Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CWALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Gruczolak wielopostaciowy małych gruczołów ślinowych.
Tytuł angielski: Pleomorphic adenoma of minor salivary glands.
Autorzy: Cwalina Piotr, Skorek Andrzej, Narożny Waldemar, Stankiewicz Czesław
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.737-740, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Gruczolak wielopostaciowy (g.w.) jest łagodnym guzem często spotykanym w praktyce otolaryngologicznej, rozwijającym się zarówno w małych, jak i dużych gruczołąch ślinowych. Lokalizacja w małych gruczołach oceniana jest w piśmiennictwie na 5 proc. do 14 proc. Zaprezentowano 16 przypadków g.w. małych gruczołów ślinowych, o umiejscowieniu na podniebieniu, w jamie nosa, na szyi, policzku i wardze dolnej. Przedstawiono dane epidemiologiczno-kliniczne tych guzów. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zezłośliwienia oraz częstość nawrotów g.w. w małych gruczołach ślinowych, dokonano porównania z g.w. zlokalizowanymi w dużych gruczołach ślinowych. Wyniki porównano z danymi pochodzącymi z piśmiennictwa.


  2/6

  Tytuł oryginału: Plejotropowe działanie fenofibratu mikronizowanego u chorych z hiperlipidemią mieszaną.
  Tytuł angielski: Pleiotropic effects of micronised fenofibrate in patients with combined hyperlipidemia.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Cwalina Łukasz, Haberka Maciej, Kowalski Jan, Zieliński Marek, Szwed Zygmunt, Kalina Zbigniew, Herman Zbigniew S.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.465-466, 468-469, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej nowych badań wskazuje na plejotropowe działanie fibratów. Oprócz zmniejszenia stężeń lipidów w osoczu, mogą one wpływać na nieprawidłowości krzepnięcia krwi i stabilizować zmiany miażdżycowe - będące częstym wynikiem pobudzenia komórek zapalnych w ścianie naczyń. Przeciwzapalne działanie fenofibratów obejmuje hamowanie uwalniania wielu cytokin, takich jak czynnik marwticy guza alfa (TNF-ŕ), przez te komórki. Celem pracy była ocena wpływu fenofibratu na osoczowe stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) oraz fibrynogenu u chorych z mieszaną dyslipidemią. Ponadto, ocenialiśmy ilość TNF-ŕ, uwalnianego przez monocyty wyizolowane z krwi obwodowej, przed i po leczeniu. Czternaścioro chorych (8 kobiet i 6 mężczyzn) z hiperlipidemią typu IIb leczono mikronizowanych fenofibratem (Lipanthyl 200 m, Fournier) w dziennej dawce 200 mg przez miesiąc. Grupa kontrolna składała się z 12 osób, dobranych pod względem wieku, z prawidłowymi wartościami lipenii, potwierdzonymi badaniami biochemicznymi. Stężenia PAI-1 i TNF-ŕ w osoczu mierzono metodą ELISA. Stężenia fibrynogenu mierzono powszechnie stosowaną metodą Claussa. Przed leczeniem, stężenia badanych czynników hemostatycznych i TNF-ŕ były znamiennie większe w grupie hiperlipidemii typu IIb, w porównaniu z grupą kontrolną. Miesięczne leczenie fenofibratem spowodowało znamienne zmniejszenie stężeń triglicerydów i cholesterolu całkowitego. Po leczeniu, stężenia PAI-1 i fibrynogenu także uległy znamiennemu ...

  Streszczenie angielskie: More and more recent studies demonstrate th pleiotropic effects of fibrates. Except lowering plasma lipid levels they can influence blood coagulation abnormalities and stabilise atherosclerotic lesions - a frequent result of the activation of inflammatory cells within the vascular wall. The anti-inflammatory action of fibrates inclues inhibiting the release of many cytokines, such as Tumor Necrosis Factor e (TNF-ŕ) by these cells. The aim of this study was to evaluate the effect of fenofibrate on the plasma levels of Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) and fibrinogen in patients with combined dyslipidaemia. Moreover, we assessed the amount of TNF-ŕ released by peripheral blóód isolated monocytes before and after therapy. Fourteen patients (8 women and 6 men) with hyperlipidemia IIb were treated with micronised fenofibrate (Lipanthyl 200 m, Fournier) in a daily dose of 200 mg for one month. The control group consisted of 12 individuals matched for age with biochemical confirmation of normolipaemia. Plasma PAI-1 and TNF-ŕ levels were measured by the ELISA method. Fibrinogen levels were measured according to the commonly used Clauss method. Before treatment the haemostatic compounds and TNF-ŕ studied were significantly higher in the group with hyperlipidaemia IIb compared to the control group. One-month therapy with fenofibrate resulted in significant decrease of triglycerides and total cholesterol. After treatment, PAI-1 and fibrinogen levels also decreased ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Wpływ antybiotyków na strukturę tkanki osierdzia świni.
  Tytuł angielski: Effect of antibiotics on structure of porcine pericardium tissue.
  Autorzy: Turek Artur, Cwalina Beata, Pawlus-Łachecka Lucyna, Nożyński Jerzy
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.57-61, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Badano zmiany struktury tkanek osierdzia świni: natywnych i modyfikowanych za pomocą kwasu taninowego (TA), pod wpływem roztworu antybiotyków, stosowanego do przechowywania implantów tkankowych. Stwierdzono, że antybiotyki powodowały zwiększenie stabilności biochemicznej i strukturalnej tkanek osierdzia - zarówno natywnej, jak i modyfikowanej za pomocą TA. Wzrost stabilności biochemicznej odzwierciedlał się w mniejszej ilości białek niskocząsteczkowych ekstrahowanych z tkanek poddanych działaniu antybiotyków. Wyniki te sugerują również, że antybiotyki mogą uczestniczyć w sieciowaniu tkanki osierdzia. Badania histologiczne wykazały stabilność struktury tkanek poddanych działaniu antybiotyków.

  Streszczenie angielskie: Investigated were changes in structure of porcine pericardium tissues: native and modified by means of tannic acid (TA), under the influence of antibiotics solution used for storage of tissue implants. It has been found that antibiotics caused increase in biochemical and structural stability of pericardium tissues - both native and modified by means of TA Growth in biochemical stability was reflected by smaller amounts of low-molecular proteins extracted from tissues treated with antibiotics. These results suggest also that antibiotics may participate in crosslinking of pericardium tissue. Histological investigations indicated stability of the tissues treated with antibiotics.


  4/6

  Tytuł oryginału: Efekty sieciowania osierdzia świni badane za pomocą spektroskopii EPR - metody znakowania spinowego.
  Tytuł angielski: Porcine pericardium crosslinking - effects investigated by EPR spectroscopy - spin labelling method.
  Autorzy: Cwalina Beata, Dul Lechosław
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.61-64, il., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena udziału epsilon-aminowych grup lizyny w elastynie, jak również epsilon-aminowanych grup lizyny i hydroksyliny w kolagenie w modyfikacji tkanki osierdziowej za pomocą glutaraldehydu (GA). Materiałami badanymi były: nierozpuszczalny kolagen typu 1, elastyna i osierdzie włókniste świni, zarowno natywne i usieciowane glutaraldehydem. Do badania efektu sieciowania wykorzystano spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) - metodę znakowania spinowego (znacznik spinowy: izotiocyjaniano- Tempo; ITCTO). Można stwierdzić, że w procesie sieciowania tkanki kolagenowej przez GA uczestniczą grupy epsilon-aminowe zarowno lizyny i hydroksylizyny. W czystym kolagenie GA reaguje głównie z grupami epsilon-aminowymi hydroksylizyny.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to elucidate contribution of the epsilon-amino groups of lysine in elastin as well as of the epsilon-amino groups of lysine and hydroxylysine in collagen to the pericardial tissue modification by means of glutaraldehyde (GA). The investigated materials were: insoluble collagen type 1, elastin and porcine fibrous pericardium, both native and crosslinked with glutaraldehyde. The electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy - method of spin labeling (spin label: isothiocyanato- Tempo; ITCTO) - has been used for study of the crosslinkingeffects. It may be stated that in the process of collagenous tissue crosslinking by GA participate epsilon-amino groups of both lysine and hydroxylysine. In pure collagen, GA reacts mainly with epsilon-amino groups of hydroxylysine.


  5/6

  Tytuł oryginału: Stabilność biochemiczna tkanek osierdzia modyfikowanych aldehydem glutarowym lub mrówkowym.
  Tytuł angielski: Biochemical stability of pericardial tissues modified using glutaraldehyde or formaldehyde.
  Autorzy: Cwalina Beata, Turek Artur, Miśkowiec Małgorzata, Nawrat Zbigniew, Domal-Kwiatkowska Dorota
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.64-67, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Porównywano stabilność biochemiczną tkanek osierdzia świni: natywnej i modyfikowanych za pomocą aldehydu glutarowego (GA) lub mrówkowego (FA). Analizowano profile elektroforetyczne białek uwalnianych z badanych tkanek, zarówno trawionych i nie poddawanych działaniu pankreatyny. Tkanki modyfikowane były bardziej odporne na trawienie enzymatyczne, niż tkanka natywna. Mała liczba prążków reprezentujących białka niskocząsteczkowe w ekstraktach uzyskanych z tkanek modyfikowanych świadczy o większej stabilności tych tkanek spowodowanej ich silniejszym usieciowaniem. Wydłużenie czasu modyfikacji powodowało zwiększenie efektu stabilizacji tkanek.

  Streszczenie angielskie: Biochemical stability of pericardial tissues native and modified using glutaraldehyde (GA) and formalaldehyde (FA) have been compared. The electrophoretic profiles of the proteins released from investigated tissues, both digested and untreated with pancreatin, have been studied. The modified tissues were more resistant to enzymatic digestion as compared with native one. A small number of lines representing low-molecular proteins in extracts obtained from the modified tissues point to these tissues higher stability due to their stronger crosslinking. Prolongation of modification time caused increase in the tissues stabilization effect.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zmiany naprężenia w tkance osierdzia podczas jej modyfikacji kwasem taninowym.
  Tytuł angielski: Stress changes in pericardium tissue during its modification with tannic acid.
  Autorzy: Cwalina Beata, Turek Artur, Jastrzębska Maria, Fluder Aneta, Kostka Paweł
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.67-70, il., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Badano zmiany naprężenia powstające w tkance osierdzia włóknistego świni podczas jej sieciowania za pomocą kwasu taninowego (TA). Równocześnie analizowano wpływ czasu modyfikacji na właściwości wytrzymałościowe biomateriału tkankowego. Stwierdzono, że proces modyfikacji tkanki osierdzia za pomocą TA przebiegał w trzech etapach, odzwierciedlonych przez zmiany wielkości naprężeń powstających w tkance. Wyniki sugerują, że naprężenia te mogą decydować o stabilności mechanicznej biomateriałów w warunkach mechanicznej biomateriałów w warunkach in vivo. Czas modyfikacji tkanek warunkuje otrzymanie biomateriału o określonych właściwościach wytrzymałościowych. Procedura badań wytrzymałościowych zastosowana w tej pracy może być przydatna w doborze substancji sieciującej, a także w optymalizacji warunków utrwalania tkanek osierdzia (czas, temperatura, stężenia odczynników).

  Streszczenie angielskie: Stress changes arising in fibrous pericardium tissue during its crosslinking by means of tannic acid (TA) have been investigated. The influence of modification time on mechanical properties of tissular biomaterial has been analyzed simultaneously. It has been found that the process of the pericardium tissue modification with TA took place in three stages, reflected by changes in quantity of stresses originated in tissue. The results suggest that these stresses may determine mechanical stability of biomaterials under in vivo conditions. Obtaining the biomaterial possessing specific mechanical properties is conditioned by the modification time. Procedure of mechanical investigations used in this work may be helpful for the crosslinking subtsance selection and also for optimization of the pericardial tissues-fixation circumstances (time, temperature, concentration of reagents).

  stosując format: