Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHYLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Lekooporność gronkowców izolowanych od chorych leczonych ambulatoryjnie.
Tytuł angielski: Susceptibility to antibiotics, occurrence of methicillin-resistant strains and production of á-lactamases by Staphylococci isolated from outpatients.
Autorzy: Chylak Jerzy, Kopka Anita
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.97-101, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono lekooporność szczepów gronkowców izolowanych w latach 1999-2000 od chorych leczonych ambulatoryjnie z terenu miasta Poznania. Określono też częstość występowania gronkowców metycylinoopornych, oraz zdolność wytwarzania laktamaz.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine susceptibility of 587 strains of S. aureus and 85 strains of coagulase - negative staphylococci isolated from outpatients in Poznań to co-trimoxazole, amoxycillin/clavulanic acid, erythromycin, gentamycin, doxycycline, ampicillin, oxacillin, cephradine, clindamycin and neomycin. Also methicillin-resistant strains were determined as well as strains ability to produce lactamases. Susceptibility testing and examination of methicillin-resistant strains were performed by the disc diffusion techniques according to recommendation of NCCLS. Methicillin-resistant strains were additionally examined to their sensitivity to vankomycin and teicoplanin. á-lactamase production was detected using nitrocefin impregnated disc and iodometric method. Amoxacillin/clavulanic acid, gentamycin, co-trimoxazole, cephradin, oxacillin and clindamycin occurred to be very active both, S. aureus and coagulase-negative staphylococci. 84.7 p.c. to 100 p.c. of examined strains were sensitive to these drugs. Doxycyclin, erythromycin and ampicillin were less effective. Nine strains (1.5 p.c.) of 587 strains of S. aureus as well as 7 strains (8.7 p.c.) of coagulase-negative staphylococci were methicillin-resistant. All of methioocillin-resistant strains were sensitive to vancomycin and teicoplanin. More than 75 p.c. of S. aureus and close to 50 p.c. of coagulase-negative staphylococci were able to produce á-lactamases.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przeciwciała IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae u chorych kwalifikowanch do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca.
  Tytuł angielski: Anti-C. pneumoniae IgG, IgA and IgM antibodies in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Dyszkiewicz W., Paul M., Chylak J., Jemielity M.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.11-14, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykrycie swoistych przeciwciał IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae w surowicy chorych zakwalifikowanych do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca. Badano 46 surowic pobranych od chorych w wieku od 40 do 70 lat (średnia 57,3 ń 8 lat) bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym. Grupę kontrolną stanowiły surowice pobrane od 21 młodych krwiodawców w wieku od 19 do 28 lat (średnia 22,4 ń 2,9 lat) oraz 23 surowice pobrane od starszych krwiodawców w wieku 44 do 60 lat (średnia 54,7 ń 4,4 lat). Przeciwciała klas IgA, IgM i IgG określano metodą immunoenzymatyczną ELISA, posługując się odczynnikami firmy Labsystems (Helsinki). Duże stężenia przeciwciał swoistych klasy IgG występowały w surowicy wszystkich badanych, niezależnie od wieku. Zwiększone stężenia swoistych przeciwciał klasy IgA (63,0 proc.) oraz jednocześnie klas IgA i IgG były statystycznie częściej spotykane u chorych niż u krwiodawców obu grup wiekowych. Występowanie swoistych przeciwciał klasy IgM (wartości dodatnie lub graniczne) stwierdzono u 23,9 proc. chorych, a u badanych krwiodawców rzadziej. U większości chorych stwierdzono immunologiczne wykładniki zakażenia C. pneumoniae.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the prevalence of anti-C. pneumoniae specific IgG, IgA and IgM antibodies in patietns undergoing coronary artery bypass engraftment. Sera of forty-six patietns aged from 40 to 74 years (mean 57.3) were examined just before the time of operation. Serum samples taken from 21 young healthy blood donors aged from 19 to 28 years (mean 22.4) and 23 sera taken from older blood odonors aged 44-60 years (mean 54.7), were used as controls. Specific IgG, IgA and IgM serum antibodies were tested by the enzyme immunoassay kits (Labsystems, Helsinki). The prevalence of anti-C. pneumoniae IgG was determined within the studied groups, to be independent of their age. On the contrary, the level and seropositivity rate of specific IgA (63.0 p.c.), as well as a co-existence of IgA and IgG (60,9 p.c.) were significantly higher in coronary patients when compared to healthy blood donors. The presence of specific IgM (positive or borderline values) were detected in 23.9 p.c. of patietns, whereas they were rarer found in healthy population. In the majority of coronary patients immunological markers of C. pneumoniae infection were found.


  3/3

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych oraz występowanie przeciwciał klasy IgG i IgA dla Chlamydia pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP).
  Tytuł angielski: Bacterial flora of bronchoalveolar lavage and C. pneumoniae - specific IgG and IgA antibodies in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Chylak Jerzy, Michalska Wanda, Paul Małgorzata, Wengerek-Kołaczkowska Małgorzata, Młynarczyk Witold
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano florę bakteryjną płynu pęcherzykowo-oskrzelowego oraz próbki surowicy na obecność przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). porownano poziomy przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u osób chorych i zdrowych krwiodawców z grupy kontrolnej. stwierdzono obecność licznych gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych ludzi chorych na POCHP, a także wykazano, że wykładniki immunologiczne przetrwałego zakażenia C.pneumoniae występowały statystycznie częściej u chorych niż w grupie kontrolnej.

  stosując format: