Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHUCHRACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Biochemiczne i biofizyczne wykładniki uszkodzenia mięśnia sercowego noworodka po przebytym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym.
Tytuł angielski: Biochemical and biophysical markers for neonatal myocardial injury after intrauterine hypoxia.
Autorzy: Szymankiewicz Marta, Matuszczak-Wleklak Marzena, Siwińska Aldona, Chuchracki Marek, Gadzinowski Janusz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.175-178, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek noworodka leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ze względu na przebyte skrajnie ciężkie niedotlenienie wewnątrzmaciczne. Metoda: U ciężko niedotlenionego pacjenta przeprowadzono w pierwszej dobie życia poszerzoną biofizyczną (badanie echokardiograficzne) i biochemiczną (oznaczanie stężenia enzymatycznych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego) diagnostykę wydolności mięśnia sercowego. Celem badania było określenie przydatności badania echokardiograficznego i oceny stężenia sercowej troponiny T (TnT) oraz frakcji MB kinazy kreatyninowej (CK-MB) we wczesnej diagnostyce hipoksycznego uszkodzenia mięśnia sercowego noworodków. Wyniki: Badania echokardiograficzne nie wykazało cechy niedokrwienia (rzut minutowy serca 0.61/min, wskaźnik sercwoy 2.51/min, frakcji skracania lewej komry 45.5 proc.). W badaniuekg obserwowano wydłużenie PQ (0.13 s) i blok przedsionkowo-komorowy I stopnia. Odcinek QT = 0.28 s, skorygowany QTc = 0.31. Stężenie sercowej troponiny T oraz frakcji CK-MB było znacznie podwyższone (odpowiednio: 0.189 ng/ml i 11.17 ng/ml). Wnioski: ANaliza uzyskanych wyników sugeruje, że badanie stężenia enzymatycznych markeró TnT i CK-MB jest bardziej przydatne w diagnostyce hipoksycznego uszkodzenia mięśnia sercowego noworodka niż badanie echokardiograficzne i elektrokardiograficzne, jakkolwiek hipoteza ta wyamga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: In present paper we introduced a case of newborn who attended the Depatment of Neonatology University of Medical Sciences, Poznań, after severe intrauterine hypoxia. Objective: The aim of our investigation was the qualification of suefulness of echocardiographic examination and measurement of cardiac troponin T (TnT) and creatine kinaze (CK-MB) concentration in early diagnosis of hypoxic myocardial injury in neonates. MEthods: The myocardial injury was diagnosed by biophysical metod (echocardiography) and biochemical methods (concentration of myocardial hypoxia markers TnT and CK-MB in the first day after hypoxia. Results: In ultrasoud examination did not confirm intrauterine hypoxia (cardiac output 0.61/min, cardiac index 2.51/min, left ventricular fractional shortening 45.5 p.c. Hypoxia like changes were present in electrocardiography by prolonged PQ (0.13 s), atrioventricular block Io. QT = 0.28 s and QTc = 0.31. Concentrations of cardiac TnT and CK-MB in the blood of asphyxiated newborn were much elevated (respectively: 0.189 ng/ml and 11.7 ng/ml). Conclusions: An analysis of obtained results suggests, that serum cardiac troponin T and CK-MB concentrations in asphyxiated infant are more useful than elektrocardiographic and echocardiographic examinations, however this hypothesis should demand further researches.

  stosując format: