Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIECHANOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Jednogenowe formy nadciśnienia tętniczego
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[43-56], tab., bibliogr. 150 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
  Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  4/11

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of arterial hypertension.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.111-116, bibliogr. 115 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Samoistne nadciśnienie tętnicze, które występuje u ok. 20 proc. populacji, jest chorobą o złożonej i wieloczynnikowej etiologii. Chociaż blisko 40 proc. zmienności ciśnienia w populacji warunkowane jest działaniem genów, to dopiero łączne działanie czynników genetycznych i środowiskowych prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, co jest podstawową cechą fenotypową tej choroby. Niniejsze opracowanie przedstawia aktualny stan wiedzy na temat rzadkich jednogenowych form nadciśnienia oraz wariantów genetycznych usposabiających do rozwoju nadciśnienia samoistnego.

  Streszczenie angielskie: Essential hypertension is a complex disease, affecting around 20 p.c. of human population, determined by multifactorial components. There are several causal genes, which contribute to about 40 p.c. of the variation in blood pressure among individuals. These genetic determinants interact with environmental factors to produce increased blood pressure, which is the final phenotype of the disease. This review summarises current knowledge about rare monogenic form of hypertension and genetic variants predisposing for the development of essential hypertension.


  5/11

  Tytuł oryginału: Polimorfizm N363S receptora glikokortykosteroidów u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: The N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor in children with idiopathic nephrotic syndrome.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej, Brodkiewicz Andrzej, Adler Grażyna, Urbańska Anna, Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata, Kostro Izabella, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Roszkowska-Blaim Maria, Fydryk Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.374-378, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polimorfizm N363S receptora glikokortykosteroidów (GCR) jest związany ze zróżnicowaną wrażliwością na glikokortykosteroidy. Z drugiej strony odpowiedź na kortykoterapię jest istotnym czynnikiem prognostycznym u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym (IZN). Stąd też rodzi się pytanie czy polimorfizm N363S genu GCR może być związany z podatnością na zachorowania lub z przebiegiem klinicznym IZN. Badania przeprowadzono u 73 dzieci z IZN i 68 dzieci zdrowych stanowiących grupę kontrolną. Genomowy DNA z leukocytów krwi obwodowej amplifikowano metodą PCR z primerami flankującymi obszar polimorficzny. W pobliżu końca 3' primera sensownego został wprowadzony błędny nukleotyd w celu stworzenia miejsca restrykcyjengo dla enzymu Mun I w allelu N363. Allel S363 był identyfikowany na podstawie utraty miejsca restrykcyjnego Mun I. Nie stwierdzono istotnych różnić w częstości genotypów między grupami (80,8 proc. NN i 19,2 proc. NS w grupie IZN, a 91,2 proc. NN i 8,8 proc. NS w grupie kontrolnej, p=0,08). Dodatkowo, w grupie IZN nie stwierdzono znamiennego powiązania między genotypami GCR, a płcią, wiekiem ujawnienia się i nawrotowością IZN, stężeniami kreatyniny i cholesterolu w surowicy oraz wysokością ciśnienia tętniczego. Wyniki naszych wstępnych badań sugerują brak związku między polimorfizmem N363S receptora GCR, a predyspozycją do zachorowania i rokowaniem u polskich dzieci z IZN.

  Streszczenie angielskie: THe N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor (GCR) has been associated with a different sensitivity to glucocrticoids. On the other hand, the response to steroid treatment significantly predicts the prognosis in children with idiopathic nephrotic syndrome (ISN). Therefore, it raises the question whether N363S polymorphism of GCR gene may be associated either with the susceptibility to INS or with the clinical course of INS. The study group consited of 73 children with INS and 68 healthy children as controls. Genomic DNA from peripheral blood leukocytes was amplified by PCR method with primers flanking the polymorphic region. The mismatch near to 3'-end of upstream primer was itnroduced to create a restriction site for Mun I enzyme in N363 allele. The S363 allele was identified by loss of mun I restriction site. No significant difference in genotype frequency has been observed between both groups (80.8 p.c. NN and 19.2 p.c. NS in INS versus 91.2 p.c. NN and 8.8 p.c. NS in control group, p = 0.08). In addition, no assocaition between GCR genotypes and gender, age of INS onset, INS recurrences, serum concentrations of creatinine and cholesterol as well as values of blood pressure was observed in INS group. The results of our preliminary study suggest the lack of association between the N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor and both the predisposition to INS and the prognosis in Polish children with idiopathic nephrotic syndrome.


  6/11

  Tytuł oryginału: Aortalna ekspresja genu białka chemotaktycznego monocytów typu 1 (MCP-1) u królików z doświadczalną miażdżycą : praca doktorska
  Autorzy: Sękalska Beata, Ciechanowicz Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Samodzielna Pracownia Patobiochemii i Biologii Molekularnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19837

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  7/11

  Tytuł oryginału: Znaczenie mutacji genów receptora beta-adrenergicznego w sodowrażliwości ciśnienia tętniczego : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowicz Alicja, Droździk Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Farmakologii i Toksykologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20154

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  8/11

  Tytuł oryginału: Polimorfizmy C(-509)T genu transformującego czynnika wzrostu typu beta1 (TGF-beta1), C(-1562)T genu metaloproteazy macierzy pozakomórkowej typu 9 (MMP-9) i C677T genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) w ocenie podatności do zachorowania i przebiegu klinicznego raka jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Raszeja-Wyszomirska Joanna, Ciechanowicz Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Gastroenterologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20148

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  9/11

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of arterial hypertension.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A29-A41, tab., bibliogr. 150 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze pierwotne (samoistne), które występuje u około 20 proc. populacji, jest chorobą o złożonej i wieloczynnikowej etiologii. Chociaż blisko 40 proc. zmienności ciśnienia w populacji warunkowane jest działaniem genów, to dopiero łączne działanie czynników genetycznych i środowiskowych prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, co jest podstawową cechą fenotypową tej choroby. Niniejszy artykuł podaje aktualny stan wiedzy na temat rzadkich jednogenowych form nadciśnienia i wariantów genetycznych usposabiających do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego.


  10/11

  Tytuł oryginału: Molekularne mechanizmy sodowrażliwości ciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of salt sensitivity of blood pressure.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A47-A51, bibliogr. 19 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odpowiedź ciśnienia tętniczego na podaż chlorku sodu jest niejednorodna, zarówno u chorych z nadciśnieniem tętniczym, jak i osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań sugerują, że obniżona aktywność kalikreiny nerkowej świadcząca o osłabionej zdolności nerek do wydalania sodu może być traktowana jako biochemiczny wskaźnik sodowrażliwości ciśnienia tętniczego. Polimorfizm regionu flankującego 5' genu ludzkiej kalikreiny nerkowej (polimorfizm -133/-121 hKLK1) prawdopodobnie jest związany z aktywnością promotora hKLK1 w warunkach in vitro. Celem pracy autorów była ocena roli tego polimorfizmu w determinowaniu odpowiedzi ciśnienia tętniczego i wydalania kalikreiny nerkowej przy zmianach podaży sodu w diecie. Próbki genomowego DNA uzyskano od 101 osób rasy białej, w tym 66 z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i 35 z prawidlowym ciśnieniem. Poprzez sekwencjonowanie zidentyfikowano 7 alleli (A, B, H, I, K, Q, R), które różniły się układem nukleotydów lub długością. Dodatkowo, w pozycji -24 odkryto nieznany dotąd polimorfizm (transwersja G na C) pozostający w sprzężeniu z allelem I. Allel I wykryto tylko u 8 chorych z nadciśnieniem sodowrażliwym. W porównaniu z nosicielami pozostałych alleli wydalanie kalikreiny nerkowej u osób z allelem I było istotnie niższe tak na diecie normo-, jak i bogatosodowej. Wyniki badań autorów sugerują , że warianty promotora genu hKLK1 determinując aktywność kalikreiny nerkowej predysponują do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego.


  11/11

  Tytuł oryginału: Predyspozycja lub przeznaczenie : molekularne mechanizmy nadciśnienia tętniczego
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.81-89, tab., bibliogr. 150 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: