Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOSIA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Zależność efektywności skryningu cytologicznego raka szyjki macicy od badania kobiet w odpowiedniej grupie wiekowej i od jakości rozmazu.
Tytuł angielski: The relationship between effectiveness of cervical cancer screening and targeted age groups and quality of smears.
Autorzy: Chosia Maria, Bedner Elżbieta, Domagała Wenancjusz
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.36-38, 40-42, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z danych epidemiologicznych w Polsce wynika, że wskaźnik umieralności z powodu raka szyjki macicy, jak również wskaźnik zachorowalności, utrzymują się na wysokim poziomie przy dużej liczbie wykonywanych badań cytologicznych. Celem pracy jest analiza przyczyn, które mogą mieć wpływ na brak efektywności skryningu cytologicznego w Polsce, poprzez porównanie wyników aktywnych populacyjnych badań przesiewowych w powiecie białogardzkim (grupa skryningu aktywnego - GSA) z wynikami uzyskanymi od kobiet, które nie były aktywnie zaproszone na badania cytologiczne, a miały je wykonać przy okazji badania ginekologicznego (grupa skryningu nieaktywnego - GSN). Programem skryningowym w GSA objęto łącznie 11590 kobiet, spośród których zgłosiły się na badanie 4863, co stanowi 42 proc. badanej populacji. W GSN zbadano 71444 kobiety z województwa zachodniopomorskiego. W przedziale wiekowym 41-60 lat i 30-40 lat lepszą zgłaszalność uzyskano w GSA inż GSN (odpowiednio 52,5 proc. vs 43,3 proc. i 23,7 proc. vs 17,8 proc.). W następstwie zmiany patologiczne wykryto u 1,03 proc. kobiet w GSA i tylko u 0,58 proc. w GSN. W obydwu grupach stwierdzono wysoki odsetek występowania neoplazji wewnątrznabłonkowej (CINI/SIL-lg) i infekcji HPV u kobiet poniżej 30. roku życia. Stwierdzono ponadto zależność wykrywalności zmian patologicznych od jakości rozmazów. W grupie rozmazów odpowiednich do oceny (A I wg systemu Bethesda) wykrywalność wynosila 1,13 proc., zaś w grupie rozmazów niezupełnie odpowiednich do oceny (A II wg systemu Bethesda) - jedynie 0,80 proc...

  Streszczenie angielskie: Epidemiologic data indicate that the incidence and mortality rates for cancer of the uterine cervix in poland remain high despite large number of cytologic smears taken and examined every year. The purpose of this work is to analyse factors which may be responsible for ineffectiveness of cervical cancer screening in Poland by comparison of results of active cytologic screening program in Białogard region (group of active screening - GAS) with results in another group of women who have not been invited for cytologic examination but have been taken the Pap test


  2/9

  Tytuł oryginału: Zlokalizowana postać szyjna choroby Castlemana u 5-letniego dziecka. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Localized cervical Castleman disease in a 5-year-old child. Report of a case and review of literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Kurzawa-Nowakowska Jadwiga, Fydryk Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.429-432, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Castlemana jest zaburzeniem limfoproliferacyjnym o niejasnej etiologii, bardzo rzadko występującym u dzieci. W postaci zlokalizowanej chirurgiczne usunięcie zmiany powoduje wyleczenie. Opisano przypadek choroby Castlemana w postaci guza na szyi u 5-letniej dziewczynki. Omówiono cechy kliniczne, morfologiczne i diagnostykę różnicową choroby Castlmana.

  Streszczenie angielskie: Cstleman disease is a lymphoproliferataive disorder of unknown etiology, very rare in childchood. The localized form is a courable by surgical excision. A case of caervical Castleman disease of a 5-year-old girl is reported. Clinical presentation, morphological features and differential diagnosis are described.


  3/9

  Tytuł oryginału: Bethesda 2001 - znaczenie modyfikacji Systemu Bethesda z roku 1988 dla oceny rozmazów cytologicznych ginekologicznych.
  Tytuł angielski: Bethesda 2001 - the significance of modification of Bethesda 1988 for the assessment of pap smears.
  Autorzy: Chosia Maria, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.50-52, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Modyfikację Systemu Bethesda opublikowano w 2001 r. w Internecie. Nie różni się ona w istotny sposób od Systemu Bethesda z roku 1988. Z jednej sytony nieco upraszcza ocenę zmian łagodnych, bardziej zdecydowanie określając kategorię rozmazów w granicach normy, z drugiej zaś poszerza wachlarz kategorii zmian granicznych, aby zwiększyć czułość badań cytologicznych. Autorzy omawiają znaczenie modyfikacji Systeu Bethesda 2001 dla oceny ginekologicznych rozmazów cytologicznych.

  Streszczenie angielskie: Modified Bethesda System was published on the Web site in 2001. Although there are no major differences between Bethesda System terminology of 1988 and 2001, there are several minor differences. Terminology of benign changes is simplified and category of negative for intraepithelial lesion or malignancy is well delineated. On the other hand the spectrum of bordeline lesions is better detailed in order to increase sensitivity of cytological diagnosis. These and other aspects of Bethesda System 2001 are discussed.


  4/9

  Tytuł oryginału: Nephrogenic adenoma of the urinary bladder - a case report and review of the literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Świtała Jerzy, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.91-95, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Nephrogenic adenoma is a rare benign of the urinary tract involving mainly the urinary bladder. The clinical manifestations, endoscopic signs and histopathological pattern of NA should be differentiated from a cancer, which may be a source of misinterpretation. Here we report a case of a 70-year--old man previously treated for papillary urothelial carcinoma. Six months later he developed a tumour, giving rise to a suspicion of recurrence. Histopathologically the tumour was diagnosed as nephrogenic adenoma. It is the first case of nephrogenic adenoma in Polish literature.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ectopic thyroid tissue as a tumour of the heart - case report and review of the literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Waligórski Szymon, Listewnik Maria H., Wiechowski Seweryn
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.173-175, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Here we report a case of a 48-year-old woman with ectopic thyroid tissue in the right ventricle. The tumour involved 1/3 of the ventricle and adhered to the myocardium. The lesion was removed completely and a bioprosthesis was placed due to tricuspid insufficiency, and then a pacemaker was implanted. The diagnosis was made upon examination of the postoperative tissue. The paper discusses embryological implications of the development of thyroid tissue in the heart. This case is first in the polish literature.


  6/9

  Tytuł oryginału: Kompleksowe szkolenie patomorfologów i cytotechników dla wdrożenia kontroli jakości w ginekologicznych cytologicznych badaniach przesiewowych w Polsce
  Autorzy: Chosia Maria, Domagała Wenancjusz
  Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.23-27, bibliogr. 9 poz. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Angiogeneza a niektóre parametry kliniczno-morfologiczne i prawdopodobieństwo przeżycia w rakach przewodowych i zrazikowaych sutka u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra Patologii, Zakład Patomorfologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 129 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Kontrola jakości w cytologicznej diagnostyce ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Quality control in gynaecological cytology.
  Autorzy: Chosia Maria, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.148-150, 152-153, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przestrzeganie zasad kontroli jakości jest jednym z istotnych warunków skuteczności cytologicznych badań przesiewowych. Kontrola jakości w badaniach cytologicznych dotyczy zarówno procedury laboratoryjnej wraz z oceną mikroskopową, jak i sposobu pobierania materiału do badania cytologicznego i wykonania rozmazu. Ocena jakości rozmazów cytologicznych stała się możliwa dzięki formułowaniu rozpoznań w systemie Bethesda.


  9/9

  Tytuł oryginału: Angiogenesis and some prognostic parameters of invasive ductal breast carcinoma in women.
  Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria, Kwas Artur, Kram Andrzej, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.183-188, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to correlate angiogenesis parameters (micorvessel count, area and perimeter) with some clinical and morphological factors in 251 invasive ductal breast carcinomas in women. Endothelium was stained with antiCD31 antibody, and measurements were made using a computerised image analysis in the whole study population and separately for two subgroups with and without metastases to acillary lymph nodes. High angiognesis parameters in primary tumours were associated with older age, large tumour diameter, high grade and the associations were statistically significant. Furthermore the microvessel density was signifcantly higher in tumours metastasing to lymph nodes as compared with tumours without metastases. Mcirovessel perimeter was found to be the most useful of vessel parameters analysed. The corrlation between angigonesis and some clinical and morphological parameters, especially lymph node status may indicate the prognostic value of angiognesis in invasive ductal breast carciomas.

  stosując format: