Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHWALIŃSKA-SADOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zespoły reumatologiczne w przebiegu zakażenia HCV.
Tytuł angielski: Rheumatic disorders associated with HCV infection.
Autorzy: Olesińska Marzena, Chwalińska-Sadowska Hanna
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.119-121, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu klinicznego oraz zaburzeń serologicznych u chorych z objawami reumatologicznymi w przebiegu zakażenia HCV (5 chorych) oraz leczenia interferonem ŕ (2 chorych). Rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu C postawiono na podstawie pozytywnego wywiadu o przebytej żółtaczce i czynnikach ryzyka zakażenia HCV, nieprawidłowych wyników testów wątrobowych, obecności przeciwciał anty-HCV i HCV-RNA oraz wyniku histopatologicznego biopsji watroby. Wśród chorych z objawami reumatologicznymi w przebiegu zakażenia HCV u 4 chorych stwierdzono seropozytywne zapalenia stawów, u 3-leukocytoklastyczne zapalenie naczyń oraz kliniczne i serologiczne objawy mieszanej krioglobulinemii. U dwóch chorych stwierdzono kłębkowe zapalenie nerek, objaw Raynauda i obecność przeciwciał przeciwjądrowych. Zespół Sj”grena z przeciwciałami anty Ro/La, polineuropatia oraz ból mięśni występowały w pojedynczych przypadkach. Najczęściej stosowanymi w tej grupie chorych lekami były glikokortykosteroidy w monoterapii lub w skojarzeniu z chlorochiną czy azatiopryną. U dwóch chorych z objawami reumatologicznymi po leczeniu zakażenia HCV IFN-ŕ stwierdzono zapalenie stawów, leukocytoblastyczne zapalenie naczyń oraz zaburzenia serologiczne: przeciwciała przeciwjądrowe, czynnik reumatoidalny i obniżona aktywność komplementu. U jednego chorego występowały ponadto ból mięśni i suchość jamy ustnej z obecnością przeciwciał anty-Ro, u drugiego zaś objawy choroby toczniopodobnej z przeciwciałami anty-nDNA i autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Podstawowym postępowaniem leczniczym było odstawienie IFN-ŕ.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate clinical features and serological abnormalities in patients (pts) with rheumatological symptoms in the course of HCV infection (5 pts) and interferon-ŕ treatment (2 pts). The diagnosis of hepatitis C was based on positive history on jaundice and risk factors of HCV infection, abnormal liver laboratory tests, the presence of anti-HCV and HCV-RNA and results of liver biopsy. Among the patients with rheumatological features in the course of HCV infection seropositive arthritis in 4 pts, leucocytoclastic vasculitis, clinical and serological manifestations of mixed cryoglobulinemia in 3 pts were observed. Glomerulonephritis, Raynaud's phenomenon and antinuclear antibodies were found in 2 pts. Sj”gren's syndrome with anti-Ro/La antibodies, polyneuropathy and mylagia were observed in single cases. The most frequent therapy were corticosteroids alone or in combination with chlorochine or azothioprine. Arthritis, leucocytoclastic vasculitis and serological abnormalities: antinuclear antibodies, rheumatoid factor and low complement were seen in 2 pts with rheumatological features after the IFN-ŕ treatment of HCV infection. Myalgia and xerostomia with anti-Ro antibody were found in one patient; lupus-like disease with anti-dsDNA antibody and autoimmune thyroiditis-in one patient. The therapy of these two cases was to withdraw interferon-ŕ.


  2/5

  Tytuł oryginału: Choroba Takayasu - obserwacja 6 przypadków.
  Tytuł angielski: Takayasu disease - observation of 6 cases.
  Autorzy: Butkiewicz Lidia, Jakubicz Danuta, Chwalińska-Sadowska Hanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.44-53, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 6 przypadków choroby Takayasu rozpoznanej u 5 chorych na podstawie kryteriów ACR z 1990 roku, a u jednej chorej - na podstawie badań USG, tomografii komputerowej i biopsji aorty. Początkowe objawy choroby wystapiły u wszystkich chorych przed 45 rokiem życia; u wszystkich obserwowano opóźnienie od pierwszych objawów do ustalenia rozpoznania. U większości chorych obserwowano duszność, objawy dławicowe, osłabienie, stany podgorączkowe, gorączki. Wszystkie chore w czasie rozpoznawania miały przyspieszony OB i hiper-ŕ2--globulinemię. W badaniu USG wykonanym u pięciu chorych stwierdzono pogrubienie ściany aorty i/lub zwężenie jej odgałęzień. Wykonanie arteriografii nie było konieczne do rozpoznania choroby. Stwierdzono, że największe znaczenie we wczesnej diagnostyce choroby Takayasu ma dokładne badanie przedmiotowe układu krążenia i ocena wskaźników aktywności zapalnej. Podkreślono istotną rolę badania USG w tej chorobie jako badania alternatywnego do arteriografii.

  Streszczenie angielskie: The paper presents 6 cases of the Takayasu disease diagnosed in 5 patients on the basis of the ACR criteria of 1990, and in one patient on the basis of ultrasound scan, computerized tomography and aortic biopsy. The initial symptoms of the disease occurred in all patients before age of 45: in all there was significant delay between the onset of the disease and diagnosis. In majority of patients the following symptoms were observed: dyspnoe, angina-like symptoms, asthenia and fever. In ultrasound scan carried out in five patients there was aortic wall thickening and/or narrowing of the arterial branches. The arteriography was not necessary for the diagnosis. It was found that in early diagnosis of the Takayasu disease the most crucial parts is precise physical examination of the cardiovascular system and assessment of the inflammatory process indices. The important role of the ultrasound scan in this diseasee was stressed, as the test alternative to arteriography.


  3/5

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: Włodzimierz Brhl, Hanna Chwalińska-Sadowska przy współpracy J. Wehra i Z. Świątka pt. "Próba wykrywania osteoporozy przy pomocy ultradźwięków". Str. 211-216.
  Tytuł angielski: Comment to article of W. Brhl, H. Chwalińska-Sadowska and J. Wehr, Z. Świątek "An attempt to detect osteoporosis by means of ultrasounds".
  Opracowanie edytorskie: Chwalińska-Sadowska Hanna (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.121-122, il. - Koment. aut. do własnego artykułu z I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono prędkość rozchodzenia się ultradźwięków w kości piętowej. Badana grupa składała się z 15 chorych na gpp. z różnego stopnia osteoporozą kości piętowej. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych młodocianych osób. Specjalną aparaturę do tych badań wykonano w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Uznano, że kość piętowa jest najbardziej odpowiednia do prób z uwagi na jej rozmiary, względną jednorodność (homogenność) i dostępność z obu boków. Do badań wybrano tylko takich chorych na gpp., u których stwierdzono wyraźną osteoporozę kilku kości. Średnia prędkość wynosiła w grupie chorych na gpp. 1378 (1339-1419) m/sek. W grupie zdrowych - 1377 (1331-1426) m/sek. Gdy grupę chorych podzielono na 2 podgrupy: 10 osób z mniej wyrażoną i 5 z silnie wyrażoną osteoporozą, okazało się, że odpowiednie średnie wynosiły 1376 (1339-1419) m/sek. i 1381 (1347-1412) m/sek. Wyniki we wszystkich grupach były bardzo zbliżone, nie było pomiędzy nimi statystycznie znamiennej różnicy. Opisana metoda, chociaż technicznie dokładna, nie nadaje się do stwierdzenia osteoporozy.


  4/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zasady kierowania na konsultacje i leczenie dorosłych chorych na toczeń rumieniowaty układowy].
  Autorzy: Chwalińska-Sadowska Hanna
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (9) s.168-169, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Arthritis and Rheumatism 1999; 42 : 1785-1796
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty układowy.
  Autorzy: Chwalińska-Sadowska Hanna, Jędryka-Góral Anna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.88-92, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  stosując format: