maksymalnie o 1,57 ćg/L) lub spadek stężenia tryptazy (w 46 proc. próbach, maksymalnie o 1,7 ćg/L); różnica nie była istotna staytycznie w oznaczaniach idnywidualnych dla każdego pacjenta. Wniosek: Pomiar stężenia tryptazy w surowicy krwi nie jest przydatny do oceny aktywacji mastocytów w dodatnich próbach prowokacji pokarmowych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania przyczynowe, mechanizmy patogenetyczne oraz odpowiedź kliniczna w IgE-zależnej alergii na białka zbóż u dzieci i młodzieży. Rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Etiology, pathogenesis and clinical manifestations in IgE-mediated allergy to cereal proteins in children and young adults. Habilitation thesis.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 83 s.1-154, il., tab., bibliogr. 184 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  stosując format: