Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIEŚLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Myocardial perfusion correlates with improvement of systolic function of the left ventricle after CABG. Dobutamine echocardiography and Tc-99m-MIBI SPECT study.
Autorzy: Paluszkiewicz L., Kwinecki P., Jemielity M., Dyszkiewicz W[ojciech], Cieśliński A., Szyszko A.
Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 21 (1) s.32-35, tab., bibliogr. 20 poz. - 14 Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca Frankfurt 07-11.10. 2000
Sygnatura GBL: 312,899

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to assess the effect of surgical revascularization [coronary artery bypass grafting (CABG)] on systolic function and perfusion of the left ventricle using dobutamine echocardiography (DE) and Tc-99m-MIBI SPECT (SPECT). Methods: There were 32 patients mean age 52.2 ń 7.2 years in whom DE and SPECT were performed before and 3-4 months after CABG using standard protocols. Wall motion score index (WMSI) and perfusion index (PI) were calculated. Results: Significant improvement of WMSI at rest (1.44 ń 0.46 vs 1.33 ń 0.41; P = 0.03) as well as after maximal dose of dobutamine (1.49 ń 0.42 vs 1.30 ń 0.44; P = 0.02) was observed after CABG as compared to preoparative examination. Similar relation was observed during SPECT study. Perfusion index diminished significantly after revascularization during rest acquisition (2.19 ń 0.71 vs 1.93 ń 0.70; P = 0.0008) and after Dipirydamole administration (2.73 ń 0.73 vs 2.20 ń 0.69; P = 0.0001) as compared to preoperative examination. We found correlation between PI and WMSI at rest before CABG (R = 0.46; P = 0.01). PI after Dipirydamole and WMSI after maximal dose of Dobutamine before CABG (R = 0.37; P = 0.04), PI and WMSI at rest CABG (R = 0.39; P = 0.03), PI after Dipirydamole and WMSI after dobutamine after CABG (R = 0.38; P = 0.03). Conclusions: Surgical revascularization significantly improves both perfusion and contractility. Increased perfusion after CABG correlates with improvement of systolic function of the left ventricle.


  2/21

  Tytuł oryginału: Dopplerowska ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z toczniem układowym.
  Tytuł angielski: Doopler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patietns with systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Straburzyńska-Migaj Ewa, Szyszko Andrzej, Leszczyński Piotr, Klama Kamilla, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu tocznia układowego (SLE) często występuje subkliniczne zajęcie mięśnia serca. Cel pracy: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory (LV) serca u chorych na toczeń układowy (SLE) za pomocą echokardiografii dopplerowskiej. Materiał i metoda: Badaniami objęto 30 chorych z SLE (29 kobiet i 1 mężczyznę, w wieku śr. 39 ń 9 lat), u których nie stwierdzano cech jawnej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń czynności skurczowej LK, płynu w jamie osiredzia. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób (19 kobiet i 1 mężczyzna, w wieku śr. 39 ń 10 lat). U wszystkich wykonano badanie ECHO 2D, M-mode i dopplerowskie. U 7 chorych rozpoznano toczeń aktywny. U 17 chorych metodą ELISA oznaczono poziom przeciwciał antykardiolipinowych. Wyniki: Stwierdzono, że w porównaniu z grupą kontrolną u chorych z SLE była obniżona maksymalna prędkość fali wczesnego napełniania (peak E) (0,67 ń 0,19 vs. 0,87 ń 0,13 m/s; p 0,02), zwiększona maksymalna prędkość fali późnego napełniania (peak A) (0,66 ń 0,13 vs. 0,59 ń 0,09 m/s; p 0,05) i zmniejszony stosunek E/A (E/A) (1,05 ń 0,27 vs. 1,49 ń 0,24; p 0,24; p 0,05). Dodatkowo przedłużony był czas rozkurczu izowolumetrycznego u chorych z SLE (IVRT) (96,3 ń 18,6 vs. 79,5 ń 12,9 ms; p 0,001). Porównując chorych z aktywnym i nieaktywnym SLE stwierdzono istotnie mniejszy stosunek E/A (odpowiednio: 0,86 ń 0,19 vs. 1,09 ń 0,29; p 0,02) i istotnie bardziej wydłużony IVRT (odpowiednio: 108,6 ń 12,1 vs. 92,6 ń 18,8 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Subclinical myocardial involvement frquently occurs in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Aim of the study: The aim of the study was to assess diastolic function of the left ventricle in pts with SLE and no overt heart disease nor epicardial effusion. Material and methods: 30 pts with SLE (29 women, one man; mean age 39 ń 9 yrs) and 20 age and sex-matched control subjects (19 women, one man; mean age 39 ń 10) underwent M.-mode, 2D and pulsed Dopler echocardiography. LV systolic function was normal. In 7 pts SLE was active. In 17 pts anticardiolipin antibodies were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Compared with the control group, pts with SLE had reduced peak early diastolic flow velocity (peak E) (0.67 ń 0.19 vs. 0.87 ń 0.13 m/s; p 0.02), increased peak late diastolic flow velocity (peak A) (0.66 ń 0.13 vs. 0.59 ń 0.09 m/s; p 0.05) and reduced peak E to peak A ratio (E/A) (1.05 ń 0.27 vs. 1.49 ń 0.24; p 0.05). In addition, the isovolumic relaxation time (IVRT) was significantly prolonged in pts, with SLE (96.3 ń 18.6 vs. 79.5 ń 12.9 ms; p 0.001). COmparing active to non-active SLE pts we found significantly decreased E?A ratio in active pts (0.86 ń 0.19 vs. 1.09 ń 0.29; p 0.02) and significantly prolonged IVRT (108.6 ń 12.1 vs. 92.6 ń 18.8 ms; p 0.02). We did not observe association of abnormal left ventricular diastolic filling pattern with disease duration, treatment and anticardiolipin ...


  3/21

  Tytuł oryginału: Dyspersja QT i czas Tpeak-end w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: QT dispersion and Tpeak-end time during percutaneous coronary angioplasty.
  Autorzy: Waśniewski Michał, Ochotny Romuald, Lesiak Maciej, Mitkowski Przemysław, Grajek Stefan, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niedokrwienie mięśnia sercowego wpływa na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach, zaburzając jednorodność repolaryzacji komór, czego miarą może być dyspersja odstępu OT oraz czas Tpeak-end. Cel pracy: Ocena dyspersji QT i czasu Tpeak-end podczas krótkotrwałego niedokrwienia wywołanego napełnieniem balonu w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz porównanie obu parametrów w podgrupach pacjentów wyróżnionych na podstawie: rodzaju poszerzanej tętnicy wieńcowej, zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory. Materiał i metody: Badaniem objęto 81 pacjentów poddanych zabiegowi PTCA. Choroba jednego naczynia występowała u 44, dwóch naczyń u 28, a trzech naczyń u 9 pacjentów. U 31 osób zaplanowano zabieg PTCA gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, u 27 - gałęzi okalającej i u 23 - prawej tętnicy wieńcowej. Zapis EKG rejestrowano 2-krotnie; przed zabiegiem (I) oraz po 60 s pierwszej inflacji balonu (II). Dyspersję QT i czas Tpeak-end obliczano ręcznie przy prędkości zapisu 200 mm/s i wzmocnieniu 40 mm/mV. Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost dyspersji QT (I vs. II - 51,5 ń 15,6 ms vs. 65,9 ń 21,0 ms) oraz czasu Tpeak-end (odpowiednio: 89,6 ń 10,5 ms vs. 104,3 ń 12,0 ms). Rodzaj poszerzanej tętnicy wieńcowej nie miał wpływu na wartości ocenianych parametrów. U pacjentów z chorobą trójnaczyniową stwierdzono wyższe wartości dyspersji QT niż u pacjentów ze zmianami w jednym lub dwóch ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Myocardial ischemia alters repolarisation in cardiac cells. QT dispersion and Tpeak-end time are considered to represent this process. The aim of the study: Estimation of QT dispersion and Tpeak-end time during short lasting ischemia provoked by balloon inflation during PTCA. Comparison of both parameters in subgroup of patients divided by: kind of coronary artery, number of stenotic coronary arteries and left ventricular ejection fraction. Material and methods: 81 patients undergoing PTCA procedure (age: 56.4 ń 8.3, 62 male). Single vessel disease were diagnosed in 44, two vessels in 28 and three vessels in 9 patients. 31 patients had PTCA LAD, 27 - Cx and 23 - RCA. ECG was recorded twice: before procedure (I) and in 60 second of balloon inflation (II). QT dispersion and Tpeak-end time were calculated manually using computer software Hellige Cardiosmart. Recording parameters: 200 mm/ms and 40 mm/mV. Results: QT dispersion (I vs. II: 51.5 ń 15.6 ms vs. 65.9 ń 21.0 ms) and Tpeak-end time (I vs. II: 89.6 ń 10.5 ms vs. 104.3 ń 12.0 ms) increased significantly during ischemia. Kind of widened coronary artery had no influence on both parameters. Patients with 3 vessels disease had significantly higher QT dispersion than patients with less advanced disease. There was no similar relation in Tpeak-end time. Significant negative correlation (tau Kendall - 0.31; p 0.001) between QT dispersion during balloon inflation and ejection fraction was found. Conclusion: ...


  4/21

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu, analiza zmienności rytmu zatokowego i dyspersja odstępu Q-T u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina.
  Tytuł angielski: Cardiac arrhythmia, heart rate variability parameters and QT dispersion in adult patients with Ebstein's anomaly.
  Autorzy: Trojnarska Olga, Wachowiak-Baszyńska Hanna, Ochotny Romuald, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.59-65, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bardzo rzadko obserwowanej w populacji dorosłych anomalii Ebsteina, polegającej na przemieszczeniu płatków zastawki trójdzielnej w kierunku prawej komory, dochodzi do licznych nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu oraz utrudnienia przewodzenia, co istotnie pogarsza stan kliniczny i rokowanie chorych. Cel pracy: Ocena zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV) i dyspersji QT u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina. Materiał i metody: Badaniem objęto 15 nieoperowanych chorych (4 kobiety i 11 mężczyzn) w wieku 21-60 lat (śr. 38,5 ń 11,9 lat), u których dokonano analizy 12-odprowadzeniowego EKG w celu oceny dyspersji QT oraz wykonao całodobowe monitorownaie EKG metodą Holtera, aby zbadać HRV. Wyniki: Rytm zatokowy, przewiedziony z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa, stwierdzano u 14 pacjentów, u jednego utwalone, a u kolejnego napadowe migotanie przedsionków. Ekstrasystolię nadkomorową zarejestrowano u 10 chorych, w tym u 4 z nich częstoskurcze nadkomorowe. Zespół preekscytacji obserwowano u 2 osób. U jednej z nich, u której napady częstoskórczów powodowały omdlenia, wykonano skuteczną ablację drogi dodatkowej. Komorowe zaburzenia rytmu występowały u 8 badanych, w tym formy złożone (pary, pobudzenia gromadne oraz różnokształtne) jedynie u 3 spośród nich. Zaburzenia przewodzenia pod postacią bloku przedsionkowo -komorowego (AV) Iř obserwowano u 3 pacjentów, u dwóch nasilającego się w nocy do bloku AV IIř typu 1, w tym u ...

  Streszczenie angielskie: Ebstein's anomaly is an infrequent congenital heart disease observed in adult population. The main abnormality refers to tricuspid valve's leaflets displacement, but coexisting cardiac arrytmia and conduction disturbances may have significant impact on natural history and prognosis. The aim of the study: Analysis of cardiac arrhyhmia and conduction disturbances and time-domain heart rate variability (HRV) parameters and QT-dispersion in adult patients with Ebstein's anomaly. Material and methods: Study group included 15 patients (4 women and 11 men) with Ebstein's anomaly (without previous history of cardiosurgery intervention), aged 21-60 years (mean value 38.5 ń 11.9 years), in whom standard 12 lead ECG for QTdispersion assessment and 24-hours Holter monitoring for arrhythmia and parameters analysis were performed. Results: 14 patients were in sinus rhythm (1 patient revealed episodes of paroxysmal atrial fibrillation) and 1 patient had permanent atrial fibrillation (his data were not included into HRV analysis). Supraventricular extrasystole were observedin 10 patients (including 4 patients with episodes of supraventricular tachycardia). Preexcitation syndrome was documented in 2 patients, 1 patients - significantly symptomatic (recurrent syncope) undervent successful RF ablation. Ventricular arrhythmia was observed in 8 patients (3 patients had episodes of multiform ventricular extracystole, ventricular pairs or non-sustained ventricular tachycardia). Ist degree ...


  5/21

  Tytuł oryginału: Przeciwciała antykardiolipinowe a zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy w badaniu echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: Anticardiolipin antibodies and cardiac involvement in systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Straburzyńska-Migaj Ewa, Klama Kamilla, Leszczyński Piotr, Szyszka Andrzej, Mitkowski Przemysław, Łącki Jan, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Związek przeciwciał antykardiolipinowych (aCL) ze zmianami zastawkowymi stiwerdzanymi w badaniach echokardiograficznych (ECHO) budzi zainteresowanie badaczy i kontrowersje od kilku lat. Celem naszej pracy było zbadanie, czy obecność aCL w surowicy chorych z toczniem układowym (SLE) ma związek ze zmianami w obrazie echokardiograficznym u tych chorych. W surowicy krwi 48 chorych z SLE oznaczono poziom aCL metodą ELISA uzyskując dodatni wynik testu u 25 chorych (52 proc.) i ujmeny u 23 (48 proc.). Zmiany ECHO stwierdzono u 18 chorych w grupie aCL(+) i 4 w grupie aCL(-), odpowiednio: 68 i 17 proc.; p 0,01. Najczęstsze były zmiany zastawkowe: u 36 p.c. chorych w grupie aCL(+) i 4 w grupie aCL(-), odpowiednio: 68 i 17 p.c.; p 0,01. Najczęstsze były zmiany zastawkowe: u 36 p.c. chorych w grupie aCL(+) w porównaniu z 17 p.c. w grupie aCL(_); p = n.s. Istotnie częściej w grupie aCL(+) niż aCL(-) występował płyn w jamie osierdzia; odpowiednio: 6 (24 p.c.) i 0 (0 proc.); p 0,05. Wniosek: Obecność aCL w surowicy chorych z SLE jest związana z istotnie częstszym występowaniem nieprawidłowości w ECHO.

  Streszczenie angielskie: Anticardiolipin antibodies (aCL) are present in 24-61 p.c. of patients (pts) with systemic lupus erythematosus (SLE). It is suggested that they may be associated with valvular abnormalities recognized on echocardiography (ECHO). To evaluate the relation of raised aCL and cardiac abnormalities we performed ECHO in 48 pts with SLE. ACL were estimated in all pts using enzyme-linked immunoabsorbent assay (ELISA), and positive result was found in 25 pts (52 p.c.), negative in 23 pts (48 p.c.). Abnormalities on ECHO were found in 18 pts in aCL(+) group vs 4 pts in aCL(-) group (68 vs 17 p.c.; p = n.s.), pericardial effusion in 6 pts in aCL(+) group vs 0 pts in aCL(-) group (24 vs 0 p.c.; p 0,05). Conclusion: We found association between raised aCL and general cardiac abnormalities on ECHO.


  6/21

  Tytuł oryginału: Rak stercza.
  Tytuł angielski: Prostate carcinoma.
  Autorzy: Dadej Roland, Cieśliński Piotr, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.108, 110-116, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu krokowego jest coraz częściej rozpoznawaną chorobą nowotworową. W Polsce stanowi trzecią, co do częstości przyczynę zgonów w chorobach nowotworowych (5 proc.). Czynniki ryzyka to przede wszystkim podeszły wiek chorego, rodzinne występowanie choroby i rasa czarna. Początkowo bezobjawowy przebieg utrudnia wczesną diagnozę. W rozpoznawaniu choroby najważniejsze są: badanie guczołu palcem przez odbytnicę, oznaczenie poziomów swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy, ultrasonografia przezodbytnicza oraz celowana biopsja stercza. Wśród czynników rokowniczych najistotniejsze są: stopień miejscowego zaawansowania nowotworu, stopień zróżnicowania histologicznego oraz poziom PSA. Określenie czynników prognostycznych umożliwia ocenę stanu chorego i zaplanowanie odpowiedniej terapii. U chorych z oczekiwanym 10-letnim okresem przeżycia i tylko w przypadku raka ograniczonego do narządu, istnieje możliwość wdrożenia leczenia radykalnego. Leczenie radykalne obejmuje całkowite usunięcie gruczołu krokowego metodami chirurgicznymi i napromienianie. Choroba zaawansowana może być leczona jedynie paliatywnie, z reguły za pomocą manipulacji hormonalnej. W każdym przypadku planowanego leczenia należy wybrać metodę najodpowiedniejszą dla w pełni poinformowanego chorego.

  Streszczenie angielskie: The carcinoma of the prostate is a neoplastic disease, which is more and more frequently detected in men. Prostate carcinoma generally occurs in men beyond middle age. It constitutes the third death cause among neoplastic diseases (5 p.c.) in Poland. The most important role risk factors are advanced age of the patients, familial prevalence of the disease, black rase and high-fat diet. Prostate cancer usually develops in the outer part of the prostate gland (75 p.c.), causing a change in the texture of the gland. The most important steps in diagnosing the prostate cancer are: digital rectal examination (DRE), evaluation of the prostate-specific-antigen (PSA) level in the blood, transrectal ultrasonography (TRUS) and ultrasound-guided biopsy. The most important prognostic factors are: degree of the cancer progression (staging), degree of histological differentiation (grading), and the serum level of the PSA. Determination of the prognostic factors makes possible to evaluate the condition of the patient and to establish a proper therapy. The patients with diagnosis of prostate cancer, confirmed by the result of the transrectal biopsy, in clinical stage not higher than T2 are qualified to the radical treatment. This kind of treatment can be performed only in patients with organ confined disease and when the patients can benefit from it, that means in men whose expected survival is not shorter than 10 years. Radical treatment comprises a complete removal of the prostate (radical prostatectomy) or radiotherapy (brachytherapy, external-beam radiotherapy)...


  7/21

  Tytuł oryginału: Przerzut raka nerki do przepony.
  Tytuł angielski: A metastasis of renal clear cell carcinoma to the diaphragm.
  Autorzy: Pilecki Stanisław E., Cieśliński Krzysztof, Lasek Władysław L., Purzycka-Jazdon Anna M., Lambrecht Winicjusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.120-124, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak jasnokomórkowy nerki najczęściej daje przerzuty do kości i płuc. Autorzy przedstawiają rzadką lokalizację przerzutu tego guza do przepony. Zmiany w przeponie i w nerce lewej wykryto w czasie badania sonograficznego jamy opłucnej prawej i jamy brzusznej.

  Streszczenie angielskie: The most common sites of metastases originating from primary renal clear cell carcinoma are bones and lungs. The authors present a rare case of the tumor that metastasized to the diaphragm. Both lesions, the primary in the kidney and the secondary in the diaphragm, were detected occasionally during the ultrasound examination of the right pleural cavity and abdominal cavity.


  8/21

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wybranych ekstraktów owocowych w nowych formach kosmetycznych o działaniu antyoksydacyjnym.
  Tytuł angielski: Selected fruit extracts in new cosmetic forms with antioxidative function.
  Autorzy: Glinka Ryszard, Rokicki Przemysław, Cieśliński Marek, Klimczak Alicja
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (1) s.36-42, bibliogr. 14 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono wybrane ekstratky owocowe w formach kosmetycznych o działaniu przeciwutleniającym. Opracowano nowe formy kosmetyczne: kremy, toniki, hydrożele zawierające ekstrakty z Fuctus Myrtilli, Fructus Rosae, Fructus Sambuci i Folium Rubi fructicosi.

  Streszczenie angielskie: The paper presents selected fruit extracts with antioxidative function present in various cosmetic forms. New cosmetic forms were created: creams, tonics, hydrogels containing extracts form Fructus Myrtilli, Fructus Rosae, Fructus Sambuci and Folium Rubi fructicosi.


  9/21

  Tytuł oryginału: Cardiac arrest related to coronary spasm in patients with variant angina: a three-case study.
  Autorzy: Seniuk W., Mularek-Kubzdela T[atiana], Grygier M[arek], Grajek S., Cieśliński A[ndrzej]
  Źródło: J. Intern. Med. 2002: 252 (4) s.368-376, il., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 300,763

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three patients with variant angina pectoris and episodes of cardiac arrest. All of them had typical clinical symptoms, ST-segment changes in electrocardiogram, and coronary artery spasm confirmed by arteriography. They were treated with high doses of calcium antagonists and nitrates. An automatic cardioverter-defibrillator was implanted in the patient who developed ventricular fibrillation despite therapy with calcium antagonists. In another patient a DDD pacemaker was implanted becasue of high-degree atrioventricular blok.


  10/21

  Tytuł oryginału: Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych ze sztucznymi zastawkami serca. Co każdy lekarz pierwszego kontaktu powinien wiedzieć.
  Autorzy: Katarzyński Sławomir, Paluszkiewicz Lech, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.221-222, 224, 226-230, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/21

  Tytuł oryginału: Prawostronna ablacja nawracającego częstoskurczu komorowego po zawale ściany przedniej.
  Tytuł angielski: Right-sided ablation of post-infarction recurrent ventricular tachycardia - a case report.
  Autorzy: Baszko Artur, Simon Ron D. B., Gill Jaswinder S., Błaszczyk Krzysztof, Cieśliński Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.55-58, il., bibliogr. 9 poz., sum. + bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek chorego z częstoskurczem komorowym po zawale ściany przedniej, którego ablacja została wykonana po prawej stronie przegrody międzykomorowej. Częstoskurcz prezentował morfologię LBBB oraz oś lewo-górną. W miejscu skutecznej ablacji stwierdzono niskonapięciowy potencjał diastoliczny poprzedzający zespół QRS, utajone przejęcie częstoskurczu oraz pauzę postymulacyjną równą cyklowi częstoskurczu, co sugerowało wyjście z wewnętrznego obwodu reentry.

  Streszczenie angielskie: A case of a 70-year-old male with recurrent ventricular tachycardia following anterior myocardial infarction is presented. Arrhytmia was successfully ablated in the interventricular septum, using a right-sided approach. Electrophysiological aspects of ventricular tachycardia ablation are discussed.


  12/21

  Tytuł oryginału: Ebstein anomaly. Comparison of echocardiographic and clinical parameters of the rogression of the disease.
  Tytuł polski: Anomalia Ebsteina. Porównanie echokardiograficznego wskaźnika zaawansowania z obrazem klinicznym u dorosłych.
  Autorzy: Trojnarska Olga, Wachowiak-Baszyńska Hanna, Ochotny Romuald, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.242-250, tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Ebstein anomaly is a rare congenital heart disease. Only 5 p.c. of patietns with this disorder survive to the fifth decade. Celenmayer at al. introduced an echocardiographic prognostic index (EGE) which was validated in children with Ebstein anomaly. A high value of this index independently identifies patients at high risk of death. Aim. To assess the progression of Ebstein anomaly in adults using the EGE index and to establish the clinical value of the index. Methods. The study group consisted of 16 patients with Ebstein anomaly, aged 21-60 years (mean 34.6 ń 12.8 years). All patients underwent clinical evaluation, ambulatory ECG monitoring and echocardiography which served for the EGE index calculation. Results and conclusions. None of the patients had EGE 0.5. Nine pateints had EGE index 0.5 - 0.9, three - from 1.0 to 1.49, and four - 1.5. Contrary to the view presented in literature, adults with Ebstein anomaly presented a high progression of the disease. The majority of patients had frequent supraventricular arrhythmias which were not related to the echocardiographically assessed degree of progression of the disease. Preexcitation syndrome which may be a cause of dangerous paroxysmal supraventricular tachyarrhythmias, was observed in patientswith Ebstein anomaly more frequetnly than in the general population. Ventricular ectopy was present in a minority of patients with Ebstein anomaly and was related to the degree of the echocardiographic progression of the disorder which might have been due to the higher area of the atrialised right ventricle in more advanced cases...


  13/21

  Tytuł oryginału: Komu i kiedy podaję statyny.
  Autorzy: Kornacewicz-Jach Zdzisława, Cieśliński Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Ceremużyński Leszek (moder.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 1: Statyny w świecie, w mojej praktyce lekarskiej: 65 Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - sympozjum edukacyjne firmy Pfizer s.I-26 - I-32, il., tab. - 65 Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - sympozjum edukacyjne firmy Pfizer nt. statyn Łódź 31.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  14/21

  Tytuł oryginału: Resztkowe zwężenie przezaortalne a nadciśnienie tętnicze i masa lewej komory u dorosłych pacjentów po skutecznej operacji koarktacji aorty.
  Tytuł angielski: Residual narrowing of the aorta, arterial hypertension and left ventricular mass after successful repair of coarctation of the aorta in adults.
  Autorzy: Trojnarska Olga, Tykarski Andrzej, Ochotny Romuald, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.271-278, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pomimo skutecznej operacji, u części pacjentów z koarktacją aorty utrzymuje się nadciśnienie tętnicze. Celem pracy była ocena wpływu obecności resztkowego gradientu przez aortę zstępującą na wartości ciśnienia tętniczego oraz na wielkość i masę lewej komory serca u dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji chir. koarktacji aorty. Materiał i metody: Badano 62 chorych w średnim wieku 31,5 ń 11,28 roku, operowanych średnio w wieku 11,82 ń 8,75 lat, 19,1 ń 7,51 lat temu. Grupę kontrolną stanowiło 61 osób. U wszystkich oceniono spoczynkowe ciśnienie tętnicze, dokonano pomiarów długości późnorozkurczowej przegrody międzykomorowej (IVS) ściany tylnej (PW), wymiaru końcowoskurczowego lewej komory (LVD), oraz stopnia rezydualnego zwężenia aorty zstępującej. Obliczono masę lewej komory (LVM) i jej wskaźnik masy (LVMI). Wyniki: Nadciśnienie tętnicze ( 140/90 mm Hg) stwierdzono u 54 proc. grupy, częściej - u operowanych w wieku późniejszym. U 22 badanych resztkowy gradient przez aortę zstępującą (GrAoD) był większy od 20 mm Hg, u 14 z nich występowało nadciśnienie tętnicze. Porównano wartości powyższych parametrów między badanymi a grupą kontrolną i w podgrupach chorych z nadciśnieniem i bez nadciśnienia, zarówno z GrAoD jak i bez GrAoD. Oceniono korelacje liniowe między wiekiem pacjenta, w jakim wykonano operację, czasem, który upłynął od operacji, wartościami ciśnienia tętniczego oraz GrAoD a wybranymi parametrami echokardiograf. lewej komory serca. Wnioski: 1. U ponad połowy dorosłych pacjentów ...


  15/21

  Tytuł oryginału: Ostry zespół wieńcowy bez trwałego uniesienia ST jako proces zapalny : ocena białka C-reaktywnego oraz endoteliny-1 : [praca doktorska]
  Autorzy: Łukaszyk Andrzej, Cieśliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 77 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  16/21

  Tytuł oryginału: Postępowanie po bezpośredniej rewaskularyzacji serca. Podstawowe fakty i uwagi praktyczne.
  Autorzy: Paluszkiewicz Lech, Katarzyński Sławomir, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.161-162, 164-168, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/21

  Tytuł oryginału: XXIV Congress of the European Society of Cardiology, Berlin, 31 sierpnia - 4 września 2002.
  Autorzy: Grochowicz Urszula, Czepiel Aleksandra, Chamiec Tomasz, Rezler Joanna, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.583-587 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa KardiologicznegoSympozjum polsko-niemieckie. Jesienny Kongres Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego BerlinMagdeburg 31.08-04.09.17-19.10. 20022002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  18/21

  Tytuł oryginału: Wybrane ekstrakty owocowe w nowych formach kosmetycznych.
  Tytuł angielski: Selected fruit extracts in new cosmetic forms.
  Autorzy: Glinka Ryszard, Rokicki Przemysław, Cieśliński Marek, Klimczak Alicja
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (4) s.269-277, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele surowców roślinnych a zwłaszcza owoców jest bogata w składniki biologicznie czynne tj. flawonoidy, witaminy, czy L-hydroksykwasy. Substancje te odpowiedzialne są za eliminację wolnych rodników z organizmu. Ekstrakcja jest bardzo prostą i popularną metodą pozyskiwania aktywnych związków roślinnych. Wyciągi owocowe mają duże zastosowanie w przemyśle, medycynie jak i w życiu codziennym człowieka. Ekstrakty są jednym z najważniejszych surowców służących do wyrobu kosmetyków. Niniejsza praca jest poświęcona opracowaniu nowych form kosmetycznych o działaniu antyoksydacyjnym, wybielajacym i oczyszczającym skórę. Jako substancje biologicznie czynne do produkcji kosmetyków użyto związki zawarte w ekstraktach owocowych z brzoskwini pospolitej (Prunus persical L.), winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), awokado właściwego (Persea americana Mill.) oraz aktinidii chińskiej (Actinidia chinensis Planch). Przeprowadzono badania aplikacyjne.


  19/21

  Tytuł oryginału: Znaczenie badań nieinwazyjnych w identyfikacji chorych z restenozą po skutecznej angioplastyce balonowej : praca doktorska
  Autorzy: Grygier Marek, Cieśliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 131 k. : il., tab., bibliogr. 230 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20338

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  20/21

  Tytuł oryginału: Znaczenie prognostyczne elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego metodą SPECT z zastosowaniem Tc-99m-MIBI oraz koronarografii w chorobie niedokrwiennej serca : praca doktorska
  Autorzy: Popiel Małgorzata, Cieśliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 98 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20336

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  21/21

  Tytuł oryginału: Chemioterapeutyki w leczeniu zakażeń dróg moczowych.
  Autorzy: Dadej Roland, Cieśliński Piotr, Kwias Zbigniew, Nowaczkiewicz Piotr
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.9-15, tab.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: