Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CICHOCKA-JAROSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Dlaczego anty-IgE?
Tytuł angielski: Why anti-IgE?
Autorzy: Cichocka-Jarosz Ewa, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.65-72, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopia - wrodzona, genetycznie uwarunkowana predyspozycja do synetzy swoistych przeciwciał IgE leży u podłoża tzw. chorób atopowych - astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa i spojówek. Immunoglobulina E wywiera działanie biologiczne poprzez receptory o wysokim (FcîRI) i niskim (FcîRII) powinowactwie obecne na wielu komórkach ustroju. Regulacja syntezy IgE podlega nadrzędnej kontroli limfocytów T. Ze względu na narastającą częstość chorób atopowych poszukuje się, obok tradycyjnej, objawowej farmakoterapii - nowych metod leczenia przyczynowego. Dotychczas możliwości ingerencji w przyczynowe mechanizmy immunologiczne chorób atopowych stwarzała jedynie swoista immunoterapia. Nową alternatywę może stanowić humanizowane mysie przeciwciało monoklonalne antyIgE o nazwie farmakologicznej omalizumab (rhuMAb-E25). Lek wykazuje zdolność wiązania wolnych krążących cząsteczek IgE, blokując ich wiązanie z receptorem FcîRI oraz hamuje aktywację komórek zapalnych. Pierwsze próby zastosowania leku w badaniach randomizowanych, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, wskazują na skuteczność nowego leku u chorych z astmą oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa. W ocenie skuteczności leczenia podaje się złagodzenie objawów chorobowych, efekt sterydooszczędzający, zmniejszenie zapotrzebowania na leki objawowe, poprawę jakości życia chorych. Jednocześnie lek jest dobrze tolerowany, z objawami ubocznymi zbliżonymi do placebo. Krótki czas obserwacji badań klinicznych wskazuje ...

  Streszczenie angielskie: Atopy - an inherited, genetically determined capacity to produce abnormal amounts of specific IgE - is the basic cause of the so-called atopic diseases - bronchial asthma, allergic rhinitis and allergic conjunctivitis. Immunoglobulin E expresses biological action through specific high affinity (FcîRI) and low affinity (FcîRII) presented on the surface of different cells. The regulation of IgE synthesis is controlled by T-lymphocytes. Due to the growing prevalence of atopic diseases, the new methods of causal treatment, apart from traditional ones, are explored. Up till now the only method influencing the immunological patomechanism of atopic diseases was specific immunotherapy. The new alternative may be the humanized murine monoclonal antibody anti-IgE (omalizumab, rhuMAb-E25). The drug binds to free IgE, reduces its level, blocks the binding of IgE to FcîRI receptor and downregulates the activation of inflammatory cells. First attempts at applying omalizumab in randomized double blind studies, indicate its efficacy both in adults and children with bronchial asthma or allergic rhinitis. The usefulness of the drug is associated with the improvement of clinical symptoms score, lung function tests and the quality of life, reduction of rescue medication, steroid-sparing effect. The drug is well tolerated, with side-effects similar to thoose of placebo. This novel promising therapy requires further follow-up monitoring as far as its efficacy and safety are concerned, ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wzajemne powiązanie atopii z nadreaktywnością oskrzeli u dzieci szkolnych.
  Tytuł angielski: Relationship of atopy and bronchial hyperreactivity in schoolchildren.
  Autorzy: Lis Grzegorz, Cichocka-Jarosz Ewa, Gazurek Dorota, Szczerbiński Tomasz, Głodzik Izabela, Sawiec Piotr, Białoruska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.780-784, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ustalenie częstości atopii oraz nadreaktywności oskrzeli (NO) i ich wzajemnego powiązania, z uwzględnieniem wcześniejszego rozpoznania astmy oraz objawów tej choroby zgłaszanych w badaniu kwestionariuszowym u dzieci. Materiał i metody: Badanie ankietowe z zastosowaniem kwestionariusza przewidzianego w programie ISA-AC przeprowadzono wśród 1347 uczniów (9,7 ń 0,7 lat) szkół podstawowych w Krakowie. W następnym etapie wykonano testy skórne z 7 aeroalergenami oraz przeprwoadzono test wysiłkowy dla określenia NO. Przyjęto, że a atopii świadczy - dodatnia reakcja na co najmniej jeden alergen, o NO - obniżenie wzlędnego powysiłkowego szczytowego przepływu wydechowego (delta proc. PEF) o co najmniej 15 proc. lub wystąpienie objawów astmatycznych w trakcie lub tuż po wysiłku. Wyniki: Atopia występowała u 26,2 proc. badanych uczniów, z dwukrotną jej przewagą u chłopców /iloraz szans (IS) = 2,14; 95 proc. przedział ufności (PU) (1,59 - 2,86)/. Zgłaszanie objawów astmatycznych w ostatnim roku oraz faktu rozpoznania astmy występowało znamiennie częściej w grupie dzieci z atopią. Ryzyko występowania objawów astmatycznych było zróżnicowane i zależało od rodzaju uczulającego alergenu i było największe dla Der. f. /IS = 6,11; 95 proc. PU (3,78 - 10,16)/, pośrednie dla alergenów drzew, psa, Der. p., kota, traw, odpowiednio: IS = 5,17; 95 proc. PU (2,27 - 11,76), IS = 4,36; 95 proc. PU (2,35 - 8,13), IS = 4,00; 95 proc. PU (3,12 - 8,1), IS = 3,86; 95 p.c. PU (2,18 - 6,82), ...

  Streszczenie angielskie: Objective: To determine the prevalence of atopy and bronchial hyper-reactivity (BHR) and their realtionship with wheezing and diagnosed asthma reported in schoolchildren. Material and methods: In Cracow, 1347 schoolchildren (9.7 ń 0.7 yrs of age) were surveyed with ISAAC questionnaire. Skin prick tests with 7 aeorallergens and the exercise challenge test for BHR evaluation were carried out. Atopy was established when a positive skin reaction with at least one allergen occurred. The BHR was confirmed in presence of at least 15 p.c. decrease of the relative post-exercise peak expiratory flow (D p.c. PEF) or wheezing during or immediately after exercise. Results: Atopy was found in 26.2 p.c. of schoolchildren, with a two-fold higher risk in boys /odds ratio (OR) = 2.14; 95 p.c. confidence interval (CI) (1.59 -2.86)/. In the group of atopic children, wheeze in the last year and diagnosis of asthma occurred significantly more often. The risk of wheeze in last year related to the type of sensitizing allergen and was highest for Der. f. /OR =6.1; 95 p.c. CI (3.78 - 10.16)/, medium for allergens of trees, dog's fur, Der. p., cat's fur and grasses /OR = 5,17; 95 p.c. CI (2.27 - 11.76), OR = 4.36; 95 p.c. CI (2.35 - 8.13), OR = 4,00; 95 p.c. CI (3.12 - 8.01), OR = 3.86; 95 p.c. CI (2.18 - 6.82), or = 2.58; 95 p.c. CI (1.50 - 4.45), respectively/. In case of Alternaria allergens no correlation with wheeze was observed /OR = 2.71; 95 p.c. CI (o.88 - 8.31)/. BHR was identified in ...


  3/3

  Tytuł oryginału: ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii. Odcinek 18: Pomiar szczytowego przepływu wydechowego u dzieci.
  Autorzy: Cichocka-Jarosz Ewa, Kwinta Przemko
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (5) s.126-132, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: