Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZABAK-GARBACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Higiena wypoczynku studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu [AM w Lublinie].
Tytuł angielski: Hygiene of leisure time among third year students from faculty of nursing and health science.
Autorzy: Czabak-Garbacz Róża, Skibniewska Agnieszka, Mazurkiewicz Piotr, Wisowska Anna
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.203-211, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny higieny wypoczynku przez wybraną grupę społeczności studenckiej Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano m.in. ilość czasu wolnego oraz najczęstsze formy jego spędzania przez studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu w czasie roku akademickiego i wakacji pod kątem wypoczynku aktywnego i biernego, a także przedstawiono własną opinię studentów na temat sposobu spędzenia czasu wolnego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of hygiene of leisure time among third year students from Faculty of Nursing and Health Science of Lublin Medical Academy. It analysed passive and active ways of spending free time. The study involved 106 students (55 stationary and 51 extramural) and it was conducted by means of questionnaire. The study revealed the students prefer passive types of spending their leisure time. The most popular activity was listening to the radio, to which they devoted average 2.9 hours a day (listening to music mainly). Extramural students listened to the radio shorter than stationary ones (the difference was statistically significant). Students spent also a lot of their time watching television (average 1.5 hours a day), reading and newspapers (average 1.85 hours a day) and doing housework, which is an active way of rest (average 2.7 hours a day), mainly preparing meals and shopping. Students devoted the least pf their free time to sleep during the day in spite of the fact it is an excellent way of rest. The study found also that physical activity was not a favourite type of spending free time. Every third student did not do any sport. Stationary students did sport 4 times longer than extramural (the difference was statistically significant). Only 31 p.c. practiced taking a daily walk and only 44 p.c. of students made tourist trips. 81,9 p.c. of them went away during summer holidays, but only 31 p.c. of them during the winter break. Undoubtedly, the way of spending free time by the students under examination was not hygienic as it did not give them a sense of relaxation and rest; also the students themselves were not satisfied with it.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ways of spending leisure time by the third year-students of the Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin.
  Tytuł polski: Sposoby spędzania czasu wolnego przez studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie.
  Autorzy: Czabak-Garbacz Róża, Skibiniewska Agnieszka, Mazurkiewicz Piotr, Gdula Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.257-263, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wypoczynku studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano m.in. ilość czasu przeznaczanaego na zajęcia na uczelni oraz najczęstsze formy spędzania czasu wolnego w zależności od płci. Badaniami przeprowadzonymi za pomocą ankiety objęto 114 studentów (82 kobiety i 32 mężczyzn). W pracy wykazano, że kobiety okazały się bardziej pracowite i obowiązkowe niż mężczyźni, ponieważ więcej czasu poświęcały na zajęcia na uczelni, stąd dysponowały mniejszą ilością czasu wolnego. Stwierdzono, że najbardziej popularnymi czynnościami wykonywanymi w czasie wolnym były: sen, na który ankietowani poświęcali średnio 6,8 godz. dziennie, nauka (średnio 3,6 godz.), słuchanie radia (2,9 godz.), rozmowy z koleżankami, kolegami (1,9 godz.), czynności higieniczne (1,1 godz.), na którą to czynność kobiety poświęcały więcej czasu niż mężczyźni; oglądanie telewizji (1,1 godz.) oraz obowiązki domowe (1,1 godz.). Najmniej czasu wolnego studenci poświęcali na spacer (kobiety nieco więcej niż mężczyźni) oraz na sport, który był bardziej popularny wśród mężczyzn. Udział studentów w życiu kulturalnym ograniczał się jedynie do spotkań towarzyskich oraz wyjść do kin, natomiast niezbyt popularną formą spędzania czasu wolnego było uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, widowiskach operowaych, koncertach i wystawach. W czasie wakacji, które powinny być przeznaczone na wypoczynek, istotnie wzrastała liczba studentów podejmujących pracę zarobkową. Zauważono, że sposób spędzania czasu wolnego przez studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w ciągu dnia był bardzo podobny, różnice dotyczyły tlko wymiaru czasu poświęcanego na poszczególne czynności.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of leisure time among third-year students from the Faculty of Pharmacy of the Medical University of Lubin. It analysed quantity of time devoted to schoold activity and ways of spending free time. The study involved 114 students (82 women and 32 men). The study revealed that women had less free time than men, who, most probably did not attend some lectures. The most popular activities among the questioned students were: sleeping (average 6.8 hours a day), studying (average 3.6 hours a day), listening to the radio (average 2.9 hours a day), talking with triends (average 1.9 hours a day), personal hygiene (average 1.1 hours a day), watching TV (average 1.1 hours a day), personal hygiene (average 1.1 hours a day), watching TV (average 1.1. hours a day), housework. Students devoted the least of their free time on active rest, for example walking (women did it more often than men) or practising sport (more popular among men). Cultural life of the students consisted only of meetings with friends and going to the cinema (women did it more often). The least popular way of spending free time was going to the theatre, opera, concerts and exhibitions. Few students spent their time working. Their number increased significantly during holidays. The way of spending free time by third-year students from the Faculty of Pharmacy (both men and women) during the day was similar, differences related only to the amount of time devoted to each activity.


  3/3

  Tytuł oryginału: The influence of diazepam on the behaviour of rabbits in spontaneous conditions.
  Tytuł polski: Wpływ diazepamu na zachowanie królików w warunkach spontanicznych.
  Autorzy: Czabak-Garbacz Roża, Cygan Beata, Chomicki Mariusz, Khonicheva Natalia M.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.264-270, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Praca dotyczyła popularnie używanego leku - diazepamu, znanego także pod nazwą handlową Relanium. Testowano dwie dawki leku: 0.2 mg/kg oraz 1 mg/kg przez okres dwóch godzin na grupach królikoów liczących po dziesięć zwierząt. Obserwacja prowadzona była w spokojnym środowisku laboratorium po uprzednim jednogodzinnym okresie adaptacji. W strukturze zachowania wyróżniono szereg faz: obserwację czynną, obserwację bierną, komfort, naprężenie, gruming, jedzenie i picie. Obie dawki diazepamu wyeliminowały całkowicie fazę naprężenia oraz wywołały podobne zmiany w innych fazach zachowania, jednak ich czas i siła działania były różne. Dawka mniejsza w pierwszej godzinie w statystycznie istotny sposób wydłużyła fazę komfortu kosztem skrócenia czasu obserwacji czynnej i biernej. W drugiej godzinie zachowała te same tendencje, chociaż bez statystycznej istotności. Dawka większa spowodowała podobne zmiany zachowania, istotne statystycznie zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie, ale ich natężenie było silniejsze niż po mniejszej dawce. Zaobserwowane zmiany zachowania królików w warunkach spontanicznych potwierdzają przeciwlękowe, uspokajające oraz zwiotczające właściwości diazepamu.

  Streszczenie angielskie: The study dealed with a popular drug diazepam also known as Relanium. Two doses of the substance were tested: 0.2 mg/kg and 1 mg/kg. The experiment was carried out on 10-rabbit groups for two hours. The animals were observed in peaceful environment of the laboratory after one hour of adaptation. There were distinguished a few phases of behaviour: active and passive observation, comfort, tension, grooming, food and water intake. Both doses eliminated completely the tension phase. Changes in other phases were similar to each other but depending on the dose there were differences in strength and duration. The smaller dose caused significant prolongation of the comfort phase at the expense of active and passive observation time decrease during the first hour of observation. The second hour trends were not changed but lost their statistical relevance. The changes caused by the bigger dose were almost identical and they were statistically significant during both hours of the experiment, but their amplitude was stronger than that caused by the lower dose. The outcome of the experiment confirms anxiolytic, sedative and miorelaxant properties of diazepam.

  stosując format: