Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIECHOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Leczenie implanto-protetyczne pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment of hypodontic patients employing implants and techniques of guided bone regeneration.
Autorzy: Adamczyk Ewa, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz, Feder Tomasz, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Katarzyna
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.9-16, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hipodoncja należy do najczęściej występujących wad wrodzonych w obrębie twarzowej części czaszki. Zazwyczaj dotyczy braku zawiązków stałych zębów przedtrzonowych oraz bocznych siekaczy. Pacjenci z hipodoncją w obrębie zębów przednich wymagają najczęściej przygotowania ortodontycznego, którego celem jest stworzenie odpowiedniej ilości miejsca na uzupełnienie brakujących siekaczy bocznych. W Interdyscyplinarnym Centrum Implantologicznym przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej AM w Warszawie prowadzone jest od kilku lat zespołowe leczenie pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. U chorych tych badania kliniczne i radiologiczne wykazują często niewystarczjącą ilość tkanki kostnej dla typowych metod implantologicznych. Często konieczne jest zastosowanie wszczepów o mniejszej średnicy, a niejednokrotnie także różnych technik sterowanej regeneracji kości. W pracy przedstawiono etapy postępowania chirurgicznego i protetycznego u pacjentek z wrodzonym brakiem zawiązków stałych siekaczy bocznych. Wyniki badań klinicznych i radiologicznych, poprzedzone dwuletnim przygotowaniem ortodontycznym, pozwoliły na wykonanie zabiegu wprowadzenia wszczepów systemu Branemarka o średnicy 3,3 mm (wąska platforma).

  Streszczenie angielskie: Hypodontia is the most common congenital defect in maxillofacial area and most frequently refers to the lack of germs of premolars or lateral incisors. Patients lacking teeth in front areas of dental arch often require orthodontic pretreatment, to obtain adequate space for reconstruction of lateral incisors. At the Center of Implantology at Warsaw Medical University the interdisciplinary treatment of hypodontic patients has been performed for couple of years with the use of interosseus implants and fixed applicances supported on implants. The clinical and radiological examinations of those patients often reveal insufficient amount of bone tissue to perform routine implantological treatment. Frequently, the use of low-diameter implants or the techniques of guided bone regeneration is necessary. The aim of this presentation is to shed light on stages of surgical and prosthodontic treatment of patients suffering from congenital lack of permanent lateral incisors. The result of clinical and radiological examinations, preceded by two years of orthodontic preparation, allowed for the installation of two Branemark implants. Case of insufficient amount of bone tissue compelled the authors to use the techiques of guided bone regeneration with xenogenic Bio Os and resorbable Bio Gide membrane. After several months of initial bone-implant intergration, prosthodontics were made for the patients.


  2/5

  Tytuł oryginału: Analiza histopatologiczna i PCR błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki allogenicznej z aktywnym zakażeniem Ludzkim Wirusem Brodawczaka (HPV).
  Tytuł angielski: Histopathological evaluation of the oral mucosa in patients after renal transplantation and with HPV infection.
  Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Fiedor Piotr, Grabowska Kinga, Duszek Monika, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical and histopathological evaluation of the oral mucosa changes in patients with renal graft and active HPV infection and also epidemiological analysis of the papilloma cases in patients undergoing treatment at the Department of Oral Surgery in 1999-2000. The study group consists of 10 patients (8 women, 2 men), age 23-58, 2 to 18 years after renal transplantation, with confirmed HPV infection in anogenital area. Every patient undergoes immunosuppressive treatment, consisting of Encorton, Azathioprine and Cyclosporine A. During dental examination and treatment the samples of the oral mucosa were taken for further histopathological diagnostics. Typical papillomatosous changes of the oral mucosa were rare. However the histopathological examinations revealed characteristic signs of HPV infection: koilocystosis, dyskeratosis, parakeratosis. In one case high degree dysplasia was found. Our results give evidence that even in lack of clinical changes of the oral mucosa we always should consider the possible existence of subclinical HPV infection. It is important, because patients undergoing immunosuppression have high risk of carcinogenesis caused by oncogenic types of HPV.


  3/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie materiałów ksenogenicznych w regeneracji ubytków kostnych szczęk w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: The use of bone substitutes in regeneration of jaw bone defects. Data from Oral Surgery Department in Warsaw, during the 1999-2001 years.
  Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Plakwicz Paweł, Thun-Szretter Krystyna, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Barbara, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.273-279, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili metody augmentacji kości z wykorzystaniem preparatów naturalnych: Bio-Oss oraz błony zaporowej Bio-Gide. W pracy przedstawiono wyniki leczenia 26 przypadków różnych ubytków kostnych szczęk. Ta nowoczesna metoda terapii wykorzystująca zdobycze inżynierii tkankowej znalazła zastosowanie w leczeniu ubytków po zabiegach resekcji wierzchołków korzeni zębów po wyłuszczeniu torbieli zapalnych, rozwojowych, przyzębnych w periodontopatiach oraz w implantologii.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wykonanie koron wspartych na implantach w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu.
  Tytuł angielski: Crowns retained on implants in cases of unfavourable position of implants axis.
  Autorzy: Stendera Piotr, Spiechowicz Eugeniusz, Ciechowicz Barbara, Gawor Ewa, Feder Tomasz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.357-361, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pojedyncze braki zębowe coraz częściej uzupełniane są koronami wspartymi na wszczepach śródkostnych. Wykonanie koron cementowanych jest metodą prostą, ale obarczoną ryzykiem odcementowania korony. W przypadkach konieczności dokręcenia śruby mocującej łącznik mogą się pojawić również problemy związane ze zdjęciem uzupełnienia. Wykonanie koron przykręcanych wydaje się być metodą pozbawioną powyższych wad, ale dla estetycznego wykonania uzupełnienia otwór wlotowy dla śruby (będący przedłużeniem długiej osi wszczepu) powinien być usytuowany na powierzchni żującej lub podniebiennej, na co nie zawsze pozwalają warunki podłoża kostnego. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w wykonawstwie koron przykręcanych do wszczepów w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu. Istnieją dwie podstawowe możliwości wykonania takich uzupełnień - albo otwór dla śruby na powierzchni przedsionkowej zostaje zamknięty materiałem kompozytowym o wysokich walorach estetycznych, albo należy zmodyfikować klucz, którym przykręcona zostaje korona. W pracy przedstawiono przypadki kliniczne, w których zastosowano powyższe rozwiązania.

  Streszczenie angielskie: Crowns retained on endosseous implants are more and more popular treatment of choice for patients with single teeth missing. Cemented crowns are simple solution but there is still risk of loosing of retention or some problems with removing the crown when it is necessary to tighten the abutment screw. Screw-retained crowns seem to be free from those disadventages but for the aesthetic reasons the screw hole (that is same as long axis of implant) sholud be situated on occlusal or palatal surface that is not always possible due to the bone conditions. The paper presents own experience in application of screw-retained crowns in cases of unfavourable position of implants axis. There are two main possibilities: the screw hole is closed with composite resin with good aesthetic quality or it is necessary to modify the key used for crown tightening. The paper presents some clinical cases with application of mentioned solutions.


  5/5

  Tytuł oryginału: Czynnościowa rehabilitacja układu stomatognatycznego w leczeniu protetycznym pacjentów po operacjach nowotworów żuchwy.
  Tytuł angielski: Functional rehabilitation of the stomatognathic system in the prosthetic treatment of patients after surgery for mandibular tumours.
  Autorzy: Rolski Dariusz, Kostrzewa-Janicka Jolanta, Ciechowicz Barbara, Rusiniak-Kubik Krystyna, Śmiga-Witas Anna, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.586-593, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 19 Konferencja Nukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca dot. problemów rehabilitacji pacjentów po zabiegach resekcji żuchwy z powodu nowotworów. Leczenie protetyczne było częścią wielodyscyplinarnego postępowania zastosowanego w rehabilitacji czynnościowych zaburzeń układu stomatognatycznego. Obserwowane u pacjentów nieprawidłowe pozycje i ruchy żuchwy wymagały stopniowej rekonstrukcji okluzji, zastosowania leczniczych i korekcyjnych aparatów, szyn oraz mioterapii. Wykonanie specjalnych uzupełnień protetycznych stanowiło końcowy etap leczenia i przyczyniło się znacznie do rehabilitacji i poprawy czynności układu stomatognatycznego u tych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The study concerned a group of patients who had undergone partial removal of the mandible as a result of the surgical treatment of tumours. Prosthetic management was part of a multidisciplinary approach to the rehabilitation of functional disturbances of the stomatognathic system. Patients presented with abnormal positions and movements of the mandible, and required gradual occlusal adjustment, the construction of therapeutic and corrective appliances and splints and also myotherapy. The construction of special prostheses comprised the final stage of the treatment, and greatly contributed to the rehabilitation and functional effectiveness of the stomatognathic system in these patients.

  stosując format: