Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZACHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
Tytuł angielski: The frequency of alcohol consumption by students of high schools.
Autorzy: Buczkowski Krzysztof, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Giziński Władysław, Ziółkowski Marcin, Czachowski Sławomir
Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.21-28, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,528

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel badania. Ocena rozpowszechnienia picia napojów alkoholowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono u 556 uczniów szkół ponadpodstawowych wykorzystując kwestionariusz "Ty i zdrowie" pozwalający analizować zachowania i czynniki związane ze zdrowiem. Do celów badań wybrano pytania kwestionariusza dotyczące picia alkoholu. Wyniki. W badanej grupie piło już alkohol 82,4 proc. młodzieży, chłopców (87,7 proc.) znamiennie częściej niż dziewczęta (79,4 proc.). Wśród uczniów techników 86,7 proc., w szkołach zawodowych 83,4 proc. a w liceach ogólnokształcących 77,3 proc. młodzieży przyznało, że piło w swoim życiu alkohol. Większość ankietowanych (75,9 proc.) piła alkohol więcej niż dwa lub trzy razy w życiu. Znamiennie częściej więcej niż dwa lub trzy razy w życiu pili alkohol chłopcy (85,2 proc.) niż dziewczęta (70 proc.). Do grupy osób, które piły więcej niż dwa, trzy razy w życiu należało 81,5 proc. uczniów techników, 75,2 proc. uczniów i 70,8 proc. uczniów liceuów ogólnokształcących. Osoby pijące alkohol częściej niż 2-3 razy w życiu były starsze (wiek śr. 17,1 ń 0,8 lat) w porównaniu z osobami, które piły alkohol rzadziej niż dwa, trzy razy w życiu (wiek 16,8 ń 0,6 lat), p 0,05. Stwierdzono, że dziewczęta znamiennie statystycznie częściej dokonują inicjacji w zakresie picia alkoholu przez 14 rż. w gronie rodzinnym niż chłopcy. Do upicia się w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie przyznało się 57,9 proc. (n = 240) badanych spośród tych osób, które piły alkohol częściej niż dwa lub trzy razy w życiu. Było to 67,6 proc. chłopców i 50,9 proc. dziewcząt...


  2/2

  Tytuł oryginału: Obraz lekarza rodzinnego w percepcji pacjentów z chorobą przewlekłą.
  Tytuł angielski: An image of a family doctor in the perception of patients with a chronic illness.
  Autorzy: Czachowski Sławomir
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.18-23, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaki jest obraz lekarza w percepcji pacjentów leczonych w praktyce lekarza rodzinnego w zależności od zmiennej demograficznej "obecność choroby przewlekłej". Materiał i metoda. Spośród 2287 osób korzystających z praktyki lekarza rodzinnego wyodrębniono do badania grupę 250 pacjentów. Zastosowano Test Przymiotnikowy G.H. Gogha i A.B. Heilbruna badania obrazu siebie w celu poznania wizerunku lekarza rodzinnego według teorii osobowości H.A. Murraya. Zmienną określającą posiadanie lub brak choroby przewlekłej analizowano za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji Anova. Wyniki. Uzyskano zestawienie przymiotników tworzących konstelację 19 skal testu. Następujące skale uzyskały wartości statystycznie znamienne: zaufanie do siebie, potrzeba opiekowania się, zmienność reagowania, potrzeba dominacji, nastawienie obronne, samokontrola, labilność, potrzeba wyczynu, potrzeba wytrwałości, potrzeba porządku. Dyskusja. Pacjenci cierpiący z powodu chorób przewlekłych oczekują od lekarza wyrazistych cech charakteryzujących idealnego terapeutę. Powinien robić wrażenie osoby stanowczej, pragnącej wywiązać się z powierzoncyh obowiązków, okazującej troskę o innych, a nawet dającej poznać, że pomaganie innym sprawia mu przyjemność. Wysokie wskaźniki uzyskały też: samokontrola, panowanie nad własnymi stanami emocjonalnymi i postawa znamionująca silną wolę i ambicję. Generalnie pacjenci kreślą obraz terapeuty mającego poczucie odpowiedzialności i umiejętności sublimacji swoich popędów i pragnień. Nie akceptują natomiast zachowań ...

  stosując format: