Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHROSTEK-MAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Próby samobójcze przez samozatrucie u osób w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Suicide attempts by self-poisoning among the elderly.
Autorzy: Polewka Andrzej, Kroch Stanisław, Chrostek-Maj Jan, Pach Janusz, Zięba Andrzej
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.291-294, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów suicydologicznych u osób w wieku podeszłym. Badania obejmowały pacjentów leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ z powodu usiłowania samobójstwa przez samozatrucie. Na podstawie dokumentacji lekarskiej analizowano wszystkich pacjentów powyżej 65 r.ż. hospitalizowanych w latach 1999 - 2001 pod kątem czynników demograficznych i klinicznych. W okresie wyżej wymienionych trzech lat leczono z tej grupy wiekowej 68 osób, w tym 20 mężczyzn i 48 kobiet w wieku od 65 do 90 lat, średnio 72,6 dla całej grupy. W przeważającym odsetku badani są rencistami lub emerytami. Są to często osoby samotne, a w przypadku kobiet najczęściej wdowy, zamieszkujące przeważnie w Krakowie, a także okolicznych miejscowościach. W wywiadzie zwraca uwagę znaczna liczba osób pozostających w leczeniu psychiatrycznym przed próbą samobójczą, także wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie. W znacznym procencie badanych stwierdzono przebycie istotnych chorób somatycznych. Dla 55 osób (79,7 proc.) była to pierwsza próba samobójcza, natomiast w przypadku 14 osób (20,3 proc.) był to ponowny lub wielokrotny zamach samobójczy. Najczęstszym rodzajem użytych leków były leki psychotropowe, kardiologiczne lub mieszane. Oceniano stan przytomności w chwili przyjęcia i stopień ciężkości zatrucia. Średni czas hospitalizacji wyniósł 13,7 dni. W przeważającej liczie badanych osób stwierdzono nadciśnienie tętnicze (33,3 proc.) i chorobę niedokrwienną serca (30,4 proc.), a w ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present suidicological problems in the elderly. The investigation assessed patients treated for self-intoxication in the Department of Toxicology of Collegium Medicum, Jagiellonian University in Cracow. Medical documentation of the entire population of subjects aged over 65 and hospitalized in the years 1999 - 2001 was examined from the point of view of demographic and clinical factors. The examined population consisted of 68 subjects including 20 males and 48 females ranging in age from 65 to 90 years (mean age = 72.6). The majority of subjects were retired and, in many cases, lived alone. The majority of female subjects were widows living in Kraków or in small towns or villages around Kraków. A significant number of subjects had been undergoing psychiatric treatemnt or even repeated hospitalization prior to the suicide attempt. A significant percentage had suffered from severe somatic diseases. For 55 of the subjects (79.7 p.c.), it was the first suicide attempt, and for 14 subjects (20.3 p.c.) - a repeated one. The drugs most frequently used in the attempts were psychotropic, cardiological and mixed-type drugs. The assessment included the state of consciousness and the degree of intoxication on the subjects' admission to hospital. The mean duration of hospitalization was 13.7 days. The most frequently determined somatic diseases were hypertension (33.3 p.c.) and coronary artery disease (30.4 p.c.), atherosclerosis (15.9 p.c.) and ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i usiłowane w Krakowie - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: The completed and attempted suicides in Kraków - similarities and differences.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Groszek Barbara, Trela Franciszek, Zięba Andrzej, Bolechała Filip, Chrostek-Maj Jan, Kroch Stanisław, Datka Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.298-303, tab., bibliogr. 38 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań interdyscyplinarnych powstałych na bazie współpracy Katedry Medycyny Sądowej, Kliniki Toksykologii i Kliniki Psychiatrii w Krakowie, których celem było wyłonienie podobieństw i różnic pomiędzy samobójstwami dokonanymi i usiłowanymi pod względem cech socjodemograficznych i klinicznych. Analizowano 220 przypadków samobójstw dokonanych, jakie miały miejsce na terenie Krakowa i okolic w roku 2000. Materiał prezentowany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. W grupie tej znajdowało się 177 mężczyzn oraz 43 kobiety w wieku od 13 do 89 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 43,6 lat, u mężczyzn 42 lata, u kobiet 50 lat. W przeważającej większości to renciści, emeryci i bezrobotni mężczyźni. Podobna, a nawet jeszcze bardziej zdecydowana tendencja zaznaczyła się w grupie kobiet. W znacznej liczbie przypadków zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn stwierdzano w wywiadzie zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu. Osobną grupę przypadków stanowiły osoby, u których stwierdzano wcześniej istotne choroby somatyczne. Jak wynika z dancyh archiwalnych na przestrzeni ostatniego stulecia najczęstszym sposobem odebrania sobie życia jest powieszenie. Również w badanym materiale samobójstwa przez powieszenie stanowiły 133 przypadków. Należy dodać, iż w 37 proc. przypadków stwierdzono poziom alkoholu we krwi od 0,5 do 3 i ...

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of the interdisciplinary research conducted on teh basis of cooperation between the Institute of Forensic Medicine, the Department of Clinical Toxicology, and the Clinic of Psychiatry in Kraków. The aim of the research was to determine similariteis and differences between attempted and completed suicide from the point of view of socio-demographic and clinical traits. The authors analysed 220 cases of completed suicide committed n Kraków and its envirnos in the year 2000. The material presented in the study was based on the archive data from post mortem examinations conducted in the Institute of Forensic Medicine in Kraków. The sample consisted of 177 males and 43 females ranging in age from 13 to 89 years. The mean age was 43.6 years for the entire group, 42 years for males and 50 years for females. The majority of subjects were males, either unemployed, or pensioners. A similar tendency was observed in the group of female subjests. Mental disorders and alcoholic addiction in anamnesis were discovered in a significant number of cases both in the gourp of males and in the group of femeles. Subjects, in whom serious somatic diseases had been detected, consituted a separate group of cases. According to the archive data, in the last centruy, suicide was most frequently committed by hanging. Similarly, in the sample examined, in 133 cases, suicide was committed by hanging. In 37 p.c. of cases, the level of alcohol in the suicides' blos was ...

  stosując format: