Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CYPRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Założenia programowe i organizacyjne nauczania diabetologii w ramach specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej.
Tytuł angielski: Program of diabetes training in the course of family doctor specialisation.
Autorzy: Cypryk Katarzyna, Torzecka Wiesława, Wilczyński Jan, Zawodniak-Szałapska Małgorzata
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.15-18, bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnie obowiązującym toku specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, diabetologia nie jest wyszczególniona jako osobna dziedzina kształcenia. Ze względu na specyficzne cechy cukrzycy: charakter społeczny choroby, silny związek między wczesnym rozpoznaniem i prawidłowym wyrównaniem cukrzycy a zapobieganiem rozwojowi przewlekłych powikłań oraz możliwości i dużą skuteczność działań profilaktycznych: pierwotnej, wtórnej wczesnej i późnej, konieczne wydaje się wyodrębnienie diabetologii jako osobnego problemu medycznego i przyjęcie programu szkolenia w tej dziedzinie jako obligatoryjnej części w toku specjalizacji. Prawidłowe leczenie cukrzycy od momentu rozpoznania, wczesne rozpoznawanie przewlekłych powikłań i skierowanie pacjenta w odpowiednim momencie do leczenia specjalistycznego wymaga rzetelnego przygotowania teoretycznego i praktycznego lekarza pierwszego kontaktu. W niniejszym artykule przedstawiono założenia programowe i organizacyjne nauczania diabetologii w ramach specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Program ten był w części sponsorowany z grantu edukacyjnego "Compas" Międzynarodowego Centrum Diabetologii w Minneapolis, USA.

  Streszczenie angielskie: In the present training system of primary care doctors, diabetology is not specified as a separate topic. Since diabetes is a common, chronic disease and is very often accompanied by serious chronic complications and because three are good chances for primary and secondary prevention, introduction of diabetology as the compulsory training course for family doctors seems to be necessary. We propose a 3-day course covering diagnostics and therapy of diabetes, mainly of the type 2, and of the syndrome X and 1-day course covered prevention and early recognition of complications. After lectures and workshops the attendants will do some practice in the hospital and Outpatients Clinic. The trainng course for family doctors has been prepared according to the Staged Diabetes Management created by R. Mazze, E. Strock i D. Etzwiler from International Diabetes Center in Minneapolis, USA, adapted to the conditions existing in Poland by the expert team of diabetologists. It was partially sponsored by educational grant "Compas" from International Diabetes Center, Minneapolis, USA.


  2/13

  Tytuł oryginału: Kompleksowy model edukacji pielęgniarek w dziedzinie diabetologii jako sposób realizacji wtórnej prewencji cukrzycy.
  Tytuł angielski: Model of nurses' diabetologic education as a method of secondary prevention of diabetes.
  Autorzy: Drzewoski Józef, Cypryk Katarzyna, Czupryniak Leszek, Ruxer Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.19-22, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Efektywna edukacja diabetologiczna pozwoliła na dokonanie olbrzymiego skoku jakościowego w opiece nad chorymi na cukrzycę. Rolę edukatora pełnią często pielęgniarki, ktorych przygotowanie do tej roli jest niewystarczając. Celem pracy było określenie potrzeb edukacyjnych, a następnie opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Kurs odbywał się w postaci dwudniowych sesji i był oparty na interaktywnych formach pracy prowadzonych w małych grupach przez doświadczony personel kliniczno-dydaktyczny. Do szkolenia zakwalifikowano 32 pielęgniarki. W programie kursu znalazły się wykłady poświęcone historii naturalnej cukrzycy oraz warsztaty poświęcone dietetyce, leczeniu tej choroby, samokontroli i higienie życia chorego. Dla oceny wiedzy uczestników i wartości zajęć przeprowadzono ankietę przed i po ukończeniu kursu. W porównaniu z okresem przed szkoleniem, uzyskano istotny stały wzrost wiedzy diabetologicznej pielęgniarek (bezpośrednio po kursie, p= 0,0000001; w okresie klikumiesięcznym, P 0,00005). Wnioski: stan wiedzy diabetologicznej pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej jest niewysdtarczający do zapewnienia profesjonalnej pomocy choremu; uczestnictwo w fachowo zaplanowanym i prowadzonym kursie diabetologicznym dla pielęgniarek pozwala na trwałe podniesienie wiedzy w zakresie pracy z chorym na cukrzycę; pielęgniarki funkcyjne (przełożone, oddziałowe) wskazują na konieczność powołania specjalizacji pielęgniarskiej z diabetologii.

  Streszczenie angielskie: Effective diabetes education improved diabetes care in a qualitative mannet. In everyday life, however, an educator is often a ward or primary care nurse; and it has been suggested that these staff members are often not prepared sufficiently enough to perform their duties atisfactorily. The aim of this study was to in two parts: 1) to prepare a curriculum of a training course for educators abd 2) to realize it in the group of primary care nurses. The course was organized as two-day session, with most of the time designated for workshops in small groups supervised by experienced teaching staft. 32 nurses entered the course. The lectures covered the natural history of diabetes, while the workshop sessions involved dietetic, diabetes treatment, self-control, hygiene and self-care. In order to assess the partcipants' knowledge and the course usefulness the questionnaire survey was conducted immediately before and after the course, and 4-5 month afterwards. In both surveys conducted after the course a significant increase in the participants' knowledge on diabetes was noted (p 0.000001). Conclusions: primary care nurses lack sufficient knowledge to provide the demanded level and quality of care; Participation in a properly designed course improves their knowledge and skills significantly and permanently; Nurses from management level (ward nurses, head nurses) stressed the vitality of introducing diabetology specialisation for nurses.


  3/13

  Tytuł oryginału: Oznaczenie glikemii na czczo jest niewystarczające dla rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej.
  Tytuł angielski: Measurement of fasting glucose concentration is not useful as a screening test in women with previous gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.88-91, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej stężenia glukozy na czczo w porównaniu do doustnego testu obciążenia glukozą dla rozpoznawania zaburzeń tolerancji glukjozy u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej (GDM). Materiał i metodyka: Badaniem objęto 193 kobiety, które w latach 1990-1998 przebyły GDM (śr. czas od GDM 3,1 ń 6,0 lat). Średni wiek kobiet w chwili badania wynosił 34,3 ń 7,7 lat, a średni wiek zachorowania na cukrzycę ciążową wynosił 31,4 ń 6,3 lat. U kobiet, u których nie stwierdzono do chwili badania cukrzycy, wykonano test z doustnym obciążeniem 75 g glukozy (OGTT) wg protokołu WHO. Uzyskane wyniki badań zinterpretowano w oparciu o wartość glikemii na czczo i wynik OGTT. Wyniki: W badanej grupie do chwili badania cukrzycę (DM) rozpoznano i leczono u 45 (23,3 proc.) kobiet (u 18 DM typ 1, u 27 DM typ 2). W grupie 148 kobiet bez znanych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, glikemia naczczo wynosiła 110 mg/dl u 141 (95,3 p.c.), 110-125 mg/dl u 4 (2,7 proc.) i 125 mg/dl u 3 (2,0 proc.) kobiet. Wśród 4 kobiet, sklasyfikowanych jako nieprawidłowa glikemia na czczo (110-125 mg/dl), po wykonaniu OGTT u 1 kobiety nie potwierdzono istnienia zaburzeń, a u 3 kobiet rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy (GT). W grupie kobiet z prawidłową glikemią na czczo ( 110 mg/dl), w wykonanym OGTT stwierdzono: prawidłową tolerancję glukozy u 112 (79,4 proc.); upośledzoną tolerancję glukozy u 23 (16,3 proc.) i cukrzycę u 6 kobiet (4,3 proc.). Ograniczenie badań ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the concordance rate between fasting plasma glucose and World Organisation (WHO) diagnostic criteria with 75-g OGTT, for glucose intolerance states in women with previous gestational diabetes melitus (GDM). Material and methods: One hundred ninety three women who had a confirmed diagnosed of GDM (based on the WHO criteria) between 1990-98 participated in the study. Two-step procedure was implemented 3.1 ń 6.0 yrs postpartum. Firstly, the patients' histories were reviewed for a previous non-pregnancy diagnosis of impaired glucose itolerance (IGT) or frank diabetes (DM). Secondly, for women with no history of IGT or DM a fasting plasma glucose was measured and 75-g oral glucose tolerance test was performed in accordance with the WHO protocol. Metabolic disturbances were diagnosed according to fasting glycemia (only) and 75-g OGTT (WHO). Patients' histories confirmed diabetes in 45 women (23.3 p.c.): 18 women with type 1 and 17 with type 2 diabetes. Using the OGTT criteria, type 2 diabetes was identified in 7 (4.7 p.c.) and IGT in 28 (18.9 p.c.) women. In contrast, diabetes was diagnosed only in 3 (2.0 p.c.) women and impaired fasting glucose (IFG) in 4 (2.7 p.c.) subjects according to fasting plasma glucose criteria. If only fasting glycemia was employed, 6 subjects with diabetes and 23 subjects with IGT would have been missed, Conclusion: Because the incidence of glucose metabolic disturbances in women with previous GDM is high - ...


  4/13

  Tytuł oryginału: Etiologia i patogeneza cukrzycy ciążowej.
  Tytuł angielski: Etiology and pathogenesis of gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.151-154, bibliogr. 54 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa (gestational diabetes mellitus, GDM) występuje u ok. 5 proc. ciężarnych. Patogeneza tej choroby jest złożona i niejednolita. W pracy przedstawiono najnowsze poglądy na temat przyczyn i zaburzeń metabolicznych występujących w tej postaci cukrzycy.


  5/13

  Tytuł oryginału: Czy oznaczanie glikemii na czczo jest wystarczające do wykluczenia cukrzycy ciążowej.
  Tytuł angielski: Is fasting plasma glucose measurement sufficient to exclude gestational diabetes mellitus?
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.155-159, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zapobieganie następstwom cukrzycy ciążowej (GDM) u rozwijającego się płodu polega na wczesnym rozpoznawaniu i skutecznym leczeniu hiperglikemii u matki. Łagodnie podwyższone stężenie glukozy u ciężarnej, nie dając często żadnych objawów klinicznych, musi być wykrywane przez planowe badania laboratoryjne. Celem pracy była ocena wartości stężenia glukozy na czczo we krwi u ciężarnych dla rozpoznawania cukrzycy ciążowej. Badaniem objęto 213-0 kobiet, u których przeprowadzono diagnostykę w kierunku GDM: I etap - doustny test obciążenia 50 g (GTC); II etap - 75 g doustny test obciążenia glukoza (OGTT). Dodatni wynik badania przesiewowego uzyskano u 635 (29,8 proc.) a na dalsze badanie zgłosiło się 472 (74,3 proc.). Cukrzycę rozpoznano u 120 ciężarnych, a u 352 wykluczono GDM. Glikemię na czczo poniżej 100 mg/dl stwierdzono u 94 proc. kobiet, a u 40 proc. poniżej 80 mg/dl. Średnie stężenie glikemii na czczo u kobiet z GDM było istotnie wyższe niż w grupie NGDM (88,1 ń 15,1 vs 81,7 ń 9,7 mg/dl, p 0,005. U wszystkich kobiet z GDM chorobę tę rozpoznano na podstawie podwyższonych wartości glikemii w drugiej godzinie testu diagnostycznego a nie na podstawie glikemii na czczo ň 125 mg/dl. U trzech badanych, u których glikemia na czczo wynosiła 110-125 mg/dl, a glikemia po 2 godzinach po doustnym obciążeniu glukozą była poniżej 140 mg/dl - rozpoznano nieprawidłową glikemię na czczo (IFG wg WHO. Wnioski: Niska czułość i swoistość glikemii na czczo, przy możliwych do zaakceptowania wartościach progowych, dyskwalifikuje to badanie jako test przesiewowy w kierunku cukrzycy ciążowej.


  6/13

  Tytuł oryginału: Powikłania ciąży u kobiet z cukrzycą przedciążową.
  Tytuł angielski: Gestational complications in women with pregestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Sobczak Małgorzata, Cyranowicz Bogusława, Cypryk Katarzyna, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.160-164, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników ponad 10 letnich doświadczeń Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej Instytutu CZMP w Łodzi w opiece położniczej nad ciężarnymi z cukrzycą przedciążową. Badany materiał stanowiło 309 pacjentek z cukrzycą przedciążową: 86,7 proc. chorych na cukrzycę typu 1, 12 proc. typu 2 i 1,3 proc. pozostałe rodzaje cukrzycy. Wśród najczęściej występujących powikłań spotykano nadciśnie tętnicze - 17,5 proc. (nadciśnienie przewlekłe, HA - 12,3 proc., indukowane przez ciążę, PIH - 5,2 proc.), zagrażający poród przedwczesny wymagajacy leczenia farmakologicznego (14,2 proc. oraz niedokrwistość (12,9 proc.). częstym powikłaniem były infekcje dróg moczowych spotykane u 17,2 proc. pacjentek (bakteriomocz bezobjawowy - 12,3 odmiedniczkowe zapalenie nerek - 43,9 proc.), najczęściej z niewłaściwym wyrównaniem metabolicznym cukrzycy. Hipotrofia noworodków (poniżej 10 centyla) wystąpiła u 7,6 proc., hipertrofia ( 90 centyla0 u ponad 21 proc., natomiast makroasomia (masa urodzeniowa 4000 g) wystąpiła u 17,5 proc. noworodków. W cukrzycy przedciążowej nadal ryzyko powikłań w trakcie ciąży jest większe niż w ogólnej populacji ciężarnych, podobnie niebezpieczeństwo zgonu wewnątrzmacicznego w ciąży powikłanej cukrzycą jest nadal wysokie.


  7/13

  Tytuł oryginału: Reactive oxygen intermediates production and mannan binding lectin concentration in early pregnancy complicated by type 1 diabetes mellitus - preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena produkcji reaktywnych form tlenu i stężenia białka wiążącego mannozę we wczesnej ciąży powikłanej cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Pertyńska-Marczewska Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Cedzyński Maciej, Sobczak Małgorzata, Lewkowicz Przemysław, Cypryk Katarzyna, Podciechowski Leszek, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.181-185, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Układ dopełniacza odgrywa ważną rolę we wrodzonej i nabytej odpornosci. Może być on aktywowany na trzech drogach: klasycznej, alternatywnej i lektynowej. MBL (mannan-binding lectin) odgrywą ważną rolę w odporności wrodzonej. Wiele doniesień wskazuje na to, że u chorych na cukrzycę obserwuje się wzmożoną produkcję reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile krwi obwodowej. Wiadomo także, że składowe wrodzonej aktywności są aktywowane w czasie ciąży. Cel pracy. Ocena produkcji RFT oraz stęzenia MBL we wczesnej ciąży matek z cukrzycą oraz zdrowych ciężarnych. Materiał: W ocenie stężenia MBL badaną grupę stanowiło: 7 ciężarnych chorych na cukrzycę, z dobrym wyrównaniem metabolicznym między 7. a 13. tygodniem pierwszej ciąży oraz 10 zdrowych ciężarnych kobiet między 7. a 13. tygodniem pierwszej ciąży. Grupami kontrolnymi było 30 zdrowych, nieciężarnych kobiet oraz 9 nieciężarnych kobiet chorujących na cukrzycę typu 1. W celu oceny produkcji RFT przebadano 12 ciężarnych chorych na cukrzycę, pomiędzy 7-13 tygodniem ciąży. 14 zdrowych nieciężarnych, 14 chorych na cukrzycę nieciężarnych kobiet; oraz 14 zdrowych ciężarnych pomiędzy 7-13 tygodniem ciąży. W celu oceny stężenia MBL zastosowano zmodyfikowana mwetodę Aittonniemiego. Do analizy statystycznej użyto testu U Manna-Whitney'a. Produkcja ROI została oceniono metodą chemiluminescencji, przy użyciu stymulatorów fMLP, PNA, OZ oraz po 15 min. primingu TNF-ŕ. Zastosowano MLX Microtier Plate Luminometr DYNEX, USA. Wraz z programem komputerowym Revelation 97. Wyniki: 1. Zjawisko primingu...


  8/13

  Tytuł oryginału: Makrosomia - istotny problem noworodków matek z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Macrosomia - an important complication in newborns of gestational diabetic women.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Szymczak Wiesław, Sobczak Małgorzata, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Lewiński Andrzej, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.198-202, tab., bibliogr. 44 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W cukrzycy ciążowej (GDM) zaburzony jest metabolizm glukozy u ciężarnej co doprowadza do szeregu nieprawidłowości w przebiegu ciąży, porodu i powikłań u noworodków. Jednym z tych zaburzeń jest nadmierny wzrost płodu - makrosomia. Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii w grupie kobiet z cukrzycą ciążową i ocena czynników ryzyka jej wystąpienia. Badaniem pobjęto 1501 ciężarnych w wieku (śr. ń SD) 28 ń 5,4 lat, które podzielono na 3 grupy: NGDM - 993 ciężarne z prawidłową tolerancją glukozy, GDM - 508 ciężarnych z cukrzycą ciążową. Grupę GDM podzielono dodatkowo na dwie podgrupy: GDM1 - 376 ciężarnych z cukrzycą ciążową leczonych wyłącznie dietą, GDM2 - 132 ciężarne z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną. U wszystkich kobiet przeprowadzono badanie podmiotowe (wywiad położniczy, rodzinny, masa ciała przed ciążą) dokonano oceny gospodarki węglowodanowej oraz określono czas porodu, masę noworodków (masa bezwzględna, centyl wg siatki Janczewskiej). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. częstość występowania makrosomii w grupie GDM wynosiła 11,8 proc. w grupie NGDM 6,2 proc., a dzieci o nieprawidłowo wysokiej masie ciała (LGA) odpowiednio 14,0 proc i 4,5 proc. W grupie GDM2 stwierdzono znamiennie więcej noworodków makrosomicznych niż w GDM1 (odpowiednio 19,7 proc. i 9.0 proc.). Masa urodzeniowa noworodków korelowała niezależnie w obu grupach ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) matki przed ciążą (NGDM - p = 0,013, GDM - p = 0,001). W grupie NGDM stwierdzono korelację między masą urodzeniową dziecka a wynikiem testu...


  9/13

  Tytuł oryginału: Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Congenital malformations in newborns of mothers with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Cyranowicz Bogusława, Gulczyńska Ewa, Sobczak Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.208-211, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1. Badany materiał stanowiły dane 300 ciężarnych chorych na cukrzycę typu 1. Ciężarne podzielono na cztery grupy w zależności od stanu wyrównywania cukrzycy w ciąży i jej zaawansowania: grupa I - 113 ciężarnych klas B-C wg White'a, z cukrzycą wyrównaną - glikemia na czczo 95 mg/dl, w godzinę po posiłku 140 mg/dl; grupa II - 70 ciężarnych klas B-C wg White z cukrzycą niewyrównaną - glikemia na czczo 95 mg.dl, w godzinę po posiłku 140 mg/dl; grupa III - 80 ciężarnych klas D-RF wg White z cukrzycą wyrównaną, grupa IV - 37 ciężarnych klas D-RF wg White z cukrzycą niewyrównaną. Badaniami objęto 300 żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1: z I grupy - 113 noworodków, z II grupy - 70, z III grupy - 80, a z IV grupy - 37 noworodków. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, iż prawidłowe wyrównanie cukrzycy zmniejsza częstość występowania wad wrodzonych u noworodków, zwłaszcza wad dużych. Najczęściej występowały wrodzone wady serca. Na częstość występowania wad wrodzonych u noworodków nie miał wpływu stopień zaawansowania choroby u matki wg klasyfikacji White'a.


  10/13

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna wybranych matczynych czynników ryzyka występowania kardiomiopatii u noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Predictive value of selected maternal risk factors of cardiomyopathy in newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Maroszyńska Iwona, Cypryk Katarzyna, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.227-233, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest najczęstszą chorobą metaboliczną zaburzającą prawidłowy rozwój ciąży. Częstość jej występowania ocenia się na poziomnie 2-4 proc. Konsekwencją cukrzycy u matki jest hiperglikemia i następowa hiperinsulinemia u płodu. Stanowią one przyczynę powikłań obserwowanych u noworodka po porodzie. Celem pracy było opracowanie listy matczynych czynników ryzyka wystąpienia u nowordków kardiomiopatii, analiza wartości prognostycznej wytypowanych czynników oraz porównanie częstości występowania kardiomiopatii w populacji nowordków matek chorych na cukrzycę (NMC) i kobiet zdrowych. Badanie przeprowadzono w grupie 260 nowowordków matek z GDM, hospitalizowanych w Instytucie CZMP w Łodzi w latach 1990-1997. Podzielono je na dwie grupy: G1 i G2, w zależności od klasy GDM u matki. Do grupy G1 należało 117 (44,6 proc.), do grupy G2 143 (55,4 proc.) dzieci. Grupę kontrolną stanowiły 153 noworodki urodzone przez losowo wybrane zdrowe kobiety. Kardiomiopatię rozpoznawano na podstawie prenatalnych badań sonogrficznych, oceny klinicznej noworodków po porodzie, echokardiografii serca - ECHO, badania rtg. Wyniki. Nieprawidłowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy u matki w czasie ciąży stanowiło najsilniejszy czynnik ryzyka wystąpienia kardiomiopatii przerostowej u noworodka z wartością ryzyka względnego 14,4. Zaawansowanie cukrzycy ciążowej z koniecznością stosowania insulinoterapii zwiększa ryzyko wystąpienia kardiomiopatii u NMC 8,4 razy. Kardiomiopatia przerostowa u nowordków stanowi patologię charakterystyczną dla cukrzycy ciążowej u matki. Nie obserowano jej u potomstwa kobiet zdrowych.


  11/13

  Tytuł oryginału: Ocena klinicznej wartości dotychczas stosowanych metod i propozycja własnego modelu diagnostyki cukrzycy ciążowej: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 supl. 1 s.I-VI, 1-64, il., tab., bibliogr. 315 poz.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  12/13

  Tytuł oryginału: Praktyczne podejście do diagnostyki i terapii cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Practical approach to diagnostics and therapy of diabetes mellitus type 1.
  Autorzy: Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Szosland Konrad, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.536-541, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono aktualnie stosowane kryteria rozpoznawania cukrzycy typu 1 oraz nowoczesne poglądy na temat jej etiopatogenezy i leczenia. Omówiono rolę immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej, a także predyspozycję genetyczną do zachorowania. Autorzy przedstawili konieczność zintegrowanego leczenia insuliną, dietą i wysiłkiem fizycznym w celu poprawy kontroli metabolicznej. Podkreślono rolę intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii jako metody zmniejszającej ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the authors present current diagnostic criteria used in diabetes mellitus. Some aspects of the etiology and pathophysiology of diabetes mellitus type 1 are also discussed; including and immunological factors. The author present also some practical measures in the treatment of diabetes mellitus, such as diet, physical activity, and insulin therapy, which may improve metabolic control, with an emphasis on intensive insulin therapy which is most effective in reducing late complications of diabetes mellitus.


  13/13

  Tytuł oryginału: Praktyczne podejście do diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Practical approach to diagnostics and therapy of diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.542-547, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono kryteria rozpoznawania cukrzycy typu 2 oraz aktualne poglądy na temat jej etiopatogenezy i leczenia. Omówiono rolę insulinooporności i zaburzeń wydzielania insuliny jako zasadniczych mechanizmów hiperglikemii w tym typie cukrzycy. Autorzy przedstawili cele i nowoczesne metody leczenia w oparciu o aktualne zalecenia. Podkreślono konieczność dążenia do optymalnego wyrównania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i gospodarki węglowodanowej u wszystkich chorych, osiągnięcie wartości zbliżonych do obserwowanych u ludzi zdrowych zapewnia zmniejszenie ryzyka wystąpienia przewlekłych powikłań cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: In the paper, the authors discuss the recently accepted diagnostic criteria of diabetes mellitus. Some aspects of the etiology and pathophysiology of diabetes mellitus type 2 are discussed, including insulin and insulin secretion distrurbances. The authors present goals of therapy and treatment methods. The emphasis is put on good metabolic control which brings the best results, regarding decrease in number of all chronic complications.

  stosując format: