Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CICHOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa, Warszawy i Wrocławia w latach 1965-2000 a sytuacja psychosocjalna.
Tytuł angielski: Secular changes of age at menarche in girls living in Kraków, Warsaw and Wrocław in 1965-2000 and their psychosocial situation.
Autorzy: Cichocka Barbara, Żarów Ryszard
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.317-322, il., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiosną 2000 r. przeprowadzono badania przekrojowe 1551 dziewcząt. Średni wiek menarche, liczony metodą probitów, dla całego materiału wyniósł 12,87 r. Po 20-letnim okresie stabilizacji na poziomie około 13,1 roku, nastąpił proces jego obniżenia o przeszło 3 miesiące. Obserwowany w Krakowie schemat przebiegu zmian sekularnych jest odmienny w porównaniu z zaistniałymi w innych wielkich miastach Polski (Warszawa, Wrocław). Jednym z czynników, które mogłyby wyjaśniać to zjawisko, jest zróżnicowana, w przedstawianych aglomeracjach, sytuacja psychosocjalna dziewcząt, mierzona częstością rozwodów. Od 1946 r., wraz z sukcesywną poprawą warunków bytu, wzrastała również częstość rozwodów. W kształtowaniu zjawisk akceleracji dojrzewania płciowego, miały więc udział nierozłączny dwie grupy czynników (korzystne i niekorzystne) obniżające wiek dojrzewania i efekt ich działania się nakładał. Przez cały analizowany okres, częstość rozwodów w Krakowie była najmniejsza, w Warszawie największa. Wrocław zajmował miejsce pośrednie i odpowiednio do tego, dziewczęta z Krakowa najpóźniej rozpoczynały miesiączkowanie, warszawskie najwcześniej, a wrocławskie pośrednio. Taki wynik wskazuje na istnienie wpływu silnego stresu, jaki powodują konflikty rodzinne, na przyspieszenie dojrzewania, co dotychczas było sprawą dyskusyjną. Zjawisko wczesnego dojrzewania należy interpretować nie tylko jako wskaźnik poprawy dobrobytu społeczeństwa, może ono również sygnalizować niekorzystne psychosocjalne ...

  Streszczenie angielskie: A cross-sectional study of 1551 girls from Kraków was conducted in the spring of 2000. The mean age at menarche, estimated by the probit method, for the entire material was 12.87 years. After a 20-year period of stabilization at a level of around 13.1 years, the age declined by more than three months. The secular changes observed in Kraków differ from those occuring in other large cities (Warsaw, Wrocław). One of the factors that could explain this phenomenon is the diverse psychosocial situation of girls living in the aforementioned cities, measured by the frequency of divorces. Since 1946, together with the gradual improvement of living conditions, the frequency of divorces has grown as well. Hence, two groups of factors (favorable and unfavorable ones) lowering the maturation age contributed jointly to the acceleration of pubertal maturation and their effects overlapped. Over the analyzed period of time, the frequency of divorces was the lowest in Kraków, the highest in Warsaw, while Wrocław occupied an intermediate position. Accordingly, girls living in Kraków began menstruating latest, those living in Warsaw earliest and those from Wrocław placed on the halfway mark. Such a result of the comparisons testifies to the impact of the strong stress caused by family conflicts on the acceleration of maturation, which so far has been a debatable issue. The phenomenon of early maturation cannot be interpreted only in terms of the success of a society or an individual as ...


  2/9

  Tytuł oryginału: Dlaczego anty-IgE?
  Tytuł angielski: Why anti-IgE?
  Autorzy: Cichocka-Jarosz Ewa, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.65-72, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopia - wrodzona, genetycznie uwarunkowana predyspozycja do synetzy swoistych przeciwciał IgE leży u podłoża tzw. chorób atopowych - astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa i spojówek. Immunoglobulina E wywiera działanie biologiczne poprzez receptory o wysokim (FcîRI) i niskim (FcîRII) powinowactwie obecne na wielu komórkach ustroju. Regulacja syntezy IgE podlega nadrzędnej kontroli limfocytów T. Ze względu na narastającą częstość chorób atopowych poszukuje się, obok tradycyjnej, objawowej farmakoterapii - nowych metod leczenia przyczynowego. Dotychczas możliwości ingerencji w przyczynowe mechanizmy immunologiczne chorób atopowych stwarzała jedynie swoista immunoterapia. Nową alternatywę może stanowić humanizowane mysie przeciwciało monoklonalne antyIgE o nazwie farmakologicznej omalizumab (rhuMAb-E25). Lek wykazuje zdolność wiązania wolnych krążących cząsteczek IgE, blokując ich wiązanie z receptorem FcîRI oraz hamuje aktywację komórek zapalnych. Pierwsze próby zastosowania leku w badaniach randomizowanych, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, wskazują na skuteczność nowego leku u chorych z astmą oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa. W ocenie skuteczności leczenia podaje się złagodzenie objawów chorobowych, efekt sterydooszczędzający, zmniejszenie zapotrzebowania na leki objawowe, poprawę jakości życia chorych. Jednocześnie lek jest dobrze tolerowany, z objawami ubocznymi zbliżonymi do placebo. Krótki czas obserwacji badań klinicznych wskazuje ...

  Streszczenie angielskie: Atopy - an inherited, genetically determined capacity to produce abnormal amounts of specific IgE - is the basic cause of the so-called atopic diseases - bronchial asthma, allergic rhinitis and allergic conjunctivitis. Immunoglobulin E expresses biological action through specific high affinity (FcîRI) and low affinity (FcîRII) presented on the surface of different cells. The regulation of IgE synthesis is controlled by T-lymphocytes. Due to the growing prevalence of atopic diseases, the new methods of causal treatment, apart from traditional ones, are explored. Up till now the only method influencing the immunological patomechanism of atopic diseases was specific immunotherapy. The new alternative may be the humanized murine monoclonal antibody anti-IgE (omalizumab, rhuMAb-E25). The drug binds to free IgE, reduces its level, blocks the binding of IgE to FcîRI receptor and downregulates the activation of inflammatory cells. First attempts at applying omalizumab in randomized double blind studies, indicate its efficacy both in adults and children with bronchial asthma or allergic rhinitis. The usefulness of the drug is associated with the improvement of clinical symptoms score, lung function tests and the quality of life, reduction of rescue medication, steroid-sparing effect. The drug is well tolerated, with side-effects similar to thoose of placebo. This novel promising therapy requires further follow-up monitoring as far as its efficacy and safety are concerned, ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie czynnika martwicy nowotworu (TNF-alfa) w leczeniu choroby nowotworowej - nadzieje i fakty.
  Tytuł angielski: TNF-alpha in cancer diseases - clinical application.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Kokot Teresa, Sosada Krystyn, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Cichocka Mirosława, Zubelewicz Barbara, Muc-Wierzgoń Małgorzata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.801-808, tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Coexistence DNA of Borrelia burgdorferi sensu lato and Babesia microti in Ixodes ricinus ticks from north-western Poland.
  Autorzy: Skotarczak Bogumiła, Wodecka Beata, Cichocka Agnieszka
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.25-28, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The tick Ixodes ricinus may carry microorganisms which cause serious human and animal diseases, i.a., the Lyme diseases (borereliosis), caused by the spirochaete Borrelia burgdorferi sensu lato and babesiosis, induced by the protozoan Babesa microti. Both microbe species may co-occur in the same and other species of the genus tick and produce a mixed infection in humans and animals. The major objective of the study was to identify DNA of B. burgdorfere and B. microti in the I. ricinus ticks collected in spring and autumn 1999 from 6 sites in north-western Poland. The microbial DNA was identified with polymerase chain reaction (PCR). The marker used to detect the B. burgdorferi s.l. DNA was a fragment of the fla gene encoding the protein flagellin, while the B. microti DNA was detected with a fragment of the gene encoding 16S rRNA. A total of 550, 1,160, and 385 tick adults, nymphs, and larvae, respectively, were examined. Among the 155 (7.4 p.c.) B. burgdorferi-infected ticks and the 130 (6.2 p.c.) infected with B. micron, mixed infection was detected in 0.6 p.c. of individuals. The prevalence of coinfection differed between the tick developmental stages. Coinfection was most prevalent (3.1 p.c.) in females, males and nymphs being less affected (0.4 and 0.2 p.c., respectively). No coinfection was revealed in the tick larvae. The study described was the first of its kind to be conducted in the former District of Szczecin. For the phenomenon of microbial co-occurence and related mixed infections to be properly evaluated, the researach will be continued.


  5/9

  Tytuł oryginału: Chaos informacyjny na temat reformy
  Autorzy: Cichocka Elżbieta
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.87-91
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  6/9

  Tytuł oryginału: The prevalence of piroplasms in a population of Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) from North-Western Poland.
  Autorzy: Kuźna-Grygiel Wanda, Bukowska Katarzyna, Cichocka Agnieszka, Kosik-Bogacka Danuta, Skotarczak Bogumiła
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.175-178, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Developmental forms of Babesia spp. were studied in isolated salivary glands of Ixodes ricinus, subjected to the Feulgen reaction. The same ticks were also host to Babesia microti, which was determined by PCR amplification with primers specific to the fragemnt of a gene encoding the nuclear small subunit ribosomal RNA (SS-rDNA). Presence of Babesia spp. was recorded in the salivary glands of 59.9 p.c. of ticks collected, both in nymphs and adults. PCR reactions specific to Babesia microti were positive in 1.9 p.c. of nymphs.


  7/9

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients suffer from resistant ascites treated with intraperitoneal infusion of hr TNF ŕ.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Kokot Teresa, Kozowicz Andrzej, Cichocka Mirosława
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.73-79, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Wzajemne powiązanie atopii z nadreaktywnością oskrzeli u dzieci szkolnych.
  Tytuł angielski: Relationship of atopy and bronchial hyperreactivity in schoolchildren.
  Autorzy: Lis Grzegorz, Cichocka-Jarosz Ewa, Gazurek Dorota, Szczerbiński Tomasz, Głodzik Izabela, Sawiec Piotr, Białoruska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.780-784, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ustalenie częstości atopii oraz nadreaktywności oskrzeli (NO) i ich wzajemnego powiązania, z uwzględnieniem wcześniejszego rozpoznania astmy oraz objawów tej choroby zgłaszanych w badaniu kwestionariuszowym u dzieci. Materiał i metody: Badanie ankietowe z zastosowaniem kwestionariusza przewidzianego w programie ISA-AC przeprowadzono wśród 1347 uczniów (9,7 ń 0,7 lat) szkół podstawowych w Krakowie. W następnym etapie wykonano testy skórne z 7 aeroalergenami oraz przeprwoadzono test wysiłkowy dla określenia NO. Przyjęto, że a atopii świadczy - dodatnia reakcja na co najmniej jeden alergen, o NO - obniżenie wzlędnego powysiłkowego szczytowego przepływu wydechowego (delta proc. PEF) o co najmniej 15 proc. lub wystąpienie objawów astmatycznych w trakcie lub tuż po wysiłku. Wyniki: Atopia występowała u 26,2 proc. badanych uczniów, z dwukrotną jej przewagą u chłopców /iloraz szans (IS) = 2,14; 95 proc. przedział ufności (PU) (1,59 - 2,86)/. Zgłaszanie objawów astmatycznych w ostatnim roku oraz faktu rozpoznania astmy występowało znamiennie częściej w grupie dzieci z atopią. Ryzyko występowania objawów astmatycznych było zróżnicowane i zależało od rodzaju uczulającego alergenu i było największe dla Der. f. /IS = 6,11; 95 proc. PU (3,78 - 10,16)/, pośrednie dla alergenów drzew, psa, Der. p., kota, traw, odpowiednio: IS = 5,17; 95 proc. PU (2,27 - 11,76), IS = 4,36; 95 proc. PU (2,35 - 8,13), IS = 4,00; 95 proc. PU (3,12 - 8,1), IS = 3,86; 95 p.c. PU (2,18 - 6,82), ...

  Streszczenie angielskie: Objective: To determine the prevalence of atopy and bronchial hyper-reactivity (BHR) and their realtionship with wheezing and diagnosed asthma reported in schoolchildren. Material and methods: In Cracow, 1347 schoolchildren (9.7 ń 0.7 yrs of age) were surveyed with ISAAC questionnaire. Skin prick tests with 7 aeorallergens and the exercise challenge test for BHR evaluation were carried out. Atopy was established when a positive skin reaction with at least one allergen occurred. The BHR was confirmed in presence of at least 15 p.c. decrease of the relative post-exercise peak expiratory flow (D p.c. PEF) or wheezing during or immediately after exercise. Results: Atopy was found in 26.2 p.c. of schoolchildren, with a two-fold higher risk in boys /odds ratio (OR) = 2.14; 95 p.c. confidence interval (CI) (1.59 -2.86)/. In the group of atopic children, wheeze in the last year and diagnosis of asthma occurred significantly more often. The risk of wheeze in last year related to the type of sensitizing allergen and was highest for Der. f. /OR =6.1; 95 p.c. CI (3.78 - 10.16)/, medium for allergens of trees, dog's fur, Der. p., cat's fur and grasses /OR = 5,17; 95 p.c. CI (2.27 - 11.76), OR = 4.36; 95 p.c. CI (2.35 - 8.13), OR = 4,00; 95 p.c. CI (3.12 - 8.01), OR = 3.86; 95 p.c. CI (2.18 - 6.82), or = 2.58; 95 p.c. CI (1.50 - 4.45), respectively/. In case of Alternaria allergens no correlation with wheeze was observed /OR = 2.71; 95 p.c. CI (o.88 - 8.31)/. BHR was identified in ...


  9/9

  Tytuł oryginału: ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii. Odcinek 18: Pomiar szczytowego przepływu wydechowego u dzieci.
  Autorzy: Cichocka-Jarosz Ewa, Kwinta Przemko
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (5) s.126-132, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: