Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHROBOT
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Assessment of iron metabolism in children with chronic hepatitis B - prognostic factor in interferon alpha therapy.
Autorzy: Chrobot Andrzej, Chrobot Agnieszka Monika, Szaflarska-Szczepanik Anna
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR269-CR273, tab., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to assess iron metabolism in children with chronic hepatitis B and to establish whether it had any influence on the results of interferon alpha therapy. Material/Methods: The study was carried out in a group of 38 children aged from 2 to 16 years with chronic hepatitis B diagnosed according to serological, biochemical and histopathological criteria. All the patietns were treated according to the commonly adopted schedule: interferon alpha administered subcutaneously three times a week at 3 MIU doses for 20 weeks. During the therapy and one-year follow-up after its completion, biochemical liver function parameters, serological HBV markers, and iron and ferritin levels were monitored. Results: The therapy resulted in obtaining seroconversion in the HBe system in 9 patients (23.68 p.c.). Liver bioptates in that group of patients demonstrated more advanced changes due to inflammatory activity and fibrosis processes, significantly higher values of alanine aminotransferase, lower serum levels of iron and ferritin with more pronounced difference in ferritin levels, although the differences reached no statistical significance. Conclusions: No disturbances of iron metabolism were observed in children with chronic hepatitis B. In the group of patietns with detectable seroconversion in the Hbe system resulting from interferon alpha therapy, lower serum levels of iron and ferritin were observed. Reoutine determinations of serum iron and ferritin levels as a prognostic factor for positive response to interferon alpha seem to be of little use, especially in children, in whom no iron accumulation in liver tissue is observed in histopathological assessment of liver bioptates.


  2/5

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka zakażeń HGV u dzieci ze schorzeniami wątroby.
  Tytuł angielski: Risk factors of HGV infections in children with liver diseases.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.285-291, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie czynników ryzyka zakażenia HGV w grupie dzieci z wybranymi chorobami wątroby. Badaniem objęto 150 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z chorobami wątroby, którym w surowicy krwi oznaczano obecność HGV-RNA. Analizowano dokumentację lekarską badanych dzieci, uwzględniając wywiad dot. czynników ryzyka zakażenia drogą parenteralną, obciążeń rodzinnych, obciążenia chorobą nowotworową. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie wirusem G zapalenia wątroby u dzieci z chorobami wątroby jest częste i wynosi 20,7 p.c. Nie wykazano zależności częstości występowania zakażenia od przebytych hospitalizacji, zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek, obciążenia chorobą nowotworową czy przetoczeń, jednak uznano, że wszystkie badane dzieci, ze względu na konieczność stałej opieki hepatologa są pacjentami z grupy ryzyka zakażeń drogą parenteralną. Nie wykazano też zależności częstości występowania zakażeń od obciążonego chorobą wątroby wywiadu rodzinnego.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis G virus (HGV) described in 1995 still presents a problem for clinicians. The high incidence of infection is an undeniable fact. Aim of study: the aim of the study was to evaluate risk factor of HGV infections in a group of children with selected liver diseases. Material and methods: 150 children aged from 2 to 15 years with liver diseases were enrolled in the study. The presence of HGV-RNA in serum of children was determined. Medical documentation of children was analysed in the contex of risk factors of parenteral infection, liver diseases in their family, neoplasmic disorders. Results: Hepatitis G infection was found to be frequent in children with liver diseases (20.7 p.c.) and not dependent on past hospitalizations, operations, neoplasmic disorders or transfusions. Because all of these children require permanent hepatologic care they are considered patients with a high risk of parenteral infections. The incidence of HGV infections was not determined to depend on liver diseases occurring in the families of these children.


  3/5

  Tytuł oryginału: Dominująca manifestacja brzuszna oraz współistnienie zakażenia Helicobacter pylori w przebiegu choroby Sch”nleina-Henocha u dwojga dzieci.
  Tytuł angielski: Predominant abdominal manifestation of Sch”nlein-Henoch vasculitis in association with gastric Helicobacter pylori infection in two children.
  Autorzy: Chrobot Agnieszka M., Mierzwa Grażyna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.247-250, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano dwóch chłopców w wieku 9 i 16 lat z chorobą Sch”nleina-Henocha, u których dominowała postać brzuszna, a zmiany skórne pojawiły się dopiero w kilka dni po wystąpieniu silnych bólów brzucha. U jednego z nich w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego wykazano zmiany krwotoczne w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy, a także w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. U drugiego badanie endoskopowe wykazało natomiast obecność znacznego stopnia zapalenia błony śluzowej żołądka z współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori. Leczenie omeprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną spowodowało ustąpienie dolegliwości bólowych i powolne ustępowanie zmian skórnych, co może dowodzić przyczynowej roli Helicobacter pylori w patogenezie choroby Sch”nleina-Henocha.

  Streszczenie angielskie: We present two cases of children (9 and 16 years of age) with Sch”nlein-Henoch purpura with predominant abdominal manifestation; skin lesions appeared several days after abdominal pain. In one patient gastroduodenal endoscopy revealed haemorrhagic changes in the stomach and duodenum, as well as in the lower part of the gastrointestinal tract. In the other patient gastroscopy revealed signs of severe gastritis and Helicobacter pylori was detected in gastric biopsy. Therapy with omeprasole, amoxycillin and clarythromycin for seven days resulted in clinical improvement. These fidings suggest a causative role of Helicobacter pylori in the occurrence of Sch”nlein-Henoch purpura.


  4/5

  Tytuł oryginału: Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C.
  Tytuł angielski: Thrombin-antithrombin III complexes (TAT) as a marker of thrombin generation in children with chronic viral hepatitis B or C.
  Autorzy: Adamska Inga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej, Kulwas Arleta, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.377-382, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wątroba pełni zasadniczą rolę w procesach krzepnięcia, a ostre i przewlekłe schorzenia wątroby objawiają się przede wszystkim zaburzeniami hemostazy. Celem pracy była ocena stopnia zaburzeń w układzie hemostazy u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B lub C w oparciu o pomiar poziomu kompleksów TAT, D-dimerów, współczynnika INR i długości czasu kaolinowo-kefalinowego. Badaniem objęto 100 dzieci z rozpoznanym p.w.z.w. typu B lub typu C w wieku od 3 do 17 lat. Ocenę histopatolgoiczną bioptatów wątroby przedstawiono według zmodyfikowanej klasyfikacji Scheuera. U każdego pacjenta oznaczono poziom we krwi kompleksów TAT, D-dimerów oraz współczynnik INR i długość czasu kaolinowo-kefalinowego. Wyniki: W grupie dzieci chorych stwierdzono znacznie wyższe poziomy kompleksów TAT, D-dimerów oraz krótszą długość czasu APTT w stosunku dod dzieci grupy porównawczej. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zakresie badanych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci z p.w.z.w. B i p.w.z.w. C w zależności od stopnia aktywności zapalnej i stopnia włóknienia wątroby. Wniosek: U dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. Wniosek: U dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby obserwuje się zwiększoną krzepliwość krwi z cechami podprogowego zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepiania, która w początkowych okresach zaawansowania klinicznego choroby nie wykazuje związku ze stopniem aktywności zapalnej i stopniem włóknienie wątroby.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażenia HGV na obraz morfologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby.
  Tytuł angielski: HGV infection influence on morfology of liver in children with hepatitis.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.393-397, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W świecie medycznym trwają spory na temat chorobotwórczości i tropizmu tkankowego wirusa G zapalenia wątroby (HGV). Nie ustaolno z całą pewnością czy ma on patogenny wpływ na wątrobę. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zakażenia HGV na obraz histopatologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 74 dzieci w wieku od 2 do 15 lat z zapaleniami wątroby. Badanym dzieciom pobierano krew w celu oznaczenia w surowicy obecności materiału genetycznego wirusa, tj. HGV-RNA, a następnie analizowano wyniki badania histopatologicznego bioptatu wątroby. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie HGV nie zmienia w istotny sposób obrazu morfologicznego wątroby w przebiegu zapaleń tego narządu, jednak zmiany morfologiczne w izolowanych zakażeniach HGV są możliwe. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy nie można jednoznacznie potwierdzić ani też wykluczyć uszkadzającego wpływu HGV na wątrobę.

  stosując format: