Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CICHOŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Taktyka i technika operacyjna w raku tarczycy.
Tytuł angielski: Management and surgical technique in thyroid cancer.
Autorzy: Jamski Jerzy, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.61-71, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie współczesnej techniki operacyjnej raka tarczycy (RT) i omówienie zmian w taktyce postępowania jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat w chirurgii raka tego gruczołu. Materiał i metodyka. Własne doświadczeania autorów w leczeniu operacyjnym RT obejmują łącznie ponad 520 chorych operowanych w jednym ośrodku chirurgii endokrynologicznej w ciągu ostatnich 20 lat. Analizie retrospektywnej poddano 218 chorych operowanych w latach 1980-1995 oraz 302 chorych z RT operowanych po roku 1995, których analizowano prospektywnie. Szczególną uwagę zwrócono na odsetek zabiegów pierwotnie radykalnych, z uwzględnieniem przed 1995 r. czynników małego i wysokiego ryzyka, a także zabiegów wczesnej i odroczonej wtórnej radykalizacji wykonywanych z reguły po 1995 r. Poddano także analizie częstość występowania powikłań chirurgicznych, takich jak uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych, a także pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc. Wyniki. Częstość operacji z powodu raka tarczycy wzrasta systematycznie z 5,11 proc. w latach osiemdziesiątych do 9,30 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zabiegi wtórnej radykalizacji stanowiły w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie 26,49 proc. zabiegów z powodu RT i w 70 proc. były to zabiegi wczesnej wtórnej radykalizacji. Wprowadzenie w 1995 r. zabiegu całkowitego wycięcia tarczycy ze wskazań elektywnych w zróżnicowanym RT spowodowało nieznaczne zwiększenie liczby powikłań, co nie miało znaczenia statystycznego (p = 0,063). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study at discussing contemporary surgical techniques employed in the treatment of thyroid cancer (TC), as well as changes in management tactics observed recently in thyroid cancer surgery. Material and methods. Experience in the surgical treatment of TC is based upon more than 520 patients operated in a single center of endocrine surgery over the past 20 years. The retrospective analysis included 218 TC patients operated between 1980 and 1995, while 302 TC patients operated after 1995 were analyzed prospectively. The authors focused on the percentage of primary radical thyroidectomies, including low and high risk factors before 1995, as well as on primary and delayed secondary radicalized procedures (complete thyroidectomy), as a rule performed after 1995. Analysis also included the prevalence of surgical complications, such as recurrent laryngeal nerve damage, as well as postoperative hypoparathyroidism. Results. Surgical frequency due to thyroid cancer increased steadily from 5.11 p.c. in the eighties to 9.30 p.c. over the last 5 years. In the latter period, secondary radicalized procedures accounted for 26.49 p.c. of all TC operations, with 70 p.c. being early secondary radicalized procedures. The introduction in 1995 of elective total thyreoidectomy in case of differentiated TC resulted in a slight, but non-significant increase of complications (p = 0.063). Conclusions. The current radical surgical management of thyroid carcinoma is based on a total ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Zapalenie tarczycy u chorych operowanych z powodu wola.
  Tytuł angielski: Thyroiditis in patients operated on for goiter.
  Autorzy: Cichoń Wojciech, Frey Janusz, Jamski Jerzy, Cichoń Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.129-131, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena częstości występowania i rodzaju zapalenia tarczycy u chorych operowanych z powodu wola. W latach 1989-2000 operowano 5149 chorych z powodu różnych schorzeń gruczołu tarczowego. Retrospektywnej analizie poddano informacje kliniczne o 66 chorych, u których w badaniu histopatologicznym po operacji rozpoznano zapalenie tarczycy. Wśród nich były 64 kobiety (94,9 proc.) i dwóch mężczyzn w wieku od 22 do 70, średnio 50,1 lat. Określono rozpoznanie przedoperacyjne, czynność tarczycy na podstawie pomiaru TSH i hormonów tarczycy przed operacją, rodzaj wykonanego zabiegu i powikłań pooperacyjnych. Ponadto mierzono ciężar usuniętych operacyjne płatów tarczycy. Najczęstszym wskazaniem do zabiegu było wole guzkowe obojętne a w nielicznych przypadkach wole nadczynne. Czynność tarczycy określona za pomocą badań hormonalnych u większości chorych wykazywała eutyreozę. Obserwowano następujące powikłania pooperacyjne: jedno zropienie rany oraz jednostronny niedowład nerwu krtaniowego wstecznego lewego u jednej chorej. W badaniu histopatologicznym stwierdzono następujące rodzaje zapaleń tarczycy: wole Hashimoto u 59 chorych (89,4 proc.), wole Riedla u 3 (4,6 proc.), choroba de Quervain'a u dwu oraz zapalenie nieswoiste u dwu chorych. Wnioski: 1. Zapalenie tarczycy rzadko występuje u chorych operowanych z powodu wola (1,28 proc.). 2. Najczęściej w rozpoznaniu histopatologicznym znajduje się wole Hashimoto.

  Streszczenie angielskie: The paper is aimed at evaluating the frequency of incidence and the thyroiditis type in patients operated on for goiter. In the years 1989 - 2000, 5149 patients were operated on because of different thyroid disorders. The clinical data of 66 patients with thyroiditis, diagnosed in the a post-operating histopatological examination, were subject to a retrospective analysis. There were 64 women and 12 men, aged from 22 to 70, on an average 50.1 years old. There were determined the preoperative diagnosis, the thyroid function - basing upon the levels of TSH and thyroid hormones, the type of operation effected as well as post operative complications. Then, there was also measured the weight of the resected lobes. The prevelent indication for the surgery was non-toxic goiter; instead, toxic goiter was such an indication only in a few cases. In most patients, the thyroid function revealed euthyreosis. The following complications were observed: transient hypocalcemia [two patients], transient paralysis of reccurent laryngeal nerve on one side [one], and wound suppuration [one]. The following types of thyroiditis were found in histopatological examination: Hashimoto (59 patients), Riedl (3 patients), de Quervain (2 patients) and non-specific thyroiditis (2 patients). Conclusions: 1. Thyroiditis is a rare case in patients operated on for goiter. 2. The most frequent patological finding is Hasimoto disease.


  3/5

  Tytuł oryginału: Krwotok po operacji wola.
  Tytuł angielski: Post-thyreoidectomy haemorrhage.
  Autorzy: Cichoń Stanisław, Anielski Ryszard, Orlicki Paweł, Krzesiwo-Stempak Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.489-492, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości oraz przyczyn krwawienia po operacji wola, wymagającego doraźnej operacji w materiale własnym. W okresie 1984-2000, tj. 17 lat w Klinice operowano 7400 chorych z powodu różnych rodzajów wola. Krwotok w okresie po operacji wystąpił u 46 (O,62 proc.) chorych. W analizowanym materiale było 37 kobiet i 9 meżczyzn. Wiek chorych wahał się od 19 do 77 lat, średnio wynosił 50,6 ń 15,4. Najniższy odsetek tego powikłania obserwowano po operacji wola guzkowego obojętnego (0,39 proc.), a najwyższy u chorych operowanych z powodu choroby Basedowa (1,02). Najczęściej obserwowano objawy miejscowe, jak: powiększenie obwodu szyi, prężny krwiak z dusznością i niekiedy zaburzeniami połykania. Spadek CTK obserwowano u 5 (10,9 proc.) chorych. Profilaktykę heparynową zastosowano u 18 (39,1 proc.) chorych, a u 2 (4,3 proc.) obserwowano zaburzenia krzepnięcia. Wielkość drenażu z rany zawierała się między 30 a 610 ml, średnio 249 ń 144,69 ml. Czas od zakończenia zabiegu do rewizji wynosił od 20 do 1440 min, średnio 346 ń 285,66 min. Najczęstszą przyczyną krwawienia okazało się krwawienie z kikuta płata tarczycy, które stwierdzono u 28 (60,9) chorych. Najgroźniejszym zaś ze względu na dynamikę było krwawienie z tętniczy tarczowej górnej (6 chorych). W okresie pooperacyjnym 16 chorych (34,8 proc.) wymagało przetoczenia krwi, jednak masywe przetoczenie 4 i więcej jednostek przeprowadzono tylko u 4 chorych. Wśród powikłań wczesnych należy wymienić niedowład nerwu ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence and causes of haemorrhages, that required extemporaneous surgical treatment, after goiter operations, in our own material. Betweeen 1984 and 2000, i.e. during 17 years, 7400 patients were operated in our Clinic due to different kinds of goiter. Haemorrhage during post operatve period was presented in 46 (0.62 p.c.) patients. There were 37 women and 9 mean in the analysed material. The age of patients was betweeen 19 and 77 years, and the average age was 50.6 ń 15.4. The lowest percentage of this complication was observed after operation of non-toxic goiter (0.39 p.c.) and the highest in a group of patients operated due to Graves-Basedow's disease (1.02 p.c.). Frequent local symptoms were observed, such as: enlargement of circumference of neck, supple haematoma with dyspnoea, and sometimes swallowing difficulties. A decrease in blood pressure was observed in 5 (10.9 p.c.) patients. Low molecular weight heparin prophylaxis was applied in 18 (39.1 p.c.) patients and in 2 cases disorders of blood coagulability were observed. The quantity of drainage from the wound was between 30 and 610 ml, with average 249.8 ń 144.69 ml. Time from main operation termination to revision was 20 to 1440 minutes, with average time 346 ń 285.66 minutes. The most common cause of post-thyroidectomy haemorrhage was bleeding from the thyroid lobe stump, which presented in 28 (60.9 p.c.) patients. The most dangerous haemorrhage, because of its ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Antygeny powierzchniowe w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Surface antigen in the epithelial and stroma cells in Graves' disease.
  Autorzy: Konturek Aleksander, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1180-1193, il., tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie najnowszego stanu wiedzy na temat roli czynników immunologicznych (determinant antygenowych) w powstawaniu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. Materiał i metodyka. Badaniem na obecność antygenów zostało objętych 69 chorych. Grupę badaną stanowiło 36 chorych, grupę kontrolną 33 chorych z wolem guzowatym obojętnym. W grupie badanej było 28 (77,8 proc.) kobiet i 8 (22 proc.) mężczyzn, a w grupie kontrolnej 31 (93,9 proc.) kobiet i tylko 2 (6,1 proc.) mężczyzn. W grupie pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa średnia wieku wynosiła 41,5 ń 12,5 w przedziale od 17 do 71 lat. W pracy wykorzystano metody diagnostyki immunochistochem. z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. W badanych grupach kolejne wyniki pomiarowe opisano poprzez średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe (s). Ocenę różnic pomiędzy badanymi grupami dokonano przez zastosowanie testu Manna-Witney'a U oraz testu chi2 i dokładnego testu Fishera. Wyniki. W przebiegu choroby Gravesa-Basedowa tyreocyty i komórki podścieliska wykazują ekspresje determinanty HLA-DR na swojej powierzchni w sąsiedztwie nacieków limfocytowych. Determinanty CD28 i CD40 współwystępują z determinantą HLA-DR na tyerocytach i komórkach podścieliska. Powyższe badania sugerują, że zmienione komórki pęcherzykowe tarczycy uczestniczą w aktywacji limfocytów T. Wnioski. Ekspresja determinant HLA-DR oraz molekuł adhezyjnych CD28 i CD40, obejmująca komórki pęcherzykowe tarczycy oraz komórki podścieliska, stanowi istotny czynnik ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Antiangiogenic gene therapy in inhibition of metastasis.
  Autorzy: Szala Stanisław, Szary Jarosław, Cichoń Tomasz, Sochanik Aleksander
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.313-321, il., tab., bibliogr. s. 319-321 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This short review attempts to demonstrate the usefulness of antiangiogenic gene therapy in achieving inhibition of growth in experimentally-induced metastases. Certain normal tissues (for example skeletal muscle) may be used in vivo, after genetic modification, as a "bioreactor", able to produce and secrete into the bloodstream rpoteins known to exert antiangiogenic effects. By inhibiting neoangiogenesis these proteins would thus prevent the development of metastases. The review discusses also the perspectives of antimetastatic therapy based on certain types of allogenic cells (for example myoblasts and fibroblasts) that had been genetically modified and then microencapsulated. The strategy of encapsulation is aimed at protecting the modified cells secreting antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion of antiangiogenic proteins by these microencapsulated cells can be controlled with inducible promoters. Antiangiogenic genes remaining under the transcriptional control of such promoters may be switched on and off using antibiotics, such as tetracycline derivatives, or steroid hormones.

  stosując format: