Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHRZANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Miejsce leków hipolipemizujących w hamowaniu progresji niewydolności nerek.
Tytuł angielski: The significance of hypolipemic drugs in the inhibition of progression of renal failure.
Autorzy: Chrzanowski Witold
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.369-374, il., tab., bibliogr. 42 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  2/15

  Tytuł oryginału: Jakość życia i aspekty społeczno-etyczne związane z dializą w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Quality of life and socio-ethical aspects associated with haemodialysis in elderly patient.
  Autorzy: Fijałkowska-Morawska Jolanta, Morawski Janusz, Chrzanowski Witold
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.39-42, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci powyżej 65 roku życia stanowią najszybciej powiększającą się grupę chorych leczonych nerkozastępczo z powodu schyłkowej niewydolności nerek. W artykule omówiono wpływ hemodializ (HD) i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) na jakość życia pacjentów w podeszłym wieku. Przedstawiono również problemy etyczne i psychospołeczne związane z wyborem momentu rozpoczęcia oraz zaniechania dializoterapii i zananlizowano przyczyny zaprzestania dializ. W świetle przedstawionych opinii przeważa pogląd, że dializoterapia (zarówno HD jak i CADO) stanowi efektywny i akceptowany przez pacjentów sposób leczenia schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów w podeszłym wieku.

  Streszczenie angielskie: Patients over 65 years of age constitute the most increasing group of people trated by renal replacement therapy owing to end-stage renal disease (ESRD). The article discussed the influence of haemodyalisis (HD) and coninuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) on elderly patients' quality of life. Ethical and psychosocial problems connected with the choice of initiation and termination of dialysotherapy were presented and reasons of discontinuation of dialysis were analysed. In the light of presented opinions one view prevails - dialysotherapy (HD as well as CAPD) in an effective means of treatment accepted by ESRD elderly patients.


  3/15

  Tytuł oryginału: Peptydy natriuretyczne - nowe możliwości zastosowania w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: New diagnostic and therapeutic applications of natriuretic peptides.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.171-173, sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Peptydy natriuretyczne typu A, B i C stanowią układ neurohormonalny związany z regulacją krążenia. Ostatnio przeprowadzone badania wskazują na nowe możliwości zastosowania wymienionych substancji w diagnostyce różnicowej ostrej duszności, rozkurczowej niewydolności krążenia, monitorowaniu odpowiedzi na leczenie a także w ocenie ryzyka po przebytym ostrym incydencie niedokrwiennym, bez względu na czynność lewej komory. Wstępne wyniki badań klinicznych inhibitorów wazopeptydazy sugerują, że przez zahamowanie inaktywacji peptydów natriuretycznych oraz zmniejszenie aktywności ACE leki te posiadają potencjalne korzystne działanie w określonych podgrupach pacjentów z niewydolnością krążenia oraz nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą.

  Streszczenie angielskie: The neurohormonal system of A, B and C-type natriuretic peptides is involved in cardiovascular regulation. These substances have been recently shown to be helpful for differentiating pulmonary and cardiac dyspnea, detecting diastolic heart failure, screening for treatment response and in risk stratification across the spectrum of acute coronary syndromes, irrespective of left ventricular function. Preliminary clinical reports suggest the beneficial role of vasopeptidase inhibitors in selected patients with heart failure, hypertension and atherosclerosis, as a results of simultaneous potentiating of natriuretic peptides system and ACE inhibiting.


  4/15

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  5/15

  Tytuł oryginału: Molekularne aspekty chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: Molecular aspects of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (1) s.35-40, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W rozwoju wielu chorób układu krążenia biorą udział mechanizmy genetyczne. Dotyczy to zarówno miażdżycy, jak i nadciśnienia tętniczego, gdzie duże znaczenie ma współistnienie nie tylko czynników środowiskowych, ale także niektórych przypadków zaburzeń i przewodnictwa, wad wrodzonych lub kardiomiopatii uwarunkowanych jednogenowo. Wydaje się, że znaczenie kliniczne tych chorób będzie wzrastało, co wiąże się z koniecznością dalszego rozwoju diagnostyki i profilaktyki. Nie ma dotychczas skutecznej formy leczenia przyczynowego, jednak widoczne są postępy w opracowywaniu metod opartych na molekularnych mechanizmach różnicowania się komórek, czego przykładem jest miogeneza lub użycie wektorów wirusowych zawierających DNA.

  Streszczenie angielskie: Molecular mechanisms are responsible for a wide array of cardiovascular diseases. In atherosclerosis and arterial hypertension there is an important additional influence of environmental factors, while some cases of arrhythmias and conduction abnormalities, congenital defects and cardiomyopaties are purely allelic disorders. It has been suggested, that the clinical significance of gene-related diseases may increase progresively, stimulating further development of diagnostic and preventive strategies. Although no causal treatment is a available yet, myogenesis and DNA virus vectors have emerged as an example of a new promising therapy based on molecular cell differentiation mechanism.


  6/15

  Tytuł oryginału: Podatność prolinowego analogu melfalanu na działanie prolidazy komórek prawidłowych i nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Chrzanowski Krzysztof, Pałka Jerzy (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu, Akademia Medyczna Zakład Chemii i Analizy Leków w Białymstoku
  Źródło: 2002, 94 k. : il., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20036

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro


  7/15

  Tytuł oryginału: Intravascular ultrasound assessment of blood vessel morphology.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz, Jędrzejewski Kazimierz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.309-312, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravascular ultrasound (IVUS) is an invasive imaging technique, characterized by the ability to depict the tomographic section of blood vessels' lumen and wall. Thus, it enables the performance of a unique in-vivo assessment of the luminal area and three-layer wall morphology, as well as atherosclerosis within the vessel. The typical composition of an IVUS image and the measuements of observed structures have been shown to correlate well with histology and angioscopy in several in vitro studies. The existing data on intravascualr imaging of the aorta are scant. In this study, the preliminary results of in-vitro IVUS examination of human descending aorta morphology are presented, with reference to the corresponding histological section.


  8/15

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  9/15

  Tytuł oryginału: Ocena autonomicznego układu nerwowego na podstawie czasowej i spektralnej analizy zmienności rytmu serca, analizy spektralnej zmienności ciśnienia tętniczego oraz dyspersji QT u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Lewański Robert, Chrzanowski Witold (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 97 k., [4] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20069

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/15

  Tytuł oryginału: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
  Tytuł angielski: Prevalence of multifocal fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Ilona, Chrzanowski Witold, Kacprzyk Feliks, Zamojska Sylwia, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.419-424, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of fungi in monofocal and multifocal infections in renal transplant recipients. 32 renal transplant recipients were examined for presence of fungi in genital organs, oral cavity and rectum. Fungal strains were recovered in 66 out of 96 samples (68.2 p.c. of all renal transplant recipients) in oral cavity (65.6 p.c.), rectum (37.5) and genital organs (25.0 p.c.). Monofocal mycosis was found only in 21.9 p.c. of the patients. Multifocal infections occurred in 68.2 p.c. and contained ontocenoses of oral cavity and rectum (34.4 p.c.) the most frequently. Trifocal infection (genital organs - oral cavity - rectum) occurred in 12.5 p.c. of all examined renal transplanmt recipients. The following fungi were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2), Sacharomyces cerevisiae (1).


  11/15

  Tytuł oryginału: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Kurnatowska Ilona, Kacprzyk Feliks, Chrzanowski Witold
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.425-433, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to describe 60 specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses: oral cavity, rectum and genital organs in 32 patients undergoing permanent immunosupression after renal transplantation. Fungal strains identified using API 20 C and API 20 C AUX (bioM‚rieux). The activity of 19 hydrolases was investigated using API ZYM. Among 41 strains of fungi the following were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2) and Saccharomyces cerevisiae (1). The number of fungal strains isolated from the oral cavity was the highest (21), less numerous from rectum (12) and the least from the genital organs (8). The enzymograms were described for all strains and the highest activity was noted in case of e6 - leucine arylamidase e11 - phosphatase acid e3 - esterase (C4), e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase. The activity of these enzymes is connected with higher pathogenicity of C. albicans strains.


  12/15

  Tytuł oryginału: Czynnościowe wyniki leczenia operacyjnego ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej.
  Tytuł angielski: Functional results of surgical treatment of acute subcutaneous and inveterate calcaneal tendon lesion with open reconstruction.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.108-113, tab., bibliogr. 19 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej. Materiał kliniczny stanowi 44 chorych, w tym 34 mężczyzn (77,3 proc.) i 10 kobiet (22,7 proc.) w wieku 25-59 lat. U mężczyzn rozpoznano 26 ostrych, podskórnych uszkodzeń ścięgna Achillesa, co stanowi 59,1 proc. oraz 8 uszkodzeń zastarzałych (34,1 proc.). U kobiet natomiast rozpoznano 6 uszkodzeń ostrych (13,6 proc.) i 4 zastarzałe. Badanie kontrolne wykonano u 31 chorych, co stanowi 75 proc. leczonych z powodu uszkodzeń ścięgna piętowego, w tym u 26 mężczyzn (59,1 proc.) i 5 kobiet (11,4 proc.). U kontrolowanych mężczyzn uszkodzeń ostrych było 22, co stanowi 50 proc. oraz 4 uszkodzenia zastarzałe. Natomiast u kontrolowanych kobiet uszkodzeń ostrych ścięgna Achillesa było 4 (9,1 proc.) i jedno zastarzałe. Średni czas obserwacji wynosił 3 lata.


  13/15

  Tytuł oryginału: Relacja z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Berlin 31.08 - 04.09.2002 r. Nowe wyniki dużych badań klinicznych.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology. Berlin, 31.08 - 04.09.2002.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.405-408 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  14/15

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego przedniego nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy.
  Tytuł angielski: Follow-up functional results of scapulohumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca method.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Piątkowski Maciej, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.163-167, tab., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych leczenia operacyjnego przedniego, nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy. Dokonują tego w oparciu o czynnościowe kryteria Constanta oraz własne kryteria oceny subiektywnej. Materiał kliniczny stanowi 24 chorych, w tym 21 mężczyzn i 3 kobiety w wieku 27-44 lata. Badanie kontrolne wykonano u 14 mężczyzn. Średni czas obserwacji wynosił 7 lat. W oparciu o kryteria Constanta stwierdzono średnie ubytki punktowe w zakresie dolegliwości bólowych 12 punktów, aktywności fizycznej 16, w zakresie ruchomości operowanego stawu 28 i siły mięśniowej 16. Natomiast poważne ograniczenia sprawności odnotowano u jednego kontrolowanego z przec iętną aktywnością fizyczną. W oparciu o własne kryteria oceny subiektywnej uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 6 dostatecznych i 3 umiarkowane.

  Streszczenie angielskie: The authors evaluate follow-up functional results of scapulouhumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca m,ethod, basing on Constant's functional criteria as well as own criteria of subjective evaluation. Clinical material comprised 24 patients (21 men, 3 women), aged 27-44 years. Follow-up examination was performed in 14 men. Mean observation time was 7 years. Basing on Constant's and own criteria there was found mean point loss in the range of algetic complaints 12 points, physical activity 16, in the range of the operated on joint mobility 28 and muscle strength 16. Whereas, serious fitness limitation was observed in one subject with average physical activity. Basing on own criteria of subjective evaluation 5 very good, 6 satisfactory and 3 moderate results were obtained.


  15/15

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki usprawniania chorych po alloplastyce stawów biodrowych nie cementowaną endoprotezą typu ABG.
  Tytuł angielski: Follow-up results of increasing efficiency of patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis.
  Autorzy: Golec Joanna, Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.168-177, tab., bibliogr. 25 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny wyników odległych usprawniania chorych po alloplastyce stawow biodrowych nie cementowaną endoprtotezą typy ABG w oparciu o czynnościowe kryteria Harrisa. Badanie chorych przeprowadzono przed zabiegiem operacyjnym oraz 12 miesięcy po jego wykonaniu Materiał kliniczny obejmujący lata 1993-1999 stanowi 96 chorych w wieku 32-56 lat, którym z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych implantowano nie cementowaną endoprotezę typu ABG. Jest wśród nich 57 kobiet, co stanowi 59,4 proc. leczonych tą metodą i 39 mężczyzn (40,6 proc.). badanie kontrolne przeprowadzono u 54 kobiet (58,7 proc.) i 38 mężczyzn, którzy stanowią 41,3 proc. kontrolowanych.

  Streszczenie angielskie: The authoirs evaluate follow-up results of increasing efficiency in patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis basing on Harris' functional criteria. The patients were examined before and 12 months after surgical procedure. Clinical material comprised 96 patients [57 women (59.4 p.c.) and 39 men (40.6 p.c.)], aged 32-56 years, who in the years 1993-1999 were implanted non-cement ABG type endoprosthesis due to hip joint degenerative changes. The follow-up examination was performed in 54 women (58.7 p.c.) and 38 men (41.3 p.c.).

  stosując format: