Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CYWIŃSKA-WASILEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznanie neuropatii cukrzycowej i perspektywy jej leczenia.
Tytuł angielski: Early detection and therapeutic perspectives of diabetic neuropathy.
Autorzy: Cywińska-Wasilewska Grażyna, Staszewska Henryka, Koczocik-Przedpelska Jadwiga
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.79-94, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do najwcześniejszych objawów neuropatii cukrzycowej należą zmiany przewodzenia we włóknach nerwów czuciowych, stwierdzane nawet u chorych, u których nie spostrzegano jeszcze żadnych uchwytnych objawów klinicznych. Przedmiotem pracy była ocena niektórych parametrów funkcji nerwów kończyn górnych i porównanie ich z wynikami badań oscylograficznych. Badaniami objęto 25 chorych z rozpoznaniem cukrzycy typu dorosłych. Badano przewodzenie włókien czuciowych - n. pośrodkowego i n. łokciowego w odcinkach dystalnych. Ocenie poddano wielkość bodźca subiektywnego i obiektywnego, amplitudę potencjału wywołanego oraz szybkość przewodzenia. Na obu kończynach górnych wykonano badania krzywych pobudliwości czuciowej i wyznaczono wskaźnik oscylograficzny. Wszystkie parametry dotyczące przewodzenia we włóknach nerwowych czuciowych u chorych z cukrzycą wykazują znacznego stopnia patologiczne odchylenia od normy o wysokiej zmienności statystycznej. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na wpływ hiperglikemii na czynność nerwów obwodowych. W leczeniu należy więc zwrócić uwagę na wyrównanie cukrzycy, jak i na wczesne stosowanie zabiegów i ćwiczeń poprawiających ukrwienie i trofikę kończyn.

  Streszczenie angielskie: Altered conduction in sensory nerve fibres are among the earliest syndrome of diabetic neuropathy even in those patients, in whom no overt clinical signs of the disease were detected. The aim of the study was to assess selected functional parameters of upper extremity nerves and to confront them with oscillographic data in 25 patients with Type II diabetes. Conduction velocity in the distal parts of medianus and ulnaris sensory nerve fibres was determined together with the magnitudes of the subjective and objective stimuli, and amplitude of evoked potential. Sensory excitability curves were recorded for both upper extremities and the oscillographic index was determined. All indices related to the conduction in sensory nerve fibres significantly deviated from the respective values found for the control group. Most reports emphasise the effects of hyperglycaemia on the functioning of peripheral nerves. Thus, when treating diabetes, attention should be drawn to controlling the disease, as well as to early application of procedures and exercises aimed at improving the blood supply an alimentation of extremities.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of functionality in patients with traumatic spinal cord injury.
  Autorzy: Cywińska-Wasilewska G., Warzecha D.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.747-751, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Do lepszego poznania możliwości funkcjonalnych pacjentów z porażeniami i niedowładami po uszkodzeniach kręgosłupa we wczesnym okresie rehabilitacji, zastosowano prostą skalę sprawności funkcjonalnej dotyczącą głównie sprawności ruchowej i lokomocji. Materiał i metoda. Przeprowadzono analizę postępów rehabilitacji 31 pacjentów z porażeniami i niedowładami po urazach rdzenia kręgowego, leczonych w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu. Oceny dokonywano ok. 6 i 12 miesięcy po urazie, na podstawie 22-punktowej skali opracowanej dla pacjentów po urazach rdzenia, dotyczącej podstawowej sprawności ruchowej i lokomocyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników obliczano tzw. współczynnik sprawności funkcjonalnej (przy pełnej sprawności, tj. uzyskanych 44 punktach wsp. = 1,0). Wyniki. Uzyskane wyniki wskazywały, że najlepsze postępy w rehabilitacji uzyskiwali pacjenci młodzi, z uszkodzeniami na niższych poziomach i z lepszym stanem wyjściowym. Wnioski. Zastosowanie prostej skali oceny funkcjonalnej pozwala na obiektywną weryfikację wyników w stosunku do możliwości wyznaczanych przez poziom urazu rdzenia. Przyczynia się również do lepszej motywacji pacjenta i aktywnego jego włączania się w proces rehabilitacji.

  Streszczenie angielskie: Background. In order to develop a better picture in the earlier of rehabilitation of the functional possibilities of patients with plegia and paresis resulting from spinal damage, the authors have developed a simple functionality scale, involving primarily motor and locomotive capacity. Material and methods. We analyzed the progress in rehabilitation of 31 patients with plegia or paresis subsequent to spinal cord injury, treated in the Rehabilitation Clinic at the Poznań Academy of Medicine. The evaluation was performed 6-12 months after the injury on a 22-point scale developed for patients with spinal cord injury, dealing with basic motor and locomotor capacity. The results obtained were used to calculate the "functionality index", where full functionality, i.e. 44 points, is treated as 1.0. Results. The results indicated that the best progress in rehabilitation was achieved by young patients with damage on lower levels and with better initial condition. Conclusions. The application of this simple scale to assess functionality makes it possible to verify objectively the results in relation to the potential indicated by the level of spinal trauma. It also contributes to better patient motivation and active inclusion in the rehabilitation process.

  stosując format: