Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHRZAN
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną.
Tytuł angielski: CT angiography with 3D reconstruction and virtual angioscopy.
Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Sztuk Stanisław, Grotyńska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie spiralnej tomografii komputerowej umożliwiło stworzenie metody angiografii TK (aTK). Technika ta odgrywa coraz większą rolę w diagnostyce układu naczyniowego skutecznie konkurując z angiografią. Aby uzyskać odpowiedniej jakości obrazy aTK, konieczny jest dobór odpowiednich parametrów; w szczególności dotyczy to szerokości wiązki, skoku, nakładki oraz opóźnienia skanowania. Autorzy omawiają parametry techniczne, których znajomość warunkuje wykonanie badania oraz zastosowania kliniczne aTK w badaniach tętnic mózgowych, szyjnych, nerkowych, trzewnych, płucnych i kończyn dolnych. Szczególną uwagę poświęcono użyciu metod postprocesingu umożliwiających otrzymywanie obrazów w rekonstrukcji trójwymiarowej (3D) oraz endoskopii wirtualnej. Porównano także aTK z aniografią, usg dopplerowską i anigoMR.

  Streszczenie angielskie: The introduction of helical CT allowed for creation of the computed tomography angiography method (CTA). The technique plays an increasingly larger role in the diagnostics of the vascular system, successfully competing with angiography. In order to achieve CTA images of an appropriate quality, it is necessary to select the right perimeters. It especially refers to collimation, pitch, increment and scan delay. The authors discuss technical perimeters, the konwledge of which is a condition for performing the examination. They present clinical applications of CTA as refers to intracranial vessels, carotid arteries, renal arteries, visceral arteries, arteries of lower extremities and pulmonary arteries. Special attention has been to the application of post-processing methods wich allow for obtaining images such as 3D reconstructions and virtual endoscopy. CTA has also been compared with angiography, US Doppler and MRA.


  2/31

  Tytuł oryginału: Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu.
  Tytuł angielski: Trends in body adiposity and overweight and obesity occurrence in children and youth in Cracow in the last thirty years.
  Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Matusik Stanisław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano dane dotyczące względnej masy ciała (BMI) i wybranych fałdów skórno-tłuszczowych z trzech serii badań: 1971, 1983 i 2000 roku (dwie pierwsze serie liczą po ok. 6,5 tys. osób zbadanych, seria trzecia - ok. 4.5 tys. chłopców i dziewcząt). Zatosowanie w opracowaniu różnego typu analiz doprowadziło do podobnych, ogólnych wniosków. W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost względnej masy ciała (BMI), był on jednak bardziej wyraźny w okresie 1971-1983 niż w okresie 1983-2000 i większy u chłopców niż u dziewcząt oraz zróżnicowany w zależności od okresu rozwoju. W postpubertalnej fazie rozwoju najszczuplejsze są dziewczęta z serii badań przeprowadzonych w roku 2000.

  Streszczenie angielskie: Body Mass Index (BMI) and selected skin - fold thickness from three series of studies in 1971, 1983, 2000 (the first two series number about 6.500 subjects, the third - about 4.500 boys and girls) were compared. Different types of analyses le into similar general conclusions: in the last thirty years an increase in relative body mass (BMI) occurred, but this was more evident in 1971-1983 than in 1983-2000. The increase was higher in boys than in girls and differed relative to the period of development. The slimest girls were found with postpubertal period from the 2000 series.


  3/31

  Tytuł oryginału: System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu radiologii.
  Tytuł angielski: System of computer medical database specialised for needs of radiology department.
  Autorzy: Chrzan Robert, Urbanik Andrzej, Wyrobek-Renczyńska Monika, Pawlik Wiesław
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.61-64, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń z zakresu opracowania, wykonania i eksploatacji systemu komputerowej bazy danych, pracującej w środowisku sieciowym, specjalizowanej dla potrzeb placówki medycznej wykonującej badania obrazowe. Uzupełnieniem powyższego systemu jest urządzenie do automatycznego podpisywania wykonywanych zdjęć rentgenowskich, z wykorzystaniem danych personalnych pacjenta, wprowadzonych w trakcie rejestracji oraz układ akwizycji danych obrazowych z przystosowanych do tego urządzeń diagnostycznych, a także skanera zdjęć rentgenowskich. Zaprojektowanie i wdrożenie funkcjonującego systemu komputerowej medycznej bazy danych dla celów zakładu radiologii możliwe jest z wykorzystaniem stosunkowo niewielkich środków. Powstały system i zdobyte doświadczenia mogą umożliwić w przyszłości rozbudowę i wykorzystanie istniejącej struktury nie tylko jako systemu RIS/HIS ale i systemu PACS.

  Streszczenie angielskie: The aim of study is to present own experience in the field of working out, making and exploatation of computer database system, functioning in network environment, specialized for needs of medical department, performing imaging examinations. The supplements of above-mentioned system are: a device for automatic signing of obtained X-ray films using patient's personal data inserted during registration and a device for acquisition of imaging data from adapted imaging modalities and a scanner of X-ray films. Designing a functioning computer medical database system for radiology department and putting it into practice is possible with using limited financial resources. Created system and acquired experience may enable development in future and making use of existing structure not only as RIS/HIS but also PACS.


  4/31

  Tytuł oryginału: Miejsce leków hipolipemizujących w hamowaniu progresji niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: The significance of hypolipemic drugs in the inhibition of progression of renal failure.
  Autorzy: Chrzanowski Witold
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.369-374, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  5/31

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności klincznej badań przepływów cewkowych u dzieci w schorzeniach układu moczowego.
  Tytuł angielski: Uroflowmetry in children with urinary tract dysfunction.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.45-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badanie przepływu cewkowego jest stosowane w diagnostyce schorzeń układu moczowego od lat pięćdziesiątych XX wieku. Głównym pytaniem, jakie nasuwa się na podstawie poczynionych już obserwacji, jest zakres norm badanych wskaźników, co ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Cel pracy. Ocena przydatności badania uroflowmetrycznego w diagnostyce niektórych schorzeń układu moczowego u dzieci. Materiał i metoda. Spośród 2638 pacjentów w sposób losowy wybrano 378 osób. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od rozpoznania klinicznego. Oceniono wskaźniki przepływu cewkowego dla obu płci we wszystkich przedziałach wiekowych w zależności od rozpoznania klinicznego. Wyniki. Wśród badanych pacjentów 93 było diagnozowanych z powodu zakażenia układu moczowwego, 90 z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego. 195 pacjentów stanowiło grupę kontrolną. Porównano wskaźniki badania uroflowmetrycznego we wszystkich grupach, nie stwierdzając istotnej statystycznie różnicy przy poziomie istotności p 0,05. Wnioski. Wyniki badania uroflowmetrycznego nie są charakterystyczne dla określonej jednostki chorobowej, a zakres norm w danym wieku jest bardzo szeroki.

  Streszczenie angielskie: Background. Uroflowmetry is well known diagnostic procedure since 50's of the previous century. Since the beginning the most important question was what is the accurate range of the results of uroflowmetric parameters. Miskolc, Liverpool and Siroky's normograms related to sex, age of the patient or his body mass index are the most popular and wide used in clinical practice. Objectives. The aim of the trial was to find correlation between uroflowmetric parameters and the most common urinary tract diseases. Material and method. Random selection was done to choose 378 of 2638 children examined during 7 years at the Department. For boys and girls three groups were subdivided according to the final diagnosis. Results. There were 16 boys with vesico-ureteral reflux, 9 boys with urinary tract infection and 105 without significant urinary tract disorder and 74, 84 and 90 girls in each group respectively. The range of age was 3-15 years (average - 9.2, Me - 9 years). We analysed the standard parameters of the uroflowmetric protocol. There was no statistically significant difference between the groups for both sexes (p 0.05). Conclusions. The results of the uroflowmetric examination are very individual. We didn't reveal any characteristic findings of the examination in different urinary tract disorders.


  6/31

  Tytuł oryginału: Jakość życia i aspekty społeczno-etyczne związane z dializą w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Quality of life and socio-ethical aspects associated with haemodialysis in elderly patient.
  Autorzy: Fijałkowska-Morawska Jolanta, Morawski Janusz, Chrzanowski Witold
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.39-42, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci powyżej 65 roku życia stanowią najszybciej powiększającą się grupę chorych leczonych nerkozastępczo z powodu schyłkowej niewydolności nerek. W artykule omówiono wpływ hemodializ (HD) i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) na jakość życia pacjentów w podeszłym wieku. Przedstawiono również problemy etyczne i psychospołeczne związane z wyborem momentu rozpoczęcia oraz zaniechania dializoterapii i zananlizowano przyczyny zaprzestania dializ. W świetle przedstawionych opinii przeważa pogląd, że dializoterapia (zarówno HD jak i CADO) stanowi efektywny i akceptowany przez pacjentów sposób leczenia schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów w podeszłym wieku.

  Streszczenie angielskie: Patients over 65 years of age constitute the most increasing group of people trated by renal replacement therapy owing to end-stage renal disease (ESRD). The article discussed the influence of haemodyalisis (HD) and coninuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) on elderly patients' quality of life. Ethical and psychosocial problems connected with the choice of initiation and termination of dialysotherapy were presented and reasons of discontinuation of dialysis were analysed. In the light of presented opinions one view prevails - dialysotherapy (HD as well as CAPD) in an effective means of treatment accepted by ESRD elderly patients.


  7/31

  Tytuł oryginału: Peptydy natriuretyczne - nowe możliwości zastosowania w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: New diagnostic and therapeutic applications of natriuretic peptides.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.171-173, sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Peptydy natriuretyczne typu A, B i C stanowią układ neurohormonalny związany z regulacją krążenia. Ostatnio przeprowadzone badania wskazują na nowe możliwości zastosowania wymienionych substancji w diagnostyce różnicowej ostrej duszności, rozkurczowej niewydolności krążenia, monitorowaniu odpowiedzi na leczenie a także w ocenie ryzyka po przebytym ostrym incydencie niedokrwiennym, bez względu na czynność lewej komory. Wstępne wyniki badań klinicznych inhibitorów wazopeptydazy sugerują, że przez zahamowanie inaktywacji peptydów natriuretycznych oraz zmniejszenie aktywności ACE leki te posiadają potencjalne korzystne działanie w określonych podgrupach pacjentów z niewydolnością krążenia oraz nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą.

  Streszczenie angielskie: The neurohormonal system of A, B and C-type natriuretic peptides is involved in cardiovascular regulation. These substances have been recently shown to be helpful for differentiating pulmonary and cardiac dyspnea, detecting diastolic heart failure, screening for treatment response and in risk stratification across the spectrum of acute coronary syndromes, irrespective of left ventricular function. Preliminary clinical reports suggest the beneficial role of vasopeptidase inhibitors in selected patients with heart failure, hypertension and atherosclerosis, as a results of simultaneous potentiating of natriuretic peptides system and ACE inhibiting.


  8/31

  Tytuł oryginału: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: Lower urinary tract function in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał, Patkowski Dariusz, Siekanowicz Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.279-281, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczny wzrost liczby wykonywanych badań przepływów cewkowych u dzieci w diagnostyce schorzeń dolnych dróg moczowych. Badanie to stosuje się również w poszukiwaniu przyczyn zakażeń układu moczowego. Celem pracy była próba ustalenia zależności pomiędzy infekcjami układu moczowego a parametrami przepływu cewkowego ocenianymi w badaniu urolfowmetrycznym. Spośród pacjentów Pracowni Badań Urodynamicznych Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przeanalizowano wybraną losowo grupę 379 osób. Oceniano typowe parametry badania uroflowmetrycznego u dzieci z zakażeniem układu moczowego (ZUM) w odniesieniu do grupy kontrolnej (GK). Przeprowadzono analizę statystyczną dla porównania wyników w obu grupach. W badanej grupie znalazło się 94 pacjentów w wieku 5 - 15 lat (średnia 9,1 lat, Me - 9 lat) z pierwotnym ZUM (84 dziewczynki i 10 chłopców). Grupę kontrolną stanowiło 195 pacjentów (średni wiek 9,6 lat). Szczegółowej analizie poddano objętość oddawanego moczu, zaleganie po mikcji, maksymalny i średni przepływ cewkowy oraz czas mikcji. Wyniki przedstawiono jako średnią oraz odchylenie standardowe dla każdego z tych parametrów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi wielkościami przy poziomie istotności p 0.05.

  Streszczenie angielskie: During the last decade more and more urodynamic studies in children have been performed as a step in diagnostic process of urinary tract diseases in children. Such a procedure is done to diagnose a cause of urinary tract infection as well. The aim of our study was to evaluate uroflowmetric parameters in children with urinary tract infections and try to find typical signs. Among the children examined at the Department as an out-patient we randomly selected the group of 379 patients. There were 94 patients afflicted with urinary tract infection without any special predisposing factors. The range of age was 5 - 15 years (ave - 9.1, Me - 9). There were 84 girls and 10 boys. A control group consisted of 195 patient in the range of age 5 - 16 years (ave 9.6). We analised standard parameters of the uroflowmetric protocol (maximal and average flow, urinary bladder volume, residual volume, and time flow). Results were presented as average (X) and standard deviation (SD). There was no statistically significant difference between both group (p 0.05).


  9/31

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  10/31

  Tytuł oryginału: Molekularne aspekty chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: Molecular aspects of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (1) s.35-40, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W rozwoju wielu chorób układu krążenia biorą udział mechanizmy genetyczne. Dotyczy to zarówno miażdżycy, jak i nadciśnienia tętniczego, gdzie duże znaczenie ma współistnienie nie tylko czynników środowiskowych, ale także niektórych przypadków zaburzeń i przewodnictwa, wad wrodzonych lub kardiomiopatii uwarunkowanych jednogenowo. Wydaje się, że znaczenie kliniczne tych chorób będzie wzrastało, co wiąże się z koniecznością dalszego rozwoju diagnostyki i profilaktyki. Nie ma dotychczas skutecznej formy leczenia przyczynowego, jednak widoczne są postępy w opracowywaniu metod opartych na molekularnych mechanizmach różnicowania się komórek, czego przykładem jest miogeneza lub użycie wektorów wirusowych zawierających DNA.

  Streszczenie angielskie: Molecular mechanisms are responsible for a wide array of cardiovascular diseases. In atherosclerosis and arterial hypertension there is an important additional influence of environmental factors, while some cases of arrhythmias and conduction abnormalities, congenital defects and cardiomyopaties are purely allelic disorders. It has been suggested, that the clinical significance of gene-related diseases may increase progresively, stimulating further development of diagnostic and preventive strategies. Although no causal treatment is a available yet, myogenesis and DNA virus vectors have emerged as an example of a new promising therapy based on molecular cell differentiation mechanism.


  11/31

  Tytuł oryginału: Podatność prolinowego analogu melfalanu na działanie prolidazy komórek prawidłowych i nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Chrzanowski Krzysztof, Pałka Jerzy (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu, Akademia Medyczna Zakład Chemii i Analizy Leków w Białymstoku
  Źródło: 2002, 94 k. : il., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20036

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro


  12/31

  Tytuł oryginału: Guzy śródpiersia u dzieci.
  Tytuł angielski: Mediastinal tumours in children.
  Autorzy: Sawicz-Birkowska Krystyna, Czernik Jerzy, Chrzan Rafał, Kołodziej Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.305-307, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Guzy śródpiersia u dzieci występują rzadko. Celem pracy jest ocena występowania, rozpoznawania i leczenia guzów śródpiersia u 125 dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Padiatrycznej AM we Wrocławiu w okresie 30 lat. Materiał. W latach 1970-2000 leczono 125 dzieci, wśród których rozpoznano guzy w śródpiersiu przednim u 39 (31 proc.), środkowym u 21 (17 proc.) i tylnym u 49 (39 proc.) dzieci. U 16 (13 proc.) pacjentów rozległy guz zajmował 2 pola. W zdecydowanej większości (78 proc.) stwierdzano guzy lite. Chorzy byli w wieku od 4 do 18 lat. Największą grupe stanowiły dzieci do 5. roku życia (68 proc.). Najczęściej stwierdzano guzy wywodzące się z układu współczulnego (NBL o GBL - 35 proc.), układu limfatycznego (NHL i HD - 17 proc.) i z grasicy - 12 proc. Wyniki. U 66 proc. chorych doszczętnie wycięto guz, u 26 proc. wykonano biopsje u 10 proc. Prowadzono jedynie obserwacje powiększonej grasicy. Nie było zgonów operacyjnych ani w okresie okołooperacyujnym. Uzyskano 3-letnią remisję całkowitą (CR) u 71,42 proc. Chorych leczonych z powodu nowotworu wywodzącego się z układu współczulnego, umiejscowionego w śroidpiersiu. Porównanie materiału w 2 wybranych odstępach czasu (1970-1985 i 1986-2000) nie wykazało znamiennie częstrzego występowania żadnej grupy guzów.


  13/31

  Tytuł oryginału: Obrazowanie cyfrowe w diagnostyce mammograficznej.
  Tytuł angielski: Digital imaging in mammographic diagnostics.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.42-48, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to present the technique of digital imaging in mammographic diagnostics. Material/Methods: Methods of obtaining a mammographic image in digital form were presented. Approachable technologies of digital mammography were characterized. Most important parameters of digital imaging were discussed. Potential advantages and existing limitations of using digital mammography were qualified. Experimental technolgies using digital mammography were also presented. Results: Digital mammography is currently not a very widespread, but quickly expanding technique, characterized by possibilities, inaccessible in conventional mammography. Digital imaging, compared to conventional one, has better contrast resolution and contrast dynamics, possibilities of digital image postprocessing, reduction of radiation dose, lack of traditional X-ray films developments system, possibility of electronic archiving and using techniques of teleradiology and computer aided diagnosis. However currently digital mammography has worse spatial resolution and is much more expensive then conventional one. Conclusions: In spite of not a wide spread of digital mammography systems, knowledge of technical principles, possibilities and limitations of this method is necessary, because in future it will progressively replace currently used systems of conventional mammography.


  14/31

  Tytuł oryginału: Mammografia cyfrowa w ocenie skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego bez towarzyszących zmian guzkowych.
  Tytuł angielski: Digital mammography in the evaluation of clusters of breast microcalcifications without accompanying masses.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.49-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study is to determine the usefulness of evaluation of breast microcalcifications clusters without accompanying masses in digital mammography, compared to conventional mammography. Material/Methods: Both conventional mammography with magnified views and digital mammography were performed in 109 women with 122 clusters of brease microcalcifications without accompanying masses. Number of microcalcifications in a cluster, their morphology accordig to Le Gal adn BI-RADS category ratings were determined independently on the basis of conventional and digital images. 10 clusters assessed as certainly benign (BI-RADS 2) both in conventional and digital imaging were only controlled in conventional mammography. 112 clusters of remaining categories (BI-RADS 3-5) were verified pathologically, with material obtained in most cases by stereotactic mammotome biopsy under the quidance of digital mammography. Results: In the group of all clusters an average number of microcalifications in a cluster, assessed in digital mammography, was greater then in conventional mammography. Only in a group of clusters with morphology of type 3 according to Le Gal fewer micorcalcifications were found in digital mammography ten in conventional mammography. BI-RADS classification on the basis of digital mammography better forecased the character of lesions. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values in detection of malignant lesions on the basis of evaluation of microcalcifications clusters in digital mammography were higher then corresponding values in conventional mammography. Conclusions: In the evaluation of breast microcalcifications clusers...


  15/31

  Tytuł oryginału: Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografiii cyfrowej.
  Tytuł angielski: Verification of breast microcalcifications clusters in stereotactic mammotome biopsy under the guidance of digital mammography.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Rudnicka Lucyna, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.59-65, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of study is to determine the usefulness of stereotactic mammotome biopsy (SMB) under the guidance of digital mammography in the verification of clusters of breast microcalcifications BI-RADS 3-5 categories without accompanying masses. Material/Methods: Material included 97 patients with 108 clustsers of microcalcifications BI-RADS 3/5 categories without accompanying masses. In all cases verification in SMB was ordered. Procedure was performed in 98 clustsers. In 10 clustsers using of SMB was not possible and then surgical biopsy was performed. Results: In 98 from among clustsers with SMB performed, pathological examiantion proved presence of only benign lesions in 86 cases, an atypical lesion in 2 cases, malignant lesions in 10 cases (including 8 preinvasive lesions). Most (97.2 p.c.) clussters of microcalcifications, classified as BI-RADS 3 corresonded to benign lesions. In BI-RADS 4 group lesions were benign in 72.7 p.c., atypical in 4.5 p.c., malginant in 22.7 p.c. In BI-RADS 5 group most (80 p.c.) lesions were malignant. Conclusions: It was found, that SM can be used as a safe and reliable method of verification of the nature of clusters of breast microcalcifiactions witout accompanying masses in all casess of BI-RADS 4 adn 5 categories and in selected cases of BI-RADS 3 category. SMB enables avoiding surgery in a considerable number of patients with microcalcifications of BI-RADS 4 category.


  16/31

  Tytuł oryginału: Abnormal FHIT gene transcript and c-myc and c-erbB2 amplification in breast cancer.
  Autorzy: Kowara Renata, Gołębiowski Filip, Chrzan Paweł, Skokowski Jarosław, Karmolinski Andrzej, Pawełczyk Tadeusz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.341-350, il., tab., bibliogr. [32] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Searching for ways to improve the characterization of breast cancer we examined the realtionship between the status of teh FHIT gene transcript and amplification of c-myc and the c-erbB2 oncogene. Abnormal FHIT transcript was detected in 32 of 79 cancers examined. The presence of Fhit protein estimated by Western blots was evident only in cancers exhibiting a normal-sized FHIT transcript. This indicates that abnormal FHIT transcripts observed in our study did not encode any Fhit protein or the amount of such protien was very low. There was no association between the presence of aberrant FHIT gene transcirpt with age, tumor size, estrogen and progesterone receptor status, local metastases and histological grading. However, the abnormalities in FHIT gene transcripts were observed with different frequency depending on the histopathological type of the tumor. The aberrant FHIT transcript was detected in 60 p.c. of lobular cancers and only in 28 p.c. of ductal cancers. Analyzing the occurrence of c-myc and c-erbB2 amplification and the presence of aberrant FHIT gene transcripts we found that the aberrant FHIT transcirpt more frequently occurred in tissues with c-myc amplification. There was a significant (P 0.05) correlation between the occurrence of the aberrant FHIT gene transcript with accompanying c-mcy amplification and positive lymph node status. However, in order to evaluate the predictive value of these findings in breast cancer, an extended clincal follow up will be necessary.


  17/31

  Tytuł oryginału: Intravascular ultrasound assessment of blood vessel morphology.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz, Jędrzejewski Kazimierz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.309-312, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravascular ultrasound (IVUS) is an invasive imaging technique, characterized by the ability to depict the tomographic section of blood vessels' lumen and wall. Thus, it enables the performance of a unique in-vivo assessment of the luminal area and three-layer wall morphology, as well as atherosclerosis within the vessel. The typical composition of an IVUS image and the measuements of observed structures have been shown to correlate well with histology and angioscopy in several in vitro studies. The existing data on intravascualr imaging of the aorta are scant. In this study, the preliminary results of in-vitro IVUS examination of human descending aorta morphology are presented, with reference to the corresponding histological section.


  18/31

  Tytuł oryginału: Rola tomografii komputerowej w diagnostyce układu naczyniowego.
  Tytuł angielski: Role of computed tomography as a diagnostic tool of the vascular system.
  Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Grotyńska Małgorzata, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.611-615, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiografia tomografii komputeowej (aTK) staje się coraz powszechniej stosowaną metodą w diagnostyce układu naczyniowego. Autorzy przedstawiają własne doświadczenia uzyskane na podstawie 1163 badań aTK. W 98 przypadkach były one podstawą do leczenia operacyjnego lub interwencyjnego. 65 badań wykonano jako kontrolne. ATK jest bardzo wiarygodną metodą diagnostyki naczyniowej. Jej dalszy postęp pozwoli na zastąpienie angiografii w większości klinicznych wskazań diagnostycznych.


  19/31

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  20/31

  Tytuł oryginału: Ocena autonomicznego układu nerwowego na podstawie czasowej i spektralnej analizy zmienności rytmu serca, analizy spektralnej zmienności ciśnienia tętniczego oraz dyspersji QT u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Lewański Robert, Chrzanowski Witold (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 97 k., [4] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20069

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/31

  Tytuł oryginału: Alternative end joining during switch recombination in patients with Ataxia-Teleangiectasia.
  Autorzy: Pan Qiang, Petit-Fr‚re Corinne, L„hdesm„ki Aleksi, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna H., Hammarstr”m Lennart
  Źródło: Eur. J. Immunol. 2002: 32 (5) s.1300-1308, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 312,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ataxia-Teleangiectasia (A-T) and Nimegen breakage syndrome (NBS) are recessive genetic diseases with similar cellular phenotypes that caused by mutations in the recently described ATM (encoding ATM) and NBS1 (encoding p95) genes, respectively. Both disorders are accompanied by immunodeficiency in a majority of patients, but the mechanism involved has as yet not been established. We demonstrate that in cells from A-T patients, the switch (S) recombination junctions are aberrant and characterized by a strong dependence on short sequence homologies and devoid of normally occurring mutations around the breakpoint. A low number of S fragments were generated in cells from NBS patients and showed only limited dependence on sequence identify and mutation frequencies were similar to those observed in normal controls. We propose that ATM and p95 are both involved in the final (step(s) in class switch recombination with related, but disparate, functional roles. Thus, the general pathway involved in DNA repair also has a major influence on the immunoglobulin isotype switching process.


  22/31

  Tytuł oryginału: Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa
  Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Brudecki Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Stanisław (red.), Chrzanowska Maria (red.).; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Źródło: - Kraków, AWF 2002, 97, [2] s. : il., tab., bibliogr. s. 95-97, sum., 23 cm. - Część tekstu i tytuł również w jęz. ang
  Seria: Studia i Monografie / AWF w Karkowie 19
  Sygnatura GBL: 736,001

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/31

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna niedoborów immunoglobulin.
  Tytuł angielski: Laboratory diagnostics of immunoglobulin deficiences.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna, Michałkiewicz Jacek, Bernatowska Ewa
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.13-21, tab., bibliogr. [17] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review deals with the diagnostics of immunoglobulin defects. The development of methods used to detect and quantitate concentrations of immunoglobulins and their subclasses was shortly discussed; following by the role of antibodies in the host defence. Seven out of the ten main immunodeficiences with the prevalence of antibody defects were then delineated. The diagnostics of humoral immunodeficiences was illustrated by the example of three boys with hypogammaglobulinemia and three children with common variable immunodeficiency. Percentages of B lymphocytes varied, independent with the very decreased concentrations of immunoglobulin. Concentrations of IgG, IgA, IgM, IgE and IgG subclasses in healthy children of ages from birth to 16 years, were presented in the tables.


  24/31

  Tytuł oryginału: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
  Tytuł angielski: Prevalence of multifocal fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Ilona, Chrzanowski Witold, Kacprzyk Feliks, Zamojska Sylwia, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.419-424, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of fungi in monofocal and multifocal infections in renal transplant recipients. 32 renal transplant recipients were examined for presence of fungi in genital organs, oral cavity and rectum. Fungal strains were recovered in 66 out of 96 samples (68.2 p.c. of all renal transplant recipients) in oral cavity (65.6 p.c.), rectum (37.5) and genital organs (25.0 p.c.). Monofocal mycosis was found only in 21.9 p.c. of the patients. Multifocal infections occurred in 68.2 p.c. and contained ontocenoses of oral cavity and rectum (34.4 p.c.) the most frequently. Trifocal infection (genital organs - oral cavity - rectum) occurred in 12.5 p.c. of all examined renal transplanmt recipients. The following fungi were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2), Sacharomyces cerevisiae (1).


  25/31

  Tytuł oryginału: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Kurnatowska Ilona, Kacprzyk Feliks, Chrzanowski Witold
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.425-433, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to describe 60 specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses: oral cavity, rectum and genital organs in 32 patients undergoing permanent immunosupression after renal transplantation. Fungal strains identified using API 20 C and API 20 C AUX (bioM‚rieux). The activity of 19 hydrolases was investigated using API ZYM. Among 41 strains of fungi the following were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2) and Saccharomyces cerevisiae (1). The number of fungal strains isolated from the oral cavity was the highest (21), less numerous from rectum (12) and the least from the genital organs (8). The enzymograms were described for all strains and the highest activity was noted in case of e6 - leucine arylamidase e11 - phosphatase acid e3 - esterase (C4), e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase. The activity of these enzymes is connected with higher pathogenicity of C. albicans strains.


  26/31

  Tytuł oryginału: Czynnościowe wyniki leczenia operacyjnego ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej.
  Tytuł angielski: Functional results of surgical treatment of acute subcutaneous and inveterate calcaneal tendon lesion with open reconstruction.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.108-113, tab., bibliogr. 19 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej. Materiał kliniczny stanowi 44 chorych, w tym 34 mężczyzn (77,3 proc.) i 10 kobiet (22,7 proc.) w wieku 25-59 lat. U mężczyzn rozpoznano 26 ostrych, podskórnych uszkodzeń ścięgna Achillesa, co stanowi 59,1 proc. oraz 8 uszkodzeń zastarzałych (34,1 proc.). U kobiet natomiast rozpoznano 6 uszkodzeń ostrych (13,6 proc.) i 4 zastarzałe. Badanie kontrolne wykonano u 31 chorych, co stanowi 75 proc. leczonych z powodu uszkodzeń ścięgna piętowego, w tym u 26 mężczyzn (59,1 proc.) i 5 kobiet (11,4 proc.). U kontrolowanych mężczyzn uszkodzeń ostrych było 22, co stanowi 50 proc. oraz 4 uszkodzenia zastarzałe. Natomiast u kontrolowanych kobiet uszkodzeń ostrych ścięgna Achillesa było 4 (9,1 proc.) i jedno zastarzałe. Średni czas obserwacji wynosił 3 lata.


  27/31

  Tytuł oryginału: Relacja z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Berlin 31.08 - 04.09.2002 r. Nowe wyniki dużych badań klinicznych.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology. Berlin, 31.08 - 04.09.2002.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.405-408 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  28/31

  Tytuł oryginału: The pattern of irreversible brain changes after cardiac arrest in humans.
  Autorzy: Taraszewska Anna, Zelman Irmina B., Ogonowska Wanda, Chrzanowska Hanna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.133-141, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Irreversible brain damage resulting in sustained post-arrest coma is a most serious complication of CA in resuscitated patients. In this study we present the neuropathological examination performed on 17 brains of patients who had remained unconscious for variable post-resuscitation periods and died after survival time ranging from 1 day to 36 days following cardiac arrest. Two main types of irreversible brain lesions were observed. The first one consisted of primary ischaemic selective disseminated neronal death appearing in the form of acidophilic neurones with consecutive neuronal loss and reactive astroglial activation in the brain regions vulnerable to ischaemia or in more widespread distribution. The second included microinfarcts or confluent areas of pancellular necrosis associated with perivascular and diffuse tissue sponginess and was considered as secondary to post-resuscitation systemic and regional circulatory disturbances. These lesions showed multifocal, perivascular and laminar distribution with apparent predilection to the cortical border zones of arterial supply territories and were associated with disintegration and loss of GFAP-reactiave astrocytes. Continuity between the areas of selective neuronal loss and focal tissue pannecrosis with corresponding patchy disappearance of GFAP- and VIM-positive astrocytes indicates the contribution of astroglia in the progression of postischaemic brain lesions. Both types of chagnes, evaluated in the neocortex and hippocampus, were more intensive and heterogeneous in the patients dying after prolonged coms duration than in those with recovery of consciousness within the first days after resuscitation.


  29/31

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna humoralnych niedoborów odporności.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Michałkiewicz Jacek, Chrzanowska Krystyna, Zeman Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.314-321, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do podstawowych właściwości układu odpornościowego należą: zdolność rozpoznawania antygenu swoistość reakcji, zdolność do współdziałania komórek oraz pamięć immunologiczna. Podstawowym zadaniem w walce z zakażeniem jest rozpoznanie wirusa lub innego patogenu i uruchomienie odpowiednich reakcji zmierzających do jego usunięcia z ustroju. Do tego celu wykorzystanych zostaje wiele komórek układu białokrwinkowego. Wszystkie komórki zaangażowane w odpowiedzi są replikowane, co pozwala na wzmocnienie, ale także osłabienie odpowiedzi. Skuteczne działanie sysytemu odporności człowieka wymaga ścisłej współpracy między elementami swoistej odpowiedzi odpornościowej, reprezentowanej przez limfocyty oraz wydzielanie przez nie cząsteczki (cytokiny, immunoglobuliny) a komponentami nieswoistej odpowiedzi, pochodzącymi spoza układu limfoidalnego (układ dopełniacza, makrofagi, granulocyty). System odpornościowy zapewnia ochronę przed inwazją patigenów, lecz także jest elementem wewnętrznej integralności - homeostazy, np. ochrona przed klonami nowotworowymi. Swoista odpowiedź odpornopściowa jest zależna od obecności i prawidłowej funkcji komórek prezentujących antygen (z ang. antigen presenting cells), limfocytów T oraz limfocytów B. W pracy podano wartości prawidłowe IgG, IgA i IgM; podklas IgG oraz IgE w surowicy w okresie rozwojowym i u dorosłych. Przedstawiono również przykłady diagnostyki niedoborów odporności humoralnej.


  30/31

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego przedniego nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy.
  Tytuł angielski: Follow-up functional results of scapulohumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca method.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Piątkowski Maciej, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.163-167, tab., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych leczenia operacyjnego przedniego, nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy. Dokonują tego w oparciu o czynnościowe kryteria Constanta oraz własne kryteria oceny subiektywnej. Materiał kliniczny stanowi 24 chorych, w tym 21 mężczyzn i 3 kobiety w wieku 27-44 lata. Badanie kontrolne wykonano u 14 mężczyzn. Średni czas obserwacji wynosił 7 lat. W oparciu o kryteria Constanta stwierdzono średnie ubytki punktowe w zakresie dolegliwości bólowych 12 punktów, aktywności fizycznej 16, w zakresie ruchomości operowanego stawu 28 i siły mięśniowej 16. Natomiast poważne ograniczenia sprawności odnotowano u jednego kontrolowanego z przec iętną aktywnością fizyczną. W oparciu o własne kryteria oceny subiektywnej uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 6 dostatecznych i 3 umiarkowane.

  Streszczenie angielskie: The authors evaluate follow-up functional results of scapulouhumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca m,ethod, basing on Constant's functional criteria as well as own criteria of subjective evaluation. Clinical material comprised 24 patients (21 men, 3 women), aged 27-44 years. Follow-up examination was performed in 14 men. Mean observation time was 7 years. Basing on Constant's and own criteria there was found mean point loss in the range of algetic complaints 12 points, physical activity 16, in the range of the operated on joint mobility 28 and muscle strength 16. Whereas, serious fitness limitation was observed in one subject with average physical activity. Basing on own criteria of subjective evaluation 5 very good, 6 satisfactory and 3 moderate results were obtained.


  31/31

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki usprawniania chorych po alloplastyce stawów biodrowych nie cementowaną endoprotezą typu ABG.
  Tytuł angielski: Follow-up results of increasing efficiency of patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis.
  Autorzy: Golec Joanna, Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.168-177, tab., bibliogr. 25 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny wyników odległych usprawniania chorych po alloplastyce stawow biodrowych nie cementowaną endoprtotezą typy ABG w oparciu o czynnościowe kryteria Harrisa. Badanie chorych przeprowadzono przed zabiegiem operacyjnym oraz 12 miesięcy po jego wykonaniu Materiał kliniczny obejmujący lata 1993-1999 stanowi 96 chorych w wieku 32-56 lat, którym z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych implantowano nie cementowaną endoprotezę typu ABG. Jest wśród nich 57 kobiet, co stanowi 59,4 proc. leczonych tą metodą i 39 mężczyzn (40,6 proc.). badanie kontrolne przeprowadzono u 54 kobiet (58,7 proc.) i 38 mężczyzn, którzy stanowią 41,3 proc. kontrolowanych.

  Streszczenie angielskie: The authoirs evaluate follow-up results of increasing efficiency in patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis basing on Harris' functional criteria. The patients were examined before and 12 months after surgical procedure. Clinical material comprised 96 patients [57 women (59.4 p.c.) and 39 men (40.6 p.c.)], aged 32-56 years, who in the years 1993-1999 were implanted non-cement ABG type endoprosthesis due to hip joint degenerative changes. The follow-up examination was performed in 54 women (58.7 p.c.) and 38 men (41.3 p.c.).

  stosując format: