Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIECHANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Powikłania pierwotnej niedoczynności tarczycy jako następstwo przerwania terapii substytucyjnej.
Tytuł angielski: Complications of primary hypothyroidism as a consequence of substitutional therapy interruption.
Autorzy: Kędzierska Karolina, Pietrzak-Nowacka Maria, Kacalak-Rzepka Anna, Ciechanowski Kazimierz
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 32-letniej pacjentki z pierwotną niedoczynnością tarczycy, u której w wyniku samowolnego odstąpienia od substytucji hormonami tarczycy rozwinął się ciężki obrzęk śluzowaty, charakteryzujący się szczególnym nasileniem objawów ze strony układu krążeniowo-oddechowego oraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The case of a 32-year old female patient with primary hypothyroidism suffering from severe myxoedema as a consequence of denying thyroxin taking is presented. Severe expression of pathological changes in circular-respiratory system and uncommon skin changes are discussed.


  2/13

  Tytuł oryginału: Czy rzeczywiście zmiany minimalne?
  Tytuł angielski: Is it realy minimal change disease?
  Autorzy: Strzelecka Aniela, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.809-815, bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Bober Joanna, Kędzierska Karolina, Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz, Widecka Krystyna, Stachowska Ewa, Safranow Krzysztof, Myślak Marek, Dutkiewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.619-624, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wymieniacz Na- - H- (NHE) jest systemem transportującym występującym w błonach komórkowych., biorącym udział w homeostazie wewnątrzkomórkowego sodu. Zwiększoną aktywność NHE obserwowano w erytrocytach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP). Zbadano 25 osób z NTP oraz 24 osoby bez nadciśnienia tętniczego (k). Pacjenci z NTP mieli statycznie (p 0,01) większą masę ciała (BMI odpowiednio 26,0 ń 2,9 vs 23,1 ń 2,7) oraz wyższe ciśnienie skurczowe, rozkurczowee i średnie (odpowiednio SBP 167 ń 24,6 z vs 120 ń 10,5; DBP 98 ń 16,7 vs. 76 ń 6,4; MAP 118,6 ń 17,9 vs 89 ń 6,4) niż osoby z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy MAP a BMI (p 0,02) u pacjentów z NTP. Średnia wartość aktywności erytrocytarnego NHE była istotnie wyższa w grupie NTP niż K (9,6 ń 3,6 vs. 8,2 ń 2,6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. W grupie NTP zaobserwowano bimodalny rozkład aktywności NHE. Nie wykazano zależności pomiędzy aktywnością NHE a BMI, MAP, SBP, BDP, wiekiem czy dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego w grupie NTP i K.

  Streszczenie angielskie: A sodium-proton exchanger (NHE) is a membrane transport system taking part in intracellular sodium homeostasis. An increased NHE activity was observed in erythrocytes of primary hypertension (NTP) patients. Study group consisted of 25 NTP patients and 24 control (K). NTP patients were significantly heavier (p 0.01) than control (BMI 26.0 ń 2.9 vs. 23.1 ń 2.7, respectively). They also had significantly higher systolic, diastolic and mean arterial pressure than K (SBP 167 ń 24.6 vs. 120 ń 10.5; DBP 98 ń 16,7 vs 76 ń 6.4; MAP 118.6 ń 17.9 vs. 89 ń 6.4, respectively). There was positive correlation between MAP and BMI (p 0.02) in NTP patients. Mean NHE activity was significantly higher in NTP than in K group (9.6 ń 3.6 vs. 8.2 ń 2.6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. A bimodal distribution of NHE activity in NTP groups was observed. There was no correlation between NHE activity and BMI, MAP, SBP, DBP, age or positive family history of hypertension in NTP or K groups.


  4/13

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  5/13

  Tytuł oryginału: Zatrucie tioridazyną, czy skutek błędów terapeutycznych przyczyną zgonu trzyletniej dziewczynki?
  Tytuł angielski: Thioridazine intoxication or therapeutic error as the cause of death of a three-year-old girl.
  Autorzy: Deboa Danuta, Borowiak Krzysztof S., Ciechanowski Kazimierz, Kurzejamska-Parafiniuk Małgorzata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.111-119, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucia lekami i ksenobiotykami u dzieci, szczególnie poniżej 7-roku życia, stwarzają zwykle trudności diagnostyczne i terapeutyczne z uwagi na niewykształcone w pełni układy enzymatyczne procesów detoksykacyjnych, większą wrażliwość narządową, znacznie łatwiejsze zaburzenia homeostazy ustrojowej - w tym gospodarki wodnoelektrolitowej i mniejsze możliwości kompensacyjne w zaburzeniach kwasiczych lub zasadowiczych. W pracy przedstawiono dyskusyjny przypadek śmierci 3-letniej dziewczynki w 30 godzinie pobytu w szpitalu, do którego przyjęto ją z podejrzeniem o zażycie 2 lub 3 a 100 mg tabletek Tioridazyny. Na podstawie dokumentacji i wyników przeprowadzonej sądowej sekcji zwłok przyjęto, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana rozległym, bardzo nasilonym obrzękiem mózgu i płuc w przebiegu "zatrucia wodnego", tj. ostrego przewodnienia hypotonicznego dziecka.


  6/13

  Tytuł oryginału: Porównanie kryteriów diagnostycznych ADA i WHO w rozpoznawaniu cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy.
  Tytuł angielski: Comparison of ADA and WHO diagnostic criteria for diagnosis of diabetes and other categories of glucose intolerance.
  Autorzy: Herdzik Edyta, Safranow Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Byra Elżbieta, Gołdyn Urszula
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.316-320, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowe kryteria rozpoznawania cukrzycy ogłoszone przez ADA w 1997 oraz przez WHO w 1998 r. zalecają zmniejszenie progowego stężenia glukozy w rozpoznawaniu cukrzycy do 7,0 mmol/l (126 mg/dl) oraz wprowadzają nową kategorię zaburzeń tolerancji glukozy: upośledzono regulacje glikemii na czczo (impaired fasting flucose, IFG). W przeciwieństwie do ADa, WHO zaleca utrzymanie doustnego testu tolerancji glukozy w praktyce klinicznej. W niniejszym badaniu, w oparciu o wyniki doustnego testu tolerancji glukozy i kryteria WHO 1998, ocenialiśmy wartość oznaczenia glikemii w pełnej krwi włośniczkowej na czczo w celu rozpoznania cukrzycy. Celem badania było również porównanie częstości występowania cukrzycy i innych kategorii nietolerancji glukozy na podstawie kryteriów diagnostycznych ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985. Materiał i metody: Doustny test tolerancji glukozy wykonano u 1528 pacjentów (785 mężczyzn, 743 kobiet). Zgodnie z kryteriami ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985 dokonano podziału pacjentów na grupy w zależności od zaburzeń tolerancji glukozy. Wyniki: Częstość występowania cukrzycy wg kryteriów ADA 1997 i WHO 1985 była prawie identyczna i wynosiła odpowiednio 10,47 i 10,34 proc., a wg kryteriów WHO 1998 wynosila 13,15 proc. U 20,4 proc. wszystkich chorych na cukrzycę wg kryteriów WHO 1998 rozpoznanie postawiono w oparciu o wynik glikemii po 2 h od obciążenia glukozą, w przypadku kryteriów WHO 1985 odsetek ten wynosił 39,9 proc. U 13,04 proc. pacjentow z IFG wg ADA rozpoznano cukrzycę, u 34,06 proc. IGT w oparciu o kryteria WHO 1998...


  7/13

  Tytuł oryginału: Wartość angiografii indocyjaninowej na podstawie własnych badań klinicznych : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowski Cezary, Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [3], 123 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20273

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/13

  Tytuł oryginału: Zastosowanie modeli regresji wartości glikemii na czczo i po obciążeniu glukozą w ustalaniu kryteriów rozpoznania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Use of regression models for fasting and post-load glycaemia in establishing criteria for diabetes mellitus.
  Autorzy: Safranow Krzysztof, Herdzik Edyta, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.479-488, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano wyniki doustnego testu tolerancji glukozy u 1528 pacjentów. Ustalono, że zależności pomiędzy wartością glikemii na czczo i po obciążeniu glukozą ma charakter wykładniczy. Wykazano, że analiza regresji wykonana w oparciu o normalizowane wartości glikemii jest pomocna w ustaleniu kryteriów rozpoznania cukrzycy oraz ocenie ich wartości diagnostycznej dla celów klinicznych i epidemiologicznych.


  9/13

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej niewydolności nerek i leczenia nerkozastępczego na aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego : praca doktorska
  Autorzy: Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Zakład Biochemii i Chemii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 47 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20150

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/13

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  11/13

  Tytuł oryginału: Factors influencing low incidence of living donors for renal transplantation in Poland.
  Autorzy: Sieńko J., Ostrowski M., Ciechanowski K., Kamiński M., Sulikowski T., Pabisiak K., Paczkowski M., Domański L., Fronczyk A., Ślozowski P., Tejchman K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.49-51, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: To answer the question: "Why are only 3.8 p.c. of kidney transplantations in Poland from living donors?" Material and methods: To research was conducted using data from anonymous polls addressed to family members of dialyzed patients (potential donors). Results: Almost everybody (98 p.c.) had heard about the possiblity of treating renal insufficiency by kidney transplantation, but only 77 p.c. knew about the possibility of giving their own kidney to a related person. Merely 36 p.c. had been informed about this treatment method by a doctor. The most common fears within respondents were those of: health worsening after donating a kidney - 45 p.c., and the operation itself (taking an organ) - 39 p.c.


  12/13

  Tytuł oryginału: Organ procurements in West Pomerania in years 2000-2001.
  Autorzy: Ostrowski M., Bohatyrewicz R., Ciechanowski K., Pabisiak K., Sieńko J., Myślak M., Kamiński M., Sulikowski T.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.55-57, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Year by year the actual number of transplanted organs has been growing in Poland. In the event of the Województwo Zachodniopomorskie (Western Pomeranian Province) the primary activities were focused on informing medical personnel at hospital departments about approaching donors through trainings for such medical personnel. Such activities resulted in both acceptance and support, especially by medical personnel of medium as well as lower ranks. Since 1983 two transplant units have been functioning in the Province: SPSK-2 and S. P. W. S. Z. in Szczecin, and since 2000 two co-ordination offices, too. Main result of our activities can be seen in the number of organs procured for transplantation. In 2000 we had 27.7 procurements per million (ppm), in 2001 there were 39.9 ppm.


  13/13

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna oznaczenia glikemii, fruktozaminy i hemoglobiny glikowanej HbA1c w aspekcie kryteriów rozpoznawania cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy ADA 1997 i WHO 1998 : praca doktorska
  Autorzy: Herdzik Edyta, Ciechanowski Kazimierz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie
  Źródło: 2002, 52 k. : il., tab., bibliogr. 78 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20668

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: