Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOLEWA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Monitorowanie dobrostanu płodu w stanach zagrożenia niedotlenieniem w trakcie porodu z wykorzystaniem płodowego elektrokardiogramu za pomocą systemu STAN S 21.
Tytuł angielski: Intrapartum fetal monitoring during hypoxia - the computerized analysis of the ST segment (System Stan S 21).
Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Sławska Helena, Kowalski Tomasz, Wojdan Robert
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.138-144, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/24

  Tytuł oryginału: Age and gender-related differences in tilt testing results in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł polski: Wiek i płeć a wynik testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Cholewa Marian
  Opracowanie edytorskie: Cybulska Katarzyna (koment.), Dłużniewski Mirosław (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.272-280, il., tab., bibliogr. 16 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground. The usefulness of parameters such as age or gender in the diagnostic and therapeutic decision-making in patients with ischaemic heart disease has been well documented. The question arises whether these parameters may predict the result of tilt testing (TT) in patients witch syncope of unknown origin. Aim. To estimate the risk of an abnormal results of TT in patients with syncope of unknown origin, using the basic population indices such as age geneder. Methods. The study group consisted of 112 patients (67 males and 45 females) with a mean age of 37.8 ń 18.8 years (range 18-78 years) with at least two synocopal episodes (range from 2 to 20, mean 4.6 ń 4.5) during the last 6 months. The protocol of TT included passive tilting at 60ř for 45 min and an additional 20 min after 0.25 mg of sublingual nitroglycerine (NTG). Results. TT-induced syncope occurred in 31 (28 p.c.) patients. The remaining patients underwent NTG-TT which brought about syncope in a further 37 (33 p.c.) patients. Thus, the total number of patients with positive TT reached 68 (61 p.c.). The mean age of patients with an abnormal TT results was significantly lower than that of those with a normal response to tilting (33.8 ń 17.8 vs 43.6 ń 18.9 years, p = 0.007). The patients with a vasovagal reaction during passive TT were significantly younger than the patients with an abnormal response to NTG-TT (27.3 ń 11.5 vs 39.9 ń 20.3 years, p = 0.005). An abnormal TT was observed in 48 (72 p.c.) males and 20 (44 p.c.) females (p =0.003). The majority of females requred NTG administration in order...


  3/24

  Tytuł oryginału: Czynniki zagrożenia chorobami układu krążenia wśród noworodków z zespołem dystrofii wewnątrzmacicznej.
  Tytuł angielski: Risk factors of cardiovascular diseases among newborns with intrauterine growth retardation.
  Autorzy: Jóźwiak-Grabysa Daria, Grabysa Radosław, Cholewa Marian
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.134-136, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz częściej postuluje się znaczenie niskiej masy urodzeniowej w zwiększonym zagrożeniu chorobami układu krążenia. Celem pracy była ocena stężeń wybranych parametrów gospodarki lipidowej i glukozy u noworodków z zespołem dystrofii wewnątrzmacicznej (IUGR). Uzyskane wyniki porównano z uzyskanymi wynikami w grupie noworodków z prawidłową masą ciała (RBW). Analizie poddano również wywiad w kierunku palenia tytoniu i rodzinne obciążenie chorobami układu krążenia wśród matek. U noworodków z IUGR stwierdziliśmy statystycznie istotnie (p 0,01) wyższe stężenie trójglicerydów. W tej grupie jednocześnie występowały niższe stężenia cholesterolu HDL (p 0,01). Wśród matek dzieci z IUGR częściej występował nałóg palenia tytoniu i rodzinnie obciążenie chorobami układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: It has been suggested that individuals with low birth weight have higher risk of cardiovascular diseases. Aim of the study was to determine serum lipids and glucose concentrations in newborns with intrauterine growth retardation (IUGR). Results were compared with the same parameters in regular birth weight (RBW) children. We analysed relations of birth weight with history of smoking and positive familial history of cardiovascualr diseases among mothers, too. We observed statistically significant higher (p 0.1) mean concentrations in newborns with IUGR. These children had statistically significant lower (p 0,01) mean concentrations of HDL-cholesterol. Mothers of IUGR newborns had much frequent (p 0.01) positive family history of cardiovascular diseases and history of smoking.


  4/24

  Tytuł oryginału: Treatment of severe hirsutism with gonadotropin-releasing hormone analogues in women with polycystic ovary syndrome and idiopathic hirsutism and its influence on hormonal androgenisation indices.
  Autorzy: Kamiński K[azimierz], Łagan J., Cholewa D.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.137-146, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Sympozjum pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare the therapeutic effect of treatment using either a gonadotropin releasing hormone analogue or an analogue with addition of ethinyl estradiol and cyproterone acetate in women with severe hirsutism with polycystic ovary syndrome and idiopathic hirsutism. Study design: Prospective clinical study. Forty-four hirsute women: 22 with polycystic ovary syndrome and 22 with idiopathic hirsutism were the subject of the study. Each group was divided and received two different treatment schemes. Sixteen women served as controls and received no treatment. After Ferriman-Gallwey scores were obtained, serum levels of testosterone, free testosterone, androsterone, dehyrdroepiandosterone sulfate, luteinizing hormone, insulin, and sex hormone binding globulin were determined. The free androgen index was calculated. Results: Both treatment schemes, using a gonadotropin releasing hormone analogue, and using an analogue with addition of ethinyl estradiol and cyproterone induced significantly the reduction of the free androgen index, and the increase of the sex hormone binding globulin serum levels. Those effects were more distinct in patients who received the analogue alone treatment. The biochemical changes presented in our study were accompanied by significantly decreased mean Ferriman-Gallwey score in the investigated women. Conclusionn(s): We conclude that in the cases with severe hirsutism, the more advantageous treatment is the application of combined therapy using a gonadotropin releasing hormone analogue and a pill containing ethinyl estradiol and cyproterone acetate as compared to the use of gonadotropin releasing hormone analogue alone.


  5/24

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności testu pochyleniowego w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśniownego pochodzenia. Czy stać nas na lepsze wyniki?
  Tytuł angielski: Estimation of head-up tilt test in diagnosis of syncope of unknown origin. Do we reach better results?
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.639-646, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Optymalne warunki do przeprowadzenia rzetelnej oceny wartości diagnostycznej testu pochyleniowego (TP) wymagają zastosowania klasyfikacji, która identyfikowałaby zarówno reakcje objawiające się pełnoobjawaową utratą przytomności, jak też charakteryzuje się dyskretnymi zaburzeniami świadomości. Celem pracy była ocena przydatności TP w rozpoznawaniu chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia, prowadzona za pomocą klasyfikacji uwzględniajacej wazo- i niewazowagalne typy reakcji neurokardiogennej. Badaniami objęto grupę 218 chorych (103 kobiety i 115 mężczyzn) w średnim wieku odpowiednio 39,7 ń 16,1 oraz 35,2 ń 17,7 lat (zakres od 18 do 75 lat), z co najmniej dwoma - w ciągu ostatnich 6 miesięcy - incydentami omdleń w wywiadzie, których etiologii nie udało się wyjaśnić na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych badań. Grupę kontrolną stanowiło 84 zdrowych ochotników (43 mężczyzn i 41 kobiet) w średnim wieku 37,4 ń 12,6 lat (zakres od 18 do 73 lat), bez incydentów utrat przytomności w wywiadzie. U wszystkich badanych wykonanoo TP wg protokołu westminsterskiego, a przy ujemnej odpowiedzi na test bierny, podawano podjęzykowo 0,25 mg nitrogliceryny (NTG) kontynuując badanie przez kolejne 20 minut. Typ reakcji omdleniowej definiowano na podstawie klasyfikacji ekspertów amerykańskich ujętej w oficjalnym stanowisku American College of Cardiology (ACC). W przypadku wystąpienia omdlenaia wazawagalnego, szczegółową jego specyfikację prowadzono według kryteriów ...

  Streszczenie angielskie: Optimal conditions in assessment of diagnostic head-up tilt test (TT) value requuired classification, which identified reactions with syncope and discreet disturbance of consciousness. The aim of the study was to assess of usefulness TT in diagnosis of syncope of unknown origin investigated by classification, which take into consideration vasovagal and nonvasovagal types of neurocardiogenic reactions. We studied 218 pts (115 M, 103 F), mean age 39,7 ń 16,1 and 35,2 ń 17,7 years (adequately for male and female), with 2 or more syncope on unknown origin in last 6 months. Control group was 84 healthy volunteers (43 M, 41 F), mean age 37.41 ń 2.6 years range 18 to 73 years, with no syncoope in anamnesis. All patients and controls inderwent a TT in Westminster protocol. In case of negative TT, we performed next 20 min TT with 0.25 mg NTG sublinqualis (TT with NTG). Type of vasovagal syncoope was defined according to American Experts Classification described in official guidelines of American College of Cardiology (ACC). In the case of vasovagal syncope, detailed specification of syncope was performed according to VASIS classification (the Vasovagal Syncope International Study). Possitive TT was positive in 51 (23 p.c.) pts. In control group passive TT was positive in 6 (7 p.c.) pts. TT with NTG generates syncope in additional 99 (45 p.c.) pts resulting in number of diagnosed group to 150 (68 p.c.) pts. In control group TT with NTG was positive in Additional 21 (25 p.c.) ...


  6/24

  Tytuł oryginału: Exposure to airborne microorganisms in furniture factories.
  Autorzy: Krysińska-Traczyk Ewa, Skórska Czesława, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Milanowski Janusz, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.85-90, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Microbiological air sampling was performed in 2 furniture factories located in eastern Poland. In one factory furniture were made from fibreboards and chipboards while in the other from beech wood. It was found that the concentration of total microorganisms (bacteria + fungi) in the air of the facility using beech wood for furniture production (mean 10.7 x 10**3 cfu/m3, range 3.3 - 27.5 x 10**3 cfu/m**3) was significantly higher (p 0.01) compared to microbial concentration in the facility using fibre- and chipboards (mean 3.6 x 10**3 cfu/m3, range 1.9 - 6.2 x 10**3 cfu/m**3). On average, the commonest microorganisms in the air of the furniture factories were corynebacteria (Corynebacterium spp., Arthrobacter spp., Brevibacterium spp.) which formed 18.1 - 50.0 p.c. of the total airborne microflora, and fungi (mostly Aspergillus spp., Penicillium spp. and yeasts) which formed 6.2 - 54.4 p.c. of the total count. The values of the respirable fraction of airborne microflora in the furniture factories varied within fairly wide limits and were between 15.0 - 62.4 p.c. Altogether, 28 species or genera of bacteria and 12 species or genera of fungi were identified in the air of examined factories, of which respectively 8 and 7 species or genera were reported as having allegenic and/or immunotoxic properties. In conclusion, the workers of furniture factories are exposed to relatively low concentrations of airborne microorganisms which do not exceed the suggested occupational exposure limits. Nevertheless, the presence of allergenic and/or immunotoxic microbial species in the air of factories poses a potential risk of respiratory disease, in particular in sensitive workers.


  7/24

  Tytuł oryginału: Response of furniture factory workers to work-related airborne allergens.
  Autorzy: Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Milanowski Janusz, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Góra Anna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.91-97, tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to determine the reactivity of furniture factory workers to microbial allegens associated with wood dust. Allergological examinations by skin and precipitin tests were performed in 48 workers employed in a factory producing furniture from fibreboards and chipboards, and in 32 healthy urban dwellers not exposed to organic dusts (referents). The skin test was performed by the intradermal method with the saline extracts of the cultures of 3 microbial species (Rahnella sp., Arthrobacter globiformis, Aspergillus fumigatus) associated with wood dust. Skin reactions were recorded after 20 minutes, 8 hours and 24 hours and graded 1 - 4, depending on the diameter of the reaction. The agar-gel test for the presence of precipitins in serum was performed with the extracts of 15 microbial isolates. The furniture factory workers showed a high skin response to the extracts of environmental microbes. The frequency of early grade 2 reactions (diameter 10 mm) to the extract of Rahnella sp. was 64.6 p.c. among furniture workers, being significantly higher (p 0.001) compared to reference group (18.7 p.c.). High frequencies of grade 2 reactions in furniture workers were also found with the extracts of A. globiformis and A. fumigatus (52.1 p.c. and 62.5 p.c., respectively). The frequencies of grade 2 delayed (after 8 h) and late (after 24 h) reactions to Rahnell sp. in furniture workers were non-specifically high (97.9 p.c./93.7 p.c.) while the response rates to A. globiformis and A. fumigatus were much lower (10.4 p.c./25.0 p.c., and 4.2 p.c./37.5 p.c., respectively). In agar-gel test for detection of precipitins, in most cases very low percentages...


  8/24

  Tytuł oryginału: Work-related symptoms among furniture factory workers in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Mackiewicz Barbara, Sitkowska Jolanta, Cholewa Grażyna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 48 woodworkers employed in the furniture factory were examined. The control group consisted of 41 office workers with no exposure to organic dust. The examination included: interview on work-related symptoms, physical examination, and lung function test performed before and after the working-day. 38 out of 48 (79.2 p.c.) woodworkers reported work-related symptoms. The most common complaint was dry cough reported by 25 workers (52.1 p.c.), followed by general malaise - reported by 17 (35.45 p.c.), cojunctivitis - by 16 (33.3 p.c.), rhinitis - by 16 (33.3 p.c.), and skin symptoms by 16 (33.3 p.c.). Other symptoms such as headache, shortness of breath and chest pain occurred less frequently. Subjects working in initial processing and board processing departments had a higher prevalence of cough compared to workers employed in the varnishing depertment (p 0.01). The prevalence of skin symptoms was significantly higher in board preocessing and varnishing departments compared to initial processing department (p 0.05). Occupational asthma and allegic alveolitis were recorded in 3 out of 48 (6.2 p.c.) and 2 out of 48 (4.2 p.c.) workers, respectively. Baseline FVC adn FEV1 values were lower in woodworkers compared to controls (p 0.01). The increased lung function parameters (FVC, FEV1) were observed in woodworkers who smoked compared to non-smokers. The difference was not statistically significant. There was a significant over-shift decrease of all measured spirometric values: FVC, FEV1, FEV1/VC, PEF among woodworkers (p 0.001). There was a significant pre-shift, post-shift decline...


  9/24

  Tytuł oryginału: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
  Tytuł polski: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
  Autorzy: Makowski Karol, Cwetsch Andrzej, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kamiński Grzegorz, Skrobowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Łoboz-Grudzień Krystyna (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.601-609, il., tab., bibliogr. 15 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Of all the parameters reflecting the activity of the autonomic nervous system, only the R-R interval has been shown to influence some haemodynamic parameters of left ventricular (LV) filling. Aim. To assess the relationship between heart variability (HRV) indices and parameters of LV diastolic function in the various stages of arterial hypertension. Methods. The study gorup consisted of 74 patients (57 patients with untreated hypertension and 17 healthy volunteers) who were divided into four groups: group I - 17 healthy volunteers, group II - 11 patients with "white coat" hypertension, group III - 25 patients with established hypertension without LV hypertrophy, and group IV - 21 patients with established hypertension with LV hypertrophy. Doppler echocardiography was used to assess the mitral flow by caluculating the peakvelocity of early (E) and late (A) diastolic filling as well as E/A ratio. Frequency-domain HRV components (LF and HF) were calculated from the 5 min CG recordings obtained in a supine position Results. The combined analysis of groups I and II revealed a significant correlation between E and InHF (r = 0.44, p = 0.021) as well as E/A and InHF (r = 0.56, p = 0.002). In group III a significant inverse correlation between A and InLF (r = 0.8, p 0.0001), A and InFH (r = 0.065, p 0.000) and a positive correlation between E/A and InLF (r = 0.5, p = 01) were found. In group IV, no significant correlation between HRV parameters and A was detected. Conclusions. A decrease in the HRV parameters in patients with established hypertension without LV hypertrophy may be regarded as...


  10/24

  Tytuł oryginału: Rola zmienności ciśnienia tętniczego krwi w klinice nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The role of arterial blond pressure variability in arterial hypertension teaching hospital.
  Autorzy: Kwiecień Jakub, Cholewa Marian, Skrobowski Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.114-118, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmienność ciśnienia tętniczego krwi odgrywa ważną rolę jako czynnik prognostyczny rozwoju wtórnych zmian narządów w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Stopień uszkodzeń jest związany ze zmiennością ciśnienia tętniczego krwi, niezależnie od średnich wartości ciśnienia, określonych w 24 godzinnych monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Zmienność ciśnienia tętniczego krwi wyrażona odchyleniem standardowym należy traktować jako wskaźnik powikłań narządowych takich jak: zmiana geometrii lewej komory serca z upośledzeniem jej czynności, remodeling naczyniowy, powikłania nerkowe objawiające się w początkowym okresie mikroalbuminuria, nasilenie zmian miażdżycowych oraz zwiększona śmiertelność. Rozbieżne wyniki badań skłaniają do dalszych klinicznych badań oraz do dalszej dyskusji i obserwacji.

  Streszczenie angielskie: Arterial blond pressure variability plays an important role as a prognostic factor of the development of secondary organ changes in the course of arterial hypertension. The degree of damages is connected with arterial blond pressure variability independently of mean blond pressure values determined in 24-hour arterial blond pressure monitoring. Arterial blond pressure variability shown by the standard deviation should be treated as an index of organ complications such as the change of left ventricle geometry with the impairment of its function, vessel remodelling, renal complications appearing in the first stage as microalbuminuria, intensification of atherosclerosis changes and increased mortality. The divergent results of studies require further clinical frials and further discussion and observations.


  11/24

  Tytuł oryginału: The KVLQT1 gene is not a common target for mutations in patients with various heart pathologies.
  Autorzy: Moric Ewa, Herbert Ernest, Mazurek Urszula, Samelska Justyna, Cholewa Krzysztof, Trusz-Gluza Maria, Wilczok Tadeusz
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.245-254, il., bibliogr. s. 253-254
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The long QT syndrome (LQTS) is a disorder of ventricular repolarization that exposes affected individuals to cardiac arrythmias and sudden death. The first gene for LQTS has been mapped to chromosome 11 p. 15.5 by genome-wide linkage analysis. This gene, originally named KVLQT1 (and later KCNQ1), is a novel potassium channel gene. Mutations in the human KVLQT1 gene, encoding the ŕ-subunit of the KVLQT1 channel, cause the long QT syndrome. In this work, we analysed the sequence of six KVLQT1 exons in patients with various heart pathologies. We describe 6 different mSSCP patterns with no disease-related SSCP conformes in any sample. Different sequencing of exons 2 to 7 confirmed the absence of mutations. This suggests that the analysed region of the KVLQT1 gene is not commonly involved in pathogenesis of the long QT syndrome.


  12/24

  Tytuł oryginału: Wartość rokownicza badania podmiotowego w przewidywaniu dodatniego wyniku testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Tytuł angielski: Prognostic value of anamnesis in positive tilt test result prediction in patients with syncope of unknown origin.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.227-233, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zgodnie z teorią Baseya wartość diagnostyczna badania ulega poprawie wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa choroby w badanej populacji. Zatem, dysponując możliwością wstępnej identyfikacji odruchowego mechanizmu reakcji omdleniowej, zyskujemy szansę na optymalizację wartości standardowych wskaźników prognostycznych opisujących test pochyleniowy (TT). Cel pracy: Ocena przydatności danych pochodzących z wywiadu w określeniu ryzyka dodatkowego wycinka TT u chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Materiał i metody: Badaniom poddano grupę 133 chorych (60 mężczyzn i 73 kobiety) w średnim wieku 35,8 ń 15,8 lat (18-77 lat), z co najmniej dwoma incydentami utraty przytomności (2-20, średnio 4,1 ń 2,5) w okresie ostatnich 6 miesięcy, u których wyniki przeprowadzonych do tej pory badań nie wyjaśniły przyczyny omdleń. Przed wykonaniem testu zbierano wywiad, podczas którego pacjenci odpowiadali na pytania dotyczące: liczby omdleń w okresie ostatnich 6 miesięcy, czasu występowania objawów, urazów towarzyszących omdleniom, występowania utrat przytommności u członków najbliższej rodziny, czynników prowokujących wystąpienie omdlenia, obecność i charakterystyki objawów prodromalnych poprzedzających epizody utrat przytomności. U wszystkich badanych wykonano TT według protokołu westminsterskiego, a w przypadku braku odpowiedzi na test bierny podjęzykowo podawano 0,25 mg nitrogliceryny. Typ reakcji omdleniowej definiowano na podstawie klasyfikacji American College of Cardiology. Wyniki: Test pochyleniowy pozwolił wyjaśnić przyczynę utrat przytonmosci u 97 osób, czyli u 73 proc...


  13/24

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości - badania in vivo.
  Tytuł angielski: Gel derived bioceramics as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Łączka Maria, Cholewa-Kowalska Katarzyna, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.521-534, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Na wybranym modelu doświadczalnym królika przedstawioo kontynuację badań z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego w połączeniu z spektrometrem rentgenowskim (SEM/EDAX) i badań spektroskopowych w podczerwieni FTIR oraz analizy dyfrakcyjnej (XRD). Na podstawie wstępnie przedstawionych badań wnioskujemy, że przedstawiony materiał ceramiczny jest dobrym substytutem przeszczepów kostnych w uzupełnianiu ubytków kostnych.


  14/24

  Tytuł oryginału: Exposure to airborne microorganisms and endotoxin in a potato processing plant.
  Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Krysińska-Traczyk Ewa, Skórska Czesława, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.225-235, il., tab., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Microbiological air sampling was performed in a big potato processing plant located in eastern Poland. Air samples for determination of concentrations of microorganism, dust and endotoxin were collected at 6 sites in the division producing potato flakes and meal from dried potato pulp and at 2 sites in the division producing potato syrup from imported starch. The concentrations of total airborne microorganisms were within a range of 28.3 - 93.1 x 10**3. Mesophilic bacteria were dominant at all sampling sites, forming 73.1 - 98.8 p.c. of the total count. Among them, distinctly prevailed corynebacteria (irregular Gram-positive rods) that accounted for 54.3 - 81.1 p.c. of the total airborne microflora. The most common were strains of Corynebacterium spp., followed by strains of Arthrobacter spp., Microbacterium spp., and Agromyces ramosus. The later species, so far not reported from the air of occupational environments, abundantly develops in the parenchyma of potato tubers. Its airborne concentration increased rapidly after peeling of potatoes, and attained maximal values at cutting and blanching (steaming and sulfuration) of potatoes, and at sacking of potato meal. The proportions of Gram-negative bacteria and endospore-forming bacilli were low, respectively 0.6 - 7.6 p.c. and 2.0 - 8.1 p.c. of total count. Fungi constituted 1.2 - 26.9 p.c. of total count. The dominant species was Asprgillus niger that formed 99.8 p.c. of total airborne fungi. The values of the respiraable fraction of airborne microflora varied between 25.3 - 73.2 p.c. The concentrations of airborne dust were 1.4 - 26.6 mg/m3...


  15/24

  Tytuł oryginału: Precipitin response of potato processing workers to work-related microbial allergens.
  Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Milanowski Janusz, Góra Anna
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.237-242, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Serum samples from 61 potato processing workers and 30 urban dwellers not exposed to organic dusts (as a reference group) were examined in agar-gel precipitation test performed by Ouchterlony double diffusion method with the antigens of 12 microorganisms associated with organic dusts. Each serum was tested twice: not concentrated, and three-fold concentrated, for the detection of low levels of precipitins. The antibody response of workers to the antigen of coryneform bacterium Agromyces ramosus was high, at both not concentrated and 3-fold concentrated sera (respectively 29.5 p.c. and 45.9 p.c.) - significantly greater than in reference group (p 0.001). Workers' response to the antigens of Gram-negative bacterium Alcaligenes faecalis and thermophilic actinomycete Thermoactinomyces vulgaris was lower (respoectively 13.1 p.c. and 13.1 p.c. at not concentrated sera, 24.6 p.c. and 29.5 p.c. at 3-fold concentrated sera) but in all cases significantly greater than in reference group (p 0.05 at not concentrated sera, p 0.01 and p 0.001 at 3-fold concentrated sera). The frequency of positive precipitin reactions of potato workers to antigen of Penicllium citrinum was high only at 3-fold concentrated sera (55.7 p.c.) - significantly higher compared to reference group (p 0.001). The antibody response of potato workers to other antigens was either unspecific or low, showing no significant difference compared to reference group. Twenty eight out of 61 examined potato processing workers (45.9 p.c.) reported the occurence of the work related pulmonary symptoms. The frequency of postivie....


  16/24

  Tytuł oryginału: The effects of exposure to organic dust on the respiratory system of potato processing workers.
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Mackiewicz Barbara, Krysińska-Traczyk Ewa, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.243-247, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A cross-sectional study was carried out to evaluate lung function and the prevalence of work-related symptoms in workers of a potato processing plant located in Lublin region (easern Poland). The study group comprised 61 workers employed in 2 depertments. The examination included: physician-administrated questionnaire on occurence of work-related symptoms, occupational history and smoking habits. Spirometry was performed before (7.00 - 8.00) and after (f16.00 - 17.00) the morning shift. Altogether 41/61 (67.2 p.c.) subjects reported at least one symptom associated with their job. Pulmonary symptoms were recorded in 28/61 (45.9 p.c.) subjects. The most commonly recorded complaints were: cough (44.3 p.c.), hoarseness (19.7 p.c.), shorteness of breath (f18 p.c.), followed by headache and skin lesion (13.1 p.c. each), and eye and nose irritation (11.5 p.c.). The prevalence of work-related symptoms (except for eye and nose irritation) was higher in the group of subjects wroking longer than 4 years (the difference was statistically significant only for skin lesion). Among non-smoking workers a significantly higher prevalence of headache was seen compared to smokers (Fisher's test, p 0.05). Smokers complained more frequently of respiratory symptoms such as cough, shortness of breath, hoarseness and chest pain. The difference was significant only for cough (p 0.05) A statistically sifnificant over-shift decline in all measured spirmoetric values: FVC, FEV1 (p 0.001), FEV1/VC (p 0.05), PEF (p 0.01) was observed.


  17/24

  Tytuł oryginału: Autonomic nervous system and left ventricular hypertrophy in essential hypertension.
  Tytuł polski: Autonomiczny układ nerwowy a przerost lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Autorzy: Makowski Karol, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kramarz Elżbieta, Michałkiewicz Dariusz, Kamiński Grzegorz, Cwetsch Andrzej, Skrobowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.520-532, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patients with essential hypertension (E) and left ventricular hypertrophy (LVH) have an increased risk of cardio-vascular complciatons. Alterations in the autonomic nervous system (ANS) activity may play a role in the development of serious cardiac arrhythmias and mortality in these patients. Aim. To examine the activity of ANS in patients with established EH in relation to the presence of LVH. Methods. The study group consisted of 70 subjects: 50 patients with untreated EH (mean age 44.4 ń 12.7 years, 28 patients without LVH an 22 with LVH), adn 20 age-matched healthy volunteers. ANS reactivity was assessed using heart rate variability (HRV) analysed during tilt table testing at 60ř. The following 5-min time-periods were analysed: (A) before tilting (supine position), (B) initial period of tilting, (C) lst 5 min of tilting, and (D) immediately after completion of tilt test ater return to supine position). Resutls. Patients with EH withoud LVH had a higher increase of LF/FH values (period B versus period C) compared with controls (p 0.05). The change from tilt to supine position caused signifcantly lower change in InHF values in patients with EH and LVH than in controls (p 0.01) or patients with EH withoud LVH (p 0.005). In patients with EH and LVH a singificant correlation between HF and LV mass/neight (r = 0.5, p 0.01) was noted. Compared with healthy controls, patients with EH and LVH had significantly lower HRV parameters [InLF values were signficantly lower in all analysed periods, (p 0.05), and InHF - during period D, (p 0.01)] whereas LF/HF ratio assessed during period...


  18/24

  Tytuł oryginału: Heart rate variability during head-up tilt test in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł polski: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Zmienność rytmu serca podczas testu pochyleniowego.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Kramarz Elżbieta, Cholewa Marian, Dłużniewska Ewa, Roszczyk Anna, Bogaj Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.399-406, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Analysis of pathophysiological mechanisms responsible for vaso-vagal reaction reveals a close relationship between neurocardiogenic syncope and the preceding abnormalities of autonomic nervous system (ANS). Therefore, the interest in the assessment of heart rate variability (HRV) for detectin and establishing therapy in patients with syncope due to vaso-vagal mechanism is not surprising. Aim. To assess ANS changes during tilt testing in pateitns with syncope of unknown origin. Methods. Forty patients (18 males, mean age 34.8 ń 15.8 years) with a history of at least two syncopal episodes during the last 6 months and 24 healthy contorls underwent tilt testing. Spectral HRV analysis was performed from ECG recorded 5 min before tilting (period A), 5 min after tilting (period B), and 5 min before syncope (or 20-25 min of tilt test when syncope did not occur) (period C). Results. Tilt test was positive in 23 (58 p.c.) patients; 12 (30 p.c.) had mixed response, 10 (25 p.c.) - vasodepressive, and 1 (3 p.c.) - cardioinhibitory reaction. The mean time from tilt to syncope was 22.3 minutes. One (4 p.c.) control subject developed syncope. In all groups a decrease of LF and HF power, as well as an increase in the LF/HF ratio in response to tilting were observed. The LF/HF values were significantly different between patients with mixed vaso-vagal reaction and controls (1.9 vs 4.2; p = 0.04). In the C-B periods the highest decrease in the HF spectra was found in patietns with mixed reaction and was significantly greater than in other patients or controls...


  19/24

  Tytuł oryginału: Nowe sposoby monitorowania płodu w trakcie porodu - wykrywanie śródporodowego niedotlenienia płodu za pomocą analizy płodowego elektrokardiogramu.
  Tytuł angielski: New methods of monitoring the fetus during labour - detection of intrapartum fetus hypoxia by dint of analysis of fetus electrocardiogram.
  Autorzy: Cholewa Dariusz, Kowalski Tomasz, Kamiński Kazimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1205-1212, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Biofizyczne metody diagnostyczne są niezwykle istotnym elementem oceny stanu płodu w okresie ciąży i porodu. Nie stworzono dotychczas jednoznacznych kryteriów określających i potwierdzających dobrostan płodu. Obecnie stosowane metody nadzoru stanu płodu w czasie porodu nie zapewniają stałej kompleksowej analizy i nie dostarczają informacji diagnostycznych na temat stopnia niedotlenienia płodu. Celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia płodu, jego niedotlenienia, powinno się rozwijać technologie pozwalające na zdiagnozowanie zagrożenia dobrostanu płodu i wykrycie śródporodowego niedotlenienia. Dlatego szczególnie pożądane są wszystkie te nowe metody, które ułatwiają diagnostykę w trybie ciągłym, pozwalają na przewidywanie niedotlenienia a także pozwalają zredukować liczbę nieuzasadnionych interwencji medycznych. Jedną z takich metod jest elektrokardiografia płodowa.

  Streszczenie angielskie: The biophysical diagnostic methods are an essential element of evaluation of the fetus state inpregnancy and delivery. Nowadays, the applied methods of fetus supervision during labour don't ensure the permament analysis and they don't deliver diagnostic information about fetus hypoxia. With a view to avoiding risk of fetus injury and its hypoxia technologies should be developed which allow to make a diagnosis of perils to good fetus condition and detection of intralabour hypoxia. Therefore, enhancing all new methods are indicated, which facilitate the diagnostic in a permament mode and which allow for hypoxia prediction and also conduce to reducing the number of unjustified medical interference. One of these methods is fetus electrocardiography.


  20/24

  Tytuł oryginału: Pregnancy induced hypertension (PIH) as the cause of anticipation of delivery - comparison study of computerised cardiotocograms in normal pregnancy and PIH.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Wnęk Małgorzata, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.50-52, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The authors of the paper have made comparison study of selected parameters of CTG antenatal recordings using MONACO system in physiological pregnancy and PIH. Indications to earlier anticipation of delivery associated with PIH were also analysed. Low episodes and short-term variations were substantially lower in PIH than in normal pregnancy. Computerised analysis of cardiotocogram appeared to be useful method in monitoring of foetal well being in PIH and important tool in making clinical decisions.


  21/24

  Tytuł oryginału: The fetus papyraceous - clinical case report.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Cholewa Dariusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.59-61, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Authors present the case of trigeminal pregnancy complicated with an early death of the one of foetuses. Thorough monitoring and appropriate therapeutic procedures enabled continuation of the pregnancy till the 35th week of its duration and ending it with the delivery of two healthy foetuses. The described case of trigeminal pregnancy disturbed with death of one foetuses is an example of conservative, effective procedure in this pathology of pregnancy.


  22/24

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: the nature of signals.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof, Cholewa Dariusz, Gacek Adam, Kupka Tomasz, Matonia Adam
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.40-46, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: At present, the heart activity is the only vital function of a fetus that can be recorded effectively. The instantaneous fetal heart rate (FHR) espressed in beats per minute is a reciprocal function of time interval calculated as the distance in time between a two successive cardiac cycles. The FHR signal can be obtained from the mechanical or electrical activity of fetal heart. Two techniques of fetal electrocardiogram fecording can be distinguished: direct - from fetal skin and indirect - from maternal abdomen. The direct access to the fetus can be made only during labour when the fetal membranes have been ruptured. The best results are obtained when the electrode penetrates the fetal presenting part - usually head. In the abdominal electrocardiography, the signal is acquired from electrodes placed on the surface of maternal abdomen. There is one major noise source that requires complex signal processing. It is an interfering electrocardiogram of the mother, magnitude of which is about 200 mV, whereas the fetal electrocardiogram is only of about 10 mV. Applying the Doppler principle of ultrasound waves aimed at the fetal heart enables monitoring of the mechanical activity of the fetal heart. Determination of instantaneous FHR relies on the detection of heart beats gased on the analysis of ultrasound beam reflected from the moving valves or walls.


  23/24

  Tytuł oryginału: Animal model for open fetal surgery. Study of fetal wound healing.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Łagan Jerzy, Stojko Artur, Ścigała Piotr, Ziółkowski Adam, Cholewa Dariusz, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.45-50, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The authors present the animal model for open fetal surgery as a first step in preparing human open fetal surgery. The second purpose of the study was investigation of fetal cutaneous wound healing. Six time-dated pregnant ewes (110-120 day's gestation) underwent general anesthesia. Then after laparotomy, histerotomy was performed to prepare diaphragmatic hernia in the fetus. During the second histerotomy surgical practise in repair of diaphragmatic hernia was performed. This paper deals with the problems of monitoring fetuses during operation, preventing premature labour and methods of opening and closing the womb. Specimens of healing tissues were histologicaly investigated to compare the manner of fetal and adult wound repair.


  24/24

  Tytuł oryginału: Profilaktyka astmy oskrzelowej wieku dziecięcego - potrzeby, możliwości, ograniczenia.
  Tytuł angielski: Prevention of childhood bronchial asthma - needs, abilities, limitations.
  Autorzy: Zejda Jan E., Brożek Grzegorz M., Cholewa Zenon, Kowalska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.599-602, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ograniczona skuteczność profilaktyki I stopnia w astmie wieku dziecięcego wskazuje na zasadność opracowania zwalidowanego schematu praktyki II stopnia, polegającej na wczesnym wykryciu choroby. W związku z tym postanowiono ocenić podstawowe atrybuty badania kwestionariuszowego jako testu przesiewowego, opierając się na analizie czułości, swoistości, zdolności przewidywania pozytywnych i negatywnych rozpoznań. Analizie poddano wyniki badania 899 dzieci w wieku 8-9 lat (80 proc. dzieci w tym wieku, w powiecie mikołowskim). Okazało się, że największą zdolnością przewidywania pozytywnych rozpoznań odznacza się stwierdzenie u dziecka napadów duszności (28 proc.). Poziom zdolności predykcyjnych choroby jest niższy dla innych pojedynczych objawów, a porównywalne znaczenie ma stwierdzenie współwystępowania napadów duszności i świstów w klatce piersiowej (25 proc.), przy wysokiej zdolności przewidywania negatywnych rozpoznań (97-98 proc.). Uzyskane wyniki uzasadniają wykorzystanie standardowego badania kwestionariuszowego do badań przesiewowych - w kierunku astmy oskrzelowej wieku dziecięcego. Metoda ta - do czasu walidacji bardziej złożonych testów przesiewowych - powinna stanowić podstawę programu profilaktycznego, ukierukowanego na wczesną identyfikację dzieci z podejrzeniem astmy oskrzelowej.

  Streszczenie angielskie: Through lack of effective primary prevention of childhood asthma, good secondary prevention program by early detection of the disease, is needed. Therefore we sough to estimate sensitivity, specificity and predictive values of asthma symptoms questionnaire. In Mikołów Distric 899 school children, aged 8-9 years were screened symptoms questionnaire (80 p.c. of all in that age group). Question on "attacks of dyspnea" had the best positive predictive value (28 p.c.), high specificity (61 p.c.) and sensitivity (92 p.c.). Positive predictive values for other single symptoms were lower, but comparable values had "attacks of dyspnea with wheezing" (25 p.c.) with lower specificity (35 p.c.) and high sensitivity (95 p.c.). These findings confirm that standard questionnaires is a useful instrument for the childhood asthma screening. Until design and validation of more advanced screening tools, early identification children with asthma by questionnaire shold be basic on prevention programs of the disease.

  stosując format: