Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CISZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Anatomia końca bliższego kości udowej - geometria i architektonika. Badania morfologiczne i przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Anatomy of the proximal femur - geometry and architecture. Morphologic investigation and literature review.
Autorzy: Glinkowski Wojciech, Ciszek Bogdan
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.200-208, il., bibliogr. 44 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. W celu przeanalizowania morfologii i anatomii wewnętrznej końca bliższego kości udowej 40 preparatów kostnych poddano badaniu rentgenowskiemu oraz preparowaniu i pomiarom. Zmierzono wartości wielu zmiennych, włącznie z wzorcem beleczkowym, wielkością ostrogi udowej i istoty zbitej oraz zbadano ich zależności. Obserwacje porównano z danymi literaturowymi dotyczącymi wielu aspektów anatomii końca bliższego kości udowej. Wyniki. Należy pamiętać, że większość informacji uzyskiwanych w praktyce codziennej pochodzi z obrazów dwuwymiarowych takich jak radiogramy stawu biodrowego. Dane morfologiczne w odniesieniu do trzech wymiarów demonstrują architektonikę wewnętrzną końca bliższego kości udowej z ostrogą udową włącznie. Zwrócono uwagę na niższe wyniki badania kąta szyjkowo-trzonowego niż w innych populacjach badanych. Wnioski. Wykazano, że topograficzne i kątowe usytuowanie ostrogi udowej związane jest z wartością kąta przodoskręcenia szyjki kości udowej. Potwierdzono obserwacje, że ostroga na zdjęciu rentgenowskim w projekcji Lauensteina może pozostać niewidoczna, co uzależnione jest od jej rzeczywistych wymiarów. Struktura anatomiczna ostrogi udowej nie ma ścisłego związku topograficznego z określeniem "calcar resorption", zjawiskiem obserwowanym w niektórych przypadkach po alloplastyce stawu biodrowego.

  Streszczenie angielskie: Material and methods. To analyze morphology and endosteal anatomy of the proximal ends of the femur of 40 cadaver femora were x-rayed, dissected and measured. Various variables including trabecular pattern, calcar size, and cortical bone were measured and correlated. Observations were compared to litearture concerns the various aspects of anatomy of the proximal femur. Results. One must recognize that much of the information that we gather in every day practice is two dimensional, namely, x-rays of the hip. Morphological data with three-dimensional perspective demonstrate internal architecture of proximal femur including calcular femorale. Authors pointed out lower values of neck shaft angle than observed in other examined populations. Conclusions. They found that topographic and angular position of calcar femorale depends on anteversion angle. Shadow of the calcar on X-ray of the femur in Lauensten's view may become invisible in some cases what is correlated to its real dimension. Calcar femorale as a anatomical structure has no strict topographic coincidence with "calcar resorption" observed in some total hip replacements.


  2/12

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza
  Autorzy: Bińkowska Małgorzata, Ciszek-Doniec Violetta, Dębski Romuald, Kłoś Jadwiga, Kos-Kudła Beata, Rechberger Tomasz, Skałba Piotr, Staszewicz Paweł, Witek Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Skałba Piotr (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 346 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Czynniki perinatalne a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci - badania pilotowe.
  Tytuł angielski: Perinatal factors and severity of children's asthma - the pilot study.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kiełbasa Bogumiła, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.155-159, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W szeregu badań epidemiologicznych wskazywano na związki między wzrostem zachorowań na choroby alergiczne a czynnikami środowiskowymi. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zależnościami między ryzykiem zachorowania na astmę oskrzelową a przebiegiem wczesnego okresu rozwoju dziecka, w tym okresem okołoporodowym. Cel. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybranymi czynnikami perinatalnymi a ciężkością przebiegu klinicznego astmy oskrzelowej u dzieci. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 673 dzieci w wieku 7-16 lat. Stopień ciężkości choroby ustalono zgodnie z ogólnie przyjętymi kryteriami (GINA). Na podstawie szczegółowego kwestionariusza oceniano wybrane czynniki ryzyka rozwoju astmy o ciężkim i umiarkowanym przebiegu. Wyniki. Wykazano, że wczesne wprowadzenie glutenu do diety dziecka wiąże się z cięższym przebiegiem choroby (OR 1,5; 95 proc. PU 1,1-2,2). Istotne dla przebiegu klinicznego astmy wydają się również stan urodzeniowy dziecka oraz karmienie naturalne. Wnioski. Wyniki badań wskazują, że czynniki okresu perinatalnego mogą wiązać się ze wzrostem ryzyka rozwoju ciężkich postaci astmy oskrzelowej. Ich identyfikacja może mieć znaczenie prewencyjne.


  4/12

  Tytuł oryginału: Morfologia przeszczepów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana.
  Tytuł angielski: Morphology of the grafts for cruciate ligaments reconstruction.
  Autorzy: Ciszek Bogdan
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.8-10, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu wiedzy o morfologii i biomechanicznych właściwościach struktur służących za materiał do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych stawu kolanowego. Uwzględniono także wnioski wypływające z ostatnich doniesień na temat rozwoju bioinżynierii tkankowej ścięgien i więzadeł.

  Streszczenie angielskie: This review is focused on morphology and biomechanical features of the anatomical structures which are used as source of graft for reconstruction of the cruciate ligaments of the knee. Some remarks on perspectives of the tissue engineering for tendons end ligamnet reconstruction are also included.


  5/12

  Tytuł oryginału: Anatomia kliniczna układu komorowego mózgowia.
  Tytuł angielski: Clinical anatomy of the ventricular system of the brain. P. 1.
  Autorzy: Ciszek Bogdan
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (3) s.225-233, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poświęcona jest podsumowaniu klinicznie istotnych informacji o budowie i topografii komór mózgowia. Przedstawiono ograniczenia i połączenia poszczególnych części układu komorowego. Materiał ilustracyjny pozwala na porównanie utartych stereotypów przedstawiania anatomii komór mózgowia na preparatach klasycznych z odmiennym spojrzeniem jakim jest endoskopowa eksploracja układu komorowego tak powszechna w chwili obecnej w leczeniu wodogłowia i innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: The study makes the summary on the structure and topography of the ventricular system of the brain. The walls, shapes and communications of the ventricles are described. Basing on the number of specimens classical methods of presentation of the anatomy of the ventricles are compared with possibilities of endoscopial exploration so useful in treatment of hydrocephalus and others disorders of the central nervous system.


  6/12

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry - badanie pilotowe.
  Tytuł angielski: Evaluation of some birth anthropometric parameters in children suffering from atopic dermatitis - the pilot study.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS). W grupie 212 dzieci z atopowym zapaleniem skóry i 212 dzieci populacji ogólnej (porównywalnej pod względem płci i wieku) analizowano urodzeniową wagę i długość ciała. Wykazano częstsze (ale nie istotne statystycznie) występowanie cech dystrofii wewnątrzmacicznej u dzieci z AZS. Wyniki badań wskazują, iż dystrofia wewnątrzmaciczna może być czynnikiem prognostycznym rozwoju atopowego zapalenia skóry u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate some birth anthropometrics parameters in children suffering from atopic dermatitis (AT). In the group of 212 children suffering from AT aged 1-18 yrs, and 212 children of general population (age and sex) birth weight and lenght were analuzed. More frequent (but not statistically important) signs of intrauterine growth retardation in the group of atopic dermatitis was found It seems that the low weight and lenght of body at delivery related to gestation age, could be a risk factor for development of atopic dermatitis in childhood.


  7/12

  Tytuł oryginału: Specyfika urazów czaszkowo-mózgowych u piłkarzy.
  Tytuł angielski: Cranio-cerebral injury in soccer players.
  Autorzy: Ciszek Bogdan
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.332-337, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • neurologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy czaszkowo-mózgowe u piłkarzy cechuje specyfika związana z połączenia urazu kontaktowego z urazem z przyśpieszenia. Dominującym efektem tych urazów jest znaczne częstości wstrząśnień mózgu, które wielokrotnie pozostają nie diagnozowane i nie leczone. Technika grania głową - główkowanie traktowana jest jako powtarzalny uraz podwstrząśnieniowy. Efekty powtarzalnych urazów kumulując się prowadzić mogą do szeregu objawów takich, jak przewlekłe bóle głowy, pogorszenie koncentracji oraz sprawności w testach neuropsychologicznych.

  Streszczenie angielskie: Traumatic brain injury in soccer players is a connection of the contact and acceleration-deceleration injury. Most frequently observed effect is a concussion, frequently not diagnosed and not treated heading is a repeated subconcussive injury. Cumulative effect of the injures are headaches, troubles with mental concentration and retardation in neuropsychological tests.


  8/12

  Tytuł oryginału: Ocena postępowania w "mokrych uszach" przed leczeniem operacyjnym.
  Tytuł angielski: Preoperative treatment of "moist ears".
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.15-19, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Wpływ krwawień śródoperacyjnych na wyniki słuchowe po stapedotomiach.
  Tytuł angielski: Influence of intraoperative bleedings on hearing autcomes of stapedotomies.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.21-25, bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego.
  Tytuł angielski: Auditory results of reconstructions of ossicular chain in cases of damage of the incudostapedial joint.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Mrówka Maciej, Polesiński Zbigniew, Karaś Joanna, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.33-38, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie materiału alloplastycznego w operacjach obturacyjnych dużych jam w wyrostku sutkowym.
  Tytuł angielski: Alloplastic material in obliteration procedures of large mastoid cavities.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Wysocki Jarosław, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Sopliński Piotr, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.45-49, bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Obserwacje wyników całkowitej rekonstrukcji małżowiny usznej w leczeniu mikrocji jednostronnej.
  Tytuł angielski: Observation of results of total reconstruction of pinna in treatment of unilateral microtia.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna, Sopliński Piotr
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.51-55, bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  stosując format: